Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.3/10 Szczecin, 22 czerwca 2010 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.3/10 Szczecin, 22 czerwca 2010 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.3/10 Szczecin, 22 czerwca 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2010 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.3/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.3/10 jest konkursem otwartym Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia 15 czerwca 2010 r. od godz. 9.00 w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25 (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 27 lipca 2010 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 7 lipca; 31 sierpnia 2010 r.- – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 11 sierpnia.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 702 961,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 597 516,85 zł -wsparcie finansowe krajowe:105 444,15 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 15-64 lat; mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 15 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Jak spełnić? Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie protokołów z przekazania wniosków, które wpłynęły na dane posiedzenie KOP, do momentu wpłynięcia sprawdzanego wniosku. 2.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 roku, w punkcie. 1.8 wniosku należy więc wskazać właściwy okres realizacji.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Minimalna wartość projektu wynosi 10 tysięcy złotych. Jak spełnić? Aby wniosek spełnił kryterium, w części IV wniosku Budżet projektu, w wierszu 4.1 Koszty ogółem, w kolumnie ogółem musi widnieć kwota nie mniejsza niż 10 tysięcy zł.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium..

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 15 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz podmioty działające na tych terenach. Jak spełnić? W części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami gmin wiejskich / miejsko-wiejskich / miast do 15 tysięcy mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa /gminy z terenu województwa (w przypadku osób fizycznych) lub że instytucje uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą miały siedzibę na terenie gmin wiejskich / miejsko-wiejskich / miast do 15 tysięcy mieszkańców z obszaru woj. zachodniopomorskiego/powiatu z terenu województwa/gminy z terenu województwa (w przypadku podmiotów działających na tych terenach);

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6.Projektodawca lub Partner jest podmiotem działającym lokalnie na terenie określonym we wniosku. (Partner przypisane powinien mieć co najmniej 1 zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10% wartości projektu). Jak spełnić? W części 3.5 wniosku należy wskazać, że Projektodawca lub Partner działa lokalnie na obszarze realizacji projektu (należy określić zakres, miejsce i rodzaj realizowanych działań na tym obszarze); w przypadku gdy Wnioskodawca nie działa lokalnie na obszarze planowanym do objęcia wsparciem, może realizować projekt z Partnerem, który działa na tym obszarze; należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji, Partner powinien mieć przypisane co najmniej 1 zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości projektu, co musi wynikać z budżetu projektu; wymóg ten dotyczy również sytuacji, w której Wnioskodawca działa lokalnie, a realizuje projekt w partnerstwie; jako zadanie merytoryczne nie traktuje się kosztów związanych z obsługą techniczną projektu (zarządzanie projektem i koszty pośrednie); W części 3.3 wniosku należy określić jakie zadania merytoryczne będzie realizował partner.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Waga punktowa: 20 Jak spełnić? -Kryterium zapewnia komplementarność działań finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach RPOWZ; jako priorytet traktuje się wyrównywanie dysproporcji w regionie. - Weryfikacja na podstawie treści wniosku i załącznika nr 6 RPO WZ, który dostępny jest na stronie www.umzachodniopomorskie.pl. -Jeśli projekt będzie realizowany na obszarze przedmiotowych gmin, to należy je wskazać w punkcie 1.9 wniosku. -Jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2 wniosku, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach Działania 6.3, pomoc publiczna co do zasady nie występuje.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie wniosków: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy, a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/6.3/10 nie przewiduje się możliwości realizacji: projektów innowacyjnych; współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d.: zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA  Ile jest K i M w danym obszarze?  Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy?  Jak te dane zmieniają się w czasie?  Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA  Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas?  Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego?  Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością?  Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia?  Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu?  Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY  Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M?  Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje?  Jakie są bariery równości w danym obszarze?  Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN  Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją?  Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące?  Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe?  Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem  W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej.  W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego  Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn.  W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008; Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu pobieżnie opisano kwestie problemowe – brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak diagnozy w odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn; w przypadku zawężenia obszaru realizacji projektu (gmina, powiat) brak odniesienia w diagnozie problemu

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; niespójność grupy z realizowanym typem wsparcia; brak uzasadnienia liczebności grupy; niespójność przedstawionej grupy z tabela 3.2.1.

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych ; brak wskazania czy kampania informacyjna będzie prowadzona w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak wskazania doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę.

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne określanie cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów.

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykład dobrych praktyk

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ochotniczy Hufiec Pracy „Mamy inicjatywę-lepsze kwalifikacje-lepsza pracę” Okres realizacji: 01.12.2009-31.05.2010 Kwota dofinansowania: 49 242,33 zł Grupa docelowa: 14 osób, w tym 5 kobiet, nieaktywnej zawodowo młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 17-19 lat z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych, uczących się w ŚHP Trzebiatów.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach projektu realizowano następujące zadania: 1. Zarządzanie i promocja, 2. Opieka wychowawcza i dodatkowe wsparcie socjalne, 3. Grupowe doradztwo zawodowe, 4. Kurs kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej: Podstawy żywienia człowieka, Znaczenie i zakres wiedzy o żywieniu, Składniki odżywcze i ich rola w żywieniu, Normy żywienia oraz ich realizacji w praktyce, Dietetyka, Zwyczaje żywieniowe, Technologia z towaroznawstwem, Podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarcze żywnościowej, Ocena towaroznawcza produktów żywieniowych, Dobra praktyka higieniczna z elementami HACCP, Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej żywności, Urządzenia i aparaty do obróbki cieplnej/chłodnej żywności, Maszyny do sporządzania napojów.

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rezultaty twarde : 14 osób - min 5 kobiet : 1.ukończy projekt, 2.otrzyma certyfikat ukończenia kursu kucharza małej gastronomi z obsługa kasy fiskalnej, 3.zdobędzie wiedzę na temat metod aktywnego poszukiwania pracy, 4.zdobędzie wiedzę na temat sztuki autoprezentacji, 5.zdobędzie wiedzę na temat prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 6.5 osób będzie kontynuować naukę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu projektu, 7.5 osób podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu projektu. Rezultaty miękkie: 14 osób - min 5 kobiet : 1.poprawi swoja samoocenę,poczucie własnej wartości, 2.zaufa we własne możliwości, 3.zwiększy swoją motywację do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, 4.nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartał (zakończony)Zamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartał (zakończony)Zamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartał (zakończony)Otwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartał (zakończony)Zamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartał (zakończony)Zamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartał (zakończony)Zamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 10 434 197,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 10 696 608,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.3/10 Szczecin, 22 czerwca 2010 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google