Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  Jest uchwalany na rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  Jest uchwalany na rok."— Zapis prezentacji:

1

2  Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.  Budżet przyjmowany jest w formie uchwały budżetowej, która stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).

3  Budżet jest najważniejszym aktem zarządzania politycznego samorządów i niezbędną podstawą planistyczną dla prowadzenia gospodarki finansowej.  Nie jest możliwe zarządzanie finansami samorządu bez oparcia w podstawowym dla nich planie finansowym.  Z art. 44 u.f.p. wynika, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej.

4  W przypadku nieuchwalenia budżetu w odpowiednim terminie, ustawodawca przewiduje możliwość prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie projektu uchwały budżetowej albo uchwały o prowizorium budżetowym.  Akty te mają charakter zastępczy i tymczasowy.  Prowadzenie gospodarki finansowej samorządu na ich podstawie możliwe jest tylko w okresie przejściowym.  Plany te nie mogą zatem w pełni zastępować uchwały budżetowej i związanej z nią legitymizacji politycznej.

5  Budżet sporządzany jest w układzie dwustronnym – wyróżniamy stronę dochodową i wydatkową.  Po stronie dochodowej budżet określa dochody i przychody podmiotu prawa publicznego w rozumieniu art. 5 pkt 1 i 4 u.f.p.  Po stronie wydatkowej budżetu samorządowego ujmowane są wydatki i rozchody JST. Zarówno wydatki JST, jak i rozchody są – odpowiednio - według art. 6 u.f.p. wydatkami i rozchodami publicznymi.

6  Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego.  Organ stanowiący JST może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.  U.f.p. określa jednak iż ostateczny termin dokonania wydatków upływa 30 czerwca roku następnego.

7  WPF jest instrumentem planowania wieloletniego, który ma przyczynić się do bardziej racjonalnego i skutecznego zarządzania środkami publicznymi. Umożliwia powiązanie, w perspektywie przekraczającej rok budżetowy, wydatków z przedsięwzięciami wieloletnimi, przez co wpływa na zwiększenie przewidywalności i stabilności finansów publicznych.  Wieloletnią prognozę uchwala organ stanowiący samorządu.  Ma charakter obligatoryjny.

8  Kwestię charakteru wieloletniej prognozy finansowej należy oceniać z uwzględnieniem stopnia, w jakim można przewidywać zdarzenia przyszłe, zależne nie tylko od woli politycznej władz danej jednostki (przyjmowanych celów strategicznych), ale także czynników gospodarczych, koniunkturalnych, itp.  Dlatego też stwierdzić należy, że wieloletnia prognoza finansowa nie ma w pełni charakteru dyrektywnego, jednakże wywołuje pewne skutki w zakresie rocznego planowania budżetowego.  Charakter wieloletniej prognozy jest warunkowy i względny.

9  Art. 229 u.f.p. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne przynajmniej w zakresie: - wyniku budżetu i związanych z nim kwot - przychodów, - rozchodów, - długu.  Nie oznacza to jednak, przewagi wieloletniej prognozy finansowej nad budżetem.  U.f.p. przewiduje uprawnienie dla organów stanowiących, jak i w pewnym stopniu dla zarządów, do dokonywania odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej, tak by każdorazowo zachować jej zgodność z budżetem z zakresie wyżej wskazanym.

10  Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej składa się z wieloletniej prognozy finansowej i załączników.  Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2a u.f.p. WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 1)dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 2)dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu JST; 3)wynik budżetu JST; 4)przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5)przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6)kwotę długu JST oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 7)objaśnienia przyjętych wartości.

11  Obligatoryjną częścią uchwały w sprawie WPF są także: a. załączniki przedsięwzięć wieloletnich (art. 226 ust 3 u.f.p.) b. prognoza kwoty długu, sporządzana na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (art. 227 ust. 2 u.f.p.)  Fakultatywnym elementem uchwały w sprawie WPF są upoważnienia dla zarządu JST do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz z tytułu umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki w danym roku budżetowym i w latach następnych, których płatności przekraczają dany rok budżetowy (art. 228 u.f.p.)

12  Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest na 4 lata budżetowe.  Obejmuje swym zakresem okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.  Jednakże, jeżeli JST przewiduje przedsięwzięcia, których realizacja jest znacznie dłuższa i przekracza 4 lata, wówczas, okres na jaki sporządzana jest prognoza - obligatoryjnemu wydłużeniu podlega czas, na który przewiduje się limity wydatków dla tych przedsięwzięć (art. 227 ust. 1 u.f.p.)  WPF sporządzana jest metodą kroczącą co oznacza, że każdego roku uzupełniana jest na kolejny rok budżetowy w taki sposób, by obejmowała bieżący rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata budżetowe.

13  Od corocznego uzupełniania WPF odróżnić należy zmiany dokonywane w tej prognozie.  Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z wartościami wynikającymi z budżetu JST.  Art. 229. Wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.  Obowiązek wcześniejszego uchwalenia WPF, wyprzedzający obowiązek uchwalenia budżetu nie oznacza bezwzględnego obowiązku przyjęcia budżetu uwzględniającego wartości przyjęte na dany rok w WPF.

14  Wyłączna inicjatywa sporządzania projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy do zarządu JST.  Projekt uchwały w sprawie WPF (lub jej zmiany) zarząd przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.  Do projektu uchwały w sprawie WPF zarząd zobowiązany jest dołączyć również projekt uchwały budżetowej.

15  Kompetencje RIO, w zakresie projektu uchwały w sprawie WPF, mają charakter opiniodawczy.  Kontrola RIO dotyczy w szczególności zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które JST, zaciągnęła i planuje zaciągnąć zobowiązania. Opinia dotyczy zatem głównie prawidłowości planowanej kwoty długu samorządu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.  Uchwała w sprawie WPF musi być podjęta nie później niż uchwała budżetowa.  Organ stanowiący JST nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie WPF, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

16  Dokonywanie zmian w uchwale w sprawie WPF ustawa powierza przede wszystkim organowi stanowiącemu JST.  U.f.p. przewiduje także możliwość dokonywania zmian w WPF przez zarząd JST  Kompetencje powierzone zarządowi w zakresie dokonywania zmian, są jednka ograniczone.  Art. 232 u.f.p. Zmian w WPF, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd JST.

17  Konstrukcja i zakres uchwały budżetowej oraz jej obligatoryjne i fakultatywne treści określone zostały przede wszystkim w art. 211 ust. 5, 212 i 214 u.f.p.  Zgodnie z art. 211 ust. 5 u.f.p. uchwała budżetowa składa się z: budżetu JST i załączników.

18  W rzeczywistości akt ten zawiera: 1. tzw. część tekstową – obejmującą postanowienia o charakterze ogólnym, które wskazują globalne kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, rezerw, deficytu lub nadwyżki; 2. zestawienia tabelaryczne budżetu – składające się z planów (dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów); 3. inne załączniki do uchwały budżetowej.

19  Szczegółowy wykaz uregulowań treści tekstowej uchwały budżetowej określony został w art. 212 u.f.p.  W stosunku do uchwały budżetowej obowiązuje zakaz obładowywania czyli zakaz zamieszczania w niej innych przepisów niezwiązanych bezpośrednio z budżetem. Art. 213 u.f.p. W uchwale budżetowej nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

20  W doktrynie wyróżnia się: - elementy konieczne (obligatoryjne) uchwały budżetowej, bez których akt ten nie spełnia ustawowych wymogów i może być uznany za sprzeczny z prawem - art. 212 ust. 1 u.f.p. oraz - elementy fakultatywne, których pominięcie nie powoduje takich skutków prawnych.

21 Uchwała budżetowa określa: 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu JST, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu JST, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu JST wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu JST; 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu JST; 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu JST; 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych; 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST; 8) szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;ustaw 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy; 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego JST.

22  Uchwała budżetowa może zawierać upoważnienia dla zarządu JST do: 1.zaciągania zobowiązań krótko i długoterminowych. Zakres upoważnień określa art. 89 i 90 u.f.p. które jako cele zaciąganych zobowiązań wymieniają: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST; 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST; 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

23  Art. 90 u.f.p.:  Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez zarząd dotyczyć może także wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.  Zobowiązania takie mogą być zaciągane tylko w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

24 2. dokonywania zmian budżetu – przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej; 3. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym JST; 4. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

25  Obligatoryjnymi elementami są również inne załączniki do uchwały budżetowej, którymi zgodnie z art. 214 u.f.p., są załączniki zawierające: 1. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2. plan dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych; 3. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

26  Art. 215. u.f.p.  Zestawienie to sporządza się w podziale na: a. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i b. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.  W zestawieniu wyodrębnia się również dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

27  1. jest aktem administracyjnym o charakterze indywidualnym,  2. jest aktem prawa miejscowego – art. 87 ust. 2 Konstytucji (prof. M. Zubik, prof. Borodo),  3. jest aktem prawa wewnę­trznego – art. 93 Konstytucji (prof. Salachna),  4. jest aktem zarządzania finansowego przybierającym formę uchwały budżetowej (prof. T. Dębowska-Romanowska).

28  Z uchwalenia budżetu samorządu w formie uchwały nie wynika jeszcze wynika, że uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującego, czyli takim z którego wynikają prawa i obowiązki osób trzecich.  Zgodnie z art. 51 ust. 1 u.f.p. znajdującym zastosowanie także do JST, zamieszczenie w budżecie określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań samorządów wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec samorządów.

29  Podstawą roszczeń samorządów w zakresie dochodów są odrębne akty normatywne, z których wynikają zobowiązania osób trzecich wobec JST (w przypadku gmin np. ustawy dotyczące podatków i opłat stanowiących ich dochody).  Natomiast roszczenia osób trzecich wynikają z innych aktów normatywnych, kreujących ich prawa w stosunku do samorządu.

30  Uchwała budżetowa, będąca aktem zarządzania finansowego, nosi znamiona konkretności, a nie abstrakcyjności powinnego zachowania, które wyrażone jest w określonych kwotach.  Skierowana jest wewnętrznie do adresatów uchwały budżetowej, oznaczonych indywidualnie, a nie generalnie, którymi są zarząd i inne podmioty upoważnione przez jednostkę samorządu terytorialnego do wykonywania budżetu

31  Pojęcie dyrektywności budżetu odnosi się do jego mocy wiążącej, czyli do stopnia związania podmiotów wykonujących budżet zawartymi w nim normami, dotyczącymi zgromadzenia i wydatkowania odpowiednich kwot.  Zgodnie z art. 52 ust. 1 u.f.p. ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast zamieszczone w nim wydatki i łączne rozchody, stanowią nieprzekraczalny limit.

32  Z przepisu tego wynika, że stopień związania adresatów budżetu, a więc dyrektywności budżetu, po stronie wydatków jest większy niż po stronie dochodów.  Strona wydatkowa budżetu stanowi zbiór upoważnień do dokonywania wydatków w granicach kwot (limitów wydatków) określonych w budżecie.  Kompetencje w zakresie dokonywania wydatków ograniczone są limitem wydatków, co nie oznacza, że kwoty te muszą być wydatkowane w całości.  Dysponenci odpowiednich części budżetowych zobowiązani są dokonywać wydatków w sposób celowy i oszczędny, tak by uzyskać jak najlepsze efekty z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań (por. art. 44 ust. 3 u.f.p.)

33  Wynika stąd, że charakter prawny strony wydatkowej jest warunkowy i względny.  Decyzja o wysokości dokonywanych wydatków, wynikająca z oceny celowości i oszczędności wydatkowania należy zatem do poszczególnych dysponentów budżetowych.  Realizowanie wydatków w kwotach niższych niż ustalone w budżecie nie może być spowodowane ograniczeniem zakresu zadań lub zmniejszeniem ich jakości.  Przekroczenie limitów wydatków wiąże się z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

34  Z zawartego w art. 52 ust. 1 u.f.p. stwierdzenia, że strona dochodowa budżetu jest prognozą nie wynika, że jest ona przewidywaniem niezobowiązującym.  Wiąże się z nią obowiązek organów i władz pobierania i egzekwowania wpływów, na podstawie odrębnych ustaw, w sposób nieprzerwalny, legalny, z zachowaniem najwyższej staranności.  Strona dochodowa budżetu jako prognoza wpływów budżetowych ma zatem charakter względny i warunkowy, a kwestia zrealizowania dochodów budżetowych jest objęta uchwałą organu stanowiącego w sprawie absolutorium dla zarządu.


Pobierz ppt " Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.  Jest uchwalany na rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google