Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015, Coll. HC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015, Coll. HC."— Zapis prezentacji:

1

2 Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015, Coll. HC

3 Pytanie nr Technologia informatycz- na A. To nazwa systemu do wykrywania błędów w przekazie TV. B. To technologia wykorzystująca systemy informatyczne. C. To wielomodułowy przyrząd do gromadzenia zamówień. D. Żadna z powyższych ewentualności

4 Pytanie nr Forte Agent A. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. B. To nazwa nowej usługi sieciowej. C. To nazwa ważnego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności

5 Pytanie nr Kamienie milowe w rozwoju ‘etyki kom- puterowej’ stawiali: A. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. B. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. C. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. D. Żadna z powyższych ewentualności

6 Pytanie nr Plan Masudy A. Powstał w latach pięćdziesiątych XX w. B. Powstał w latach siedemdzie- siątych XX w. C. Powstał w latach dziewięćdziesiątych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności

7 Pytanie nr nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak „porządku” (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy linearnej struktury tekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

8 Pytanie nr Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług sieciowych. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

9 Pytanie nr Pojęcie „społeczeń- stwa zinfor- matyzowa- nego” wprowadził A. Tadao Umesamo B. F. Machlup C. M. Castells D. Żadna z powyższych ewentualności

10 Pytanie nr Konto użytkownika A. To obszar pamięci (zasobów) komputera oddany dla potrzeb użytkownika. B. To lista operacji wymiany plików w systemie FTP. C. To lista połączeń sieciowych wykonanych przez modem. D. Żadna z powyższych ewentualności

11 Pytanie nr Komunikacja multimedial- na A. To zestaw sprzętowy: telefon, radio, mikrofon. B. To wysyłanie wielu listów w tym samym czasie. C. To przekazywanie (wiadomości, myśli, idei) wykorzystujące „przestrzeń informatyczną”. D. Żadna z powyższych ewentualności

12 Pytanie nr Adres IP A. To niepowtarzalny identyfikator konta użytkownika. B. To niepowtarzalny identyfikator miejsca w kodzie źródłowym. C. To niepowtarzalny identyfikator komputera w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

13 Pytanie nr Termin ‘społeczeń- stwo informacyj- ne’ A. Nie pochodzi z Francji. B. Pochodzi z U. S. A. C. Pochodzi z Australii. D. Żadna z powyższych ewentualności

14 Pytanie nr mIRC A. To nazwa programu-klienta dla usługi ‘grupa dyskusyjna’. B. To skrót polecenia systemu operacyjnego UNIX. C. To inicjały twórcy TCP/IP. D. Żadna z powyższych ewentualności

15 Pytanie nr Gdzie odbyła się konferencja ETHICOMP 2001 ? A. W Barcelonie. B. W Japonii. C. Na kontynencie północno- amerykańskim. D. Żadna z powyższych ewentualności

16 Pytanie nr ‘Login:’ A. Jest wezwaniem do otwarcia sesji na hoście unixowym. B. Jest wezwaniem do zamknięcia sesji na hoście unixowym. C. Jest wezwaniem do rozproszenia zasobów maszyny lokalnej. D. Żadna z powyższych ewentualności

17 Pytanie nr Filozoficz- nym funda- mentem ‘etyki komputero- wej’ jest: A. Tomizm. B. Nominalizm. C. Utylitaryzm. D. Żadna z powyższych ewentualności

18 Pytanie nr Internet A. To szczególny przypadek LAN. B. To ponadnarodowa organizacja zawodowa informatyków. C. To globalna sieć sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

19 Pytanie nr Dokument hipertekst- owy A. To struktura zawierająca m. in. tekst linearny. B. To polecenie systemu operacyjnego UNIX. C. To polecenie systemu operacyjnego DOS. D. Żadna z powyższych ewentualności

20 Pytanie nr Tzw. ‘sesja’ A. To nazwa głównego komputera w Internecie. B. To zakaz administrowania usługą WWW. C. To przerwa w naradzie Admi- nistratora z operatorami sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

21 Pytanie nr Termin ‘społeczeń- stwo informacyj- ne’ A. Pochodzi z Francji. B. Pochodzi z U. S. A. C. Pochodzi z Australii. D. Żadna z powyższych ewentualności

22 Pytanie nr Czym jest ‘UNIX’? A. Systemem operacyjnym. B.. Terminalem sieciowym C. Arkuszem kalkulacyjnym. D. Żadna z powyższych ewentualności

23 Pytanie nr ‘LISTSERV’ A. To polecenie systemu operacyjnego DOS. B. To nazwa popularnej gry komputerowej. C. To program zarządzający listami adresowymi. D. Żadna z powyższych ewentualności

24 Pytanie nr ‘Supernoma -dyzacja’ społeczeńst- wa może być skutkiem: A. Rozwoju metod szybkiego czytania tekstu linearnego. B. Zbyt małej mocy głównego procesora w Internecie. C. Niekontrolowanego rozwoju technologii cyfrowych. D. Żadna z powyższych ewentualności

25 Pytanie nr FTP A. Jest nazwą popularnej gry komputerowej. B. To polecenie systemu operacyjnego DOS. C. To skrót nazwy usługi sieciowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

26 Pytanie nr Zagrożeniem dla tradycyjnej struktury szkół wyższych (‘akademii’) jest A. Upowszechnienie metod szybkiego czytania. B. Niekontrolowany rozwój technologii informatycznych. C. Procesy zjednoczeniowe w połudn.-wschodniej Azji.. D. Żadna z powyższych ewentualności

27 Pytanie nr ‘Logout’ A. To polecenia zamknięcia sesji na hoście unixowym. B. To polecenie otwarcia sesji na hoście unixowym. C. To polecenie przełączające usługę WWW do IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

28 Pytanie nr Pojęcie: ‘społeczeństwo informacyjne’ A. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem „społeczeństwo zinformatyzowane”. B. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem „społeczeństwo postindustrialne”. C. Jest zakresowo identyczne (tożsame) z pojęciem „społeczeństwo informatyczne”. D. Żadna z powyższych ewentualności

29 Pytanie nr Protokół komunika- cyjny A. Reguluje zasady kontaktu między komputerami w sieci. B. Określa kolejność wezwań do podania hasła. C. Zezwala na korzystanie z myszy podczas pracy w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

30 Pytanie nr TCP/IP A. To uniwersalny protokół dyplomatyczny. B. To uniwersalny protokół migracyjny. C. To uniwersalny protokół komunikacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności

31 Pytanie nr ‘USENET’ A. To ogólnoświatowy system dyskusyjny w Internecie. B. To ogólnoświatowy system telekonferencyjny w Internecie. C. To ogólnoświatowy system konwersji plików graficznych. D. Żadna z powyższych ewentualności

32 Pytanie nr Czym jest host? A. Komputerem zarządzającym pracą węzła sieci. B. Komputerowym systemem operacyjnym. C. Najstarszą usługą w obszarze WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

33 Pytanie nr Link, hiperłącze, hiperpołą- czenie A. To odnośnik (odniesienie) w dokumencie hipertekstowym. B. To liniowy przełącznik w modemie telefonicznym. C. To związek trzech największych producentów oprogramowania. D. Żadna z powyższych ewentualności

34 Pytanie nr Microsoft Internet Explorer A. To program do obsługi tzw. ‘przechwytywania wideo’. B. To program do administrowania usługą WWW. C. To program do tworzenia stron WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

35 Pytanie nr Eudora Light A. To język dokumentów hiper- tekstowych. B. To program do przeglądania stron WWW. C. To nazwa popularnej gry typu symulator lotu. D. Żadna z powyższych ewentualności

36 Pytanie nr Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To kolejka oczekujących na wysłanie ‘postu’. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

37 Pytanie nr Termin „multimedia” - wedle D. Monet - oznacza: A. Medium zwielokrotnione. B. Pełną integrację każdego komputera z siecią. C. Zintergrowane media interaktywne. D. Żadna z powyższych ewentualności

38 Pytanie nr Netscape Navigator A. Jest ekwiwalentem programu Forte Agent. B. Jest ekwiwalentem programu Outlook Express. C. Jest ekwiwalentem programu Microsoft Internet Explorer. D. Żadna z powyższych ewentualności

39 Pytanie nr Nowy ład informacyjny skutkować może najbardziej: A. Nowym merkantylizmem. B. Nowym totalitaryzmem. C. Nowym liberalizmem. D. Żadna z powyższych ewentualności

40 Pytanie nr Terminal A. To polecenie zamknięcia sesji w systemie operacyjnym UNIX. B. To polecenie otwarcia sesji w systemie operacyjnym UNIX. C. To polecenie zamknięcia sesji FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

41 Pytanie nr Do ‘pracy wspólnej’ (grupowej) w Sieci wybrałbyś A. FTP. B. WWW. C. IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

42 Pytanie nr Z przekazem audio-wideo w Internecie kojarzą się najbardziej: A. Excel, Access B. ‘Windows Media’, ‘Real’. C. MS Explorer, N. Navigator. D. Żadna z powyższych ewentualności

43 Pytanie nr Tzw. „hipernoma- dyzacja społeczeń- stwa”: A. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju TCI. B. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju CTI. C. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju ICT. D. Żadna z powyższych ewentualności

44 Pytanie nr Internet - wedle D. Monet - to: A. Zdezintegrowane medium nie- interaktywne. B. Nie-autonomiczne medium interaktywne. C. Autonomiczne medium off-line. D. Żadna z powyższych ewentualności

45 Pytanie nr nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak „porządku” (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy struktury hipertekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

46 Pytanie nr Twórcą terminu „etyka kompute- rowa” jest A. Debra Johnson. B. Terry Bynum. C. Norbert Wiener. D. Żadna z powyższych ewentualności

47 Pytanie nr Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa wraz z systemem operacyjnym. B. To maszyna cyfrowa + banki danych. C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych. D. Żadna z powyższych ewentualności

48 Pytanie nr Książka drukowana symbolizuje A. Przed-cyfrowy ład informacyjny. B. Cyfrowy ład informacyjny. C. Hipertekstowy ład informacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności

49 Pytanie nr Telnet A. Jest programem (klientem) telekonferencyjnym. B. Jest przeglądarką dokumentów WWW. C. Jest usługą sieciową. D. Żadna z powyższych ewentualności

50 Pytanie nr Media telematyczne rozwijają się intensywnie A. Od mniej więcej dwudziestu lat. B. Od mniej więcej sześciu lat. C. Od mniej więcej dwóch lat. D. Żadna z powyższych ewentualności

51 Pytanie nr HTML A. To skrót nazwy głównego serwera WWW. B. To skrót nazwy pewnego języka. C. To nazwa nowego systemu operacyjnego (dla sieci) D. Żadna z powyższych ewentualności

52 Pytanie nr Głównym fundamentem nowego ładu informacyj- nego są: A. Technologie analogowe. B. Technologie nie-cyfrowe. C. Technologie z grupy AAA. D. Żadna z powyższych ewentualności

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "Test Europeistyka, V rok. 13 stycznia 2003 r., godz. 18:00. Sala 015, Coll. HC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google