Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie systemu wsparcia w powiecie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie systemu wsparcia w powiecie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół”"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie systemu wsparcia w powiecie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół”

2 Założenia nowego systemu wspomagania: Przechodzenie od niepowiązanych ze sobą różnorodnych form pomocy do kompleksowego świadczenia usług na rzecz pojedynczych nauczycieli i szkoły jako całości. (proces pomocy). Składa się z następujących elementów: diagnozy potrzeb beneficjenta, przygotowania szkoleń (innych form pomocy) na miarę potrzeb szkoły czy placówki, udzielaniu pomocy wsparcia w zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, zbadaniu, jakie to przyniosło efekty rozumiane jako postępy uczniów.

3 Nowoczesny system wspomagania to: Wspomaganie adresowane do szkoły, przedszkola jako organizacji: -uwzględnienie potrzeb wszystkich grup interesariuszy (uczniów, nauczycieli, rodziców, rady pedagogicznej, dyrekcji, środowiska lokalnego) -propozycje działań wsparcia dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w szkole. Skoordynowanie działań tak aby się wspierały.

4 Nowoczesny system wspomagania to: Kompleksowość i interdyscyplinarność wsparcia: -Integracja potencjału wszystkich instytucji wspomagających szkołę i standaryzacja świadczonych usług. -Mechanizmy realnej, efektywnej współpracy oraz modele komunikacji między szkołami a instytucjami wspierającymi ich pracę. -Towarzyszenie szkole w całym procesie – od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzanych zmian.

5 Nowoczesny system wspomagania to: Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: - odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia - dobrowolność korzystania ze wspomagania, -podejmowanie ostatecznych decyzji przez dyrektora i radę pedagogiczną: osoba reprezentująca system wspomagania (SORE) może pełnić w systemie wyłącznie rolę moderatora i doradcy – (organizować diagnozę potrzeb rozwojowych, dostarczać narzędzi, pomagać zbierać i interpretować dane o sytuacji w szkole, badać potrzeby różnych grup interesariuszy)

6 Nowoczesny system wspomagania to: Partnerstwo w relacjach ze szkołą: - odpowiedzialność szkoły za wybór sposobu realizowania wspomagania, - motywowanie nauczycieli do samodzielnej refleksji nad własną pracą.

7 Wspomaganie blisko szkoły: -Bezpośredni kontakt pracowników systemu wspomagania (SORE) ze szkołami - większa mobilność pracowników i ich częsta obecność na terenie szkoły. Współpraca i samokształcenie: -Wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia. -Wypracowanie wspólnych rozwiązań, -Priorytet potrzeb rozwojowych szkoły -Wspomaganie skoncentrowane na zaspakajaniu autonomicznie i świadomie zdefiniowanych potrzeb. Nowoczesny system wspomagania to:

8 Jak jest obecnie: Nie ma mechanizmu przekazywania kompetencji zdobytych na szkoleniu całemu środowisku szkolnemu. Rynek szkoleń kształtowany przez dostępną ofertę a nie rzeczywiste potrzeby szkoły Oferta szkoleniowa skierowana do indywidualnego nauczyciela (awans zawodowy)

9 Zalety kompleksowego wspomagania szkół – jak będzie: Dla dyrektorów: (pomoc w bieżącym organizowaniu pracy szkoły i przygotowaniu do wdrażania zmian) - pomoc w postawieniu rzetelnej diagnozy potrzeb oraz określenie obszarów wymagających wsparcia, -organizacja pracy systemu doskonalenia zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły, -ułatwienie kontaktów ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom, -wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, -dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej.

10 Dla nauczycieli: (kompleksowa pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej) -Pomoc we wdrażaniu zmian w oświacie, -Pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego w sposób zgodny z aktualnymi potrzebami szkoły, -Ułatwianie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom -Organizowanie większości szkoleń i warsztatów bezpośrednio w szkole, -Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, Zalety kompleksowego wspomagania szkół – jak będzie:

11 Dla nauczycieli: (kompleksowa pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej) -Pomoc w praktycznym zastosowaniu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nowych umiejętności oraz dostosowaniu wymagań i metod pracy do zmian wynikających z reformy edukacji, -Wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia -Dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej. Zalety kompleksowego wspomagania szkół – jak będzie:

12 Dla samorządów lokalnych (samorządy otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej) Efektywniejsza organizacja kompleksowego wspomagania szkół, Poprawa oferty edukacyjnej i jakości kształcenia w szkołach działających na terenie samorządu, Wykorzystanie sieci współpracy i samokształcenia do kreowania lokalnej polityki oświatowej. Zalety kompleksowego wspomagania szkół – jak będzie:

13 Dla uczniów: Poprawa i większa indywidualizacja kierowanej do uczniów oferty edukacyjnej szkoły. Zalety kompleksowego wspomagania szkół – jak będzie:

14 Roczny plan wspomagania szkoły. Oferta wsparcia przedstawiona szkole to podstawowe informacje pokazujące zarys działań służących rozwojowi szkoły. Dopiero po wspólnym zdiagnozowaniu potrzeb placówki powstaje roczny plan wspomagania zawierający: -zalecane działania (konsultacje, warsztaty i inne formy doskonalenia), -harmonogram realizacji oferty, -wykaz specjalistów i zasobów merytorycznych.

15 Diagnoza - dzięki niej podejmowane działania będą odpowiadały na potrzeby szkół i nauczycieli, Planowanie działań - współpraca podczas ustalania działań prowadzących do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, wspólne opracowanie sposobu wdrażania nowych rozwiązań Realizacja i monitorowanie - towarzyszenie w trakcie procesu wdrażania zmian, monitorowanie efektów wprowadzanych zmian oraz modyfikacja działań. Ewaluacja - wspólna ocena efektów działania i wdrażanie wniosków

16 Przykłady rocznych planów wspomagania szkoły: Realizacja projektu edukacyjnego – (celem jest upowszechnienie metody projektu jako efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ich samodzielności, innowacyjności, umiejętności rozwiązywania problemów) Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych( w tym między innymi praca z uczniem zdolnym) Budowa szkolnego programu współpracy ze środowiskiem lokalnym, Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, Organizacja pracy zespołów nauczycieli

17 Sieci współpracy i samokształcenia Szkoły w sieci to innowacyjna metoda współpracy umożliwiająca wymianę doświadczeń w grupie dyrektorów, nauczycieli przedmiotów oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

18 Charakter sieci współpracy: Przedmiotowy - np. sieć współpracy dyrektorów szkół, matematyków, polonistów, przyrodników Problemowy – np. sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

19 Praca sieci Sieci będą adresowane do nauczycieli przedmiotów, dyrektorów, pedagogów szkolnych, itp. Pracami każdej sieci będzie kierował koordynator W ramach sieci będą organizowane spotkania, wymiana doświadczeń Koordynator sieci będzie zamieszczał na platformie internetowej wypracowane materiały

20 Co zyskuje szkoła, która należy do sieci Wsparcie w rozwiązywaniu problemów Możliwość wymiany doświadczeń Rozwój organizacyjny szkoły Wzmocnienie współpracy w zespołach nauczycielskich Upowszechnienie dobrych praktyk Wsparcie ze strony specjalistów Promocję osiągnięć szkoły Promocję inicjatyw podejmowanych przez szkoły, nauczycieli, dyrektorów

21 Co zyskuje dyrektor, którego szkoła należy do sieci: pomoc w: przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i przygotowaniu do ewaluacji zewnętrznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w budowaniu szkolnego systemu pracy z uczniem zdolnym w organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w kierowaniu zespołem i zmianą w dostępie do dobrych praktyk we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

22 Co zyskuje nauczyciel, który należy do sieci: Pomoc w ramach modułu bazowego: - w organizacji pracy - w realizacji projektów edukacyjnych - w pracy z uczniem zdolnym -w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - w pracy wychowawcy klasy - w planowaniu i realizacji ścieżki awansu zawodowego Modułu szczegółowego: - dostosowanego do potrzeb nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

23 Zapraszamy do udziału w projekcie


Pobierz ppt "Wdrażanie systemu wsparcia w powiecie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google