Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. 10 kwietnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. 10 kwietnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. 10 kwietnia 2015 r.

2 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej WARUNKI FORMALNE

3 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

4 Wybór Priorytetów Inwestycyjnych Dokonany na podstawie: 1.Wskazań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 2.Negocjacji z samorządem województwa. 3.Ustaleń z gminami MOF. 4.Zidentyfikowanych potrzeb miasta Gorzowa Wlkp.

5 Wybór Priorytetów Inwestycyjnych 31.03.2014 Wskazanie 10 PI oraz przypisanie do nich środków finansowych.

6 Wybór Priorytetów Inwestycyjnych Ostateczne potwierdzenie: 1. Zatwierdzenie RPO-L 2020 przez Komisję Europejską - decyzja nr C (2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r. 2. Przyjęcie RPO-L 2020 przez Zarząd Województwa - uchwała nr 9/103/15 z dnia 20 stycznia 2015 r.

7 Wybór Priorytetów Inwestycyjnych Nie zmienił się katalog PI i kwoty przypisane dla MOF GW (pomimo zmian w RPO-L 2020). KE wprowadziła korektę dotyczącą projektów w ramach niektórych PI.

8 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 1.3.2 Tereny inwestycyjne Priorytet inwestycyjny 3 a: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Wartość dotacji: 4.000.000 EUR.

9 Typy projektów: Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych (w tym na obszarze zdegradowanym lub na obszarze typu brown field) oraz kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje.

10 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 1.4.2 Promocja regionu Priorytet inwestycyjny 3 b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Wartość dotacji: 1.000.000 EUR.

11 Typy projektów: Promocja gospodarcza regionu, w tym: a) organizacja szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych, b) organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP.

12 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 3.2.2 Efektywność energetyczna Priorytet inwestycyjny 4 c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Wartość dotacji: 5.756.170 EUR.

13 Typy projektów: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach w zakresie związanym z: a) ociepleniem obiektu, b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, c) przebudową systemów grzewczych d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

14 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach Priorytet inwestycyjny 4 e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Wartość dotacji: 7.169.750 EUR.

15 Typy projektów: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dofinansowanie można pozyskać na: a) inwestycje w ścieżki rowerowe, b) inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe, c) inwestycje we wspólny bilet, d) inwestycje w obiekty typu park&ride, e) modernizację systemów oświetlenia ulic, f) uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

16 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego Priorytet inwestycyjny 6 c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Wartość dotacji: 2.745.000 EUR.

17 Typy projektów: Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów. Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej: a) przebudowa obiektów instytucji kultury, b) adaptacja tj. modernizacja i remont obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji kulturalnej i turystycznej. Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki.

18 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 5.1.2 Transport drogowy Priorytet inwestycyjny 7 b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Wartość dotacji: 6.500.000 EUR.

19 Typy projektów: Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegające na: a) budowie i/lub modernizacji dróg wojewódzkich, b) budowie i/lub modernizacji obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości.

20 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Priorytet inwestycyjny 9 b: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wartość dotacji: 8.084.025 EUR.

21 Typy projektów: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym: a) przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów i terenów, inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej, porządkowanie przestrzeni publicznej, b) uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, c) kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

22 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym Priorytet inwestycyjny 10 i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Wartość dotacji: 500.000 Euro (EFS).

23 Typy projektów: Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia, Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

24 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym Priorytet inwestycyjny 10 i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Wartość dotacji: 1.841.065 EUR (EFS).

25 Typy projektów: Programy edukacyjne szkół w zakresie: a) kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, b) wspierania nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT, c) tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, d) podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

26 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Priorytet inwestycyjny 10 iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Wartość dotacji: 4.489.500 Euro (EFS).

27 Typy projektów: Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, Programy wspierające kształcenie zawodowe.

28 Poddziałanie z RPO Lubuskie 2020 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Priorytet inwestycyjny 10 a: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Wartość dotacji: 7.196.812 EUR.

29 Typy projektów: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowych planów szkolnictwa zawodowego, Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, Inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych i gimnazjów, liceów i szkół specjalnych. Inwestycje w infrastrukturę szkół służącą popularyzacji nauki. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

30 Warunki formalno – prawne uruchomienia finansowania w ramach ZIT.

31 31.03. br. zgodnie z harmonogramem MIR projekt Strategii ZIT został przekazany do UMWL. Jest to wersja dokumentu po: 1)Wstępnej akceptacji wszystkich gmin MOF GW, 2)Konsultacjach społecznych we wszystkich gminach, 3)Wstępnej weryfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 4)Wstępnej weryfikacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 5)Uwagach eksperta zewnętrznego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

32 Do 15.04. br. trwają konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO L-2020.

33 Do 30.04. br. – zawarcie Aneksu do Porozumienia z gminami MOF wprowadzającego, zgodnie z zaleceniami MIR, zapis o pełnieniu przez Miasto Gorzów roli IP w zakresie ZIT. (pismo z zaleceniami MIR z 11.03.2015 r.).

34 Do 30.04.br. zawarcie Porozumienia Związku ZIT z IZ RPO przekazujące kompetencje. Dokument w trakcie przygotowywania przez UMWL. Termin zawarcia porozumienia oraz jego ostateczny kształt zależny jest od UMWL.

35 04/05 br. planujemy zakończyć procedurę OOŚ Strategii ZIT zgodnie z ustawą z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

36 Do 31.05. br. przyjęcie Strategii ZIT przez Związek ZIT i złożenie jej do oceny ustawowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) do MIR i UMWL wraz z uzgodnionymi projektami komplementarnymi. (Pismo MIR z 20.03.2015 r.)

37 MIR i Zarząd Województwa ma 60 dni na zaopiniowanie Strategii ZIT.

38 Uzgadnianie projektów w trakcie realizacji. Wizyta 17.04. br. w NFOŚiGW dotycząca projektów komplementarnych z zakresu energetyki.

39 Do 30.06 złożenie wniosku o dotację w ramach POPT 2014-2020 dotyczącego refundacji części kosztów funkcjonowania Związku ZIT, a także przygotowania dokumentacji eksperckiej pod przyszłe projekty. Złożenie wniosku możliwe jest po podpisaniu Porozumienia Związku ZIT z IZ RPO.

40 II/III kw. br. proces audytu desygnacyjnego organizowanego przez Departament Certyfikacji i Desygnacji MIR Zależny od MIR i UMWL Dotyczy oceny procedury delegowania zadań do IP ZIT.

41 Inne wymogi Przyjęcie Strategii ZIT, zatwierdzenie jej przez MIR i Zarząd Województwa, itd. nie oznacza jeszcze możliwości aplikowania o wsparcie.

42 Inne wymogi 1.Plan inwestycyjny regionu. 2.Plan gospodarki niskoemisyjnej. 3.Strategia transportowa regionu. 4.Ustawa w zakresie rewitalizacji oraz Gminny Plan Rewitalizacji. 5.Kompleksowy plan rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury.

43 Inne wymogi Plan inwestycyjny regionu dla PI 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu.

44 Inne wymogi Plan gospodarki niskoemisyjnej dla PI 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna oraz PI 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach.

45 Inne wymogi Strategia transportowa regionu Pismem z dnia 24 marca 2015r. Przedstawiciele UM zostali zaproszeni do udziału w Grupie Roboczej dla PI 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy.

46 Inne wymogi Ustawa o rewitalizacji oraz Gminny Plan Rewitalizacji dla PI 9b - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych.

47 Inne wymogi Kompleksowy plan rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury oraz studium wykonalności zawierające analizę uwarunkowań demograficznych dla PI 10a - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

48 Wymagania dla projektów UE poza ZIT Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Master Plan i IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

49 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Celem projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. wraz ze stworzeniem bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz inwentaryzacją źródeł emisji gazów cieplarnianych.

50 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r. tj. pozwolą na: Redukcję emisji gazów cieplarnianych, Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Redukcję zużycia energii poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Efektem działań będzie również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawa jego, jakości na terenie miasta, co ma szczególne znaczenie dla terenów ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.

51 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Co z Planu będą mieć miasto/gmina i mieszkańcy? Możliwość korzystania z funduszy zewnętrznych Przykładowe potencjalne obszary tematyczne dofinansowań: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu, Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych dla wzrostu konkurencyjności, Wzrost bezpieczeństwa regionu poprzez zapobieganie i zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, Zwiększanie efektywności w przedsiębiorstwach poprzez ograniczanie strat i zużycia energii.

52 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Finansowanie: 85% dotacja ze środków Fundusz Spójności, 15% wkład własny. Kwoty wg wniosku o dofinansowanie: 205.190, 00 PLN, 36.210,00 PLN. Kwoty po przetargu: 109.607,50 PLN, 19.342,50 PLN.

53 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Celem projektu jest opracowanie dokumentu określającego podatność miasta na zmiany klimatu, zaplanowanie działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym oraz podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie. Dokument będzie uwzględniał specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze.

54 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z przygotowywanymi dokumentami uszczegółowiającymi POIiŚ 2014- 2020 korzyścią wynikającą z przystąpienia do w/w projektu pozakonkursowego będzie możliwość uzyskania dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania wód opadowych, których wsparcie zostało przewidziane w POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

55 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Z założeń projektu Ministerstwo Środowiska podejmuje się koordynacji przedsięwzięcia, biorąc ciężar finansowy i główne zadania organizacyjne, co oznacza, że MŚ będzie występowało, jako beneficjent pozakonkursowy do POIiŚ 2014-2020.

56 Master Plan i IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z terminami i okresami przejściowymi określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym. Wynegocjowane zostały dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. W celu identyfikacji faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej i uszeregowani priorytetowych inwestycji utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

57 Master Plan i IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wpisanie projektów do dokumentu pod nazwą ‘Master Plan’ dla Dyrektywy 91/271/EWG oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umożliwia ubieganie się o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020. Master Plan nie jest finansowany ze środków miasta Gorzowa Wlkp.

58 Master Plan i IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Miasto Gorzów Wlkp. zgłosiło projekt pn. „Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska", obejmujący budowę i przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem się do istniejącej kanalizacji w ulicy Warszawskiej. Wartość całkowita projektu - 556.000 PLN, w tym nakłady na sieci kanalizacyjne 298.900 PLN. Zakończenie realizacji projektu – grudzień 2015 r.

59 Master Plan i IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Projekty zgłoszone przez PWiK planowane do realizacji po 2015 Wartość całkowita: 36.900.000 PLN W tym dofinansowanie: 27.675.000 PLN

60 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej WARUNKI FINANSOWE

61 ZIT -ZIT zgodnie z UP : 30,48 mln EUR. -ZIT z podstawowej alokacji RPO: 18,8 mln EUR. --------------------- 49,28 ZIT

62 Projekty komplementarne Strategia ZIT zawiera oprócz opisu środków ZIT, jako jeden ze swoich elementów, wykaz i uzasadnienie dla realizacji projektów komplementarnych, wspieranych z POIŚ, dla których MIR wydzieliło specjalną pulę środków. Wielkości alokacji przekazane pismem MIR z 4.02.2015

63 Projekty komplementarne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. PI 4.iii. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych. (POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, PI 4.iii. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym). Kwota łącznie dla Związku ZIT: 5.250.173,00 EUR.

64 Projekty komplementarne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. PI 4.v. sieci ciepłownicze. (POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, PI 4.v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu). Kwota łącznie dla Związku ZIT: 4.595.769,00 EUR.

65 Projekty komplementarne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. PI 4.vi. sieci ciepłownicze w zakresie kogeneracji. (POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, PI 4.vi. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe). Kwota łącznie dla Związku ZIT: 4.101.359,00 EUR.

66 Projekty komplementarne Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. PI 4.v. transport miejski. (POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, PI 4.v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu). Kwota łącznie dla Związku ZIT: 37.567.081,00 EUR.

67 Kontrakt Terytorialny podpisany 14 listopada 2014 r. Narzędzie polityki rozwoju, służące koordynacji działań podejmowanych przez rząd i samorząd, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego w nim terytorium.

68 Kontrakt Terytorialny Pismem z dnia 13.01.2015 zostaliśmy wezwani do złożenia w terminie do 16 lutego 2015 założeń projektów w następujących dziedzinach: 1.Ekologiczny transport miejski. 2.Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów administracji rządowej). 3.Sieci ciepłownicze i chłodnicze.

69 Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 4.iii. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

70 1. Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8. Beneficjent: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Wartość projektu: 15.691.511,71 PLN.

71 2. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 12B Beneficjent: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Wartość projektu: 1.428.123,30 PLN.

72 3.Termomodernizacja obiektu w ramach przebudowy z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr 1782 obr. 5 „Śródmieście” przy ul. Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp. Beneficjent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wartość projektu: 1.387.000,00 PLN.

73 4. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Beneficjent: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Wartość projektu: 549.288,90 PLN.

74 5. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11. Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Wartość projektu: 430.000,00 PLN.

75 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskie PROJEKTY

76 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Promocja gospodarcza i Zbrojenie terenów inwestycyjnych: 1.Pilotażowy projekt promocji gospodarczej miasta 2015/2016, 2.Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym budowa lub modernizacja ich układów komunikacyjnych, 3.Promocja uzbrojonych terenów (kampanie promocyjne).

77 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej: dostosowanie budynków do obowiązujących norm cieplnych, zmniejszenie zużycia energii cieplnej (źródeł nieodnawialnych), zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie MOF.

78 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej: Budynki planowane do termomodernizacji w ramach naboru 2015r.: - Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp., ul. Paderewskiego 5, - Przedszkole Miejskie nr 4 w Gorzowie Wlkp., ul. Kobylogórska 107.

79 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. połączenie istniejących już dróg rowerowych, wykonanie połączeń rowerowych z sąsiadującymi z Gorzowem gminami, rewitalizacja istniejących ścieżek rowerowych. „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych MOF Gorzowa Wlkp.” z dnia 30 listopada 2014r. w ramach projektu: „Przygotowanie wdrażania zapisów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.”

80 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY.

81 Infrastruktura drogowa - przebudowa ul. Kostrzyńskiej Dofinansowanie 6,5 mln EUR.

82 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Projekty systemowe na wszystkich szczeblach edukacji (przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej) doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, profesjonalne wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli, poprawa dostępności edukacji elementarnej i jakości kształcenia ogólnego na każdym poziomie edukacji, dostosowanie edukacji do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

83 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Projekt „Kształcenie zawodowe – atrakcyjne i potrzebne ” doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, nowe kierunki nauczania, współpraca z przedsiębiorcami/ pracodawcami (staże, praktyki, wyjazdy studyjne), podniesienie kompetencji kadry kształcącej w zawodzie (praktyki, staże, studia podyplomowe dla nauczycieli), rozszerzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy: dodatkowe kursy, szkolenia specjalistyczne, warsztaty branżowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe

84 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Centrum Edukacji Zawodowej – edukacja dla przemysłu CEZ przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Dofinansowanie – ok. 28 mln PLN.

85 Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – PROJEKTY. Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej w obiektach poszpitalnych przy ul. Warszawskiej na bazie potencjału Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego. Założenia: W skład Centrum Edukacji Zawodowej wejdą: 1) szkoły dla młodzieży i dorosłych – liczba młodzieży ok. 500, liczba oddziałów szkół dla młodzieży - 18, liczba słuchaczy ok. 100, 2) Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) – prowadzenie zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach (pomiarowe, komputerowe, symulacyjne), 3) Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) – kwalifikacyjne kursy zawodowe, 4) Regionalny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego (RODiDZ) – wspieranie uczniów w planowaniu własnego rozwoju zawodowego oraz dokształcanie teoretyczne pracowników młodocianych w zakresie zawodowym dla rzemiosła i przemysłu, 5) Ośrodek Egzaminowania funkcjonujący w oparciu o stanowiska wyposażone zgodnie ze standardami MEN.

86 SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu: 260,72 mln PLN.

87 Budowa nowych linii tramwajowych – plan.

88 Budowa nowych linii tramwajowych

89 Infrastruktura Budowa i modernizacja tras tramwajowych oraz budowa punktu przesiadkowego z modernizacją zajezdni, który będzie pełnił funkcję miejsca dogodnych przesiadek dla pasażerów do i z komunikacji miejskiej. Łącznie dł.: modernizacja i budowa linii: 9,06 km (w tym nowe: 3,32 km) Koszt: 130,02 mln PLN. Zakup tramwajów Zakup 14 nowych wagonów tramwajowych niskopodłogowych, o standardowej pojemności 150 pasażerów, dwu lub trzyczłonowe, dwukierunkowe. Łączny koszt: 115,20 mln PLN. Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu informacji pasażerskiej, w tym dynamicznej informacji na przystankach i w pojazdach, w internecie i urządzeniach mobilnych. Łączny koszt: 6,27 mln PLN.

90 Europejskie Trasy Rowerowe EuroVelo

91 Gorzów na mocy Porozumień Regionalnych z dnia 17.06.2014 r. pełni rolę Lidera Projektu w północnej części Województwa Lubuskiego i koordynuje działania związane z wykonaniem koncepcji i pozyskaniem dofinansowania.

92 EuroVelo 30 marca 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentu koncepcyjnego o nazwie „Analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowe EuroVelo, odcinek EV2 północny w województwie lubuskim, obszar: Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Witnica, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Santok, Gmina Zwierzyn, Gmina Stare Kurowo, Gmina Drezdenko w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim i Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim - etap I przygotowań do realizacji przedsięwzięcia”.

93 EuroVelo

94 Trasa przebiegu EuroVelo 2 nitką nr 1: - Miasto Kostrzyn nad Odrą – Gmina Górzyca – Miasto i Gmina Ośno Lubuskie – Miasto i Gmina Sulęcin – Gmina Lubniewice – Gmina Bledzew – Miasto i Gmina Międzyrzecz – Gmina Pszczew Trasa przebiegu EuroVelo 2 nitką nr 2 (po przebiegu TRWN): - Miasto Kostrzyn nad Odrą- Gmina Witnica – Gmina Bogdaniec – Miasto Gorzów Wlkp. - Gmina Deszczno – Gmina Santok – Gmina Zwierzyn – Gmina Stare Kurowo – Miasto i Gmina Drezdenko

95 EuroVelo Prace nad koncepcją potrwają do 30 czerwca. W ramach wykonania koncepcji ustalony zostanie szczegółowy przebieg EuroVelo na odcinku od granicy z Niemcami w Kostrzynie do granicy z Województwem Wielkopolskim w okolicy gminy Drezdenko. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy inwentaryzacja terenowa zostanie przeprowadzona w dniach od 20 do 26 kwietnia.

96 EuroVelo Źródło dofinansowania zależne od udziału w projekcie innych województw: POIŚ lub RPO.

97 Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-13 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie – Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna

98 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna Planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr LRPO/4.2.2/1/2015 (ogłoszony 27.03.2015) Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Alokacja: 3.500.000 PLN

99 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna W Gorzowie Wlkp. planowana jest budowa obserwatorium wraz z budynkiem stanowiącym zaplecze edukacyjne na terenie położonym przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Przemysłowej, W gminach partnerskich powstać mają wolnostojące obserwatoria w pobliżu jednostek oświatowych - Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza w Skwierzynie oraz Zespole Szkół przy ul. Lubuskiej w Deszcznie.

100 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna Obserwatoria astronomiczne umożliwią obserwowanie nieba zarówno w czasie dnia jak i nocy, dzięki czemu możliwa będzie realizacja programu podstawy programowej i nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych na zajęciach z przyrody i fizyki.

101 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna Uczniowie II LO w ramach programu rozszerzonego będą mogli praktycznie zastosować wiedzę zdobytą podczas zajęć autorskiego programu nauczania przedmiotu astronomia. Gorzowskie obserwatorium umożliwi korzystanie z zasobów innych obserwatoriów i placówek badawczych na świecie, m.in. Chile i Hawaje.

102 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna Wyposażenie obserwatorium astronomicznego w profesjonalne urządzenia – teleskopy wraz ze sterowaniem, oprogramowaniem, stanowiskami komputerowymi, wideo serwerem, stacją pogodową, zapewni realizację przyjętego programu. Obserwatoria będą obiektami powszechnie dostępnymi dla mieszkańców miasta i całego regionu lubuskiego.

103 Budowa obserwatoriów astronomicznych w celu uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej w regionie - Gorzów Wlkp., Deszczno, Skwierzyna Szacunkowa wartość całkowita projektu w partnerstwie z gminami Deszczno i Skwierzyna wynosi 1.500.000 PLN, w tym koszt budowy obserwatorium w Gorzowie Wlkp. – 1.100.000 PLN, w gminie Deszczno – 200.000 PLN i gminie Skwierzyna – 200.000 PLN. Możliwość pozyskania dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 99% - w wysokości 1.089.000 PLN oraz po 198.000 dla każdej z gmin.

104 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Karwatowicz Dyrektor Wydziału Strategii Miasta karwatowicz@um.gorzow.pl


Pobierz ppt "Przygotowanie Miasta Gorzowa Wlkp. do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej. 10 kwietnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google