Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości Wrocław 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości Wrocław 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości Wrocław 2015r.

2 Wymagania prawne Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 03.47.401)

3 Wymagania prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

4 Założenia ogólne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483) -art. 24 „ Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy” - art. 66.1. „ Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.” Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21. poz. 94 z p. zm.) - art. 15 „ Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”

5 Podstawowe definicje -miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy, -Stanowisko pracy - przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik wykonuje pracę § 2. Rozp. MPiPS w spr. ogólnych przepisów bhp

6 Definicja pracy na wysokości Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. § 105. 1. Rozp. MPiPS w spr. ogólnych przepisów bhp

7 Definicja pracy na wysokości Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, 2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości (§ 105. 2. Ogólnych przepisów bhp)

8 Definicja pracy na wysokości Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. § 133. Rozp. Ministra Infrastruktury w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

9 Definicja pracy na wysokości DYREKTYWA RADY z dnia 24 czerwca 1992 r. (92/57/EWG) w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

10 Sposoby zabezpieczania prac na wysokości Obowiązuje zasada, że praca na wysokości musi być wykonywana tylko z właściwym wyposażeniem lub z użyciem zbiorowych środków ochrony. Jeśli ze względu na rodzaj pracy stosowanie tych środków nie jest możliwe, należy zapewnić odpowiedni dostęp do miejsca pracy i wyposażyć pracowników w szelki bezpieczeństwa lub inne kotwicowe środki ochronne. zał. nr IV, część B, rozdział 2, pkt.5 dyrektywy 92/57/EWG

11 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. (§ 6 przepisów bhp podczas wykonywaniu robót budowlanych § 106. 2. ogólnych przepisów bhp)

12 Podstawowe definicje Środki ochrony zbiorowej - środki, przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach, § 2 pkt.10. ogólnych przepisów bhp

13 Sposoby zabezpieczania prac na wysokości Balustrady jako stałe elementy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości powinny się składać z: -poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m. -krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. -pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. (§ 15 przepisów bhp podczas wykonywaniu robót budowlanych § 106. 1. ogólnych przepisów bhp)

14 Podstawy prawne Wymagania wytrzymałościowe dla balustrad zostały określone w normie PN-EN 13374 Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków-Opis techniczny wyrobu, metody badań

15 PN-EN 13374 TYMCZASOWE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ NA KRAWĘDZI BUDYNKÓW OPIS TECHNICZNY WYROBU. METODY BADAŃ. Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków : opis techniczny wyrobu, metody badań

16 Balustrady – wg.PN-EN 13374 klasa A – system odporny na statyczne obciążenia stanowiący zabezpieczenie osób opierających się o system albo używających systemu jako pochwytu podczas przechodzenie wzdłuż niego. Jest zabezpieczeniem osoby poruszającej lub upadającej w kierunku balustrady, klasa B – system odporny na statyczne i dynamiczne obciążenia, powstrzymujący spadanie osoby zsuwającej się po powierzchni pochyłej. klasa C – system odporny na wysokie obciążenia dynamiczne osób spadających na stromych powierzchniach – rola (funkcja) amortyzatora

17 Przykłady zastosowań. 1. Krawędziowy system szczękowy 2. System kotwiony do podłoża 3. System z przeciwwagą 4. System mocowany do górnej półki dwuteownika 5. System mocowany do słupów 6. System mocowany do dolnej półki dwuteownika 7. System mocowany do słupów przy powierzchniach pochyłych 8. System ogrodzeniowy.

18 Przepisy BHP poczas wykonywania robót budowlanych □ § 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. □ 2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. □ § 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. □ 2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. □ § 140. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

19

20 Podstawowe definicje Środki ochrony indywidualnej - wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

21 Rodzaje prac na wysokości przy wykorzystaniu środków ochrony indywidualnej - Powstrzymanie spadania -Ograniczenie poruszania -Praca w podparciu -Praca z użyciem technik linowych

22 Rozporządzenie MG z 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002r. Nr. 191, poz. 1598)

23 Podstawowe definicje maszyna — należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania; (§1.1 Rozporządzenia )

24 Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić. (§ 8b. 1. Rozporządzenia)

25 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w ust. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. (§ 108. 1. rozp. Bhp podczas wykonywania robót budowlanych)

26 Praca na dachach Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości § 7.1. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

27 Praca na dachach Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. § 7.2. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

28 IBWR Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. § 2. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

29 Ogólne przepisy bhp § 81. 1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: 1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 2) odpowiednie środki zabezpieczające; 3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

30 Stan wypadkowości na dolnośląskich budowach

31

32 Wypadki zgłoszone do OIP Wrocław w 2014r.

33 Wydarzenia powodujące wypadki 2014r.

34 Wielość zakładu poszkodowanego w 2013r.

35 wypadki budownictwie w 2014r. (w poszczególnych oddziałach PIP)

36 Przyczyny wypadków: niewłaściwa organizacja pracy prowadzenie robót niezgodnie z planem bioz tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bhp brak niezbędnych zabezpieczeń nieużywanie środków ochrony indywidualnej brak oceny ryzyka zawodowego niska świadomość zagrożenia pośpiech i lekceważenie zasad bhp

37 Działania wpływające na poprawę stanu bhp na budowach Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy: -Szkolenia -Publikacje -Kampania prewencyjna -konkursy Strona internetowa : www.bezupadku.plwww.bezupadku.pl www.programyprewencyjne.pl

38 Dziękuję za uwagę NIP Jarosław Głowacki


Pobierz ppt "Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości Wrocław 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google