Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości"— Zapis prezentacji:

1 Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości
Wrocław 2015r.

2 Wymagania prawne  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U )  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U )

3 Wymagania prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz.U z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U )

4 Założenia ogólne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483) art. 24 „ Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy” - art „ Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.” Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21. poz. 94 z p. zm.) - art. 15 „ Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”

5 Podstawowe definicje miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy, Stanowisko pracy - przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik wykonuje pracę § 2. Rozp. MPiPS w spr. ogólnych przepisów bhp

6 Definicja pracy na wysokości
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. § 105. 1. Rozp. MPiPS w spr. ogólnych przepisów bhp

7 Definicja pracy na wysokości
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, 2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości (§ 105. 2. Ogólnych przepisów bhp)

8 Definicja pracy na wysokości
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. § 133. Rozp. Ministra Infrastruktury w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

9 Definicja pracy na wysokości
DYREKTYWA RADY z dnia 24 czerwca 1992 r. (92/57/EWG) w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

10 Sposoby zabezpieczania prac na wysokości
Obowiązuje zasada, że praca na wysokości musi być wykonywana tylko z właściwym wyposażeniem lub z użyciem zbiorowych środków ochrony. Jeśli ze względu na rodzaj pracy stosowanie tych środków nie jest możliwe, należy zapewnić odpowiedni dostęp do miejsca pracy i wyposażyć pracowników w szelki bezpieczeństwa lub inne kotwicowe środki ochronne. zał. nr IV, część B, rozdział 2, pkt.5 dyrektywy 92/57/EWG

11 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. (§ 6 przepisów bhp podczas wykonywaniu robót budowlanych § 106. 2. ogólnych przepisów bhp)

12 Podstawowe definicje Środki ochrony zbiorowej - środki, przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach,  § 2 pkt.10. ogólnych przepisów bhp

13 Sposoby zabezpieczania prac na wysokości
 Balustrady jako stałe elementy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości powinny się składać z: poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m. krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. (§ 15 przepisów bhp podczas wykonywaniu robót budowlanych § 106. 1. ogólnych przepisów bhp)

14 Wymagania wytrzymałościowe dla balustrad zostały określone w normie
Podstawy prawne Wymagania wytrzymałościowe dla balustrad zostały określone w normie PN-EN Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków-Opis techniczny wyrobu, metody badań

15 PN-EN TYMCZASOWE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ NA KRAWĘDZI BUDYNKÓW OPIS TECHNICZNY WYROBU. METODY BADAŃ. Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków : opis techniczny wyrobu, metody badań

16 Balustrady – wg.PN-EN 13374 klasa A – system odporny na statyczne obciążenia stanowiący zabezpieczenie osób opierających się o system albo używających systemu jako pochwytu podczas przechodzenie wzdłuż niego. Jest zabezpieczeniem osoby poruszającej lub upadającej w kierunku balustrady, klasa B – system odporny na statyczne i dynamiczne obciążenia, powstrzymujący spadanie osoby zsuwającej się po powierzchni pochyłej. klasa C – system odporny na wysokie obciążenia dynamiczne osób spadających na stromych powierzchniach – rola (funkcja) amortyzatora

17 Przykłady zastosowań. 1. Krawędziowy system szczękowy
2. System kotwiony do podłoża 3. System z przeciwwagą 4. System mocowany do górnej półki dwuteownika 5. System mocowany do słupów 6. System mocowany do dolnej półki 7. System mocowany do słupów przy powierzchniach pochyłych 8 . System ogrodzeniowy.

18 Przepisy BHP poczas wykonywania robót budowlanych
§ Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. § W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. § 140. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

19

20 Podstawowe definicje Środki ochrony indywidualnej - wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

21 - Powstrzymanie spadania Ograniczenie poruszania Praca w podparciu
Rodzaje prac na wysokości przy wykorzystaniu środków ochrony indywidualnej - Powstrzymanie spadania Ograniczenie poruszania Praca w podparciu Praca z użyciem technik linowych

22 Rozporządzenie MG z r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002r. Nr. 191, poz. 1598)

23 Podstawowe definicje maszyna — należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania; (§1.1 Rozporządzenia )

24 Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić. (§ 8b. 1. Rozporządzenia)

25 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w ust. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. (§ 108. 1. rozp. Bhp podczas wykonywania robót budowlanych)

26 Praca na dachach Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości § 7.1. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

27 Praca na dachach Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. § 7.2. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

28 IBWR Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. § 2. rozp. w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych

29 Ogólne przepisy bhp § Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: 1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 2) odpowiednie środki zabezpieczające; 3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

30 Stan wypadkowości na dolnośląskich budowach

31

32 Wypadki zgłoszone do OIP Wrocław w 2014r.

33 Wydarzenia powodujące wypadki 2014r.

34 Wielość zakładu poszkodowanego w 2013r.

35 wypadki budownictwie w 2014r. (w poszczególnych oddziałach PIP)

36 Przyczyny wypadków: niewłaściwa organizacja pracy
prowadzenie robót niezgodnie z planem bioz tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bhp brak niezbędnych zabezpieczeń nieużywanie środków ochrony indywidualnej brak oceny ryzyka zawodowego niska świadomość zagrożenia pośpiech i lekceważenie zasad bhp

37 Działania wpływające na poprawę stanu bhp na budowach
Działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy: Szkolenia Publikacje Kampania prewencyjna konkursy Strona internetowa:

38 Dziękuję za uwagę NIP Jarosław Głowacki


Pobierz ppt "Wymagania dotyczące wykonywania prac na wysokości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google