Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniczne oraz prawne ograniczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowych w kontekście aktualnych uregulowań prawnych dr inż. Grzegorz Barzyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniczne oraz prawne ograniczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowych w kontekście aktualnych uregulowań prawnych dr inż. Grzegorz Barzyk."— Zapis prezentacji:

1 Techniczne oraz prawne ograniczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowych w kontekście aktualnych uregulowań prawnych dr inż. Grzegorz Barzyk dr Barzyk Consulting Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

2 Ministerstwo Skarbu Państwa pewne osiągnięcia 15% udziału OZE w produkcji energii do 2020 r. - wnp.pl 26.11.2009 r. „ Jestem pewny, że poradzimy sobie z założeniami Unii Europejskiej i do 2020 roku będziemy mogli pozyskiwać ze źródeł odnawialnych 15% całej energii - powiedział dla wnp.pl Jan Bury, wiceminister skarbu państwa odpowiedzialny za energetykę. Decyzje które przygotowuje minister gospodarki, rolnictwa oraz inwestycje PGE, to projekty skupione na elektrowniach biogazowych i wodnych, również wsparcie z Unii Europejskiej w tym sektorze jest duże. Wierzę w to, że uaktywnimy rolników i samorządy lokalne, a także przedsiębiorców, żeby tworzyli rozproszone energetyczne źródła od 0,5 MW do kilku megawatów biogazowych czy wodnych projektów- zapewniał wiceminister…” Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

3 Według danych prezentowanych przez URE na stronie http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html Wg stanu na 31.12.2009 r. w Polsce funkcjonowały: 125 instalacje biogazowe o mocy 70,887 MW 301 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 724,656 MW Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

4 Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, za PSE Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

5 Cele dalsze: 8,7 % - w 2009 r.; 10,4 % - w 2010 r.; aż do 2014 Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

6 Aktualnie – przed wejściem w życie nowelizacji: Inwestorzy posiadają wydane warunki przyłączenia na moc przekraczającą 13,7 GW ! („Rzeczpospolita” Wiatrowe plany, 02.03.2010 r), w tym do sieci średnich napięć na łączną moc przekraczającą 2 500 MW (S. Kasprzyk, Nowy Przemysł 8.5.09r). 52 GW znajduje się „w rozpatrzeniu” („Rzeczpospolita” Wiatrowe plany, 02.03.2010 r), Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

7 Stan aktualny: Brak gwarancji przyłączenia Niezależnie od wielkości oraz rodzaju źrodła generatorowego obowiązuje zasada: ‘First-come First-served’ Większość sieci SN, zwłaszcza na obszarze Polski północnej jest już niedostępna dla nowych projektów generatorowych Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

8 Przyłączenie instalacji generatorowych do systemu energetycznego, (w tym źródeł odnawialnych), podlega uregulowaniom zawartym w Ustawie Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

9 Od 11 marca 2010 r. obowiązują uchwalone przez Sejm w dniu 8 stycznia 2010 r. przepisy ustawy nowelizującej Prawo energetyczne oraz inne akty prawne (Dz. U. Nr 21, poz. 104;) Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

10 aby dla projektowanej instalacji generatorowej uzyskać warunki przyłączenia do systemu energetycznego podmiot składający wniosek musi złożyć: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uwzględniający możliwość powstania tej inwestycji), względnie decyzję o warunkach zabudowy – jeżeli takowa jest wymagana. uiścić na rzecz operatora zaliczkę w wysokości 30 zł na każdy planowany kW mocy, jednak nie wyższą niż 3 mln złotych. Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

11 … 8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b. 8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 mln zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki. 8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 8d. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia….

12 koncepcja Decyzja środowiskowa wraz z raportem Koszt około 10.000 zł Czas ok. 0,5-1 roku Zabezpieczenie gruntu 1 miesiąc Wniosek do OSD Zaliczka 30.000 zł/MW Czas 5 miesięcy Wydanie decyzji pozytywnej Wydanie decyzji tzw. pozytywnej w praktyce zaś negatywnej Oznaczające stratę (łącznie): ok. 40 tys. zł (a może i 2 x więcej) oraz ok. 2 lat czasu Wydanie decyzji odmownej Strata: ok. 10.000 zł (?) oraz około 1,5-2 lat Warunki zabudowy (?) Koszt ok. 1 tys zł Czas ok. 0,5 roku Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS Małe inwestycje

13 13 pomysł Zmiany w planie MPZP Monitoring ptasi, raport Koszt około 150.000 zł Czas ok.1,5 roku (?) Zabezpieczenie gruntów (dzierżawa) 3-6 miesięcy Wniosek do OSD Zaliczka 30.000 zł/MW Czyli około 600.000 zł/20 MW Czas 5 miesięcy Wydanie decyzji pozytywnej Wydanie decyzji tzw. pozytywnej w praktyce zaś negatywnej Oznaczające stratę: ok. 800 tys. zł (a może i 2 x więcej) oraz ok. 2,5 roku czasu Wydanie decyzji odmownej Strata: ok. 200.000 zł oraz około 2,5 lat czasu Duże inwestycje: Pomijamy koszt i czas badań wietrzności, prac planistycznych, microstingu itp. Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

14 14 Brak możliwości sprawdzenia Operatora sieci Problem z terminami Terminy na wydanie warunków przyłączenia, wynoszą 30 dni (dla podmiotów aplikujących o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV) i 150 dni (dla pozostałych podmiotów). Sankcją za zawinione niedochowanie wskazanych terminów przez operatora (ustawa nowelizująca w art. 8 j pkt 2 traktuje o zwłoce, a nie o zwykłym opóźnieniu) będzie konieczność zapłaty na rzecz inwestora odsetek w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przed dniem 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek. Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

15 Art. 7. 1. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia, otrzymał warunki przyłączenia, których ważność upływa nie wcześniej niż z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ale nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci, wnosi zaliczkę w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia i nie zostały mu wydane warunki przyłączenia do sieci, wnosi zaliczkę oraz dostarcza, w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, właściwemu przedsiębiorstwu energetycznemu dokument, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy zmienianej w art. 1 wskazujący na możliwość lokalizacji inwestycji, której dotyczy wniosek o określenie warunków przyłączenia. 15 Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

16 Koszty inwestycji wiatrowych €/kW el 1000 kW to koszt ok. 1,1 mln Euro ! Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

17 Zainstalowana moc [kW el ] Koszty inwestycji biogazowych €/kW el Źródło: 300 kW to koszt ok. 1,2 mln Euro ! Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

18 W dniu 25 czerwca 2009 r., w 20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym L 140, 05/06/2009 P. 0016 – 0062, weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 18 Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

19 19 OZE celem publicznym ! …. Przynajmniej wg Brukseli Powyższe sformułowania nadają odnawialnym źródłom energii status narzędzia służącego redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym zwłaszcza gazów cieplarnianych, a tym samym zaliczają instalacje wytwarzające energię z tych źródeł do grupy narzędzi służących, na równi z innymi instalacjami redukującymi emisję zanieczyszczeń, ochronie środowiska. Kiedy w Polsce? Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

20 Ministerstwo Skarbu Państwa pewne osiągnięcia 15% udziału OZE w produkcji energii do 2020 r. - wnp.pl 26.11.2009 r. „ Jestem pewny, że poradzimy sobie z założeniami Unii Europejskiej i do 2020 roku będziemy mogli pozyskiwać ze źródeł odnawialnych 15% całej energii - powiedział dla wnp.pl Jan Bury, wiceminister skarbu państwa odpowiedzialny za energetykę. Decyzje które przygotowuje minister gospodarki, rolnictwa oraz inwestycje PGE, to projekty skupione na elektrowniach biogazowych i wodnych, również wsparcie z Unii Europejskiej w tym sektorze jest duże. Wierzę w to, że uaktywnimy rolników i samorządy lokalne, a także przedsiębiorców, żeby tworzyli rozproszone energetyczne źródła od 0,5 MW do kilku megawatów biogazowych czy wodnych projektów- zapewniał wiceminister…” Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS

21 Dziękuję za uwagę dr inż. Grzegorz Barzyk dr Barzyk Consulting Energia odnawialna szansą na rozwój w północno-zachodnim regionie Polski, 12 marca 2010, MTS


Pobierz ppt "Techniczne oraz prawne ograniczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowych w kontekście aktualnych uregulowań prawnych dr inż. Grzegorz Barzyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google