Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO"— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO
I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 3 tel./fax – 100 Nakło n. Not sekretariatkrzywousty.edu.pl SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO Przemysław Repczyński

2 USTAWA z dnia 7 września 1991 r
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Zakres działalności SU Art W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

4 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5 Zasady funkcjonowania SU
Art Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Art W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c, w równej liczbie: 1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

6 Art Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego

7 Ocena zachowania W skład komisji wchodzą: 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców.

8 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
§2.1. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów spełniających warunki określone w art.90h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

9


Pobierz ppt "SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google