Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014/2015 Informacje dla uczniów. Część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60/80min-czas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014/2015 Informacje dla uczniów. Część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60/80min-czas."— Zapis prezentacji:

1 2014/2015 Informacje dla uczniów

2 Część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60/80min-czas wydłużony.) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90/135 min 60/80min-czas wydłużony.) Część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 (środa) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60/80min 60/80min-czas wydłużony.) z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90/135 min 60/80min-czas wydłużony.) Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60/80min 60/80min-czas wydłużony.) na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60/90min 60/80min-czas wydłużony.)

3 Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość – ważna legitymacja szkolna, którą należy okazać wchodząc na salę egzaminacyjną.

4 Uczeń ma obowiązek przynieść na egzamin: przybory do pisania – długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem (należy zaopatrzyć się w długopis zapasowy), gumkę, ołówek, kątomierz, cyrkiel, linijkę, ekierkę.

5 Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej.

6 Uczniowie, którzy posiadają: orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności, pozytywną opinię rady pedagogicznej zdają egzamin w warunkach oraz formach dostosowanych do dysfunkcji opisanych w ww. dokumentach na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7 8:00 Uczniowie stawiają się w szkole. Na drzwiach każdej sali znajduje się lista zdających. W sekretariacie zostawiają torby, plecaki oraz wszelkie urządzenia telekomunikacyjne. 8:30 Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych zgodnie z kolejnością na liście, okazują legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości) i zajmują przeznaczone dla nich miejsca. 8:35 Dwóch przedstawicieli zdających z każdej sali oraz przewodniczący zespołu nadzorującego udają się do dyrektora szkoły w celu pobrania pakietów, zawierających zestawy egzaminacyjne.

8 9:00 Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zgodnie z terminarzem.

9 21 i 22 kwietnia uczniowie po zakończonym egzaminie udają się do wyznaczonych wcześniej sal, gdzie spędzają przerwę między pierwszą a drugą częścią egzaminu. 23 kwietnia po skończeniu części podstawowej z języka obcego nowożytnego, uczniowie piszący część rozszerzoną udają się do wyznaczonych wcześniej sal, gdzie spędzają przerwę między pierwszą a drugą częścią egzaminu (poziomem rozszerzonym). Uczniowie piszący tylko część podstawową opuszczają budynek i teren szkoły. 10:30 Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych zgodnie z kolejnością na liście, okazują legitymację szkolną (lub inny dokument tożsamości) i zajmują przeznaczone dla nich miejsca. 10:40 Dwóch przedstawicieli zdających z każdej sali oraz przewodniczący zespołu nadzorującego udają się do dyrektora szkoły w celu pobrania pakietów, zawierających zestawy egzaminacyjne.

10 11:00 Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne zgodnie z terminarzem. Po skończonych egzaminach uczniowie opuszczają szkołę.

11 Każdy uczeń po otrzymaniu arkusza zapoznaje się dokładnie z jego instrukcją, która zamieszczona jest na pierwszej stronie arkusza. Zgodnie z instrukcją zdający sprawdza kompletność arkusza, tzn. czy liczba stron i zadań zgadza się z liczbą zapisaną w instrukcji. Sprawdza także jakość wydruku, czy arkusz jest czytelny. Jeżeli zachodzą jakiekolwiek Wątpliwości, pyta przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgłaszając chęć zapytania przez podniesienie ręki. Jeżeli arkusz jest niekompletny, otrzymuje drugi, a fakt potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu egzaminu, w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego

12 Uczniowie w arkuszu egzaminacyjnym wpisują swój numer kodowy (trzyznakowy) oraz numer PESEL w miejscach do tego oznaczonych oraz naklejają naklejkę. Na karcie odpowiedzi wpisują numer kodowy, numer PESEL oraz naklejają naklejkę w miejscach do tego przeznaczonych. Czas określony na rozwiązywanie zadań jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisany na tablicy lub specjalnie przygotowanej do tego planszy. W każdej sali znajduje się w widocznym miejscu zegar.

13 Uczniowie zaznaczają na karcie odpowiedzi w określonym miejscu na druku odpowiedzi udzielone do zadań zamkniętych. Czynności tej nie wykonują uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy zaznaczają odpowiedzi tylko na arkuszu egzaminacyjnym). Podczas przebiegu egzaminu zdający pracują samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym

14 Niedopuszczalne podczas egzaminu jest: opuszczanie wyznaczonego miejsca pracy; porozumiewanie się z pozostałymi zdającymi; wypowiadanie komentarzy i uwag; zadawanie jakichkolwiek pytań członkom zespołu nadzorującego; opuszczanie sali przed zakończeniem egzaminu; salę można opuścić jedynie w wyjątkowych sytuacjach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego z zachowaniem warunków, które uniemożliwiają kontaktowanie się ucznia z innymi osobami. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zdający musi skorzystać z pomocy medycznej. Konieczność opuszczenia sali zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki.

15 W przypadku zadań, wymagających wyboru odpowiedzi prawdziwych lub fałszywych wybierz kratkę z właściwą odpowiedzią, (np., jeżeli poprawna odpowiedź jest fałszywa, zamaluj okienko z literą F)

16  Uczeń, kończący pracę z zestawem egzaminacyjnym przed ustalonym czasem zamyka arkusz egzaminacyjny i zgłasza fakt przewodniczącemu zespołu przedmiotowego przez podniesienie ręki.  Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń dokonał wpisu na karcie odpowiedzi.  Uczeń po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.  Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie zamykają arkusze egzaminacyjne i wykonują polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego.  Egzamin przewidziany w drugim zakresie danej części przebiega identycznie jak w zakresie pierwszym.

17 W przypadku zadań, wymagających zaznaczenia odpowiedzi TAK lub NIE wybierz kratkę z właściwą odpowiedzią, (np., jeżeli poprawna odpowiedź brzmi NIE, zamaluj okienko z literą N)

18 Jeżeli stwierdzone zostanie: niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego, wniesienie zabronionych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej, zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, obowiązkiem przewodniczącego zespołu nadzorującego jest przerwanie uczniowi egzaminu i zabranie zestawu egzaminacyjnego. Następuje unieważnienie danej części egzaminu i opuszczenie sali przez zdającego. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

19 Staraj się unikać błędów. Jeżeli się pojawią dokonaj ich korekty, według podanych niżej zasad ( nie używaj korektora). a) przy błędnym zapisie numeru kodowego, błędny wpis przekreśl, a nad nim dokonaj poprawnego zapisu.

20

21

22

23

24

25 Odpowiedzi do zadań zaznaczasz zamalowując kwadracik zgodny z zaznaczoną przez Ciebie odpowiedzią na arkuszu egzaminacyjnym. Życzymy powodzenia !!!


Pobierz ppt "2014/2015 Informacje dla uczniów. Część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60/80min-czas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google