Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM

2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 v. 1.0
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Priorytet inwestycyjny 10.3bis lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

3 Priorytet inwestycyjny 10.3bis
Subregion Tarnowski Priorytet inwestycyjny 10.3bis Cel szczegółowy: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy Rezultaty: Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie stworzenie adekwatnie do zmieniających się warunków demograficznych oraz potrzeb na rynku pracy sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (sieć centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w regionie.

4 W ramach priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia w szczególności, w zakresie rozwoju oferty szkolnictwa zawodowego – obejmujące m.in.: rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów, nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym), działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, działania promujące kształcenie zawodowe, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej, niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu.

5 Subregion Tarnowski Główne grupy docelowe w tym obszarze to m.in.:
młodzież ucząca się w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, opiekunowie i rodzice młodzieży wspieranych szkół i placówek, młodzież ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne. Wskaźniki: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

6 70 mln € Środki finansowe 10.3 bis 65 mln € 5 mln € Subregiony / ZIT
projekt wspierający 15 mln € - ZIT 50 mln € - pozostałe subregiony

7 10 759 000,00 € Subregion Tarnowski 8 069 250,00 € 2 689 750,00 € C-F
,00 € ,00 € ,00 € Wydatki podstawowe C-F 80 % CKZ 20 % pozostałe szkoły

8 43 036 000,00 zł Subregion Tarnowski 32 277 000,00 zł 10 759 000,00 zł
Wydatki podstawowe C-F 80 % CKZ 20 % pozostałe szkoły

9 Podział środków na działania miękkie
Subregion Dofinansowanie w euro Dofinansowanie w zł Podział środków na działania miękkie Środki na cross-financingu (25% ) w zł Dofinansowanie CKZ w branżach wiodących (80%) w zł Dofinansowanie uzupełniające CKZ (20%) w zł Subregion Tarnowski Liczba uczniów w szk. zaw. Tarnów 5419 ,46 zł 0,00 zł tarnowski 2434 ,23 zł dąbrowski 996 ,35 zł brzeski 2136 ,95 zł 10985

10 Uwarunkowania / ograniczenia:
Konieczność zagwarantowania współfinansowania w wysokości 15%. Konieczność dokonania wyboru branż kluczowych dla danego subregionu oraz jednostek, które docelowo mogłyby stać się bazą dla utworzenia centrów kształcenia zawodowego, w których zostaną skoncentrowane środki finansowe przeznaczone na wsparcie szkolnictwa zawodowego. Przy organizacji centrów w subregionach powinny być brane pod uwagę: posiadana baza dydaktyczna w danej branży liczba uczniów kształcąca się w danej branży wyniki egzaminów zewnętrznych uwarunkowania komunikacyjno – logistyczne funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne OKE w danej branży Konieczność koncentracji środków w zakresie kształcenia zawodowego na Centrach Kształcenia z jednoczesnym ograniczeniem wydatków na pozostałe szkoły zawodowe.

11 Centra Kompetencji Zawodowych
Subregion Tarnowski Centra Kompetencji Zawodowych Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od roku planowane Centra Kompetencji Zawodowych powinny obejmować obszary kształcenia: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z)

12 Centra Kompetencji Zawodowych Rekomendowane również przez MEN
Optymalną formą tego typu placówek winny być proponowane w Ustawie o systemie oświaty Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego Rekomendowane również przez MEN Art. 62a. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty, pkt 3a, może je połączyć w zespół, zwany "centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego". 2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. 3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

13 Centra Kompetencji Zawodowych
Zadania: włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia CKZ w zakresie wyboru dominującego profilu kształcenia, programów nauczania oraz wykorzystywanych technologii, współpraca z przedsiębiorcami (realizacja dodatkowych praktyk i staży, w tym zagranicznych, w oparciu o porozumienia, klasy patronackie), włączanie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców-praktyków; promocja szkół, organizacja staży w przedsiębiorstwach jednocześnie dla uczniów i nauczycieli, dokształcanie nauczycieli, rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi, budowanie systemu szkół patronackich we współpracy z uczelniami wyższymi, prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym), dokształcanie i przekwalifikowywaniem osób dorosłych, doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa.

14 Centra Kompetencji Zawodowych
Przesłanki warunkujące lokalizację Centrów Kompetencji Zawodowych w danej branży uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne posiadana baza dydaktyczna w danej branży funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży liczba uczniów w danej branży wyniki egzaminów zewnętrznych

15 Mapa dojazdów uczniów do technikum
Źródło: WUP w Krakowie

16 Mapa dojazdów uczniów do zasadniczych szkół zawodowych
Źródło: WUP w Krakowie

17 POKL (EFS) MRPO (EFRR) Posiadana baza dydaktyczna
Tworzone Centra powinny wykorzystywać pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt techno-dydaktyczny zakupiony w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych organów prowadzących. Modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach POKL (EFS) Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” MRPO (EFRR)

18 Wsparcie bazy kształcenia zawodowego z MRPO i POKL w podziale na branże w Subregionie Tarnowskim
dąbrowski Tarnów brzeski tarnowski

19 Potencjał edukacyjny regionu w kolejnej perspektywie finansowej
33 795 to przybliżona liczba uczniów, którzy podejmą naukę we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w 2015 r. – liczba szacowana na podstawie jednego rocznika szkolnego (dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 – uczniów podjęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych)

20 Zdawalność egzaminów zawodowych w 2012 r. (w %)
źródło: OKE w Krakowie

21 Ranking potencjalnych lokalizacji Centrów
kryteria i wagi: posiadana baza dydaktyczna ,3 liczba uczniów w branży ,3 wyniki egzaminów zewnętrznych ,1 uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne 0,2 funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne 0,1 Lp. Mechaniczna i górniczo-hutnicza Medyczno-społeczna Budowlana Elektryczno -elektroniczna Turystyczno-gastronomiczna Rolniczo-leśna z ochroną środowiska administracyjno -usługowa 1 Gmina Miejska Kraków 91 Województwo Małopolskie 60 65 84 74 Powiat Nowosądecki 68 88 2 Powiat Oświęcimski 77 Gmina Miasta Tarnowa 17 Powiat Tatrzański 52 Miasto Nowy Sącz 55 56 Powiat Krakowski 58 48 3 Powiat Myślenicki 16 Powiat Gorlicki 51 35 50 Powiat Wadowicki 57 45 4 11 49 26 Powiat Wielicki 47 Powiat Chrzanowski 5 Powiat Olkuski 10 39 25 Powiat Limanowski Powiat Miechowski 44 36 6 Powiat Nowotarski 38 24 Powiat Tarnowski 40 34 7 Powiat Bocheński Powiat Suski 19 37 29 8 28 9 43 32 33 Powiat Brzeski 41 18 31 27 Powiat Proszowicki 12 23 Powiat Dąbrowski

22 Centra Kompetencji Zawodowych
Wyodrębnione grupy zawodów w poszczególnych branżach wg. KOWEZiU: Grupy zawodów w branży administracyjno-usługowej: poligraficzno-fotograficzna i papiernicza fryzjersko-kosmetyczna ekonomiczno-finansowo-biurowa transport i gospodarka magazynowa skórzana włókienniczo-odzieżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska Branża administracyjno-usługowa i budowlana drzewna: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz-plecionkarz, cieśla Grupy zawodów w branży budowlanej budowlana drogownictwo i instalacje

23 Centra Kompetencji Zawodowych
Wyodrębnione grupy zawodów w poszczególnych branżach - cd. Grupy zawodów w branży elektryczno-elektronicznej elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna Grupy zawodów w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej mechaniczna górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo Grupy zawodów w branży turystyczno-gastronomicznej hotelarsko-turystyczno-gastronomiczna, Spożywcza Grupy zawodów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska rolnicza i kształtowanie środowiska

24 OFERTA CENTRÓW realizacja kursów i szkoleń
umożliwiających nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ( w systemie formalnym i pozaformalnym) Włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia Centrów: organizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych dla uczniów i nauczycieli włączenie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorców – praktyków możliwość dokształcania się nauczycieli oraz dokształcanie się przekwalifikowywanie się osób dorosłych rozwój współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi - budowanie systemu szkół patronackich, (organizacja współpracy z państwowymi szkołami zawodowymi również poprzez wspólne wykorzystanie bazy) doradztwo i orientacja zawodowa- przygotowanie uczniów do efektywnego poszukiwania pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego promocja kształcenia zawodowego

25 Planowany sposób realizacji przedsięwzięcia
indywidulane projekty partnerskie poszczególnych organów prowadzących Centra (projekty wybierane w „konkursie” zgodnie z kryteriami ustalonymi przez IP) równolegle realizowany projekt koordynacyjny Województwa Małopolskiego zapewniający wsparcie merytoryczne dla funkcjonujących Centrów (m.in. standardy funkcjonowania, kreowanie regionalnej strategii rozwoju kształcenia zawodowego)

26 CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Projekty konkursowe CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Lider projektu – organ prowadzący dane Centrum Partnerzy – organy prowadzące szkoły/placówki z których uczniowie będą korzystać z oferty Centrów BIURO PROJEKTU Koordynator ds. rozwoju Centrum Specjaliści ds. adm.-finansowych Specjalista ds. PZP Specjalista ds. promocji i informacji Liderzy szkolni (rekrutacja uczniów danej branży filii branżowej – szkoły/placówki powiatu będącego Partnerem) rozwój Centrów w oparciu o standardy regionalne przygotowywanie i prowadzenie zamówień w ramach PZP przygotowywanie wniosków o płatność do IP II Liderzy Szkolni promocja oferty Centrów

27 Projekt koordynacyjny Województwa Małopolskiego
Samorząd Województwa projekt zapewniający wsparcie merytoryczne dla wyłonionych w konkursie indywidualnych projektów dotyczących Centrów Kompetencji Zawodowych obejmujący: standaryzację jakości kreowanie regionalnej polityki rozwoju kształcenia zawodowego budowanie komplementarnej strategii promocji kształcenia zawodowego w Małopolsce – (włączenie działań związanych z organizacją Festiwalu Zawodów)

28 Centra Kompetencji Zawodowych
Sposoby włączenia pracodawców w proces kształcenia Włączenie przedsiębiorcy w proces kształcenia jako aktywnego, pełnoprawnego Partnera projektu Zawarcie porozumienia organu prowadzącego publiczną szkołę zawodową z przedsiębiorcą w celu: * realizacji dodatkowych staży * tworzenia klas patronackich Przedsiębiorca jako realizator staży, praktyk, szkoleń zawodowych dla młodzieży i dorosłych (poprzez uczestnictwo w procedurze PZP)

29 Etapy utworzenia klasy patronackiej:
Objęcie opieką wybranych klas przez firmę i współdziałanie dla wykształcenia młodzieży pod kątem potrzeb patrona (przedsiębiorcy) Etapy utworzenia klasy patronackiej: Zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą/placówką edukacyjną, Uwzględnienie potrzeb pracodawcy przy tworzeniu programu nauczania. Korzyści: Kształcenie praktyczne w całości realizowane u pracodawcy, Organizacja specjalistycznych, dodatkowych praktyk, staży, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, Doposażenie szkół (klas) objętych patronatem, Stypendia dla najzdolniejszych uczniów, Gwarancja zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.

30 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego tel


Pobierz ppt "Subregion Tarnowski WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google