Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Kozanka Joanna Michaluk.  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Kozanka Joanna Michaluk.  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy."— Zapis prezentacji:

1 Anna Kozanka Joanna Michaluk

2

3  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

4  Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.  Sejm składa się z 460 posłów wybieranych z okręgowych list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych.  Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.  Senat składa się ze 100 senatorów.  Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.  Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje.

5  Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu (Senatu) i wicemarszałków.  Marszałek Sejmu (Senatu) przewodniczy obradom Sejmu (Senatu), strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.  Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.  Posiedzenia Sejmu (Senatu) są jawne.

6  W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.  Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.  Sejm (Senat) uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.

7  Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.  Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.  Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

8  Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.  Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.  Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.

9  W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.  Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

10  Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia.  Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej.  Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

11  Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz; wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.  Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.  Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.  Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

12  Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.  Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.  Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.  Sędziowie są nieusuwalni.

13  Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.  Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.  Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej.  Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

14  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów.  Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, (…)

15

16 Partia polityczna ("partia" od łac. pars 'część') – organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu. Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim (są korporacjami) i dlatego są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia, czy związki zawodowe.

17 Sytuacja prawna Sytuację prawną partii politycznych w Polsce reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Ustawa definiuje partię polityczną jako dobrowolną organizację, występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

18  Platforma Obywatelska – 208 posłów  Prawo i Sprawiedliwość – 153 posłów  Klub Poselski Lewica – 44 posłów  Polskie Stronnictwo Ludowe – 31 posłów  Koło Poselskie Polska XXI – 6 posłów  Koło Poselskie Socjaldemokracja Polska-Nowa Lewica - 5 posłów  Demokratyczne Koło Poselskie - 3 posłów  Posłowie niezrzeszeni - 10 posłów

19  Platforma Obywatelska - 58 senatorów  Prawo i Sprawiedliwość- 38 senatorów  Senatorowie niezrzeszeni - 4 senatorów

20  Socjaldemokracja Polska  Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej  Sojusz Lewicy Demokratycznej  Liga Polskich Rodzin  Unia Pracy  Partia Demokratyczna

21

22  Usprawnienie organizacji władzy ustawodawczej i procesu legislacyjnego (odpartyjnienie Senatu).  Wzmocnienie mechanizmów koordynacji poziomej pracy rządu i administracji rządowej.  Skoordynowanie i wzmocnienie obsługi merytorycznej urzędów państwowych, poprzez wyodrębnienie służb (korpusów) we wszystkich dziedzinach obsługi rządu i ministerstw, a także urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.  Głębokie i kompleksowe zmiany w prawie wyborczym, których celem będzie zwiększenie dostępności wyborów.

23  Rozwiązania większościowej ordynacji wyborczej i jednomandatowych okręgów wyborczych powinny być wprowadzone niezwłocznie w samorządzie.  Stanowisko sędziego powinno być ukoronowaniem kariery prawniczej. Należy uruchomić dostęp do zawodu sędziowskiego dla doświadczonych prawników różnych profesji (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy).

24  Prezydent będzie stać na straży całości i spójności państwa oraz realizacji jego konstytucyjnych zadań.  W zmienionym ustroju prowadzenie bieżącej polityki i odpowiedzialność za jej efekty będzie należeć do premiera i kierowanego przezeń rządu.  Zmniejszenie liczby posłów i zasadniczo nowa konstrukcja Senatu.  Organy powołujące na odpowiedzialne stanowiska państwowe uzyskają dostęp do informacji wskazujących na ewentualne niebezpieczne uwikłania kandydatów.

25  Poprawa jakości legislacji będzie służyć m.in. zwiększeniu ochrony integralności rządowych i prezydenckich projektów ustaw, instytucji rozporządzeń z mocą ustawy oraz poszerzeniu możliwości wydawania rozporządzeń na podstawie ustaw.  Punkt ciężkości kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny zostanie przesunięty z uchylania przepisów już obowiązujących w stronę zapobiegania wejściu w życie przepisów niezgodnych z konstytucją.  Uznanie przepisu prawa za niezgodny z konstytucją będzie wymagać kwalifikowanej większości głosów sędziów TK w pełnym składzie.

26  Przywrócenie mechanizmu merytorycznego i wolnego od wpływów politycznych konkursu generalnego dla kandydatów na stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej oraz instytucji Państwowego Zasobu Kadrowego.  Opowiada się za silnym i sprawnym samorządem terytorialnym, ale nie zgadza się na „landyzację” Polski ani na różnicowanie statusu bogatych „metropolii” i biedniejszej reszty.  Władza lokalna łamiąca prawo i lekceważąca interes publiczny będzie spotykać się z szybką i skuteczną ripostą instytucji państwowych.  Pochodzącą z wyborów powszechnych funkcję samorządową będzie można pełnić tylko przez dwie kadencje.

27  Władza ustawodawcza i wykonawcza musi mieć narzucone warunki ramowe dla utrzymania równowagi władz, poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów ochronnych w postaci wprowadzenia na trwałe apolitycznych mechanizmów i procedur wyboru.  Wzmocnienie prawa jednostki do prywatności i ochrony przed pomówieniami, zachowując starorzymską zasadę, że winę oskarżonemu należy udowodnić.  Likwidacja Senatu i stworzenie zamiast niego izby samorządowej, a także za rozdzieleniem funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

28  Opowiada się za ustrojem demokracji parlamentarnej (z jednoizbowym parlamentem) oraz podziałem i równowagą między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.  Demokracja przedstawicielska musi być uzupełniana różnymi formami demokracji bezpośredniej (referendum, ludowa inicjatywa ustawodawcza), które sprzyjają rozwijaniu postaw obywatelskich.  Władza sądownicza musi być niezawisła i wolna od jakichkolwiek nacisków ze strony innych organów państwowych.

29  Realizacja zasady równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.  Opowiada się za maksymalnym odpartyjnieniem struktur państwowych, zarówno rządowych jak i samorządowych.  Prawne i instytucjonalne gwarancje apolityczności wymiaru sprawiedliwości i służb specjalnych.  Popiera decentralizację władzy w państwie poprzez rozszerzanie zakresu kompetencji samorządu terytorialnego wszystkich rodzajów.

30  Zmiana wielkości organu ustawodawczego może spowodować pojawienie się błędów dotyczących faktycznej oceny sytuacji, której ma dotyczyć opracowywany akt prawny oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się błędów związanych z reprezentacją subiektywnych wartości obywateli.  Liczna legislatywa pozwala na ograniczenie błędów popełnianych przy tworzeniu aktów prawnych.  Wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej – wiąże się to z błędami wynikającymi z „niedoreprezentowania” partii w legislatywie oraz że wyborcy głosujący w sposób strategiczny oddadzą głosy na najbardziej preferowaną partię.

31  Dwuizbowość powoduje wzrost kosztów transakcyjnych ze względu na przetargi i negocjacje pomiędzy Sejmem i Senatem.  Konsekwencją tego jest zmniejszenie liczby wydawanych aktów prawnych oraz spadek tempa ich wydawania.  Istnienie drugiej izby ustawodawczej jest istotne w państwach, w których wybory odbywają się w systemie większościowym w jednomandatowych okręgach wyborczych.

32  Zostawienie drugiej izby ustawodawczej i co za tym idzie, wzrost kosztów transakcyjnych związanych z wydawaniem aktów prawnych powoduje przesunięcie władzy w kierunku sądownictwa i zwiększenie zakresu swobody jego interpretacyjnej działalności.  Niezależność sądownictwa, czyli sądownictwo wolne od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów, będzie działała zgodnie z intencją tworzącej akty prawne legislatywy.  Niezawisłość sędziowska oznacza, że sędzia może być w rozstrzyganiu sprawy poddany jedynie wskazówkom sformułowanym w orzeczeniu sądu wyższego.

33  Niezależne sądownictwo:  można obarczyć je odpowiedzialnością za niepopularne decyzje w sprawach publicznych.  może zmniejszyć niepewność związaną z procesem kolektywnego podejmowania decyzji.  pomaga w redukowaniu problemów związanych z agregacją preferencji w wyborze społecznym.  Niezależne sądy mogą służyć realizacji interesu publicznego, czyli działać dla dobra ogółu.

34  Co daje trójpodział władz?  Jak oceniasz proponowane zmiany w systemie władz?

35


Pobierz ppt "Anna Kozanka Joanna Michaluk.  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google