Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

2 Model komunikacji społecznej
Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia. nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

3 Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele
Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Poprawa efektywności kształcenia Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Budowa partnerstwa publiczno - społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Promocja walorów i produktów turystycznych Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Dziedzictwo kulturowe Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Promocja rozwoju turystyki Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Integracja społeczno -zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Poprawa bezpieczeństwa ludności Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel;

6 PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady polityki regionalnej ZASADA PARTNERSTWA Strategia Rozwoju Województwa Cele i działania Programy Operacyjne ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne PROJEKTY Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FINANSOWANIE IDENTYFIKACJA Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne OCENA PRZYGOTOWANIE WDRAŻANIE Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH POMOC TECHNICZNA RAPORTOWANIE MONITOROWANIE

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Strategia rozwoju województwa kujawsko –pomorskiego na lata Koncepcja realizacji strategii rozwoju Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

8 Powiat chełmiński na tle województwa kujawsko – pomorskiego
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko – pomorskiego w skali 1: ) Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

10 Miasto Chełmno jako siedziba powiatu
Chełmno jest 8. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą 20,4 tys., zalicza się do kategorii dużych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk) w zakresie typowych funkcji powiatowych miasto jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców jako siedziba powiatu Chełmno jest położone bardzo acentralnie – ale ze względu na małą wielkość powiatu i układ linii komunikacyjnych miasto jest dobrze dostępne z obszaru powiatu Chełmno jest dobrze dostępne w komunikacji międzyregionalnej (droga krajowa nr 1) miasto jest znane przede wszystkim z dziedzictwa kulturowego, które predestynuje je do dalszego rozwoju funkcji turystycznych jako bardzo istotnego składnika bazy ekonomicznej i źródła utrzymania mieszkańców Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

11 Rola i znaczenie powiatu w województwie
System komunikacyjny i infrastruktura techniczna przez powiat biegną drogi krajowe nr 1 i 55 w gminie Lisewo planuje się węzeł na autostradzie A-1 mniejsze znaczenie kolei w obsłudze powiatu – przez wschodnią część powiatu biegnie linia z Torunia do Grudziądza (linia nr 207) powiat nie jest obszarem koncentracji infrastruktury technicznej znaczenia krajowego czy międzynarodowego – z zainwestowania tej rangi występuje tylko linia energetyczna 220 kV z Grudziądza do Bydgoszczy System przyrodniczy znaczna część powiatu objęta ochroną przyrody w randze parku krajobrazowego cechą charakterystyczną powiatu jest bardzo mała lesistość – tylko 6,6% przy średniej 22,9% (jest to drugi najsłabiej zalesiony powiat województwa) część powiatu położona w Dolinie Wisły wykazuje ograniczenia zainwestowania związane z zagrożeniem powodziowym Zagadnienia ludnościowe stosunkowo mała liczba ale dosyć duża gęstość zaludnienia prognoza demograficzna zakłada stagnację liczby mieszkańców powiatu na poziomie ok. 52 tys. zróżnicowanie źródeł utrzymania (rolnictwo ważnym, ale nie dominującym sektorem gospodarki) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Oprac. K-PBPPiR

12 Rola i znaczenie powiatu w województwie cd.
Gospodarka bardzo niskie na tle powiatów ziemskich wskaźniki przedsiębiorczości oraz mała liczba zarejestrowanych podmiotów stopa bezrobocia obiektywnie wysoka, ale lokująca powiat wśród jednostek o niższych wskaźnikach Rolnictwo powiat o bardzo dobrych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej – obszar o najwyższych wskaźnikach przydatności gleb w województwie dosyć duży udział użytków zielonych (Dolina Wisły) powiat zalicza się do głównych producentów żywności w województwie rolnictwo jest i będzie w kolejnych latach główną działalnością gospodarczą dla obszarów wiejskich powiatu Turystyka powiat uznawany jest za niezwykle atrakcyjny dla pewnych form turystyki – zwłaszcza ruchu krajoznawczego na bazie dziedzictwa kulturowego Chełmna szansą aktywizacji turystycznej jest rozwój krajoznawstwa i agroturystyki w Dolinie Wisły w opracowaniach z zakresu polityki regionalnej Chełmno uważane jest za jeden z najważniejszych w regionie ośrodków obsługi turystyki, duża część powiatu zaliczana jest do kształtującego się rejonu turystycznego obejmującego Dolinę Wisły mierzalne wskaźniki bazy noclegowej i udzielanych noclegów są niskie – specyfika walorów powoduje, iż notowane obecnie korzyści ekonomiczne wynikające z turystyki są mniejsze od teoretycznie możliwych Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

13 Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok)
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Najważniejsze problemy rozwoju powiatu w kontekście polityki regionalnej modernizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza: realizacja autostrady A-1, zapewnienie właściwego standardu drogi nr 1, rozwój transportu i modernizacja linii kolejowej nr 207 (linia przewidziana do elektryfikacji) rozwój funkcji turystycznej powiatu, w tym zwłaszcza wzmacnianie roli Chełmna jako ośrodka krajoznawczego utrzymanie znaczenia funkcji rolniczej – na bazie korzystnych warunków prowadzenia gospodarki rolnej Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

15 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 Toruń Tel Fax Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google