Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kraina miodem”. Flaga i god ł o Flaga Malty Godło Malty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kraina miodem”. Flaga i god ł o Flaga Malty Godło Malty."— Zapis prezentacji:

1 „Kraina miodem”

2 Flaga i god ł o Flaga Malty Godło Malty

3 Ogólnie o Malcie Jest to pa ń stwo wyspiarskie poło ż one w Europie Południowej, na Morzu Ś ródziemnym, na południe od Sycylii. Jest to równie ż jeden z najbardziej zaludnionych krajów na ś wiecie. De facto stolic ą Malty jest Valletta, najwi ę ksze miasto, Birkirkara. Główna wyspa składa si ę wiele miast, które wspólnie utworzyły jeden Wi ę ksze strefy miejskiego (Luz) z populacj ą 368,250 według Eurostatu. Kraj ma dwa j ę zyki urz ę dowe, malta ń skie (uwa ż any za j ę zyk narodowy) i angielski.

4 Malta jest jedynym krajem, który nale ż y do Europy, gdzie nie wyst ę puje zima. Lata natomiast s ą długie i gor ą ce. Le ż y przy granicy stref zwrotnikowej i podzwrotnikowej, co ma Duzy wpływ na klimat tam panuj ą cy. Klimat ś ródziemnomorski Malty jest stosunkowo ciepły i suchy. Wyst ę puje du ż e nasłonecznienie.

5 Historia Niewiele osób zdaje sobie spraw ę jak bogat ą histori ę ma to małe wyspiarskie pa ń stwo i jak wiele tajemnic skrywaj ą jej ziemie. Nie bez powodu nazywa si ę j ą "wysp ą megalitów" - praktycznie cały jej teren usiany jest budowlami megalitycznymi niespotykanymi nigdzie indziej w Europie. Powstanie tych zespołów budowlanych, jak równie ż cywilizacja, która je wzniosła do dzi ś stanowi ą zagadk ę.

6 Malta - wyspa s ł o ń ca

7 Najpopularniejszym, a zarazem najbardziej uroczystym ś wi ę tem na wyspie s ą "fiesty" - ś wi ę ta ku czci lokalnych patronów. Bawi si ę wówczas cała wie ś czy miasteczko. Place i ulice s ą przystrajane flagami, obrazami ś wi ę tych i kwiatami, a kolorowe kramy wabi ą mnóstwem towarów. Fiesty i fajerwerki

8 Malownicza Valletta Stolica Malty jest imponuj ą cym ufortyfikowanym miastem. Nazw ę sw ą zawdzi ę cza Wielkiemu Mistrzowi Janowi de La Vallette. Zostało wybudowane od podstaw przez Joanitów ma zaledwie 1km długo ś ci i obecnie zamieszkuje j ą 110 ty ś. ludzi.

9

10 Valletta jest jednym z głównych punktów trasy wielkich statków turystycznym po morzu ś ródziemnym. Typowy tradycyjny ś rodek komunikacji publicznej na Malcie.

11 Gozo Na wyspach jest co najmniej tyle kopułowych ko ś ciołów, co w Rzymie. Zdobi ą one ka ż d ą wie ś, s ą niebywale zadbane i przybrane wewn ą trz kwiatami. Wyspa stanowi prawdziwy raj dla turystów ceni ą cych sobie cisz ę i intymno ść podczas wypoczynku. Szczególnie wartym zwiedzenia jest stolica wyspy Vitoria (Rabat) i "Lazurowe okno" znajduj ą ce si ę na zachodzie wyspy.

12 Katedra Wniebowzi ę cia Naj ś wi ę tszej Maryi Panny w Victorii. Główna ś wi ą tynia diecezji Gozo na Malcie.

13

14 Malta to równie ż cel podró ż y miło ś ników nurkowania, uwa ż ana przez wielu zapale ń ców tego sportu za wysp ę posiadaj ą c ą najlepsze warunki do nurkowania na całym basenie Morza Ś ródziemnego. Temperatura wody zapewnia komfort pływania a wyj ą tkowa przejrzysto ść pozwala dokładnie przygl ą da ć si ę ż yciu podwodnego ś wiata.

15 Na sportowo Rugby Polska-Malta 19.05.2007 Dru ż yna polskich rugbistów pokonała w Siedlcach Malt ę 36:3 w meczu eliminacyjnym Pucharu Europy Narodów.

16 Reprezentacja Malty w pi ł ce no ż nej Mecze Pierwszy mecz Malta 2 - 3 Austria Najwyższe zwycięstwo Malta 7 - 1 Liechtenstein Najwyższa porażka Hiszpania 12 - 1 Malta Czterech malta ń skich reprezentantów - David Carabott, Gilbert Agius, Carmel Busuttil oraz Joe Brincat - otrzymało nagrody od UEFA przed meczem z Izraelem.

17 Religia i Kultura Malta jest uwa ż ana za najbardziej katolicki kraj w Europie (poza Watykanem). Około 98% Malta ń czyków to katolicy. Społecze ń stwo zamieszkuj ą ce Malt ę wyró ż nia wysok ą kultur ą, która objawia si ę w kultywowaniu wszelkich tradycji. Naród Malty charakteryzuje si ę takimi cechami jak uprzejmo ść, pogoda ducha i pobła ż liwo ść. Malta to kraj o wielkim sercu i gł ę bokim poszanowaniu dla warto ś ci religii katolickiej. Na terytorium kraju odnajdziemy ponad 360 ko ś ciołów katolickich. Od wieków kultura malta ń ska jest kojarzona z Czerwonym Krzy ż em i działalno ś ci ą charytatywn ą.

18 Drzewo Jezusa Na drzewie p ę kni ę cie kory przypomina kształtem posta ć ukrzy ż owanego Chrystusa. Kiedy ś, kiedy pie ń był jeszcze jedn ą z przydro ż nych sosen, drzewo znane był jako „Jesus Tree”. Wida ć te ż było, ż e miejsce to jest raczej znane w ś ród okolicznych mieszka ń ców, bo przynosili tu kwiaty i zapalali ś wieczki. Niestety te ostatnie najprawdopodobniej przyczyniły si ę do tego, ż e dzi ś z drzewa pozostał tylko kawałek pnia.

19 Kuchnia malta ń ska Blisko ść Włoch spowodowała rozpowszechnienie na Malcie potraw z makaronu, po Brytyjczykach zostały steki, szarlotka i sma ż ona ryba z frytkami. Autentyczne malta ń skie potrawy nale żą do kuchni ś ródziemnomorskiej. Najbardziej charakterystyczny napój to Kinnie - malta ń ska wersja coca-coli, z pomara ń czow ą goryczk ą, pono ć ś wietnie gasi pragnienie i jest przepyszna!

20 Fenek bit-tewm u bl-inbid (królik w winie z czosnkiem) Timpana - makaron z kruchym wierzchem

21 Ciekawostki  Uroki wyspy przykuły uwag ę producentów filmowych. Powstało tu wiele słynnych produkcji m.in. Gladiator, U-571, Troja, czy Agora. Równie ż polscy re ż yserzy wykorzystali pi ę kno kraju w serialu: Kryminalni.  Dwukrotnie Malt ę odwiedził papie ż Jan Paweł II - w roku 1990 i 2001. Mieszka ń cy Gozo uczcili ten fakt pomnikiem, przedstawiaj ą cym posta ć papie ż a-Polaka. Malta ń czycy s ą zreszt ą bardzo pobo ż ni. 98 proc. mieszka ń ców wyspy nale ż y do Ko ś cioła rzymskokatolickiego.  Malta ń skie monety euro s ą wyposa ż one w Krzy ż malta ń ski na 2 € i 1 € monety  Najwa ż niejszym dniem na Malcie jest 8 wrze ś nia - zbiegaj ą si ę wtedy trzy najistotniejsze dla Malta ń czyków daty: rocznica wielkiego zwyci ę stwa nad Turkami, zako ń czenie obl ęż enia w czasie II wojny ś wiatowej i ś wi ę to Matki Bo ż ej.  Malta znana jest ze szkół j ę zykowych. Ka ż dego roku przyje ż d ż aj ą studiowa ć na Malt ę liczne grupy młodych ludzi z Europy i całego ś wiata.

22 Dzi ę kuj ę za uwag ę ; )


Pobierz ppt "„Kraina miodem”. Flaga i god ł o Flaga Malty Godło Malty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google