Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Subregion Tarnowski Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Subregion Tarnowski Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM."— Zapis prezentacji:

1 Subregion Tarnowski Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM

2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 1.0 OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Priorytet inwestycyjny 10.3bis  lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,  ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

3 Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie stworzenie adekwatnie do zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeb na rynku pracy sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (sieć centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie. Subregion Tarnowski Priorytet inwestycyjny 10.3bis Subregion Tarnowski Priorytet inwestycyjny 10.3bis Cel szczegółowy: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy Rezultaty:

4  rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,  programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów,  nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),  działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,  wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi,  działania promujące kształcenie zawodowe,  rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek,  interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,  niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu cross- financingu. W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia w szczególności, w zakresie rozwoju oferty szkolnictwa zawodowego – obejmujące m.in.:

5 Główne grupy docelowe w tym obszarze to m.in.:  młodzież ucząca się w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe,  kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,  opiekunowie i rodzice młodzieży wspieranych szkół i placówek,  młodzież ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne. Wskaźniki:  Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy  Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Subregion Tarnowski

6 Środki finansowe 10.3 bis Subregiony / ZIT Region projekt wspierający 15 mln € - ZIT 50 mln € - pozostałe subregiony

7 Wydatki podstawowe C-F 80 % CKZ 20 % pozostałe szkoły Subregion Tarnowski

8 Wydatki podstawowe C-F 80 % CKZ 20 % pozostałe szkoły Subregion Tarnowski

9 Subregion Dofinansowanie w euro Dofinansowanie w zł Podział środków na działania miękkie Środki na cross- financingu (25% ) w zł Dofinansowa nie CKZ w branżach wiodących (80%) w zł Dofinansowa nie uzupełniając e CKZ (20%) w zł Subregion Tarnowski Liczba uczniów w szk. zaw. 10 759 000 € 43 036 000 zł32 277 000 zł10 759 000 zł8 607 200 zł2 151 800 zł Tarnów5419 15 922 536,46 zł 0,00 zł tarnowski2434 7 151 772,23 zł 0,00 zł dąbrowski996 2 926 526,35 zł 0,00 zł brzeski2136 6 276 164,95 zł 0,00 zł 10985

10 Uwarunkowania / ograniczenia: Konieczność zagwarantowania współfinansowania w wysokości 15%. Konieczność dokonania wyboru branż kluczowych dla danego subregionu oraz jednostek, które docelowo mogłyby stać się bazą dla utworzenia centrów kształcenia zawodowego, w których zostaną skoncentrowane środki finansowe przeznaczone na wsparcie szkolnictwa zawodowego. Przy organizacji centrów w subregionach powinny być brane pod uwagę: o posiadana baza dydaktyczna w danej branży o liczba uczniów kształcąca się w danej branży o wyniki egzaminów zewnętrznych o uwarunkowania komunikacyjno – logistyczne o funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne OKE w danej branży Konieczność koncentracji środków w zakresie kształcenia zawodowego na Centrach Kształcenia z jednoczesnym ograniczeniem wydatków na pozostałe szkoły zawodowe.

11 Centra Kompetencji Zawodowych Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 1.09.2012 roku planowane Centra Kompetencji Zawodowych powinny obejmować obszary kształcenia: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z) Subregion Tarnowski

12 Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego Optymalną formą tego typu placówek winny być proponowane w Ustawie o systemie oświaty Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego MEN Rekomendowane również przez MEN Art. 62a. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty, pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany "centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego". 2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. 3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Centra Kompetencji Zawodowych

13 Zadania:  włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia CKZ w zakresie wyboru dominującego profilu kształcenia, programów nauczania oraz wykorzystywanych technologii,  współpraca z przedsiębiorcami (realizacja dodatkowych praktyk i staży, w tym zagranicznych, w oparciu o porozumienia, klasy patronackie),  włączanie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców-praktyków; promocja szkół,  organizacja staży w przedsiębiorstwach jednocześnie dla uczniów i nauczycieli,  dokształcanie nauczycieli,  rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi,  budowanie systemu szkół patronackich we współpracy z uczelniami wyższymi,  prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),  dokształcanie i przekwalifikowywaniem osób dorosłych,  doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa. Centra Kompetencji Zawodowych

14 Przesłanki warunkujące lokalizację Centrów Kompetencji Zawodowych w danej branży uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne posiadana baza dydaktyczna w danej branży funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży liczba uczniów w danej branży wyniki egzaminów zewnętrznych Centra Kompetencji Zawodowych

15 Źródło: WUP w Krakowie Mapa dojazdów uczniów do technikum

16 Źródło: WUP w Krakowie Mapa dojazdów uczniów do zasadniczych szkół zawodowych

17 Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2007 - 2013 POKL (EFS) Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” MRPO (EFRR) Tworzone Centra powinny wykorzystywać pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt techno- dydaktyczny zakupiony w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych organów prowadzących. Posiadana baza dydaktyczna

18 Wsparcie bazy kształcenia zawodowego z MRPO i POKL w podziale na branże w Subregionie Tarnowskim tarnowski dąbrowski brzeski Tarnów

19 33 795 to przybliżona liczba uczniów, którzy podejmą naukę we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w 2015 r. – liczba szacowana na podstawie jednego rocznika szkolnego (dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 – 36 799 uczniów podjęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych) Potencjał edukacyjny regionu w kolejnej perspektywie finansowej

20 źródło: OKE w Krakowie Zdawalność egzaminów zawodowych w 2012 r. (w %)

21 Lp. Mechaniczna i górniczo-hutnicza Medyczno- społeczna Budowlana Elektryczno -elektroniczna Turystyczno- gastronomiczna Rolniczo-leśna z ochroną środowiska administracyjno -usługowa 1 Gmina Miejska Kraków 91 Województwo Małopolskie 60 Gmina Miejska Kraków 65 Gmina Miejska Kraków 84 Gmina Miejska Kraków 74 Powiat Nowosądecki 68 Gmina Miejska Kraków 88 2 Powiat Oświęcimski 77 Gmina Miasta Tarnowa 17Powiat Tatrzański52Miasto Nowy Sącz55Powiat Tatrzański56Powiat Krakowski58 Gmina Miasta Tarnowa 48 3 Powiat Myślenicki 56 Powiat Oświęcimski 16Powiat Gorlicki51 Powiat Nowosądecki 35 Województwo Małopolskie 50Powiat Wadowicki57Miasto Nowy Sącz45 4Powiat Gorlicki51 Miasto Nowy Sącz 11 Gmina Miasta Tarnowa 49Powiat Krakowski26Powiat Wielicki47 Gmina Miejska Kraków 57Powiat Chrzanowski45 5Powiat Olkuski50Powiat Gorlicki10Powiat Oświęcimski39 Gmina Miasta Tarnowa 25Powiat Limanowski45Powiat Miechowski44Powiat Wadowicki36 6 Powiat Nowotarski 49 Powiat Myślenicki 10Powiat Nowosądecki38Powiat Oświęcimski24Powiat Tarnowski44Powiat Olkuski40Powiat Nowotarski34 7 Powiat Bocheński 48Powiat Suski10Miasto Nowy Sącz36Powiat Wielicki19 Powiat Nowosądecki 37Powiat Nowotarski35Powiat Krakowski29 8 Powiat Limanowski 47 Powiat Bocheński 8Powiat Limanowski35Powiat Wadowicki19 Gmina Miasta Tarnowa 34 Gmina Miasta Tarnowa 34Powiat Limanowski28 9 Powiat Tarnowski 43 Powiat Chrzanowski 8Powiat Bocheński32Powiat Bocheński19Powiat Bocheński33 Powiat Oświęcimski 34 Powiat Brzeski28 10 Miasto Nowy Sącz 41 Powiat Nowotarski 6Powiat Myślenicki28Powiat Tarnowski18 Powiat Oświęcimski 31Powiat Bocheński33Powiat Oświęcimski27 11 Powiat Brzeski35Powiat Olkuski6 Powiat Brzeski27Powiat Myślenicki18Miasto Nowy Sącz31Powiat Proszowicki33Powiat Suski27 12 Gmina Miasta Tarnowa 33 Powiat Tarnowski 6Powiat Suski23Powiat Limanowski16Powiat Wadowicki29Powiat Dąbrowski32Powiat Wielicki25 kryteria i wagi: posiadana baza dydaktyczna 0,3 liczba uczniów w branży 0,3 wyniki egzaminów zewnętrznych 0,1 uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne 0,2 funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne 0,1 Ranking potencjalnych lokalizacji Centrów

22 Wyodrębnione grupy zawodów w poszczególnych branżach wg. KOWEZiU : Grupy zawodów w branży administracyjno-usługowej:  poligraficzno-fotograficzna i papiernicza  fryzjersko-kosmetyczna  ekonomiczno-finansowo-biurowa  transport i gospodarka magazynowa  skórzana  włókienniczo-odzieżowa  chemiczno-ceramiczno-szklarska Branża administracyjno-usługowa i budowlana  drzewna: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz- plecionkarz, cieśla Grupy zawodów w branży budowlanej  budowlana  drogownictwo i instalacje Centra Kompetencji Zawodowych

23 Wyodrębnione grupy zawodów w poszczególnych branżach - cd. Grupy zawodów w branży elektryczno-elektronicznej  elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna Grupy zawodów w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej  mechaniczna  górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo Grupy zawodów w branży turystyczno-gastronomicznej  hotelarsko-turystyczno-gastronomiczna,  Spożywcza Grupy zawodów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska  rolnicza i kształtowanie środowiska Centra Kompetencji Zawodowych

24 realizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( w systemie formalnym i pozaformalnym) oraz dokształcanie się przekwalifikowywanie się osób dorosłych Włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia Centrów: organizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych dla uczniów i nauczycieli włączenie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców – praktyków możliwość dokształcania się nauczycieli promocja kształcenia zawodowego doradztwo i orientacja zawodowa- przygotowanie uczniów do efektywnego poszukiwania pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego rozwój współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi - budowanie systemu szkół patronackich, (organizacja współpracy z państwowymi szkołami zawodowymi również poprzez wspólne wykorzystanie bazy) OFERTA CENTRÓW

25  indywidulane projekty partnerskie poszczególnych organów prowadzących Centra (projekty wybierane w „konkursie” zgodnie z kryteriami ustalonymi przez IP)  równolegle realizowany projekt koordynacyjny Województwa Małopolskiego zapewniający wsparcie merytoryczne dla funkcjonujących Centrów ( m.in. standardy funkcjonowania, kreowanie regionalnej strategii rozwoju kształcenia zawodowego) Planowany sposób realizacji przedsięwzięcia

26 Liderzy Szkolni rozwój Centrów w oparciu o standardy regionalne przygotowywanie i prowadzenie zamówień w ramach PZP promocja oferty Centrów BIURO PROJEKTU Koordynator ds. rozwoju Centrum Specjaliści ds. adm.-finansowych Specjalista ds. PZP Specjalista ds. promocji i informacji Liderzy szkolni ( rekrutacja uczniów danej branży filii branżowej – szkoły/placówki powiatu będącego Partnerem) BIURO PROJEKTU Koordynator ds. rozwoju Centrum Specjaliści ds. adm.-finansowych Specjalista ds. PZP Specjalista ds. promocji i informacji Liderzy szkolni ( rekrutacja uczniów danej branży filii branżowej – szkoły/placówki powiatu będącego Partnerem) CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Lider projektu – organ prowadzący dane Centrum Partnerzy – organy prowadzące szkoły/placówki z których uczniowie będą korzystać z oferty Centrów przygotowywanie wniosków o płatność do IP II Projekty konkursowe

27 Samorząd Województwa Samorząd Województwa projekt zapewniający wsparcie merytoryczne dla wyłonionych w konkursie indywidualnych projektów dotyczących Centrów Kompetencji Zawodowych obejmujący: standaryzację jakości kreowanie regionalnej polityki rozwoju kształcenia zawodowego budowanie komplementarnej strategii promocji kształcenia zawodowego w Małopolsce – (włączenie działań związanych z organizacją Festiwalu Zawodów) projekt zapewniający wsparcie merytoryczne dla wyłonionych w konkursie indywidualnych projektów dotyczących Centrów Kompetencji Zawodowych obejmujący: standaryzację jakości kreowanie regionalnej polityki rozwoju kształcenia zawodowego budowanie komplementarnej strategii promocji kształcenia zawodowego w Małopolsce – (włączenie działań związanych z organizacją Festiwalu Zawodów) Projekt koordynacyjny Województwa Małopolskiego

28 Sposoby włączenia pracodawców w proces kształcenia Włączenie przedsiębiorcy w proces kształcenia jako aktywnego, pełnoprawnego Partnera projektu Zawarcie porozumienia organu prowadzącego publiczną szkołę zawodową z przedsiębiorcą w celu: * tworzenia klas patronackich * realizacji dodatkowych staży Przedsiębiorca jako realizator staży, praktyk, szkoleń zawodowych dla młodzieży i dorosłych (poprzez uczestnictwo w procedurze PZP) Centra Kompetencji Zawodowych

29 Objęcie opieką wybranych klas przez firmę i współdziałanie dla wykształcenia młodzieży pod kątem potrzeb patrona (przedsiębiorcy) Etapy utworzenia klasy patronackiej: 1.Zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą/placówką edukacyjną, 2.Uwzględnienie potrzeb pracodawcy przy tworzeniu programu nauczania. Korzyści: Kształcenie praktyczne w całości realizowane u pracodawcy, Organizacja specjalistycznych, dodatkowych praktyk, staży, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, Doposażenie szkół (klas) objętych patronatem, Stypendia dla najzdolniejszych uczniów, Gwarancja zatrudnienia dla najlepszych absolwentów. Korzyści: Kształcenie praktyczne w całości realizowane u pracodawcy, Organizacja specjalistycznych, dodatkowych praktyk, staży, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, Doposażenie szkół (klas) objętych patronatem, Stypendia dla najzdolniejszych uczniów, Gwarancja zatrudnienia dla najlepszych absolwentów. Klasy patronackie

30 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego tel. 12 6303402 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Subregion Tarnowski Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google