Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie i symulacje Dr Filip Chybalski. Literatura Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. M. Cieślak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie i symulacje Dr Filip Chybalski. Literatura Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. M. Cieślak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN."— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie i symulacje Dr Filip Chybalski

2 Literatura Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. M. Cieślak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001 P. Dittmann: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2003 A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004

3 A. Zeliaś: Teoria prognozy. PWE. Warszawa 1997 B. Guzik, D. Appenzeller, W. Jurek: Prognozowanie i symulacje. Wydawnictwo AE w Poznaniu. Poznań 2004

4 Potrzeba znajomomości zagadnień z zakresu przedmiotów ilościowych „Zdaniem większości ludzi statystka jest skomplikowaną i nudną dziedziną wiedzy. Jednak tylko dzięki statystyce, charakteryzującej się prostotą i swoistym pięknem, można wyjaśnić wiele zagadnień z życia gospodarczego”. Jest to cytat z książki pt. „Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych”, autorstwa M. Harry’ego oraz R. Schroedera, a opisującej jedną z najbardziej popularnych strategii zarządzania w ostatnich latach, zwanej przez niektórych „strategią przełomu”. Autorzy przytoczonymi słowami rozpoczynają podrozdział pt. „Six Sigma i statystyka”, statystyka, która stanowi podstawę opisywanej strategii. W dalszej części tego podrozdziału dodają, iż „należy więc wymagać od menedżerów i kandydatów na menedżerów dobrej znajomości statystyki.” (s. 36 – 37). W znanym wszystkim studentom ekonomii i zarządzania podręczniku „Ekonomia”, autorstwa Begga, Fischera i Dornbuscha, możemy przeczytać następujący akapit dotyczący pojęcia „ekonometria”. „Ekonometria to dział ekonomii zajmujący się mierzeniem związków między badanymi wielkościami przy wykorzystaniu danych ekonomicznych. (…) Podstawowa idea analizy ekonometrycznej jest jednak dość prosta. Komputer, zaznaczywszy na wykresie punkty odpowiadające danym ekonomicznym, prowadzi linię w taki sposób, aby zminimalizować stopień rozproszenia punktów wokół niej. Tak dopasowana linia ujmuje ilościowo przeciętny związek między poszczególnymi danymi” ( s. 70)

5 W innej pozycji z zakresu zarządzania, a dokładnie zarządzania funduszami emerytalnymi, zatytułowanej „Fundusze emerytalne. Jak efektywnie pomnażać majątek ich członków”, autorstwa K. P. Ambachtsheera oraz D.D. Ezry, natrafiamy na dość oryginalną definicję prognozy. Otóż zdaniem autorów „budowanie prognozy jest sposobem modelowania przyszłości. Nie wszyscy są skłonni zaakceptować tę oczywistą prawdę i mówią: „Przecież to tylko model”. To prawda. Zapominają jednak o tym, że model zazwyczaj dostarcza kilku prawdopodobnych wersji przyszłości. Ten fakt w żaden sposób nie podważa jego walorów prognostycznych” (s. 135). Ciągłość tematyczna kolejnych przedmiotów ilościowych jest oczywista. Bardzo dobitnie ukazuje ją definicja ekonometrii, zawarta w „Słowniku Zarządzania i Finansów”, autorstwa Richarda Kocha, a opublikowanego przy współpracy z „The Financial Times”. Według niej „ekonometria (econometrics) to analiza danych ekonomicznych z wykorzystaniem zaawansowanych technik statystycznych, stosowana zwłaszcza w celu prognozowania” (s. 64). Definicja ta obrazuje nierozłączność statystyki, ekonometrii oraz prognozowania.

6 Podstawowe pojęcia z zakresu prognozowania i symulacji

7 Zdarzenia nieznane: Zdarzenia zachodzące w czasie późniejszym niż czas w którym następuje przewidywanie Zdarzenia, które zaszły wcześniej niż czas czynności przewidywania i nadal trwają w czasie Zdarzenia, które zaszły wcześniej niż czas czynności przewidywania i które w trakcie tej czynności już nie zachodzą.

8 Przewidywanie – wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych Przewidywanie przyszłości – wnioskowanie o zdarzeniach, które zajdą w czasie późniejszym w stosunku do czasu czynności przewidywania, a więc należących do przyszłości, odbywających się również na podstawie informacji o przeszłości.

9 Przewidywanie przyszłości: 1. racjonalne : wnioskowanie jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek (zbioru faktów należących do przeszłości i ich interpretacji), do konkluzji. Dzieli się ono na: zdroworozsądkowe: przesłanki i tok wnioskowania są oparte na doświadczeniu, bez posługiwania się regułami nauki, np. prognozy pogody według górali, przewidywanie wielkości sprzedaży przez właściciela małego sklepu w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat. Taki przewidywania mogą być trafne, gdy dotyczą zjawisk bardzo dobrze znanych przewidującemu. naukowe: w procesie wnioskowania korzystamy z reguł nauki

10 2. nieracjonalne : przesłanki nie zostały podane lub nie zachowano związku między przesłankami a konkluzją, np. wróżby i proroctwa, związane z ewentualnym posiadaniem przez niektóre osoby daru prekognicji – zdolności widzenia przyszłości.

11 Prognozowanie (predykacja) – racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń (M. Cieślak) Prognoza to sąd o następujących własnościach (M. Cieślak): sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, odnoszący się do określonej przyszłości, weryfikowalny empirycznie, niepewny ale akceptowalny.

12 Prognoza – sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie, określony z dokładnością do momentu (punktu) lub okresu (przedziału) czasu, należącego do przyszłości. [Czerwiński] Prognoza statystyczna – każdy sąd, którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco duże do celów praktycznych. [Hellwig] Prognoza – precyzyjny i niepewny sąd dotyczący przyszłości prognozowanego zjawiska. [Dittmann]

13 Obiekt (układ bądź system): kraj, region, przedsiębiorstwo, człowiek, Układ Słoneczny, Kosmos. Zmienna (opisuje zjawiska, zachodzące w danym obiekcie): ilościowe, czyli wielkości jakościowe.

14 Zjawisko: gospodarcze, socjologiczne, psychiczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne. Rodzaje zjawisk: proste, dające się opisać za pomocą jednej zmiennej, np. produkcja kopalni węgla kamiennego (w tonach/miesiąc), złożone, do opisu trzeba użyć więcej niż jednej zmiennej, np. produkcja w przedsiębiorstwie wytwarzającym płyty wiórowe (szt. lub m3) oraz dekor (mb, m2).

15 Określenie okresu, na który konstruowana jest prognoza: explicite: podanie momentu lub przedziału czasu np. produkcja w przedsiębiorstwie A w dniu będzie wynosić 2 mln zł. określenie czasu explicite jest konieczne w przypadku zmiennej ilościowej. implicite: okres nie zostaje dokładnie określony lecz pozostaje w domyśle np. Nowak będzie dobrym pracownikiem, tzn. od okresu przyjęcia go do pracy poprzez okres jej wykonywania.

16 Funkcje prognoz : preparacyjna: prognozowanie to działanie przygotowujące inne działania, funkcja ta spełniona może być tylko wtedy, gdy zaufanie odbiorcy do prognozy jest odpowiednio duże (prognoza jest realistyczna), aktywizująca: polega na pobudzaniu do podejmowania działań sprzyjających realizacji prognozy, gdy zapowiada ona zdarzenie korzystne, i przeciwdziałających jej realizacji, gdy zapowiada ona zdarzenie niekorzystne ( z danego punktu widzenia); ta funkcja prowadzi do wyznaczania prognoz badawczych, których zadaniem jest wszechstronne rozpoznanie przyszłości i ukazanie wielu możliwych jej wersji. Wśród prognoz badawczych wyróżnia się prognozy ostrzegawcze, których zadaniem jest przewidywanie zdarzeń niekorzystnych dla odbiorcy prognozy, funkcja informacyjna: polega na oswajaniu ludzi z nadchodzącymi zmianami i zmniejszaniu lęku przed przyszłością.

17 Rodzaje prognoz: 1. ze względu na charakter zmiennych prognozowanych: jakościowa, gdy prognozowanym zdarzeniem jest stan zmiennej jakościowej lub słownie opisana zmiana dotycząca zmiennej ilościowej, ilościowa, gdy stan zmiennej jest wyrażony liczbą:  punktowa, gdy podaje się, że zmienna przyjmie określoną wartość,  przedziałowa, gdy podaje się przedział liczbowy, w którym znajdzie się przyszła wartość zmiennej,  wariantowa, sformułowana w postaci określonych wartości, które może przyjąć zmienne prognozowana w okresie lub momencie prognozy.

18 2. ze względu na typ zmian prognozowanej zmiennej: krótkookresowe: dotyczą takiego przedziału czasu, w którym zachodzą tylko zmiany ilościowe, średniookresowe: dotyczą takiego przedziału czasu, w którym oczekuje się nie tylko zmian ilościowych ale i śladowych zmian jakościowych, długookresowe: dotyczą takiego przedziału czasu, w którym mogą wystąpić zarówno zmiany ilościowe jak i poważne zmiany jakościowe.

19 Zmiany w poziomie zjawisk: ilościowe wyrażają się zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości zmiennej prognozowanej, występującym zgodnie z wykrytą dotychczasową prawidłowością, jakościowe polegają na zmianie istotnych cech zjawiska, znajdują wyraz w odejściu od dotychczasowej prawidłowości.

20 3. ze względu na skutki ogłoszenia prognozy: samorealizujące się, samounicestwiająca się.

21 Prognoza może zostać wyznaczona za pomocą jednego modelu lub jako ważona średnia prognoz wyznaczonych z kilku modeli lub kilkoma metodami. Mówimy wtedy o prognozie kombinowanej

22 Schemat sekwencyjnego procesu budowy i zastosowania prognoz w przedsiębiorstwie (P. Dittmann: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2003, s. 35)

23

24 Etapy prognozowania : 1. Sformułowanie zadania prognostycznego: określenie obiektu, zjawiska, zmiennej, celu wyznaczania prognozy, wymagań co do dopuszczalności i horyzontu prognozy. 2. Określenie przesłanek prognostycznych: sformułowania hipotez o czynnikach kształtujących zjawisko, deklaracja prognosty co do postawy wobec przyszłości zjawiska, określenie zbioru danych potrzebnych do sporządzenia prognozy i zebranie tych danych.

25 Rodzaje postaw wobec przyszłości: Pasywna – oznacza widzenie przyszłości zjawiska jako nieuniknionego, pojedynczego następstwa przeszłości, określonego przez konieczne, niezależne od woli ludzi związki między zjawiskami. Siły tych związków i ich trwałość czynią ich naruszenie zdarzeniem mało prawdopodobnym, co oznaczam, że zjawisko charakteryzuje duża inercja. Prognozę otrzymujemy z odgadnięcia praw ruchu zjawiska. Aktywna – charakteryzuje się uznaniem przyszłości za stosunkowo niezależną od przeszłości. Przyszłość zależy oczywiście od przeszłych zjawisk naturalnych i działań ludzi, ale także w mniejszym stopniu lub większym stopniu od pragnień, intencji, celów i dążeń ludzi. Przyszłość jest więc otwarta.

26 3. Zebranie, statystyczna obróbka i analiza danych prognostycznych – etap ten obejmuje wybór, zebranie oraz statystyczną analizę danych wykorzystanych później do wyznaczenia prognozy.

27 4. Wybór metody prognozowania: jest konsekwencją zaakceptowanych przesłanek prognostycznych. Postawa pasywna wiąże się z następującymi metodami: analiza i prognozowanie szeregów czasowych lub modelowanie ekonometryczne ze stałymi parametrami. Postawa aktywna związana jest z następującymi metodami: modele ekonometryczne ze zmiennymi parametrami w czasie, metody analogowe, metody heurystyczne.

28 5. Wyznaczenie prognozy: czynność ta powinna przebiegać zgodnie z ogólnym schematem wybranych metod, a gdy to jest niemożliwe, należy to uwzględnić w opisie postępowania.

29 6. Ocena dopuszczalności prognozy: musi być podana w sposób zgodny z wymaganiami odbiorcy. Prognoza jest dopuszczalna, gdy jest obdarzona przez jej odbiorcę stopniem zaufania wystarczającym do tego, by mogła być wykorzystana do celu, dla którego została skonstruowana.

30 7. Zastosowanie prognozy, czyli jej użycie np. w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

31 8. Ocena trafności prognozy: polega na określeniu trafności prognozy za pomocą któregoś błędu ex post w przypadku zmiennej ilościowej lub na porównaniu prognozowanego stanu zmiennej jakościowej ze stanem zrealizowanym.

32 Systematyczne prowadzenie weryfikacji prognoz nazywa się monitoringiem i ma na celu: ocenę stopnia niepewności prognozowania poszczególnych zmiennych, ocenę osiąganego horyzontu prognozy, ocenę źródeł niedokładności prognoz, sformułowanie rekomendacji co do dalszego wykorzystywania danej metody do prognozowania danej zmiennej, wyboru spośród wielu metod metody, która dla danej zmiennej daje najmniejsze błędy ex post.

33 Reguła prognozowania – sposób przejścia od danych przetworzonych do prognozy

34 Reguły prognozowania: podstawowa: prognozą jest stan zmiennej w należącym do przyszłości momencie lub okresie t, otrzymany z modelu tej zmiennej przy przyjęciu założenia, że model będzie aktualny w chwili, na którą określa się prognozę. W przypadku klasycznego modelu regresji liniowej reguła ta przyjmuje postać reguły prognozy nieobciążonej: y* = E(Y)

35 podstawowa z poprawką: y* = E(Y) + p,

36 największego prawdopodobieństwa: prognozą jest stan zmiennej, której odpowiada najwyższe prawdopodobieństwo lub maksymalna wartość funkcji gęstości rozkładu, reguła minimalnej straty: prognozą jest stan zmiennej, której realizacja spowoduje minimalne straty. Przyjmuje się, że wielkość straty jest funkcją błędu prognozy i poszukuje się minimum tej funkcji.

37 Metoda prognozowania – obejmuje sposób przetworzenia danych o przeszłości oraz sposób przejścia od danych przetworzonych do prognozowanych. Są tu wyodrębnione dwie fazy: faza diagnozowania przeszłości oraz faza określania przyszłości.

38 Metody prognozowania : metody analizowania i prognozowania szeregów czasowych: w modelach tych czas lub przeszłe wartości zmiennej prognozowanej reprezentują wszystkie czynniki wpływające na zmienne. Są to następujące metody: średnia ruchoma, wygładzanie wykładnicze, analityczne i adaptacyjne modele tendencji rozwojowej, modele składowej periodycznej, modele autoregresyjne oraz łańcuchy Markowa,

39 metody prognozowania przyczynowo- skutkowego: polegają na określeniu modelu wyjaśniającego mechanizm zmian zmiennych endogenicznych, będących zarazem zmiennymi prognozowanymi, przez zmiany zmiennych objaśniających. Wśród tych metod należy wymienić: model ekonometryczne, modele behawiorystyczne,

40 Metody analogowe: służą do przewidywania przyszłości określonej zmiennej na podstawie danych o zmiennych podobnych, co do których istnieją zbyt słabe podstawy, by przypuszczać, że są przyczynowo powiązane ze zmienną prognozowaną, Metody heurystyczne: polegają na wykorzystaniu opinii ekspertów, opartej na ich intuicji i doświadczeniu.

41 Ocena trafności prognoz

42 Bezwzględny błąd prognozy ex post obliczonej na moment (okres) t : gdzie: - wartość rzeczywista zmiennej prognozowanej Y w momencie (okresie) t, - prognoza zmiennej Y w momencie (okresie) t.

43 Błąd procentowy prognozy ex post PE obliczony na moment (okres) t :

44 Średni absolutny błąd procentowy prognoz ex post MAPE: gdzie: T – ostatni okres, na który wyznaczono prognozę, n - liczba elementów szeregu czasowego, na podstawie którego szacowano prognozy.

45 Średni kwadratowy błąd prognoz ex post MSE: Pierwiastek średniego kwadratowego błędu prognoz ex post RMSE:

46 Średni błąd procentowy prognoz ex post MPE: gdzie: T – ostatni okres, na który wyznaczono prognozę, n - liczba elementów szeregu czasowego, na podstawie którego szacowano prognozy.

47 Składowe szeregów czasowych

48 Składowe szeregu czasowego można podzielić w następujący sposób: [Cieślak [2001], s. 63]: składowa systematyczna, będąca efektem oddziaływań stałego zestawu czynników na zmienną objaśnianą; składowa niesystematyczna, zwana też składnikiem losowym lub wahaniami przypadkowymi.

49 Składowa systematyczna może wystąpić w postaci: tendencji rozwojowej (trendu), stałego przeciętnego poziomu, wahań okresowych (sezonowych lub cyklicznych).

50 Składowe systematyczne szeregu czasowego A – trend B – trend + wahania okresowe C – stały przeciętny poziom + wahania okresowe D – stały przeciętny poziom.

51 Modele szeregów czasowych ze składową systematyczną w postaci stałego przeciętnego poziomu

52 Metoda naiwna

53 Średnia ruchoma prosta gdzie k jest stałą wygładzania.

54 Średnia ruchoma ważona gdzie to waga przyporządkowana wartości zmiennej prognozowanej w okresie lub momencie i.

55 Prosty model wygładzania wykładniczego gdzie α jest parametrem wygładzania.

56 Przykład Wartość sprzedaży (tys. zł.) w sklepie z odzieżą w ciągu ostatnich 15 miesięcy kształtowała się w następujący sposób: 10, 10, 11, 12, 9,2, 10, 9,9, 10, 10,5, 9, 11, 12, 10, 10, 10,5. Zbadaj zmienność wartości sprzedaży w analizowanym przedziale czasu, jeżeli będzie można, wyznacz prognozę wartości sprzedaży na następny okres: za pomocą metody naiwnej, za pomocą średniej ruchomej prostej ze stałą wygładzania równą 2 albo 3, dokonując wyboru jednej z nich, za pomocą średniej ruchomej ważonej z wagami równymi 0,1, 0,2, 0,7 albo 0,2, 0,3, 0,5 dokonując wyboru jednego z nich, za pomocą prostego modelu wygładzania wykładniczego z α = 0,2 albo α = 0,5, Z wyżej wyznaczonych prognoz wybierz tę, która charakteryzuje się najwyższą jakością i odpowiedz na pytanie, czy prognozę tę można uznać za dopuszczalną.

57 Zmienna prognozowana źródło: opracowanie własne

58 Wybrane parametry zmiennej prognozowanej Źródło: opracowanie własne s0,86 10,34 vsvs 8,34%

59 Obliczenia do przykładu tytyt naiwna średnia ruchoma prosta średnia ruchoma ważona prosty model wygładzania wykładniczego k=3k=2 0,1, 0,2, 0,7 0,2, 0,3, 0,5 α = 0,2α = 0,5 1310,012,010,711,5 11,110,511,2 1410,0 11,0 10,510,810,410,6 1510,510,010,710,010,210,410, ,510,210,310,410,310,4 średni absolutny błąd procentowy 8,25%6,08%9,92%7,62%6,65%3,72%6,45%

60 Modele analityczne

61 Liniowa funkcja trendu jest postaci: gdzie: a – wyraz wolny, b – parametr kierunkowy. Funkcja liniowa służy do opisu tych zjawisk, które charakteryzują się stałym bezwzględnym tempem wzrostu, tzn. przyrosty nieliniowych kolejnych jednostkach czasu są jednakowe.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Wyznaczymy prognozę wielkości eksportu firmy KANAPA na dwa następne miesiące wykorzystując liniowy model Holta. Poniżej przedstawiono wykres zmiennej prognozowanej.

75

76

77

78

79 Modele szeregów czasowych ze składową systematyczną w postaci wahań okresowych

80 Wahania okresowe można podzielić na wahania: bezwzględnie stałe, kiedy amplituda wahań (tzn. różnice pomiędzy wartościami empirycznymi zmiennej prognozowanej a odpowiadającymi im wartościami teoretycznymi, wynikającymi z modelu trendu) w analogicznych fazach cyklu są w przybliżeniu takie same; względnie stałe, kiedy amplituda wahań zmienia się mniej więcej w jednakowym stosunku, rośnie w przypadku trendu rosnącego, bądź maleje w przypadku trendu malejącego.

81 Wahania bezwzględnie stałe na przykładzie stopy bezrobocia (w %) w Polsce w poszczególnych miesiącach lat źródło: GUS

82 Wahania okresowe względnie stałe na przykładzie kwartalnej sprzedaży (w mld USD) w sklepach detalicznych w USA w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Survey of Current Businnes; Hanke, Reitsch, s.126

83 Metoda wskaźników Metoda wskaźników to jedna z najpopularniejszych i najprostszych metod analizy i prognozowania zjawisk z wahaniami okresowymi. Użycie tej metody w odniesieniu do wahań bezwzględnie stałych wymaga zastosowania modelu addytywnego, natomiast w przypadku wahań względnie stałych modelu multiplikatywnego. Ogólnie mówiąc metoda wskaźników polega na budowie modelu trendu oraz wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu. Poniżej przedstawione zostaną kolejne etapy metody wskaźników wraz z podaniem wzorów dla modelu addytywnego oraz modelu multiplikatywnego

84

85

86

87

88

89 Model Wintersa

90

91

92

93 Model regresji z sezonowością Model regresji z sezonowością można szacować na dwa sposoby: z wyrazem wolnym lub bez wyrazu wolnego. Poniżej zaprezentowana zostanie ta druga metoda, przy czym należy zaznaczyć, iż bez względu na sposób szacowania parametrów modelu, ich oszacowania będą jednakowe.

94

95

96

97 Przykład Na podstawie kwartalnych danych o stopie bezrobocia (tabela) zbudujemy addytywny model Wintersa oraz addytywny model regresji z sezonowymi zmiennymi zero- jedynkowymi, ocenimy dopasowanie modeli do danych empirycznych oraz wyznaczymy prognozę na następny rok za pomocą lepszego modelu.

98

99

100 Model Wintersa

101

102

103

104 Model regresji z sezonowością W analizowanym przykładzie macierz obserwacji zmiennych objaśniających X jest postaci:

105

106

107

108 Porównanie dopasowania szacowanych modeli

109 Z powyższego wzoru wynika, iż błąd MAPE prognoz wygasłych i wskaźnik względnego poziomu reszt są tożsame, gdyż obie miary są przeciętnym co do modułu odchyleniem wartości teoretycznych od wartości empirycznych. Wskaźnik względnego poziomu reszt dla oszacowanego wcześniej modelu regresji ze zmiennymi zero – jedynkowymi jest równy 1,9% co oznacza, że model ten jest lepszy od modelu Wintersa.

110 Prognozy:

111

112

113

114 Inne metody prognozowania zjawisk z wahaniami okresowymi - analiza harmoniczna, - metoda trendów jednoimiennych okresów.

115 Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

116 Ogólną postać modelu ekonometrycznego, zwanego także modelem regresji, można zapisać w następujący sposób: y=f(X, α, ξ) gdzie: y – zmienna objaśniana (prognozowana), X – zbiór zmiennych objaśniających, ξ - składnik losowy.

117 Liniowy model ekonometryczny jest postaci:

118 Proces budowy modelu ekonometrycznego składa się z następujących etapów: 1. dobór zmiennych objaśniających, 2. wybór postaci modelu, 3. estymacja parametrów modelu, 4. weryfikacja modelu.

119 Weryfikacja modelu – miary oceny jakości modelu

120 Współczynnik determinacji:

121 Wariancja składnika losowego Pierwiastek z wariancji składnika losowego nazywany jest standardowym błędem oceny modelu lub odchyleniem standardowym składnika losowego

122 Współczynnik wyrazistości

123 Weryfikacja modelu - Test istotności parametrów strukturalnych modelu

124 Test istotności wszystkich parametrów modelu Hipoteza zerowa oraz alternatywna są postaci:

125 Statystyka testowa jest postaci: i przy prawdziwości hipotezy zerowej ma rozkład F-Fishera – Snedecora z n 1 = m oraz n 2 = n-m-1 stopniami swobody. Hipotezę zerową odrzucamy, gdy F>F*, gdzie F* jest wartością krytyczną odczytaną z tablic rozkładu F-Fishera – Snedecora dla n 1 = m oraz n 2 = n-m-1 stopni swobody oraz poziomu istotności α.

126 Test istotności poszczególnych parametrów strukturalnych modelu

127

128

129 Zastosowanie modelu ekonometrycznego do prognozowania

130 założenia teorii prognozy ekonometrycznej : 1. znany musi być „dobry model” w sensie wcześniej podanych kryteriów oceny jakości modelu, 2. występować musi stabilność relacji strukturalnych w czasie, co oznacza, że postać modelu i wzajemne oddziaływanie zmiennych są stałe, aż do momentu lub okresu prognozowanego włącznie, 3. składnik losowy musi mieć stały rozkład w czasie, co oznacza, że nie pojawią się żadne inne ważne czynniki oddziałujące na prognozowane zjawisko, dotychczasowe zaś nie zmienią swego oddziaływania, zgodnie z założeniem 2, 4. znane muszą być wartości zmiennych objaśniających (lub ich rozkłady prawdopodobieństwa) w okresie lub momencie prognozowanym, 5. model może być ekstrapolowany poza jego dziedzinę.

131

132 Prognoza przedziałowa

133 Przykład

134 a) zinterpretuj parametry stojące przy zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym, b) wyznacz prognozę liczby zarejestrowanych samochodów w latach 2004 oraz 2005, c) oceń dopuszczalność wyznaczonych prognoz, d) wyznacz prognozę przedziałową liczby zarejestrowanych samochodów w 2004 roku raz zakładając, że reszty modelu mają rozkład normalny, a raz zakładając nieznany rozkład reszt modelu.

135 Rozwiązanie b) Aby wyznaczyć prognozę zmiennej objaśnianej Y, wcześniej należy oszacować prognozy zmiennych objaśniających w okresach, dla których mają zostać wyznaczone prognozowane liczby zarejestrowanych samochodów:

136

137

138 c) Aby ocenić dopuszczalność wyznaczonych prognoz, należy oszacować bezwzględne oraz względne błędy ex ante na okresy, na które wyznaczono prognozy zmiennej Y. Błędy bezwzględne są odpowiednio równe:

139

140

141 d) Prognoza przedziałowa

142

143

144 Model autoregresyjny

145 Model autoregresyjny to model, w którym bieżące wartości zmiennej objaśnianej są wyjaśniane poprzez przeszłe wartości tej samej zmiennej. Model ten jest postaci:

146 Prognozowanie analogowe

147 Prognozowanie analogowe polega na przewidywaniu przyszłości określonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, których zmiany w czasie są podobne, jakkolwiek nie równoczesne. Prognosta przyjmuje postawę aktywną i konstruuje prognozy średnio- i długookresowe.

148 Wykorzystywane w prognozowaniu analogowym zmienne podobne można podzielić na: zmienne jednoimienne: zmienne prognozowana i zmienne wykorzystywana do ustalenia prognozy są co do swej istoty takie same i mają takie same miana; zmienne różnoimienne: istota zmiennych jest niejednakowa.

149 Rodzaje metod analogowych

150  metoda analogii biologicznych: metoda ta polega na przenoszeniu budowy i funkcjonowania organizmów żywych na inne obiekty, np. konstrukcja maszyn na wzór budowy ciała zwierząt, wytwarzanie lekarstw mających niektóre właściwości roślin;

151  metoda analogii przestrzennych: polega na przewidywaniu zajścia określonego zdarzenia na podstawie informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia na innych terytoriach, np. pojawienie się kart kredytowych w jednym kraju pozwala przypuszczać, że potrzeba posiadania kart wystąpi także w innych krajach;

152  metoda analogii historycznych: polega na przenoszeniu prawidłowości zmian w czasie jednych zjawisk na inne zjawiska zachodzące w tym samym obiekcie. Używane tu są zmienne różnoimienne, np. rozwój radiofonii może być podstawą przewidywania rozwoju telewizji (mierzonego liczbą posiadanych odbiorników);

153  metoda analogii przestrzenno- czasowych: polega na przenoszeniu z jednych obiektów do innych prawidłowości zmian zjawisk w czasie. W tym prognozowaniu na ogół występują zmienne jednoimienne, np. tendencja do wzrostu korzystania z Internetu w krajach wysoce rozwiniętych wystąpi z czasem także w krajach słabiej rozwiniętych.

154 Kryteria określania podobieństwa zmiennych

155  kryterium podobieństwa poziomu: dwie zmienne są podobne, jeżeli w pewnym momencie lub okresie osiągnęły jednakową wartość. W prognozowaniu wykorzystuje się taką sytuację, gdy zmienna prognozowana później niż porównywana osiąga ten sam poziom. Kryterium to może być wykorzystywane tylko w stosunku do zmiennych jednoimiennych;

156  kryterium podobieństwa kształtu: dwie zmienne są podobne, jeżeli charakteryzują się podobnymi zmianami w czasie. Kryterium to może być stosowane do zmiennych jedno – i różnoimiennych.

157 Metody analogowe są stosowane w przypadku: przewidywania punktów zwrotnych trendu i zmiany postaci związków między zmiennymi; przewidywania postaci trendu i związku między zmiennymi w przyszłości; przewidywania zajścia owych zdarzeń w obiekcie, dla którego wyznacza się prognozę w sytuacji, gdy zdarzenia takie wystąpiły już gdzie indziej.

158 Dopuszczalność prognoz wyznaczanych za pomocą analogii ocenia się za pomocą błędów ex post, opinii ekspertów oraz własnej opinii prognosty.

159 Analogie historyczne

160 Zmienne można podzielić na: wiodące, naśladujące. Zmienne naśladujące przechodzą kolejne zmiany w czasie późniejszym, niż zmienna wiodąca.

161 W prognozowaniu poprzez analogie historyczne szereg czasowy zmiennej naśladującej może być krótszy od szeregów zmiennych wiodących. Musi być jednak spełniony warunek, aby obserwacje zmiennej naśladującej pochodziły z ostatniego przedziału czasu były wystarczająco liczne do zbudowania modelu prognostycznego. Ostatecznie do prognozowania wybieramy te szeregi czasowe zmiennej wiodącej i naśladującej dla których uzyskano maksymalną wartość miary podobieństwa.

162 Analogie przestrzenno-czasowe

163 Analogie przestrzenno-czasowe znajdują zastosowanie w: prognozowaniu popytu na dobra i usługi wyższego rzędu, prognozowaniu demograficznym, prognozowaniu działalności przedsiębiorstw.

164 Etapy postępowania w wyznaczaniu prognozy:

165

166 3. Wyznaczenie prognoz cząstkowych zmiennej prognozowanej na podstawie danych o pojedynczych obiektach podobnych. Prognoza cząstkowa to przedłużenie szeregu obiektu prognozowanego o skorygowany stałą przesunięcia fragment szeregu k-tego obiektu podobnego następujący po przedziale podobieństwa tego obiektu. Przedziały podobieństwa wszystkich obiektów muszą być jednakowej długości. Przedział podobieństwa obiektu prognozowanego to ostatni dostatecznej długości fragment szeregu tego obiektu.

167

168

169 5. Ocena dopuszczalności prognozy

170 Heurystyczne metody prognozowania

171 Metody heurystyczne są określane jako metody twórczego rozwiązywania problemów. Heurystyka to umiejętność wykrywania nowych faktów i relacji między faktami oraz dochodzenia w ten sposób do nowych prawd.

172 Prognozowanie heurystyczne to przewidywanie nowych obrazów rzeczywistości niekoniecznie dających się opisać za pomocą analizy przeszłości. Określa się je również jako intuicyjne, bo opiera się ono na wyobraźni i zdrowym rozsądku.

173 Heurystyczne metody prognozowania polegają na wykorzystaniu do sformułowania prognozy opinii ekspertów opartych na intuicji i doświadczeniu. Sformułowane prognozy mogą być ilościowe i jakościowe.

174 Zastosowanie metod heurystycznych: wskazywanie daty zajścia interesującego nas zdarzenia, określenie poziomu badanej zmiennej, określenie punktów zwrotnych w przebiegu zmiennych, prawdopodobieństwo występowania danego zdarzenia, określenie natężenia występowania zjawisk nowych, tworzenie ocen faktów determinujących przyszłość, ocena przydatności utworzonych modeli do prognozowania.

175 Ekspert – osoba, która została zaproszona do udziału w badaniu ze względu na swoją osobowość, wiedzę, szeroki horyzonty myślenia, itp. Kryteria doboru ekspertów: grupa ekspertów powinna być uniwersalna, grupa powinna być liczna, wybrane osoby powinny niezależnie myśleć oraz mieć niezależną wizję przyszłości.

176 Wśród metod heurystycznych należy wymienić: burzę mózgów (brainstorming), której twórcą był A.F. Osborn, opartą na dwóch podstawowych wymaganiach metodycznych: nie krytykować oraz stymulować jak największą liczbę pomysłów;

177 metoda wpływów krzyżowych, inaczej zwana metodą wzajemnych oddziaływań, pozwalająca ocenić przeciętne prawdopodobieństwo zajścia oraz termin realizacji każdego ze zdarzeń w zbiorze zdarzeń współzależnych z uwzględnieniem różnych możliwości kolejności zdarzeń i występowania bądź nie występowania w zbiorze zdarzeń.

178 metoda ankietowa, wykorzystująca w badaniu nie ekspertów, lecz losowo wybrane osoby; metoda delficka, oparta na badaniu opinii ekspertów.

179 Metoda delficka polega zwykle na badaniu opinii ekspertów dotyczących prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. Uzyskaną prognozą jest zgodny sąd osób kompetentnych na określony temat tzn. prawdopodobieństwo lub czas zajścia przyszłych zdarzeń.

180 Metodę tę cechuje: niezależność opinii ekspertów, anonimowość wypowiadanych sądów, wieloetapowość postępowania, uzgadnianie i sumowanie opinii osób kompetentnych.

181 Etapy badania delfickiego: 1. zdefiniowanie problemu, 2. wybór grupy ekspertów, 3. przygotowanie i wysłanie ankiety, 4. analiza odpowiedzi z ankiety. Jeżeli odpowiedzi ekspertów można uznać za zgodne, wyznaczona zostaje prognoza. W przeciwnym razie badanie jest przeprowadzone ponownie, począwszy od 3 etapu, gdyż przygotowana zostaje kolejna ankieta.

182 Statystyczne opracowanie odpowiedzi ekspertów

183 Analiza informacji znajdujących się w zestawieniu ma na celu: wyodrębnienie jednorodnych grup ekspertów o zbliżonych poglądach gdy występują istotne rozbieżności w opiniach, wykrycie przyczyn zróżnicowania opinii ekspertów przez określenie wpływu charakterystyk osobowych na udzielenie odpowiedzi, ocena stopnia zgodności sądów ekspertów, określenie wspólnego poglądu grupy ekspertów.

184 Skale pomiarowe (Sobczyk [2004], s.13): nominalna – liczby pełnią tu jedynie rolę umownych symboli służących do identyfikacji jednostek statystycznych i ich klasyfikacji do wyróżnionych grup. Podstawą zaliczenia jednostki do danej grupy jest tu wyłącznie fakt posiadania określonego wariantu cechy. O poszczególnych wariantach można powiedzieć jedynie, że są jednakowe lub różne.

185 porządkowa (rangowa) – ma wszystkie cechy skali nominalnej, a dodatkowo pozwala na porządkowanie jednostek statystycznych w ramach wyróżnionych kategorii [pod względem natężenia badanej cechy. Możliwe jest tu więc określenie „większy” bądź „mniejszy”. Nie można jednak wyznaczyć odległości pomiędzy jednostkami. Można więc stwierdzić, iż sok A jest słodszy od soku B, ale nie można określić o ile słodszy.

186 przedziałowa (interwałowa) – ma wszystkie cechy skali porządkowej, a dodatkowo pozwala na określenie odległości między jednostkami. Jednostkami skali przedziałowej brak jest zera absolutnego. Można tu powiedzieć, o ile coś jest lepsze od czegoś innego.

187 stosunkowa (ilorazowa) – ma własności trzech poprzednich skal, a dodatkowo posiada zero absolutne. Punkt ten oznacza brak danej cechy. Umożliwia to na dokonywanie na liczbach wyrażonych w tej skali wszystkich operacji matematycznych. Można tu odpowiedzieć na pytanie, ile razy coś jest lepsze od czegoś innego.

188 Metody analizy na skalach pomiarowych

189

190

191

192

193 Prognozowanie ostrzegawcze

194 Prognoza ostrzegawcza jest z natury rzeczy prognozą długookresową, której cechą charakterystyczną jest to, że nie podaje ona ani wartości prognozowanych zjawisk, ani nawet przedziałów wartości, jedynie zaś przestrogę przed możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian gospodarczych. Ogólnie się uważa, że zadaniem prognozy ostrzegawczej jest dostarczenie na czas informacji o ewentualnej przyszłej niekorzystnej zmianie kierunku rozwoju czy natężenia badanego zjawiska. (Siedlecka [1996]).

195 Prognozą ostrzegawczą jest (Prognozowanie gospodarcze [2001]): 1. stwierdzenie faktu braku możliwości wyznaczenia opartej na inercji prognozy określonej zmiennej na podstawie danego szeregu czasowego; 2. sąd o niekorzystnej zmianie kształtowania się składowej systematycznej szeregu czasowego w określonym momencie lub okresie należącym do przyszłości. Prognozą taką może być przypuszczenie wystąpienia: - załamania się dotychczasowej tendencji rozwojowej, - rosnącej lub malejącej tendencji rozwojowej w przypadku nominant, - niekorzystnej fazy cyklu koniunkturalnego. 3. stan zmiennej w momencie lub okresie należącym do przyszłości, gdy przewiduje się niekorzystne kształtowanie się zmiennej.

196 Prognoza ostrzegawcza pierwszego rodzaju może być formułowana gdy: współczynnik wyrazistości (odchylenie standardowe reszt) przekroczy krytyczną wartość (zazwyczaj 10%), jeżeli współczynnik korelacji wielorakiej (pierwiastek ze współczynnika determinacji) jest nieistotnie różny od zera w przypadku liniowego modelu trendu szacowanego KMNK, jeżeli współczynnik korelacji rang jest nieistotnie różny od 0 i wysoki jest współczynnik zmienności.

197 Prognoza ostrzegawcza drugiego rodzaju może zostać sformułowana z wykorzystaniem kart kontrolnych. Karta kontrolna jest zbudowana w następujący sposób:

198 Sygnały, powodujące odrzucenie hipotezy o stałości wartości oczekiwanej (bądź jej kształtowaniu się zgodnie z dotychczasowym trendem) są następujące (Hellwig [1985], Pawłowski [1970], Zadora [1974]): - wyjście jednego punktu poza zewnętrzną linię kontrolną, - wyjście dwu kolejnych punktów poza tę samą wewnętrzną linię kontrolną, - lokalizacja dwu kolejnych punktów powyżej (poniżej) linii centralnej, z tym że jeden z punktów leży między górną (dolną) wewnętrzną linią kontrolną a górną (dolną) zewnętrzną linią kontrolną, - lokalizacja jednego punktu między zewnętrzną górną (dolną) linią kontrolną a górną (dolną) wewnętrzną linią kontrolną i jednego punktu między linią centralną a górną (dolną) wewnętrzną linią kontrolną, - wystąpienie ciągu monotonicznego złożonego z pięciu punktów, - lokalizacja trzech kolejnych punktów poniżej (powyżej) linii centralnej.

199 Prognozy ostrzegawcze trzeciego rodzaju wyznaczane są w momencie, gdy sformułowano prognozę ostrzegawczą drugiego rodzaju. Stosuje się tu metody oparte na inercji analizowanego zjawiska.

200 Modele decyzyjne

201 Problem decyzyjny charakteryzują: decydent (osoba lub grupa osób), który ma rozwiązać jakiś problem, cel, który decydent zamierza zrealizować, co najmniej dwa różne sposoby działania prowadzące do zamierzonego celu, środowisko, określające warunki działania.

202

203 Budując model decyzyjny należy: zdefiniować zmienne decyzyjne charakteryzujące poszczególne decyzje, określić kryterium oceny (wyboru) decyzji w postaci funkcji matematycznej, która będzie maksymalizowana lub minimalizowana, określić warunki, w jakich będą podejmowane decyzje w postaci ograniczeń równościowych lub nierównościowych, wyznaczyć parametry warunków ograniczających oraz funkcji kryterium,

204 sformułować model decyzyjny, czyli zapisać w sformalizowany sposób ograniczenia i kryterium wyboru decyzji, przeprowadzić weryfikację modelu polegającą na sprawdzeniu, czy wprowadzone zmienne decyzyjne zostały odpowiednio zdefiniowane i są istotne, a ich lista kompletna, a także czy warunki ograniczające oraz funkcja kryterium zostały poprawnie sformułowane.

205 Jeżeli: warunki ograniczające są liniowe, funkcja celu jest liniowa, to zadanie decyzyjne nazywane jest liniowym zadaniem decyzyjnym

206 Zapis matematyczny modelu liniowego

207 gdzie: - wektor zmiennych decyzyjnych, (np. wielkości produkcji j-tego wyrobu), - wektor parametrów funkcji celu, (np. c j - jednostkowy zysk na j-tym wyrobie w modelach maksymalizujących funkcję kryterium lub c j - jednostkowy koszt produkcji j-tego wyrobu w modelach minimalizujących funkcję kryterium),

208 - macierz parametrów (np. normatywy zużycia i-tego surowaca i=1,...,m na jednostkę j-tego wyrobu j=1,2,...,n), - wektor ograniczeń (np. b i - zasób i-tego surowca).

209 Warunki brzegowe W wielu jednak przypadkach warunki ograniczające należy uzupełnić o warunek, że zmienne decyzyjne są liczbami całkowitymi, co oznacza, że lub warunkiem gwarantującym przyjmowanie przez zmienne decyzyjne tylko wartości binarnych:

210 Uwaga! W przypadku modeli programowania liniowego z uzupełnionymi warunkami brzegowymi rozwiązanie wyznacza się dwu etapowo. W I etapie rozwiązuje się zadanie za pomocą znanych metod i sprawdza się, czy spełnione są warunki całoliczbowości. Jeżeli nie, to w II etapie stosuje się odpowiednie metody pozwalające na otrzymanie rozwiązania spełniającego dodatkowe warunki brzegowe.

211 Metody rozwiązywania liniowych zadań decyzyjnych Metoda graficzna (geometryczna) Metoda simpleks (analityczna)

212 Metoda grafowa Metoda graficzna umożliwia rozwiązanie liniowego zadania decyzyjnego o dwóch (wyjątkowo o trzech) zmiennych decyzyjnych. Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa liczbie wymiarów przestrzeni, w której znajduje się zbiór rozwiązań dopuszczalnych.

213 Rozwiązanie liniowego zadania decyzyjnego metodą grafową polega na znalezieniu w skonstruowanym graficznie zbiorze punktu, dla którego funkcja celu przyjmuje wartość najkorzystniejszą. Punkt ten jest punktem optymalnym.

214 Jeżeli liniowe zadanie decyzyjne ma rozwiązanie optymalne, to znajduje się ono w punkcie, w którym izokwanta dla najkorzystniejszej wartości funkcji celu jest styczna do zbioru rozwiązań dopuszczalnych.

215 Izokwanta funkcji celu to prosta, na której leżą punkty odpowiadające jednakowej wartości funkcji celu.

216 Przykład Zakład, wytwarzając dwa produkty: A i B, korzysta z dwóch maszyn. Czas wykonania 1 szt. Poszczególnych wyrobów oraz dyspozycyjny czas pracy maszyn zawarto w tabeli poniżej. Zysk jednostkowy na 1 szt. wyrobu A wynosi 5 zł a na 1 szt. wyrobu B 4 zł. Ustal plan produkcji, przy którym maksymalizowany będzie zysk producenta.

217 Maszyna Czas wytworzenia produktu (w min.) Limit czasu pracy maszyny (w godz.) AB I II

218 Rozwiązanie Funkcja celu: z=5x+4y (maksymalizacja zysku) Warunku ograniczające: 40x + 20y ≤ x + 60y≤ 600 x, y ≥ 0

219

220 Rozwiązaniem optymalnym jest punkt o współrzędnych (5, 5) co oznacza wielkość produkcji wyrobu A oraz wyrobu B na tym samym poziomie 5 szt. Producent osiąga wtedy zysk wysokości 45 zł.

221 Metoda simpleks Simpleks jest uniwersalną metodą rozwiązywania zadań programowania liniowego. Jest to metoda iteracyjnego poprawiania wstępnego rozwiązania

222

223 Zmienne swobodne Aby można było zastosować algorytm simpleks, liniowe zadanie decyzyjne należy zapisać w postaci kanonicznej, tzn. warunki ograniczające zamiast być nierównościami stają się równościami. Do powstałych równań dopisujemy nieujemne zmienne, tzw. zmienne swobodne. Czynimy to w następujący sposób: w następujący sposób:

224 - do każdego warunku postaci “  ” dodaje się zmienną swobodną z parametrem równym 1 - do każdego warunku postaci “  ” dodaje się zmienną swobodną z parametrem równym -1 Zmienne swobodne posiadają interpretację ekonomiczną wynikającą z informacji zawartej warunkach ograniczających, do których zostały wprowadzone. Dodane zmienne wchodzą również do nowej funkcji kryterium, gdzie parametry przy zmiennych swobodnych przyjmują wartość zero

225 Tablica simpleksowa

226 Zmienne sztuczne Współczynniki stojące przy zmiennych swobodnych w poszczególnych równaniach powstałych z warunków ograniczających zapisujemy w postaci macierzy. Jeżeli z macierzy tych współczynników nie można wyodrębnić macierzy jednostkowej, to do warunków, w których parametry przy zmiennych swobodnych są równe -1 dopisuje się tzw. zmienne sztuczne, oznaczane przez t i. Przy zmiennych tych stoją parametry M, które przyjmują dowolnie dużą dodatnią wartość ze zbioru liczb rzeczywistych dodatnią (M  +  ).

227 Dodane zmienne sztuczne wchodzą również do nowej funkcji kryterium, gdzie parametry przy zmiennych swobodnych przyjmują wartość zero, natomiast parametry przy zmiennych sztucznych zależą od optimum funkcji celu:  w zadaniach z funkcją celu dążącą do maximum jest to -M,  w zadaniach z funkcją celu dążącą do minimum jest to +M,

228 Przykład Zakład, wytwarzając dwa produkty: A i B, korzysta z trzech maszyn. Czas wykonania 1 szt. poszczególnych wyrobów oraz dyspozycyjny czas pracy maszyn zawarto w tabeli poniżej. Zysk jednostkowy na 1 szt. wyrobu A wynosi 30 zł a na 1 szt. wyrobu B 40 zł. Ustal plan produkcji, przy którym maksymalizowany będzie zysk producenta.

229 Maszyna Czas wytworzenia produktu (w min.) Limit czasu pracy maszyny (w godz.) AB I II III

230 Rozwiązanie Funkcja celu: Z = 30x x 2 (maksymalizacja zysku) Warunku ograniczające: 20x x 2 ≤ x x 2 ≤ x x 2 ≤ 648 x, y ≥ 0

231 Tablica simpleksowa (I iteracja)

232 gdzie:

233 Optymalność rozwiązania Wartość współczynnika optymalności  j określa jednostkową zmianę wartości funkcji kryterium, jeżeli do bazy wprowadzimy daną zmienną (dla wszystkich zmiennych bazowych  j =0).

234 Rozwiązanie optymalne Rozwiązanie jest optymalne, jeżeli nie występują zmienne niebazowe, których wprowadzenie do bazy byłoby pożądane: w zadaniu z funkcją celu dążącą do minimum takie zmienne, które powodowałyby spadek wartości tej funkcji (  j < 0), w przypadku zadań, w których funkcja celu dąży do maksimum takie zmienne, które powodowałyby jej wzrost (  j > 0).

235 Rozwiązanie optymalne

236 Kryterium wejścia oraz wyjścia z bazy W następnym kroku algorytmu wprowadzamy do bazy tę zmienną, która spowoduje najbardziej korzystne efekty: ma największe dodatnie wartości  j w zadaniach na max najmniejsze ujemne wartości  j w zadaniach z funkcją celu dążącą do minimum. Jednocześnie z bazy usuwamy tę zmienną, dla której: b/a i,k = min

237 Tabela simpleksowa (I iteracja)

238 Tablica simpleksowa (II iteracja) w1’=w1-(20/32)w2 w2’=(1/16)w2 w3’=w3-(18/32)w2

239 Tablica simpleksowa (III iteracja) w1’=(1/10)w1 w2’=w2-(1/20)w1 w3’=w3-(27/10)w1

240 Rozwiązanie: x 1 = 8, x 2 = 12, S 1 = 0, S 2 =0, S 3 = 144 Zysk = 30*8+40*12=720 Wartości kolejnych zmiennych swobodnych oznaczają, że przy maksymalnej produkcji maszyny I i II są pod względem czasowym eksploatowane na granicy możliwości, natomiast maszyna III pozostawia wolne moce produkcyjne równe 144 godz.

241 Rozwiązanie poprzedniego przykładu w arkuszu kalkulacyjnym Excel.


Pobierz ppt "Prognozowanie i symulacje Dr Filip Chybalski. Literatura Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. M. Cieślak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google