Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu

2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Model komunikacji społecznej nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia.

3 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Wskaźniki bazowe; Cel; Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa efektywności kształcenia Wskaźniki bazowe; Cel; Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa partnerstwa publiczno - społecznego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wskaźniki bazowe; Cel; Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Dziedzictwo kulturowe Wskaźniki bazowe; Cel; Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja walorów i produktów turystycznych Promocja rozwoju turystyki Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Wskaźniki bazowe; Cel; Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Integracja społeczno - zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa bezpieczeństwa ludności

6 Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne Cele i działania Zasady polityki regionalnej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Województwa Programy Operacyjne Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania PROJEKTY Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa IDENTYFIKACJA FINANSOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZYGOTOWANIEWDRAŻANIE POMOC TECHNICZNARAPORTOWANIE MONITOROWANIE ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH OCENA Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZASADA PARTNERSTWA Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2020 Koncepcja realizacji strategii rozwoju

8 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Powiat chełmiński na tle województwa kujawsko – pomorskiego Oprac. K-PBPPiR

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko – pomorskiego w skali 1:100 000) Oprac. K-PBPPiR

10 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Miasto Chełmno jako siedziba powiatu Oprac. K-PBPPiR  Chełmno jest 8. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą 20,4 tys., zalicza się do kategorii dużych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk)  w zakresie typowych funkcji powiatowych miasto jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców  jako siedziba powiatu Chełmno jest położone bardzo acentralnie – ale ze względu na małą wielkość powiatu i układ linii komunikacyjnych miasto jest dobrze dostępne z obszaru powiatu  Chełmno jest dobrze dostępne w komunikacji międzyregionalnej (droga krajowa nr 1)  miasto jest znane przede wszystkim z dziedzictwa kulturowego, które predestynuje je do dalszego rozwoju funkcji turystycznych jako bardzo istotnego składnika bazy ekonomicznej i źródła utrzymania mieszkańców

11 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie Oprac. K-PBPPiR System komunikacyjny i infrastruktura techniczna  przez powiat biegną drogi krajowe nr 1 i 55  w gminie Lisewo planuje się węzeł na autostradzie A-1  mniejsze znaczenie kolei w obsłudze powiatu – przez wschodnią część powiatu biegnie linia z Torunia do Grudziądza (linia nr 207)  powiat nie jest obszarem koncentracji infrastruktury technicznej znaczenia krajowego czy międzynarodowego – z zainwestowania tej rangi występuje tylko linia energetyczna 220 kV z Grudziądza do Bydgoszczy System przyrodniczy  znaczna część powiatu objęta ochroną przyrody w randze parku krajobrazowego  cechą charakterystyczną powiatu jest bardzo mała lesistość – tylko 6,6% przy średniej 22,9% (jest to drugi najsłabiej zalesiony powiat województwa)  część powiatu położona w Dolinie Wisły wykazuje ograniczenia zainwestowania związane z zagrożeniem powodziowym Zagadnienia ludnościowe  stosunkowo mała liczba ale dosyć duża gęstość zaludnienia  prognoza demograficzna zakłada stagnację liczby mieszkańców powiatu na poziomie ok. 52 tys.  zróżnicowanie źródeł utrzymania (rolnictwo ważnym, ale nie dominującym sektorem gospodarki)

12 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie cd. Oprac. K-PBPPiR Gospodarka  bardzo niskie na tle powiatów ziemskich wskaźniki przedsiębiorczości oraz mała liczba zarejestrowanych podmiotów  stopa bezrobocia obiektywnie wysoka, ale lokująca powiat wśród jednostek o niższych wskaźnikach Rolnictwo  powiat o bardzo dobrych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej – obszar o najwyższych wskaźnikach przydatności gleb w województwie  dosyć duży udział użytków zielonych (Dolina Wisły)  powiat zalicza się do głównych producentów żywności w województwie  rolnictwo jest i będzie w kolejnych latach główną działalnością gospodarczą dla obszarów wiejskich powiatu Turystyka  powiat uznawany jest za niezwykle atrakcyjny dla pewnych form turystyki – zwłaszcza ruchu krajoznawczego na bazie dziedzictwa kulturowego Chełmna  szansą aktywizacji turystycznej jest rozwój krajoznawstwa i agroturystyki w Dolinie Wisły  w opracowaniach z zakresu polityki regionalnej Chełmno uważane jest za jeden z najważniejszych w regionie ośrodków obsługi turystyki, duża część powiatu zaliczana jest do kształtującego się rejonu turystycznego obejmującego Dolinę Wisły  mierzalne wskaźniki bazy noclegowej i udzielanych noclegów są niskie – specyfika walorów powoduje, iż notowane obecnie korzyści ekonomiczne wynikające z turystyki są mniejsze od teoretycznie możliwych

13 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok) Oprac. K-PBPPiR

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Najważniejsze problemy rozwoju powiatu w kontekście polityki regionalnej Oprac. K-PBPPiR  modernizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza: realizacja autostrady A-1, zapewnienie właściwego standardu drogi nr 1, rozwój transportu i modernizacja linii kolejowej nr 207 (linia przewidziana do elektryfikacji)  rozwój funkcji turystycznej powiatu, w tym zwłaszcza wzmacnianie roli Chełmna jako ośrodka krajoznawczego  utrzymanie znaczenia funkcji rolniczej – na bazie korzystnych warunków prowadzenia gospodarki rolnej

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń psg@kujawsko-pomorskie.pl Tel. 056 62-18-320 Fax. 056 62-18-493


Pobierz ppt "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google