Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natura światła Ś wiat ł o jest fal ą elektromagnetyczn ą. Ś wiat ł o w pró ż ni rozchodzi si ę z najwi ę ksz ą pr ę dko ś ci ą 299 792 458 m/s, niesie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natura światła Ś wiat ł o jest fal ą elektromagnetyczn ą. Ś wiat ł o w pró ż ni rozchodzi si ę z najwi ę ksz ą pr ę dko ś ci ą 299 792 458 m/s, niesie."— Zapis prezentacji:

1

2 Natura światła Ś wiat ł o jest fal ą elektromagnetyczn ą. Ś wiat ł o w pró ż ni rozchodzi si ę z najwi ę ksz ą pr ę dko ś ci ą 299 792 458 m/s, niesie ze sob ą energi ę. Ś wiat ł o ma natur ę dwoist ą -korpuskularno-falow ą. Pewne zjawiska ś wietlne to strumie ń fotonów, a inne to fala ś wietlna.

3 Zjawisko optyczne Zjawisko optyczne- to ka ż de zjawisko dotycz ą ce oddzia ł ywania ś wiat ł a z materi ą. Zjawisko to jest spowodowane za ł amaniem, odbiciem i interferencj ą ś wiat ł a s ł onecznego lub ksi ęż ycowego. Mo ż e wyst ę powa ć w kropelkach wody i lodu. Niektóre zjawiska powtarzaj ą si ę bardzo cz ę sto inne s ą rzadko ś ci ą i trzeba mie ć du ż o szcz ęś cia, aby je zobaczy ć.

4 Podstawowe zjawiska fizyczne światła Odbicie- zmiana kierunku rozchodzenia si ę fali na granicy dwóch o ś rodków, powoduj ą cych ż e powstaje ona w o ś rodku, w którym si ę rozchodzi.

5 Za ł amanie- zmiana kierunku rozchodzenia si ę fali elektromagnetycznej, za ł amanie fali zwi ą zane jest ze zmian ą pr ę dko ś ci, gdy przechodzi do innego o ś rodka. Zmienia si ę d ł ugo ść fali, cz ę stotliwo ść pozostaje sta ł a.

6 Interferencja- Zjawisko nak ł adania si ę dwóch lub wi ę cej fal. Warunkiem trwa ł ej interferencji fal jest ich spójno ść, czyli korelacja faz i cz ę stotliwo ś ci.

7 Tęcza T ę cza jest bardzo efektownym zjawiskiem. T ę cz ę obserwuje si ę na tle chmur deszczowych lub deszczu w kierunku przeciwnym do po ł o ż enia S ł o ń ca. Jest to uk ł ad koncentrycznych ł uków o kolorach od fioletu do czerwieni. W t ę czy g ł ównej kolor fioletowy pojawia si ę po wewn ę trznej stronie, natomiast kolor czerwony po zewn ę trznej stronie. Szeroko ść pasm zale ż y od rozmiaru kropel wody. Zjawisko to tworzy si ę dzi ę ki rozszczepienia ś wiat ł a bia ł ego oraz odbicia od wewn ą trz kropli deszczu. T ę cz ę obserwujemy równie ż w bryzach fal morskich, wodospadach, fontannach

8

9 Halo Jest to ś wietlisty lub t ę czowy pier ś cie ń widoczny wokó ł S ł o ń ca lub Ksi ęż yca. Zjawisko to powstaje poprzez za ł amanie ś wiat ł a na kryszta ł kach lodu znajduj ą cego si ę w atmosferze. Wyst ę puje na chmurach Cirrostratus lub we mgle lodowej.

10 Halo S ł o ń ca Halo Ksi ęż yca

11 Wieniec Zjawisko to zachodzi wówczas gdy S ł o ń ce lub Ksi ęż yc s ą przes ł oni ę te cienk ą pó ł przezroczyst ą warstw ą chmury lub mg ł y. Wieniec ma posta ć barwnej po ś wiaty (aureoli) wokó ł tarczy S ł o ń ca lub Ksi ęż yca, niebieskiej od strony wewn ę trznej, czerwonej na zewn ą trz. Wie ń ce powstaj ą na skutek ugi ę cia ś wiat ł a w warstwie chmury lub mg ł y skonstruowanych z ma ł ych jednorodnych kropel wody. Wie ń ce wyst ę puj ą równie ż we mgle dooko ł a sztucznych ź róde ł ś wiat ł a

12 Wieniec S ł o ń ca Wieniec Ksi ęż yca

13 Gloria Jest to zjawisko które polega na wyst ę powaniu kolorowych pier ś cieni dooko ł a cienia obserwatora widzianego na tle chmur lub mg ł y. Zjawisko to mo ż na zauwa ż y ć na chmurach, które umiejscowione s ą naprzeciwko obserwatora lub ni ż ej od niego np. w górach albo przy obserwacjach z samolotu. Na tle chmury pada cie ń osoby obserwuj ą cej i wtedy wydaje mu si ę, ż e gloria otacza cie ń g ł owy. Gloria tworzy si ę na skutek ugi ę cia si ę ś wiat ł a, wcze ś niej odbitego od kropli wody z chmur.

14 Gloria wokó ł cienia samolotu Gloria widziana w mgle

15 Zjawisko Brockenu Bardzo rzadkie zjawisko ś wietlne spotykane w górach polegaj ą ce na zaobserwowaniu w ł asnego cienia na chmurze znajduj ą cej si ę poni ż ej obserwatora. Powstaje przy niskim po ł o ż eniu s ł o ń ca nad horyzontem. Cie ń na ogó ł otoczony jest barwn ą aureol ą i kilkakrotnie powi ę kszony. Zjawisko Brockenu pozostawia niezapomniane wra ż enia.

16 Zjawisko Brockenu

17 Iryzacja Zjawisko optyczne, w którym dzi ę ki interferencji ś wiat ł a bia ł ego odbitego od prze ź roczystych lub pó ł prze ź roczystych powierzchni i mo ż emy zaobserwowa ć kolor t ę czy. Osobliwo ść ta wyst ę puje na powierzchni minera ł ów, wewn ę trznych powierzchni muszli (tzw. macicy per ł owej) plamy cieczy (np. benzyny wylanej na ziemi ę ), w ba ń kach mydlanych, na ł uskach, skrzyd ł ach motyli, piórach czy pancerzykach owadów. Iryzacj ę mo ż na obserwowa ć tak ż e na chmurach. Barwy s ą cz ę sto wymieszane, b ł yszcz ą ce i przypominaj ą barwy masy per ł owej. Wyst ę puj ą w formie smug równoleg ł ych do brzegów chmur.

18 Iryzacja w chmurach Iryzuj ą ca plama benzyny T ę czowe barwy ba ń ki mydlanej

19 Miraż (fatamorgana) Zjawisko optyczne wyst ę puj ą ce w atmosferze polegaj ą ce na tworzeniu si ę pozornych obrazów b ę d ą cych odbiciem przedmiotów znajduj ą cych si ę niekiedy w znacznej odleg ł o ś ci i w normalnych warunkach niewidocznych. Mira ż powstaje jako skutek zakrzywienia si ę promieni s ł onecznych w dolnych warstwach powietrza, cechuj ą cych si ę g ę sto ś ci ą (temperatur ą ). Je ś li obraz pozorny jakiego ś obiektu jest widoczny powy ż ej przedmiotu, to mówimy o mira ż u górnym, je ś li poni ż ej- o mira ż u dolnym.

20 Mira ż dolny Mira ż górny

21 Zorza polarna Jest jednym z najbardziej spektakularnych widowisk, jakie przygotowa ł a dla nas natura. Ten fenomen jest efektem ś wietlnym wywo ł anym przez na ł adowane cz ą stki wyrzucane ze S ł o ń ca, które pod postaci ą wiatru s ł onecznego docieraj ą w pobli ż e Ziemi. Tam oddzia ł uj ą z ziemskim polem magnetycznym, powoduj ą c zderzenie z atomami tlenu i azotu i wzbudzaj ą c je w okolicy bieguna magnetycznego. Atomy, wracaj ą c do stanu podstawowego wypromieniowuj ą energi ę, która mo ż emy obserwowa ć w postaci ró ż nobarwnych pasm, ł uków, promieni i kurtyn. Zorze polarne mog ą by ć obserwowane blisko biegunów magnetycznych Ziemi, czyli na du ż ych szeroko ś ciach geograficznych.

22

23 Co to jest zaćmienie? Za ć mienie to zjawisko astronomiczne polegaj ą ce na tym, ż e cie ń jednego cia ł a niebieskiego pada na powierzchni ę drugiego. Mo ż liwe jest ono, gdy w jednej linii znajduj ą si ę oba cia ł a oraz ź ród ł o ś wiat ł a, którym jest zazwyczaj gwiazda jako cia ł o ś wiec ą ce ś wiat ł em w ł asnym lub jaki ś inny obiekt ś wiec ą cy ś wiat ł em odbitym. Za ć mienie Ksi ęż yca Za ć mienie S ł o ń ca

24 Jedno z bardziej fascynuj ą cych zjawisk na ś wiecie to za ć mienie S ł o ń ca. Mimo, ż e ś rednio wyst ę puje od 2 do pi ę ciu razy w roku, wcale nie jest tak ł atwo je zaobserwowa ć. Wynika to z faktu, ż e trzeba by ć w odpowiednim miejscu kuli ziemskiej w odpowiednim czasie. Do tego warunki atmosferyczne powinny nam sprzyja ć. Za ć mienie S ł o ń ca nast ę puje wówczas, gdy pomi ę dzy S ł o ń cem i Ziemi ą znajdzie si ę Ksi ęż yc zas ł aniaj ą c ś wiat ł o s ł oneczne. Mamy cztery rodzaje za ć mie ń S ł o ń ca: - za ć mienie cz ęś ciowe, - za ć mienie ca ł kowite, - za ć mienie obr ą czkowe, - za ć mienie hybrydowe,

25 Za ć mienie cz ęś ciowe wyst ę puje wtedy, gdy z ż adnego miejsca na Ziemi nie mo ż na zobaczy ć ca ł kowitego lub obr ą czkowego za ć mienia S ł o ń ca. Znajdujemy si ę wówczas w pó ł cieniu jaki powstaje z Ksi ęż yca zas ł aniaj ą cego S ł o ń ca. Podczas ca ł kowitego za ć mienia S ł o ń ca znajdujemy si ę w cieniu Ksi ęż yca. Wida ć wówczas koron ę s ł oneczn ą. Za ć mienie obr ą czkowe S ł o ń ca (za ć mienie pier ś cieniowe) - podczas takiego za ć mienie rozmiar tarczy Ksi ęż yca jest mniejszy od tarczy S ł o ń ca. Dooko ł a Ksi ęż yca powstaje jasny pier ś cie ń z nie zas ł oni ę t ę j cz ęś ci S ł o ń ca. Za ć mienie hybrydowe - (sk ł adaj ą ce si ę z wi ę cej ni ż jednej cz ęś ci) - polega na tym, ż e w jednym miejscu Ziemi za ć mienie jest widoczne jako ca ł kowite, a w innym jako obr ą czkowe.

26 Ca ł kowite za ć mienie S ł o ń ca

27 Zaćmienie Księżyca Za ć mienie ksi ęż yca ma miejsce, gdy ksi ęż yc w pe ł ni przechodzi przez cie ń ziemi. S ł o ń ce, ziemia i ksi ęż yc musz ą by ć ustawione w jednej linii. Ksi ęż yc nie znika wtedy zupe ł nie. Jego tarcza wci ąż odbija rozproszone ś wiat ł o s ł oneczne, co nadaje jej ciemno pomara ń czow ą barw ę (po prawej). Podczas wi ę kszo ś ci cyklów ksi ęż yc przechodzi jednak powy ż ej, lub poni ż ej cienia ziemi. Wyró ż niamy 3 fazy za ć mienia Ksi ęż yca: 1. Ca ł kowite - ca ł a tarcza Ksi ęż yca zanurzona w cieniu Ziemi 2. Cz ęś ciowe - cz ęść tarczy znajduje si ę w cieniu Ziemi, a reszta w pó ł cieniu 3. Pó ł cieniowe - tarcza Ksi ęż yca nie wchodzi w cie ń, a jedynie w pó ł cie ń Ziemi.

28 Ca ł kowite za ć mienie Ksi ęż yca

29 Autor prezentacji: Piotr Petera ucze ń klasy IIIa gimnazjum


Pobierz ppt "Natura światła Ś wiat ł o jest fal ą elektromagnetyczn ą. Ś wiat ł o w pró ż ni rozchodzi si ę z najwi ę ksz ą pr ę dko ś ci ą 299 792 458 m/s, niesie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google