Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III warianty realizacyjne. Droga wojewódzka 132, której częścią jest ulica Kostrzyńska, aktualnie posiada nawierzchnię w części asfaltową a w części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III warianty realizacyjne. Droga wojewódzka 132, której częścią jest ulica Kostrzyńska, aktualnie posiada nawierzchnię w części asfaltową a w części."— Zapis prezentacji:

1 III warianty realizacyjne

2

3 Droga wojewódzka 132, której częścią jest ulica Kostrzyńska, aktualnie posiada nawierzchnię w części asfaltową a w części z kostki brukowej.

4 Stan nawierzchni nie odpowiada występującym potrzebom, źle ukształtowane spadki poprzeczne na odcinku kostki brukowej powodują zagrożenie bezpieczeństwa poruszających się samochodów.

5 Wiadukt znajduje się w złym stanie technicznym, Podpora od strony Al. 11 listopada jest w znacznym stopniu uszkodzona– grozi to zapadnięciem się jezdni za przyczółkiem.

6 Torowisko jest w bardzo złym stanie technicznym – na podstawie pomiarów oraz oceny stanu technicznego z 2013 roku wynika, iż torowisko wymaga natychmiastowej naprawy - przebudowy

7 Odcinki podjęte wariantowaniu Odcinek od Dobrej do węzła – remont Odcinek od Pl. Słonecznego do Dobrej – przebudowa

8 wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku od Placu Słonecznego do węzła S3 Wykonanie nakładki asfaltowej obejmuje roboty: 1. Wyrównanie podbudowy masą asfaltowa istniejącej nawierzchni 2. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej W ramach remontu nie zostaną wykonane: 1. Budowa wiaduktu do Agromy 2. Budowa kanalizacji deszczowej 3. Przebudowa chodników, zjazdów, skrzyżowań 4. Budowa oświetlenia w systemie LED 5. Budowa separatorów podczyszczających wody opadowe 6. Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej WARIANT I – REMONT

9 1. Niskie całkowite koszty realizacji robót 2. Poprawa komfortu jazdy na całym odcinku 3. Brak kosztów wykupu ZALETY WARIANTU I

10 WADY WARIANTU I 1. Brak przebudowy kolektora deszczowego - istniejący kolektor deszczowy jest w bardzo złym stanie technicznym nie nadaje się do remontu, brak możliwości przyłączenia wód z ulic przyległych 2. Brak przebudowy wiaduktu - stan techniczny wiaduktu jest katastrofalny i grozi zawaleniem, 3. Brak przebudowy torowiska – stan techniczny torowiska wymaga natychmiastowej naprawy – przebudowy 4. Stan techniczny torowiska zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych pogłębia proces naruszenia konstrukcji budynków, spękania ścian 5. Brak możliwości lokalizacji ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu Eurovelo

11 6. Brak budowy oświetlenia energooszczędnego w systemie LED –wyższe opłaty za energię i koszty eksploatacyjne 7. Brak przebudowy wlotów i budowy urządzeń podczyszczających – podwyższone opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 8. Okres trwałości około 5 - 6 lat. 9. Koszty remontu mogą ulec zwiększeniu w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy chodników, zjazdów i skrzyżowań z uwagi na podwyższenie niwelety 10. Brak dofinansowania zewnętrznego – w całości środki własne Miasta

12 MONTAŻ FINANSOWY DLA WARIANTU I

13 Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku od Placu Słonecznego do ulicy Dobrej, od ulicy Dobrej do węzła S3 wykonanie nakładki asfaltowej. Zakres przebudowy obejmuje: 1. Przebudowę istniejącej jezdni, 2. Budowę nowej jezdni, 3. Budowę nowej kanalizacji deszczowej z trzema wylotami do rzeki Warty i dwoma separatorami oczyszczania wód opadowych oraz budową nowych wylotów, 4. Budowę wiaduktu do Agromy, 5. Budowę oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED, 6. Przebudowę torowiska ( dwóch torów) pętli tramwajowej i sieci trakcyjnej, 7. Wykupy terenu po południowej części ulicy Kostrzyńskiej. 8. Budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą Dobrą 9. Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od Dobrej do węzła S3 WARIANT II - BUDOWA DROGI DWUJEZDNIOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ TOROWISKA DWUTOROWEGO

14 Odcinek od placu słonecznego do ul Dobrej

15 1. Rozwiązanie kompleksowe i perspektywiczne, zapewniające przepustowość drogi, 2. Budowa nowego kolektora deszczowego - uregulowanie systemu kanalizacji w bardzo dużym obszarze położonym na północ i południe ulicy Kostrzyńskiej, 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez likwidację dużej ilości wjazdów na drogę z posesji, ograniczenie przejazdów przez torowisko 4. Budowa urządzeń podczyszczających - zmniejszenie opłat z tytułu odprowadzenia wód opadowych do środowisk ZALETY WARIANTU II

16 5. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Eurovelo 6. Budowa oświetlenia w systemie LED – zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 7. Budowa nowego wiaduktu – obecny stan wiaduktu grozi zawaleniem 8. Możliwość uzyskania dofinansowania z w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do robót drogowych oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do przebudowy torowiska stosowanie szerokości zatok autobusowych peronów jak i samej drogi

17 1. Wysoki wkład własny, relatywnie niski procent dofinansowania 2. Wysokie koszty realizacji inwestycji 3. Wysokie koszty wykupu nieruchomości – z uwagi na pozyskanie poprzez wywłaszczenie w ramach decyzji ZRID brak możliwości dofinansowania 4. Wywłaszczenie w ramach decyzji ZRID – na podstawie doświadczeń wydanie nieruchomości następuje zdecydowanie wcześniej niż wypłata odszkodowania za nieruchomość. Mieszkańcy zostają natychmiastowo pozbawieni domów jeszcze przed uzyskaniem środków finansowych z odszkodowań. WADY WARIANTU II

18 MONTAŻ FINANSOWY DLA WARIANTU II Pozycja/branżakoszty Źródła finansowania Zewnętrzne Wkład własny [49%/40%] ZIT [51%]POIŚ [60%] Branża drogowa Od Pl. Słonecznego do Dobrej 23 887 461,49 12 215 028,120,0011 672 433,37 Od Dobrej do węzła S32 688 000,001 374 528,460,001 313 471,54 Branża sanitarna 9 597 9364 907 974,760,004 689 961,24 Branża elektryczna 4 188 150,002 141 641,130,002 046 508,87 Branża teletechniczna 344 400,00176 111,460,00168 288,54 Obiekty inżynierskie - wiadukt 9 647 125,704 933 128,280,004 713 997,43 Torowisko Branża torowa14 939 575,140,008 963 745,085 975 830,06 Branża trakcyjna3 567 000,000,002 140 200,001 426 800,00 Branża architektoniczna - budynek na pętli 492 000,00251 587,800,00240 412,20 Wykupy gruntów 9 000 000,000,00 9 000 000,00 Łącznie78 351 648,3426 000 000,0011 103 945,0841 247 703,25

19 Na odcinku od Pl. Słonecznego przebudowa istniejącej jezdni ul. Kostrzyńskiej wraz z budową jednego toru torowiska tramwajowego, od ulicy Dobrej do węzła S3 wykonanie nakładki asfaltowej. Zakres przebudowy obejmuje: 1. Przebudowę istniejącej jezdni, 2. Budowę nowej kanalizacji deszczowej z trzema wylotami do rzeki Warty i dwoma separatorami oczyszczania wód opadowych oraz budową nowych wylotów, 3. Budowę wiaduktu do Agromy, 4. Budowę oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED, 5. Przebudowę torowiska ( jednego toru) i sieci trakcyjnej, bez przebudowy pętli tramwajowej 6. Wykupy terenu tylko pod wiadukt 7. Przebudowa skrzyżowania z ulica Dobrą 8. Nakładkę asfaltową na odcinku od ul. Dobrej do węzła S3 WARIANT III – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI WRAZ Z BUDOWĄ TOROWISKA JEDNOTOROWEGO

20 Odcinek od placu słonecznego do ul Dobrej

21 1. Brak wykupu gruntów pod potrzeby drogi – wykup tylko pod wiadukt 2. Budowa nowego wiaduktu do Agromie – obecny wiadukt jest w stanie katastrofalnym 3. Budowa nowego kolektora deszczowego- uregulowanie systemu kanalizacji 4. Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe - redukcja kosztów wynikająca z odprowadzenia wód deszczowych oczyszczonych, 5. Budowa oświetlenia w systemie LED - redukcja kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ZALETY WARIANTU III

22 6. Wysoki procent dofinansowania w ramach ZIT i POIŚ, relatywnie niski wkład własny 7. Poziom dofinansowania przekraczający 60 % w stosunku do wartości inwestycji nie obciąża wskaźników długu 8. Możliwość rozbudowy ul. Kostrzyńskiej docelowo do ulicy dwujezdniowej. 9. Możliwość dokonywania sukcesywnego wykupu nieruchomości w czasie rozłożonym na kilka lat bez obciążania budżetu miasta jednorazowo kwotą 9 mln złotych 10. Budowa jednego toru zmniejsza koszty eksploatacyjne torowiska

23 1. Rozwiązanie zachowuje stan istniejący ze wszystkimi dotychczas istniejącymi miejscami kolizji - przejazdami przez torowisko 2. Rozwiązanie nie zwiększa przepustowości drogi w sytuacji prognozy zwiększenia ruchu z uwagi na wybudowanie węzła S3 3. Brak poprawy warunków mieszkalnych dla mieszkańców domów zlokalizowanych przy torowisku. WADY WARIANTU III

24 MONTAŻ FINANSOWY DLA WARIANTU III Pozycja/branżakoszty Źródła finansowania zewnętrzne Wkład własny ZIT [80%]POIŚ [60%] Branża drogowa Od Pl. Słonecznego do Dobrej 13 803 078,94 10 932 832,360,002 870 246,58 Od Dobrej do węzła S32 688 000,002 129 050,590,00558 949,41 Branża sanitarna 5 980 444,50 zł4 736 855,990,001 243 588,51 Branża elektryczna 584 250,00 zł462 759,600,00121 490,40 Branża teletechniczna 123 000,00 zł97 423,070,0025 576,93 Obiekty inżynierskie - wiadukt 9 647 125,707 641 078,380,002 006 047,32 Torowisko Branża torowa 5 975 830,06 3 585 498,032 390 332,02 Branża trakcyjna 2 398 500,00 1 439 100,00959 400,00 Branża architektoniczna - budynek na pętli 0,00 Wykupy gruntów 365 670,000,00 365 670,00 Łącznie41 565 899,2026 000 000,005 024 598,0310 541 301,17

25 PORÓWNIANIE FINANSOWE WSZYSTKICH TRECH WARIANTÓW

26 REKOMENDACJA – WARIANT III 1.Wkład własny jest niewiele większy od wariantu I a 4 razy mniejszy od wariantu II 2.Poziom łącznego dofinansowania wynosi prawie 75 %, w wariancie I wynosi 0% a wariancie II niecałe 48%. Ponieważ poziom dofinansowania przekracza 60% nie wchodzi we wskaźnik długu. 3.Biorąc pod uwagę ruch pasażerski na linii tramwajowej budowa jednego toru jest uzasadniona i zmniejszają się koszty eksploatacji torowiska, co ostatecznie nie uniemożliwia w przyszłości budowy drugiego toru.

27 4.Wkład własny wynosi tylko 10,5 mln złotych co pozwoli Miastu przeznaczyć większe środki na przebudowy innych ulic w Gorzowie Wlkp. niż w przypadku zastosowania wariantu II. 5.Podobnie jak przy wariancie dwujezdniowym realizowana jest przebudowa wiaduktu, którego stan techniczny jednoznacznie wymaga interwencji 6.Podobnie jak przy wariancie dwujezdniowym realizowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i wlotów brzegowych, budowa nowego oświetlenia, przebudowa torowiska co w przyszłości skutkować będzie zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych na tej infrastrukturze i opłatach za odprowadzenie wód deszczowych.

28 7.Przy wykonaniu przebudowy ulicy Kostrzyńskiej jako jednojezdniowej oraz uwzględniając powstanie pełnego węzła drogi S3, możliwe jest na przestrzeni kilku lat dokonanie oceny, czy jest to rozwiązanie wystarczające biorąc pod uwagę natężenie ruchu i podjąć ostateczną decyzję co do kształtu tej ulicy. Po uzyskaniu dofinansowania, jako Beneficjent zobowiązani będziemy do dokonywania corocznych badań natężenia ruchu celem wykazania osiągnięcia wskaźników rezultatu, co pozwoli na wiarygodna ocenę i rozwiąże dotychczasowe wątpliwości dotyczące obciążenia ruchem tej ulicy.

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "III warianty realizacyjne. Droga wojewódzka 132, której częścią jest ulica Kostrzyńska, aktualnie posiada nawierzchnię w części asfaltową a w części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google