Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Iwona A. Wieleba Zakład Prawa Pracy UMCS.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U.2014.1111 j.t.  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Iwona A. Wieleba Zakład Prawa Pracy UMCS.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U.2014.1111 j.t.  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA."— Zapis prezentacji:

1 dr Iwona A. Wieleba Zakład Prawa Pracy UMCS

2  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U.2014.1111 j.t.  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, M.P.2011.93.953

3 W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

4 Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,  urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

5  komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,  Centralnym Biurze Śledczym Policji,  Biurze Nasiennictwa Leśnego,

6  jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej - zwanych dalej "urzędami". Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

7 Państwową Straż Pożarną, Policję, Nadzór Budowlany, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Farmaceutyczną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Handlową, Służbę Ochrony Zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków czy Państwową Straż Rybacka.

8  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 58 ), Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 59 ), Fundusz Emerytur Pomostowych (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 60 ), Fundusz Kredytu Technologicznego (ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 61 ), Fundusz Pracy (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 62 ), Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 63 ),ustawa

9 Fundusz Wsparcia Policji (ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 64 ), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 65 ), Fundusz Promocji Twórczości (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 66 ), Fundusz Rekompensacyjny (ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 67 ), Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 68 ),ustawa

10 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 69 ), Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa oraz Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 70 ), Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 71 ),ustawa

11 Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 72 ), Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 73 ).ustawa Członkami korpusu służby cywilnej będą pracownicy zatrudnieni w biurach obsługujących wymienione fundusze, tj. we wspomnianych już jednostkach budżetowych. Jako przykład takich jednostek można

12  pracownik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;  urzędnik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

13 Określenie osób, które należą do korpusu służby cywilnej, jest determinowane nie tylko kryterium rodzaju urzędu, w którym osoba ta jest zatrudniona, ale również kryterium stanowiska, na którym wykonuje ona swoje obowiązki. Ustawa o służbie cywilnej w komentowanym artykule zawęża pojęcie członków korpusu służby cywilnej do osób zatrudnionych w urzędach wymienionych w art. 2 ust. 1, ale wyłącznie na "stanowiskach urzędniczych".art. 2 ust. 1

14 Ustawa o służbie cywilnej nie definiuje tego pojęcia. W doktrynie przyjmuje się, że stanowisko urzędnicze to takie, z którym związane są kompetencje do wykonywania merytorycznych zadań państwa 75. Stanowiska urzędnicze należy więc rozpatrywać jako odmienne do stanowisk o charakterze pomocniczym, które pełnią jedynie funkcje techniczne, niezwiązane z wykonywaniem uprawnień władczych w imieniu państwa.

15  Ustawa o służbie cywilnej przyznaje Prezesowi Rady Ministrów kompetencje do ustalenia grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk. Upoważnienie takie znalazło się w art. 99 u.s.c. Na jego mocy Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej 76.art. 99 rozporządzenie  Rozporządzenie w załączniku nr 1 zawiera tabelę grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych.załączniku nr 1

16 dyrektora generalnego urzędu, kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnym organu administracji rządowej oraz kierujących wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim,

17  zastępców dyrektorów,  wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępców,  kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Biurze Nasiennictwa Leśnego.

18  głównego księgowego resortu,  głównego księgowego obsługi długu krajowego,  kierownika samodzielnego laboratorium w Głównym Urzędzie Miar,  głównego księgowego budżetu wojewody.

19  głównego specjalisty do spraw legislacji,  naczelnika wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,  kierownika samodzielnej sekcji.

20 Do stanowisk samodzielnych w służbie cywilnej włączeni zostali m.in.: audytor wewnętrzny, inspektor kontroli skarbowej I, II i III stopnia w Ministerstwie Finansów, główny specjalista w urzędzie wojewódzkim.

21  starszego eksperta i eksperta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,  starszego asystenta w urzędach podległych ministrom  psychologa w urzędzie wojewódzkim.

22  jest obywatelem polskim (wyjątek – następny slajd);  korzysta z pełni praw publicznych;  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

23 Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach.

24  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r. II PK 263/11, OSNP 2013/11- 12/129, LEX nr 1238101.

25 W służbie cywilnej obowiązują podwyższone kryteria oceny pracownika, w tym także dokonywane w zakresie posiadania "nieposzlakowanej opinii". Zachowanie polegające na znieważeniu w stanie nietrzeźwości funkcjonariusza policji można zakwalifikować jako powodujące utratę nieposzlakowanej opinii.

26 ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

27  Glosa do wyroku s. apel. z dnia 8 listopada 2012 r., III APo 7/12, Lex/el 2013 i cytowane w niej:  P. Górski, Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918 – 1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Kraków 2011, s. 267.  T. Górzyńska, Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby cywilnej, Kontrola Państwowa 2005, nr 1 – specjalny, s. 3.

28 Wartości nowoczesnej służby cywilnej zostały określone u początków II RP, kiedy to świadomie czyniono starania o ukształtowanie „ducha urzędniczego" U podstaw tych starań leżało słuszne przekonanie, że państwowa służba cywilna wspiera budowę nowego państwa i jest zawodem o wyjątkowej wadze, zatem wstąpienie w jej szeregi wymaga szczególnych przymiotów, takich jak oddanie sprawom państwowym.

29 Jednak po wojnie powszechnie przyjęta koncepcja zmiany w prawodawstwie i doktrynie nie tylko nie rozwijała dalej tej koncepcji, ale wręcz bezzasadnie zaprzepaściła wcześniejszy dorobek. Dlatego odrodzona w latach 90. XX wieku idea służby cywilnej mogła inspirować się rozwiązaniami przedwojennymi lub międzynarodowymi (przede wszystkim zaleceniami określającymi kodeks etyczny urzędników państwowych, w których wyznaczono skodyfikowany zestaw uniwersalnych, urzędniczych reguł etycznych i Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji, który uregulował zasady postępowania urzędników europejskich).

30 Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu zadań kieruje się wynikającymi z przepisów prawa zasadami służby cywilnej, którymi w szczególności są:  zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej;  zasada ochrony praw człowieka i obywatela;  zasada bezinteresowności;  zasada jawności i przejrzystości;

31  zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;  zasada profesjonalizmu;  zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania;  zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi;  zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

32  przy realizacji zadań na swoim stanowisku pracy przestrzega prawa;  swoją postawą i działaniem przyczynia się do realizacji zasady państwa prawnego;  przez swoje zachowanie i działania w stosunku do obywateli istotnie wpływa na stopień więzi obywateli z państwem;

33  w granicach określonych przez prawo postępuje w sposób zapewniający aktywny udział obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych;  nie kieruje się uprzedzeniami, załatwiając sprawy obywateli, innych osób oraz podmiotów;  nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu.

34 Przestrzegając zasady ochrony praw człowieka i obywatela, członek korpusu służby cywilnej w szczególności zna prawa człowieka i obywatela, nie proponuje ani nie podejmuje działań, które naruszają prawa człowieka i obywatela, oraz ma na uwadze, że ich skuteczna ochrona przyczynia się do wzrostu autorytetu państwa.

35  nie przyjmuje od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy żadnych korzyści;  nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem;  rezygnuje z dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego, jeżeli dalsze wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego może mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych;  nie prowadzi szkoleń, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.

36  w granicach określonych przez prawo zapewnia dostępność informacji o zasadach i efektach swojej pracy i podejmowanych rozstrzygnięciach, która stanowi podstawę zaufania obywateli do państwa, a ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać jedynie z wyłączenia jawności rozstrzygnięcia;  przy tworzeniu przepisów, podejmowaniu decyzji oraz innych rozstrzygnięć, dąży do zapewnienia jednoznaczności oraz zrozumiałości podejmowanych działań;

37  przyjęte rozstrzygnięcia wyczerpująco uzasadnia, ze wskazaniem powodów ich przyjęcia oraz celów, które mają zostać osiągnięte, zwłaszcza w sprawach będących przedmiotem rozbieżności w debacie publicznej;  zna konstytucyjne i ustawowe przepisy dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz zapewnia praktyczną realizację tego prawa.

38  dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej;  obejmując ochroną informację, czyni to w celu zabezpieczenia wyraźnie wskazanych interesów państwa, obywateli oraz innych podmiotów, a nie w celu ograniczenia jawności i przejrzystości działania.

39  realizując zadania państwa, posiada niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa, podnosi kwalifikacje oraz rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;  zna akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony, oraz zapoznaje się z wszystkimi istotnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi prowadzonych przez siebie spraw;  zna zasady etyki korpusu służby cywilnej i sumiennie ich przestrzega;  zna zasady służby cywilnej i sumiennie ich przestrzega;

40  w wykonywaniu zadań dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;  jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;  przez swoją postawę dba o wizerunek służby cywilnej;  korzystając z zagwarantowanych praw pracowniczych: ◦ ma na względzie wynikające z przepisów ograniczenia możliwości podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć, ◦ ma na względzie wynikające z przepisów ograniczenia poufności informacji dotyczącej również jego życia osobistego;

41  poddaje się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej;  dąży do stosowania wysokich standardów zarządzania publicznego, wykorzystuje wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych, dzieli się z nimi własnym doświadczeniem zawodowym, a jeżeli jest to uzasadnione, korzysta z pomocy ekspertów;  efektywnie i racjonalnie zarządza posiadanymi zasobami kadrowymi i wykorzystuje w taki sposób czas pracy;

42  korzystając z określonej w przepisach szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej, ma na względzie cel tej szczególnej ochrony, którym jest: ◦ pozyskiwanie i zatrzymywanie w służbie cywilnej osób, które swój profesjonalny rozwój wiążą z pracą w administracji rządowej, ◦ ochrona zatrudnienia w służbie cywilnej osób, które wykazały w swojej pracy zdolność do profesjonalnego i etycznego zachowania członka korpusu służby cywilnej, a w szczególności przestrzegały zasady neutralności politycznej i bezstronności służby cywilnej.

43  wykonuje zadania ze świadomością szczególnej odpowiedzialności wynikającej z publicznego charakteru pełnionej służby;  przy wykonywaniu zadań kieruje się interesem publicznym i efektywnością oraz zgodnością podejmowanych działań z przepisami; jeżeli zachodzi rozbieżność między przepisami prawa a interesem publicznym, sygnalizuje to przełożonym;  na każdym etapie realizacji zadań jest gotów do rozliczenia się przed przełożonymi i obywatelami z podejmowanych działań;

44  w razie postawienia zarzutu naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej nie podejmuje działań zmierzających do zakłócenia sprawnego przebiegu postępowania mającego na celu ustalenie osoby za to odpowiedzialnej;  jeżeli jest przekonany, że polecenie służbowe przełożonego narusza zasady służby cywilnej, informuje go lub jego przełożonych na piśmie.

45  korzystając ze środków publicznych do realizacji zadań państwa i proponując kierunki jego działań, ma na względzie interes państwa i obywateli oraz efektywne osiąganie celów, przy racjonalnym wykorzystaniu środków powierzonych państwu przez obywateli;  jest gotowy do rozliczenia swojej dbałości o środki i mienie publiczne.

46 Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

47  ma na względzie dbałość o: ◦ równy dostęp do służby publicznej, ◦ niedyskryminację z jakichkolwiek powodów, ◦ zawodowe i rzetelne wykonywanie zadań państwa przez administrację rządową, ◦ neutralność polityczną służby cywilnej;  przez swoje działania: ◦ wzmacnia zaufanie obywateli do kompetencji osób, które realizują zadania państwa, ◦ dba o to, aby wyłaniano w drodze naboru osoby najlepiej przygotowane do realizacji zadań państwa, ◦ daje gwarancje jawnej i efektywnej kontroli nad przebiegiem naboru;  nie wywiera pozaustawowego wpływu ani nacisku na proces naboru, nie ulega takim wpływom lub naciskom, a o ich wystąpieniu informuje właściwych przełożonych.

48 ZASADY ETYKI SŁUŻBY CYWILNEJ

49  wykonywaniu pracy z respektem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej, poszanowania godności innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych;  życzliwości wobec ludzi i zapobieganiu powstawaniu konfliktów w pracy, w relacjach z obywatelami oraz współpracownikami;  właściwym zachowaniu się również poza pracą, unikaniu niepożądanych zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu.

50 Kontekstem faktycznym rozpoznanego przez sąd sporu była postawa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Urzędzie Kontroli Skarbowej, który w gabinecie Dyrektora UKS zachowywał się w sposób niewłaściwy, używając wobec Dyrektora następujących stwierdzeń: „nie pomogą Panu znajomości i układy", „założę Panu sprawę karną, jeśli Pan nie udzieli mi wyjaśnień", „jutro idę do Prokuratury Okręgowej i spotkamy się w Prokuraturze", „wiem o Panu wszystko", „Pan mi nie udzieli wyjaśnień to ja założę Panu sprawę karną". Zachowanie to stało się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej I instancji, a następnie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

51 Pracownik służby cywilnej może wyrażać opinie o swoim zakładzie pracy, czy przełożonym, winien to jednak czynić w sposób stosowny. Niedopuszczalne jest wyrażanie dezaprobaty dla kierownika zakładu pracy w sposób agresywny, w obraźliwych słowach. Takie zachowanie stanowi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej i winno skutkować, co najmniej zastosowaniem jednej z kar dyscyplinarnych przewidzianych ustawą z 2008 r. o służbie cywilnej.

52  służebnym charakterze pracy wobec obywateli, mającej na celu urzeczywistnianie wartości leżących u podstaw prawa Rzeczypospolitej Polskiej;  służbie państwu, której podstawowym elementem jest ochrona jego interesów i rozwoju;  współtworzeniu wizerunku służby cywilnej oraz wpływaniu na postrzeganie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i w świecie;

53  przedkładaniu dobra wspólnego obywateli nad interes osobisty, jednostkowy lub grupowy;  nieuchylaniu się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, ze świadomością, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany.

54  lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej;  lojalnym i rzetelnym realizowaniu programu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne;  lojalności wobec urzędu oraz przełożonych, kolegów i podwładnych, gotowości do wykonywania służbowych poleceń, dbając, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;

55  udzielaniu przełożonym obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii podczas przygotowywania propozycji działań administracji rządowej;  wykazywaniu powściągliwości w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli poglądy takie podważałyby zaufanie obywateli do tych instytucji.

56 Uwzględniając, że partie polityczne w państwie demokratycznym są przewidzianymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i akceptowanymi przez obywateli wyrazicielami ich woli oraz tego, że członek korpusu służby cywilnej może korzystać z zagwarantowanych wolności i praw człowieka i obywatela, w tym prawa do udziału w życiu publicznym, polega w szczególności na:Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej  niemanifestowaniu publicznym poglądów i sympatii politycznych, zwłaszcza nieprowadzeniu jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią;  dystansowaniu się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych mogących prowadzić do działań stronniczych;

57  niepodejmowaniu żadnych publicznych działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym;  niestwarzaniu podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym i przestrzeganiu obowiązujących ograniczeń;  dbałości o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne, przy uwzględnieniu, że relacje te nie mogą podważać zaufania do politycznej neutralności członka korpusu służby cywilnej.

58  niedopuszczaniu do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym;  niepodejmowaniu żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;  jednakowym traktowaniu wszystkich uczestników w prowadzonych sprawach administracyjnych i nieuleganiu przy tym jakimkolwiek naciskom;  niedemonstrowaniu zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności zwłaszcza politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej oraz niepromowaniu jakichkolwiek grup interesu.

59  sumiennym, rozważnym wykonywaniu powierzonych zadań;  dotrzymywaniu zobowiązań, zgodnie z przepisami prawa;  twórczym podejmowaniu zadań i aktywnym realizowaniu obowiązków, z najlepszą wolą i w interesie społecznym, nieograniczającym się jedynie do przestrzegania przepisów.

60  Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dr Iwona A. Wieleba Zakład Prawa Pracy UMCS.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U.2014.1111 j.t.  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google