Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

London Najciekawsze miejsca w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "London Najciekawsze miejsca w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii"— Zapis prezentacji:

1 London Najciekawsze miejsca w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii
Highlights in London, capital of Britain

2 London Eye Na olbrzymim London Eye umieszczone są 32 kapsuły, z których każda może pomieścić 25 osób. Prędkość z jaką poruszają się turyści wynosi 0,8 km/h, a pełny czas trwania podróży wynosi około 30 minut. The huge London Eye included are 32 capsules, each of which can accommodate 25 people. The speed with which tourists move is 0.8 km / h, and the full duration of the trip is about 30 minutes.

3 Tower Bridge Podobnie jak inne mosty, Tower Bridge służy temu, by pojazdy i piesi mogli przedostać się przez niego na drugą stronę rzeki. Wyjątkowe jest to, że podnosi się, by pozwolić wysokim statkom wpłynąć do centrum Londynu. Niestety, coraz rzadziej widuje się wysokie statki, toteż most podnosi się zaledwie kilka razy w tygodniu. Like other bridges, the Tower Bridge serves to vehicles and pedestrians can pass through it to the other side of the river. Unique is that it is raised to allow the vessels to reach a high center of London. Unfortunately, more and more rarely seen in high-ships, so the bridge is raised just a few times a week

4 Tower of London Tower of London przez setki lat była ona siedzibą władców Anglii. Twierdza położona jest nad północnym brzegiem Tamizy, chroni ją kilka rzędów murów i dawne koryto fosy w którym obecnie rośnie trawa. Centralna część warowni stanowi White Tower, czyli Biała Wieża. Została ona wzniesiona w 1100 roku, obecnie mieści się tam imponująca kolekcja zbroi i innych militariów Tower of London or hundreds of years it was the seat of rulers of England. The fortress is situated on the northern banks of the Thames, it protects several rows of old walls and moat channel which now grows grass. The central part of the fortress is the White Tower, the White Tower. It was built in 1100, now houses the impressive collection of armor and other military

5 Big Ben Sylwetka wieży zegarowej na północnym krańcu Houses of Parliament jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych widoków na świecie. Neogotycka wieża o wysokości niemal 100 m została oddana do użytku w 1859 r. Wskazówki zegara mają odpowiednio 270 i 430 cm, a jego tarcza liczy ponad 5 m średnicy. Nazwa Big Ben pochodzi prawdopodobnie od imienia nadzorującego budowę wieży Benjamina Halla i początkowo nie odnosiła się do samego zegara, ale do dzwonu, który razem z czterema mniejszymi dzwonami pomocniczymi wybija godziny. Ich dźwięki od 1924 r. wykorzystuje w swoim programie BBC. Body clock tower at the northern end of the Houses of Parliament is one of the most recognizable sights in the world. Neo-Gothic tower with a height of almost 100 meters was opened in 1859 hands of the clock are 270 and 430 cm, and the disc has more than 5 m in diameter. Big Ben name probably comes from the name of supervising the construction of the tower Benjamin Hall, and initially did not refer to the clock, but the bell, which, together with four smaller bells supporting strikes hours. Their sound since 1924 used in its BBC.

6 Pałac Buckingham Pałac Buckingham to oficjalna siedziba monarchii brytyjskiej i rezydencja władcy, a dla większości Brytyjczyków - najważniejszy symbol narodowy. Przed pałacem rozciągają się tereny zielone, a bezpośrednio naprzeciw głównej bramy stoi pomnik Queen Victoria Memorial. Buckingham Palace is the official office and residence of the British monarchy, the rulers, and for the majority of British people - the most important national symbol. Before the palace extend green areas, and directly opposite the main gate is a statue of Queen Victoria Memorial..

7 Muzeum Historii Naturalnej
Muzeum Historii Naturalnej w Londynie należy do „wielkiej trójcy” muzeów zlokalizowanych przy Exhibition Road w dzielnicy South Kensington. Oprócz niego w jej skład wchodzi jeszcze Muzeum Nauki oraz Victoria and Albert Museum. To jednak właśnie Muzeum Historii Naturalnej jest najbardziej znane i najciekawsze. W wiktoriańskim gmachu mieści się ponad 70 milionów eksponatów! Dla wygody zwiedzających podzielono je na pięć działów: Botanika, Paleontologia, Zoologia, Mineralogia i Entomologia. W muzeum możemy przeżyć symulowane trzęsienie ziemi czy poznać mechanizmy wybuchu wulkanu. Bardzo ciekawa jest część paleontologiczna, gdzie największą atrakcją jest szkielet diplodoka oraz poruszające się, wydające odgłosy dinozaury – roboty. Imponująca jest także kolekcja opowiadająca o historii ssaków oraz pień sekwoi o średnicy ponad 6 metrów. W muzeum możemy dowiedzieć się także, jak działa nasze ciało i spróbować swoich sił w różnych testach. Główną zaletą muzeum jest wysoka interaktywność, dzięki której naprawdę trudno się tu nudzić. W budynku działa również Centrum Darwina. Wstęp jest wolny, choć muzeum przyjmuje od turystów dobrowolne datki. Natural History Museum in London is one of the "great trinity" of museums located on Exhibition Road in South Kensington. In addition to it it has a more Museum of Science and Victoria and Albert Museum. This, however, is the Museum of Natural History is the most famous and interesting. The Victorian building is more than 70 million objects! For the convenience of visitors divided into five sections: botany, paleontology, zoology, mineralogy and entomology. In the museum you can experience a simulated earthquake or volcanic eruption the mechanisms. Very interesting is the part of the paleontological, where the biggest attraction is the skeleton of Diplodocus and moving, the sounds issuing dinosaurs - robots. Impressive is the collection tells the story of mammals and redwood trunk with a diameter of more than 6 meters. In the museum you can also learn how to work your body and try your hand at a variety of tests. The main advantage of the museum is the high interactivity, through which is really hard to get bored here. The building also acts Darwin Centre. Admission is free, but the museum accepts donations from tourists.

8 Katedra św. Pawła Katedra św. Pawła jest charakterystycznym, rozpoznawalnym punktem na mapie Londynu. Mierząca 110 metrów wysokości i 220 długości świątynia jest położona w centrum starego londyńskiego City. Prace nad jej budową prowadzono w latach 1675 – 1710, a nadzorował je znany architekt Christopher Wren. Znana na całym świecie jest przede wszystkim kopuła katedry. Ta kolosalna konstrukcja ma średnicę 50 metrów, ale waży 700 ton! Msze w katedrze odbywają się tylko w niedziele i Boże Narodzenie. Jest ona wówczas zamknięta dla zwiedzających. Często można za to wtedy posłuchać koncertów jednego ze znanych męskich chórów. St. Paul's Cathedral. Paul is a landmark on the map of London. Measuring 110 feet high and 220 long temple is situated in the center of the old City of London. Work on its construction was carried out in the years and supervised by well-known architect Christopher Wren. The world-famous dome is first and foremost cathedral. This colossal structure has a diameter of 50 meters, but weighs 700 tons! Mass in the Cathedral are held only on Sundays and Christmas. It is then closed to the public. Often, you can then listen to the concert of one of the famous male choirs.

9 Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Londynu. W kolekcji Madame Tussaud znajdują się m.in. figury przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej, Madonny, Elvisa Presleya, Davida Beckhama, Brada Pitta, Gandhiego, Johnny'ego Deppa, Nicole Kidman.Polskę reprezentuje Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Jest tu również komnata strachu, do której raczej nie powinny wchodzić osoby o słabych nerwach. Museum Madame Tussauds is one of London's top tourist attractions. Marie Tussaud (actually The collection of Madame Tussaud's, among others, figures of representatives of the British royal family, Madonna, Elvis Presley, David Beckham, Brad Pitt, Gandhi, Johnny Depp, Nicole Kidman. Poland is represented by Lech Walesa and Pope John Paul II. There is also a chamber of fear, which are unlikely to include persons with weak nerves.

10 Harrods To bardzo popularny i luksusowy dom towarowy w dzielnicy Knightsbridge, który poszczycić się może najbardziej ekskluzywnymi butikami w Londynie i światowej sławy klientelą.Najsłynniejsze marki Harrodsa to m.in.: DKNY, ESCADA, BURBERRY, CLINIQUE, RALPH LAUREN czy SONIA RYKIEL. This is a very popular and luxury department store in Knightsbridge, which boasts the most exclusive boutiques in London and the world-famous clientele (the Queen of England as well as celebrities). The most famous Harrods brand include: DKNY, ESCADA, Burberry, Clinique, Ralph Lauren and SONIA RYKIEL.

11 Hyde Park Położony na obszarze 2,5 km2 jest jednym z kilku parków królewskich w Londynie. W Hyde Park znajduje się miejsce w którym każdy może wyrazić swe poglądy - Speaker's Corner, niezależnie od ich znaczenia. Przemawiali tam m.in. Karol Marks i Włodzimierz Lenin. Located in the area of 2.5 km2 is one of the royal parks in London. The Hyde Park is a place where everyone can express their views - Speaker's Corner, regardless of their significance. They spoke among others there Karl Marx and Vladimir Lenin.

12 Trafalgar Square To główny plac centralnego Londynu, w którym odbywają się ważne uroczystości. Właśnie w tym miejscu londyńczycy witają Nowy Rok. Plac powstał w XIX w. w miejscu dawnych stajni królewskich. Na środku placu stoi 61 metrowa kolumna Nelsona, otoczona pomnikami i fontannami. W jego otoczeniu znajduje się National Gallery, kościół St. Martin in – the – Fields oraz wiele ambasad. This is the main square of central London, which hosts important events. This is where Londoners will welcome the New Year. Square was built in the nineteenth century on the former royal stables. In the middle of the square stands the 61-meter high Nelson's Column, surrounded by statues and fountains. In its vicinity is the National Gallery, the Church of St. Martin in - the - Fields, and many embassies.

13 Chinatown London Dzielnica Londynu, która jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Chinatown to galimatias księgarni, sklepów spożywczych i restauracji. Warto zajrzeć tutaj o każdej porze, a zwłaszcza podczas obchodów chińskiego Nowego Roku gdy mieszkańcy witają tańczące na ulicach papierowe lwy. District of London, which is one of the most visited by tourists. Chinatown is a hodgepodge of bookstores, grocery stores and restaurants. Worth a look here at all times, especially during the celebration of Chinese New Year (late January and February), when people greet dancing in the streets, paper lions.

14 Piccadilly Circus - Londyn
Piccadilly Circus plac i skrzyżowanie głównych ulic w samym sercu teatralnej i rozrywkowej dzielnicy West End w Londynie, niedaleko Soho. Miejsce rozpoznawalne na całym świecie głównie dzięki reklamom świetlnym firm takich jak SANYO, TDK czy Coca-Cola, umieszczonym na jednym z rogów placu. Square and Piccadilly Circus intersection of the main streets in the heart of theater and entertainment district of the West End of London, near Soho. Place recognizable around the world primarily through advertising companies, such as light SANYO, TDK and Coca-Cola, put on one of the corners of the square.

15 National Gallery w Londynie
The National Gallery – galeria sztuki w Londynie, w północnej części Trafalgar Square.Prezentuje zbiory malarstwa z lat 1250–1900. Posiada szczególnie dużą kolekcję brytyjskich impresjonistów i kilkanaście dzieł Vincenta van Gogha. Mieści w sobie kolekcję 2300 dzieł malarstwa, głównie zachodnioeuropejskiego. Główna kolekcja udostępniona jest do zwiedzania za darmo, jednak w przypadku okazjonalnych wystaw pobiera się opłatę za wstęp. Mile widziane są także dobrowolne datki "na utrzymanie galerii". The National Gallery - Art Gallery in London, in the north of Trafalgar Square.Presents a collection of paintings from the years 1250 to It has a particularly large collection of British Impressionist and several works of Vincent van Gogh. This is a gallery of the state, available free of charge (except for temporary exhibitions), which consists of about 2300 works.Houses a collection of 2,300 works of painting, mainly Western European. Core collection is open to visit for free, but for occasional exhibitions a fee for admission. We welcome the voluntary donations "to keep the gallery".

16 John Lewis John Lewis plc – brytyjska sieć domów towarowych należąca do John Lewis Partnership. Początki przedsiębiorstwa sięgają 1864 roku, gdy John Lewis otworzył przy londyńskiej Oxford Street pierwszy sklep z tekstyliami. John Lewis plc - a British department store chain owned by the John Lewis Partnership. The company headquarters in London. The origins of the company date back to 1864 when John Lewis opened in London's Oxford Street, the first store of textiles. In 2012, the network had 29 John Lewis department stores and eight smaller stores in the UK.

17 Tate Modern Tate Modern to brytyjskie, a zarazem najlepsze muzeum międzynarodowej sztuki nowoczesnej na świecie. Od roku 2000, muzeum jest jednym z najpopularniejszych spotów dla turystów. Tate Modern is Britain, and also the best museum of international modern art in the world. Since 2000, the museum is one of the most popular spots for tourists.

18 Royal Albert Hall Jedna z czołowych sal koncertowych na świecie. Od samego otwarcia przez samą królową Wiktorię, dnia 29 marca 1871 roku, The Royal Albert Hall był miejscem różnych wydarzeń kulturalnych, koncertów, konferencji, balów i odczytów naukowych. One of the leading concert halls in the world. Since its opening by Queen Victoria alone, 29 March 1871 The Royal Albert Hall was the site of a variety of cultural events, concerts, conferences, balls and scientific readings. Took place there also sporting events, like the first outside Japan Sumo competition.

19 Opactwo Westminsterskie
Westminster Abbey (The Collegiate Church of St Peter, Westminster - Kolegiata św. Piotra w Westminsterze) to najważniejsza, obok katedry w Canterbury i katedry św. Pawła w londyńskim City, świątynia angielska. Opactwo począwszy roku 1066 jest miejscem koronacji królów Anglii. Od XIII wieku opactwo to również miejsce pochówku królów i zasłużonych osób. Westminster Abbey (The Collegiate Church of St Peter, Westminster - Collegiate Church. Peter at Westminster) is the most important, next to the cathedral at Canterbury Cathedral. Paul in the City of London, the English church.Abbey starting in 1066 is a place of coronation of the Kings of England. From the thirteenth century abbey is also the burial place of kings and deserving people.

20 Pałac Kew Pałac Kew - nazwa przypisywana trzem budynkom istniejącym niegdyś niezależnie od siebie w tej samej okolicy zwanej Kew, w londyńskiej dzielnicy Richmond upon Thames. Jeden z nich zachował się do dziś i jest najmniejszym budynkiem, który posiadał kiedykolwiek status brytyjskiego pałacu królewskiego. Kew Palace - the name assigned to the three buildings formerly existing independently of each other in the same area known as Kew, in the London Borough of Richmond upon Thames. One of them survived until today and is the smallest building that had ever status of the British royal palace.

21 Elektrownia Battersea
Elektrownia Battersea – pierwsza tego typu opalana węglem elektrownia znajdująca się na południowym brzegu Tamizy w Londynie. Elektrownia Battersea jest największą budowlą z cegły w Europie. Jej budowa była odpowiedzią rządu na powstające prywatne elektrownie oraz częścią planu upaństwowienia przemysłu energetycznego lub przekazanie go w ręce dużych firm zrzeszonych w London Power Company. Battersea Power Station - the first of this type of coal-fired power station located on the south bank of the Thames in London.Battersea Power Station is the largest brick building in Europe. It was built on a steel structure similar to that of the skyscrapers are built. Its construction was the government's response to emerging private power plants and a seating plan for the nationalization of the energy industry or transferring it into the hands of large companies belonging to the London Power Company. The project is also aimed at standardization of voltage and frequency.

22 Londyńskie Zoo  Jest najstarszym ogrodem zoologicznym na świecie. Zostało otwarte w Londynie 27 kwietnia 1828 roku, obecnie znajduje się tam 755 gatunków zwierząt w ogólnej liczbie 15 tys. sztuk, co stanowi jeden z największych zbiorów w Wielkiej Brytanii. Is the oldest a zoo in the world. It was opened in London April 27, 1828, currently, there is a 755 animal species in the total number of 15 thousand. units, which is one of the largest collections in the UK.

23 oxford-street Oxford Street – ulica w Londynie skupiająca ponad 300 sklepów, najbardziej ruchliwa arteria handlowa w Europie. Jej nazwa wywodzi się od części dawnego Londynu – Oxford Road, która rozpoczynała się w Newgate. Obecnie stanowi część drogi A40, choć nie jest oznakowana, podobnie jak inne drogi w centrum Londynu. Oxford Street - a street in London, bringing together more than 300 stores, the most busy shopping thoroughfare in Europe. Its name is derived from the old London - Oxford Street, which began at Newgate. Today it forms part of the A40, although not marked, like other roads in central London.

24 Źródła: http://podroze.gazeta.pl http://www.londyn.webd.pl

25 Prezentacje tworzyły:
Wiktoria Roksana Daria Oliwia


Pobierz ppt "London Najciekawsze miejsca w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google