Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej powtarzające się mocne strony i problemy do rozwiązania:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej powtarzające się mocne strony i problemy do rozwiązania:"— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej powtarzające się mocne strony i problemy do rozwiązania:

2 Szkoły podstawowe i gimnazja Mocne strony Systematyczne diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów Opracowywanie programów doskonalących jakość pracy szkół. Rozwój zawodowy nauczycieli. Działania dyrektora i nauczycieli na rzecz poprawy warunków kształcenia. Promocja szkoły w środowisku. Oferta zajęć pozalekcyjnych. Osiągnięcia uczniów w konkursach. Zaangażowanie organów szkoły. Realizacja zadań opiekuńczych.

3 Szkoły podstawowe i gimnazja Problemy do rozwiązania Właściwa i systematyczna ewaluacja działań ze szczególnym uwzględnieniem programu rozwoju szkoły. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości. Skuteczność programów wychowawczych i profilaktyki. Baza lokalowa, w tym warunki do realizacji wychowania fizycznego. Dostępność zajęć pozalekcyjnych dla uczniów dojeżdżających. Nadzór dyrektora – dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, dokumentacja szkolna. Skuteczność wdrażanych programów poprawy jakości kształcenia. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Działalność świetlicy szkolnej.

4 Szkoły i placówki specjalne Mocne stronyProblemy do rozwiązania Warunki do pracy uczniów i nauczycieli. Organizacja wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki. Rozwój kadry pedagogicznej.Efektywność realizowanych programów profilaktyki. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy nauczycieli i pobytu uczniów. Polityka kadrowa w zakresie zatrudniania nauczycieli i przydziału czynności zgodnie z kwalifikacjami. Działalność opiekuńcza i wychowawcza Współpraca z rodzicami. Promocja szkoły/placówki w środowisku.

5 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Mocne stronyProblemy do rozwiązania Zadowolenie klientów z uzyskanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyposażenie poradni w sprzęt i pomoce dydaktyczne (głównie sprzęt komputerowy). Rozwój zawodowy pracowników pedagogicznych poradni. Dostępność poradni dla osób niepełnosprawnych. Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zaleceń i wniosków zawartych w wydawanych uczniom orzeczeniach i opiniach. Niewystarczająca liczba pracowników poradni w stosunku do potrzeb środowiska.

6 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Najczęściej powtarzające się mocne strony i problemy do rozwiązania:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google