Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wrześniowy wzrost 09 / 2008 MONITOR BANKOWY Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wrześniowy wzrost 09 / 2008 MONITOR BANKOWY Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych."— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wrześniowy wzrost 09 / 2008 MONITOR BANKOWY Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 5-12 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych We wrześniu wartość wskaźnika Pengab wzrosła w stosunku do wyniku z sierpnia o kolejne 2,6 pkt. i wyniosła 39,7 pkt.. Tegoroczny odczyt jest jednak niższy o 1,9 pkt. niż we wrześniu ubr. W indeksie Pengab wzrósł zarówno wskaźnik bieżący (o 1,7 pkt.), jak i wyprzedzający (o 3,6 pkt.). Obniżeniu uległ natomiast wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek Jego wartość obniżyła się o 3,5 pkt. i aktualnie wynosi 47,5. Jest ona znacząco niższa we wrześniu ubiegłego roku (o 10,5 pkt.). Pogorszyły się oceny koniunktury na rynku depozytów złotowych a vista. Zainteresowanie pozostałymi depozytami natomiast wzrosło. Spadki zaobserwowano na rynku kredytów złotowych, konsumenckich, mieszkaniowych oraz o wartości powyżej 1 mln euro udzielanych przedsiębiorcom. Wzrosło natomiast zainteresowanie kredytami dewizowymi. Odnotowano wzrost popytu na obligacje, liczby nowo otwieranych rachunków oraz liczby placówek sygnalizujących wzrost wartości kredytów nieregularnych. W warstwie prognostycznej wzrosły oczekiwania wobec bieżących i terminowych depozytów złotowych oraz bieżących i terminowych dewizowych, a także kredytów złotowych i konsumenckich. Przewiduje się natomiast pogorszenie koniunktury na rynkach kredytów mieszkaniowych, kredytów o wartości powyżej 1 mln euro udzielanych przedsiębiorcom, a także kredytów dewizowych. Ankietowani spodziewają się spadku popytu na akcje, obligacje i jednostki funduszy i wzrostu wartości kredytów nieregularnych. Zgoda KNF na powstanie nowych banków Alior i Allianz to według bankowców dobra wiadomość głównie dla klientów (56 proc.), w mniejszym stopniu natomiast dla pracowników sektora bankowego (38 proc.) i najmniejszym - dla zarządów i właścicieli działających już banków (9 proc.). Bankowcy są podzieleni w kwestii oceny polityki banków w zakresie kredytów mieszkaniowych.. Nieco mniej niż połowa uważa, że polityka banków jest zbyt liberalna i banki za łatwo udzielają kredytów mieszkaniowych, ale nieco ponad połowa jest przeciwnego zdania i nie podziela opinii o zbyt liberalnej polityce kredytowej banków.. Wzrasta odsetek bankowców stwierdzających spadek zainteresowania klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi. Większość badanych uważa, że placówki bankowe w Polsce są tak samo bądź lepiej chronione niż w innych krajach Unii. Jeszcze większa jednomyślność panuje wśród menedżerów bankowych w sprawie konieczności wyraźnego określenia granicy pomiędzy ryzykiem ponoszonym przez banki oraz klientów przy dokonywaniu płatności w Internecie. Bankowcy generalnie bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat bankowości elektronicznej, dostrzegając szybkie tempo rozwoju, wzrost zainteresowania klientów, ograniczenie kosztów banków. Większość bankowców korzysta osobiście z bankowości z tego kanału dostępu i określa się jako entuzjaści bankowości elektronicznej. Tylko niewielki odsetek badanych postrzega e-banking jako kanał obciążony ryzykiem lub zagrożenie dla tradycyjnej bankowości. DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 41 proc. placówek (w stosunku do sierpnia spadek o 6): ludności – w 40 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych w 37 proc. (-5). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (-3); ludności 17 proc. (=), podmiotów gospodarczych 16 proc. (=). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 26 punktów (-3), klientów indywidualnych 24 punkty (-6) oraz korporacyjnych 21 punktów (-5). Lokaty terminowe rosły łącznie w 56 proc. placówek (w stosunku do sierpnia – 6 pkt. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 56 proc. placówek (+4), a podmiotów gospodarczych w 39 proc. placówek (+3). Spadki wystąpiły łącznie w 14 proc. oddziałów (=); ludności 14 proc. (-3), a podmiotów gospodarczych w 11 proc. (-2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 42 pkt. (+5); gospodarstw domowych 42 pkt. (+1) oraz podmiotów gospodarczych 28 pkt. proc. (+5). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 67 proc. placówek (w stosunku do sierpnia 4 pkt. proc. więcej), spadek przewiduje 2 proc. (-1), a 31 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 59 proc. (+1), korporacyjnych – 52 proc. (+2); spadek przewiduje 3 proc. (=) podmiotów indywidualnych i 4 proc. (+1) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 64 punkty (+4), gospodarstw domowych 57 (+2) oraz podmiotów gospodarczych 48 punktów (-3). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 68 proc. oddziałów (+6), spadek przewiduje 5 proc. (+2), a 27 proc. (-8) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 67 proc. (+6), a instytucjonalnych 50 proc. (+5); pogorszenia - odpowiednio 5 proc. (+3) i 5 proc. (+1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 64 pkt. (+5), depozyty ludności 63 pkt. (+4), natomiast podmiotów gospodarczych 45 pkt. (+4). PENGAB - wartości trendu cyklu

2 2 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2008 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 19 proc. placówek (+3); w segmencie ludności w 20 proc. (+7) i podmiotów gospodarczych 15 proc. (-1). Malały natomiast: ogółem w 16 proc. (-5), ludności 17 proc. (-5) oraz firm 16 proc. (-4). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 3 punkty (+9), lokat ludności 3 punkty (+12) i depozytów podmiotów gospodarczych -1 punkt (+4). Depozyty terminowe ogółem rosły w 22 proc. placówek (+4), jednocześnie malejąc w 15 proc. (-8) i nie ulegając zmianie w 63 proc. (+5). Depozyty ludności wzrosły w 23 proc. (+6), podmiotów gospodarczych w 14 proc. (=), malejąc odpowiednio w 16 proc. (-6) i 15 proc. (-6). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 7 punktów proc. (+12), lokat klientów indywidualnych 7 punktów (+12) oraz korporacyjnych minus 1 pkt (+7). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 27 proc. placówek (+7), spadkowe 10 proc. (-1), a 63 proc. (-6) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 28 proc. placówek (+10), a podmiotów gospodarczych 23 proc. (+6). Spadek przewiduje odpowiednio 9 proc. (-2) i 9 proc. (-1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 17 punktów (+7), gospodarstwa domowe 19 punktów (+13) oraz firmy i instytucje 13 punktów (+6). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 28 proc. placówek (+9), spadku 11 proc. (=), a 61 proc. nie przewiduje zmiany (-9). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 29 proc. (+11), a podmiotów gospodarczych 20 proc. (+3); spadek odpowiednio 10 proc. (-1) i 9 proc. (-3). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 17 punktów (+9), ludności 18 punktów (+12) oraz podmioty gospodarcze 11 punktów (+6). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 72 proc. placówek (-4), malała w 6 proc. (+2) i nie zmieniła się w 21 proc. (+1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 67 proc. placówek (-1), a na cele gospodarcze 63 proc. oddziałów (-4); spadek wystąpił odpowiednio w 9 proc. (+5) i 7 proc. (=). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 66 punkty (-6), dla kredytów ludności 58 punktów (-5) oraz podmiotów gospodarczych 56 punktów (-4). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 83 proc. placówek (+2), dla ludności 79 proc. (+4) i 73 proc. dla klientów korporacyjnych (-4). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: 2 proc. (+1), kredytów dla ludności 3 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych 2 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 81 punktów (+1), ludności 77 punkty (+4), podmiotów gospodarczych 71 punktów (+4). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 71 proc. (+8), w 26 proc. wzrosło (-10), a w 3 proc. zmalało (+2). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 55 proc. (+9), zmniejszenia 1 proc. (=), a wzrostu 44 proc. (-10).

3 . 3 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2008 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 15 proc. placówek (+5), jednocześnie malejąc w 14 proc. (-5) i nie zmieniając się w 70 proc. (=). Saldo oceny wzrosło do poziomu 1 (+11). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 19 proc. placówek (+3), spadek 13 proc. (-5), a 69 proc. (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu 6 pkt. (+9). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 27 proc. placówek (+1), malały w 16 proc. (-2), a w 57 proc. (+1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie 12 punktów proc. (+3). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 30 proc. (-3), spadku 12 proc. (+1), a 58 proc. (+3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 19 pkt. proc. (-3). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 34 proc. placówek (-7), spadek w 5 proc. (+1), a w 61 proc. nie nastąpiły zmiany (+6). Wskaźnik oceny netto wyniósł 29 pkt. proc. (-8). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 43 proc. (-4), spadek 3 proc. (=), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 40 pkt. (-4). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 66 proc. placówek (-2), spadek w 8 proc. (+5), a w 27 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 58 pkt. proc. (-8). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 79 proc. placówek (+5), zmaleją według 4 proc. (+2), a 18 proc. nie przewiduje zmiany (-6). Wskaźnik prognozy wynosi 75 pkt. (+2). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 56 proc. placówek (-6), spadek w 9 proc. (+4), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 47 pkt. proc. (-10). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 64 proc. placówek (-5), zmaleją według 5 proc. (+1), a 31 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy wynosi 59 pkt. (-6). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 9 proc. placówek (+3), spadek w 32 proc. (-9), brak zmian w 59 proc. (+6). Saldo oceny wzrosło do minus 24 pkt. (+11). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 24 proc. placówek (+5), spadek 9 proc. (-16), a 67 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+11). Saldo oceny wyniosło 15 pkt. (+21). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 19 proc. (+11), spadku 13 proc. (+2), a 68 proc. (+13) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 6 punktów (-9). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 22 proc. (-10), spadek 4 proc. (-6), a 74 proc. (+17) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 18 pkt. (-4).

4 4 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2008 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 6 proc. placówek (-1), spadek 38 proc. (-3), a w 55 proc. nie stwierdzono zmian (+3). Saldo wynosi minus 32 pkt. (+1). Wzrost popytu przewiduje 25 proc. (-7), spadek 15 proc. (+1), a 61 proc. (+8) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 10 pkt. (-8). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 19 proc. placówek (+1), spadek 17 proc. (-4) i brak zmian w 64 proc. (+3). Saldo oceny wzrosło do poziomu 2 pkt. (+5). Wzrost popytu na polisy przewiduje 31 proc. (=), spadek 5 proc. (-3), a 63 proc. nie spodziewa się zmiany (+1). Saldo prognozy wzrosło do 26 pkt. (+3). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 53 proc. placówek (+1), malała w 5 proc. (-4) i nie zmieniła się w 42 proc. (+3). Saldo oceny wyniosło 49 punkty (+6). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 67 proc. placówek (-2), spadku 1 proc. (=), a 33 proc (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 66 pkt. (-2). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 47,5) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 42 proc. placówek (-7). Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (-3), a 57 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-10). Saldo oceny spadło do 41 punktów (-4). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 41 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-10) i 35 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-8), 36 proc. banków giełdowych (+9) i 63 proc. banków spółdzielczych (-1). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 56 proc. ankietowanych placówek (-4), pogorszenia 1 proc. (-2), a 43 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 54 pkt. (-3). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł w stosunku do sierpnia o 3,5 pkt. i wynosi 47,5. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 39,7 pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 2,6 pkt. w stosunku do sierpnia (z 37,1 do 39,7). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 30,6 pkt. i jest wyższy od sierpniowego o 1,7 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 3,6 pkt., z poziomu 45,3 do 48,9 pkt. Index PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 37,6 do 41,8 (o 3,2 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 32,9 do 36,8 (o 3,9 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 34,0 do 36,4 (o 2,4 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych – z 44,7 do 46,3 (o 1,6 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 7,65 proc. (-0,07 pkt.) redyskonta weksli – 6,42 proc. (-0,07 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 11,77 proc. (-0,02 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,13 proc. (+0,06 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2008 roku w okresie grudzień 2007 - grudzień 2008 inflacja wyniesie 4,61 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem sierpniowym oznacza to wzrost o 0,11 pkt. Mediana wynosi 4,40 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,67 proc, banków spółdzielczych – 4,22 proc., banków giełdowych – 4,51 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,67 proc.

5 Czy istnieje Pana/i zdaniem potrzeba wyraźnego określenia przez przepisy prawa granicy pomiędzy ryzykiem ponoszonym przez banki, a ryzykiem klientów przy dokonywaniu płatności w Internecie? 5 Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na działalność dwóch nowych banków - Alior Bank i Allianz Bank. Czy według Pana/i jest to wiadomość: N=203 Czy podziela Pan/i opinię, że polityka banków w zakresie kredytów mieszkaniowych jest zbyt liberalna i banki zbyt łatwo ich udzielają klientom? ŚREDNIA 2.5 N=203 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2008 2.5 2.2 1.6 ŚREDNIA ŚREDNIA 3,4 Jak ocenia Pan(i) bezpieczeństwo placówek bankowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE: ŚREDNIA 3,0 N=203 KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2008 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,40 zł (mediana – 2,39), a dla euro – 3,44 zł (mediana 3,44). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu do sierpnia o 24 grosze, zaś dla euro – o 17 groszy. PYTANIA DODATKOWE Ocena zgody Komisji Nadzoru Bankowego na działalność Alior Bank i Allianz Bank W opinii bankowców zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na działalność Allianz Banku i Alior Banku jest wiadomością dobrą przede wszystkim dla osób korzystających z usług bankowych – uznaje tak 56% badanych. Ocena tej wiadomości dla pracowników sektora bankowego jest raczej neutralna (47% wskazań). W tej grupie jednocześnie 38% uważa, że jest to dobra wiadomość. W opinii bankowców rozpoczęcie działalności nowych banków stanowi raczej złą informację dla zarządów i właścicieli istniejących już w Polsce banków. Tego zdania jest 46% pracowników sektora bankowego. Opinia w sprawie polityki banków w zakresie kredytów mieszkaniowych Pracownicy banków są podzieleni co do opinii na temat polityki banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Ponad połowa 52% respondentów uznaje, że polityka banków w tej materii raczej lub zdecydowanie nie jest liberalna, a 46% podziela pogląd, że banki zbyt łatwo udzielają takich kredytów swoim klientom. W przekroju regionalnym najwięcej zwolenników opinii o liberalizacji polityki przyznawania kredytów mieszkaniowych odnotowuje się w Warszawie oraz regionie centralnym (odpowiednio 60% oraz 59% pracowników zdecydowanie zgadza się z tą opinią). Natomiast w regionie pomorskim większość uzyskują przeciwnicy tej opinii (81% wskazań). Opinia w sprawie określania przez przepisy prawne granic ryzyka ponoszonego przez banki oraz ryzyka klientów przy dokonywaniu płatności w Internecie Aż 91% bankowców jest zdania, że istnieje potrzeba określenia przez przepisy prawne granicy pomiędzy ryzykiem ponoszonym przez banki a ryzykiem klientów przy dokonywaniu płatności w Internecie (47% zdecydowanie zgadza się z tą opinią, 44% raczej się zgadza). Blisko co dziesiąty pracownik banku (9%) raczej nie widzi potrzeby prawnej regulacji tej kwestii. Ocena bezpieczeństwa placówek bankowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE Blisko dwie trzecie (65%) spośród pracowników banków w Polsce uważa, że polskie placówki bankowe nie ustępują bankom w innych państwach Wspólnoty Europejskiej pod względem poziomu bezpieczeństwa. Łącznie 17% badanych uważa, że placówki bankowe są chronione zdecydowanie lub raczej gorzej, natomiast łącznie 15% osób pracujących w bankowości jest zdania, że są one chronione lepiej niż w pozostałych państwach UE.

6 Czy w Pana/i ocenie zainteresowanie klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi......? 6 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2008 N=203 1.8 1.7 ŚREDNIA Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń: ŚREDNIE Opinie na temat bankowości elektronicznej Blisko 9 na 10 (87%) pracowników banków w Polsce uważa, że bankowość elektroniczna znacząco obniża koszty prowadzenia działalności banków. Jednocześnie dla 45% bankowców koszty ponoszone na bankowość elektroniczną są niewspółmierne do osiąganych korzyści. Dla 87% badanych bankowość ta stanowi głównie uatrakcyjnienie oferty i kanałów dostępu do banków. Ocena bezpieczeństwa bankowości on-line jest spójna. Aż 91% bankowców uważa, że transakcje finansowe za pośrednictwem Internetu są bezpieczne, a 85% jest zdania, że system zabezpieczeń jest bezpieczny i niezawodny. Jednocześnie 72% pracowników banków uważa, że nie istnieje ryzyko kradzieży tożsamości i utraty prywatności przez klientów bankowości internetowej. Ponad połowa (56%) bankowców uważa, że poziom informacji na temat bezpieczeństwa usług bankowości on-line jest wystarczający. Badani są zdania, iż bankowość elektroniczna rozwija się Polsce w szybkim tempie (91% zdecydowanie podziela i raczej podziela to zdanie). Aż 98% szacuje, że zainteresowanie klientów bankowością elektroniczną będzie coraz większe. Dla 89% pracowników banków bankowość on-line warunkuje rozwój ich firm. Jedynie dla 30% bankowców bankowość elektroniczna jest zagrożeniem dla bankowości tradycyjnej. Należy odnotować, że prawie 90% pracowników banków należy do grona aktywnych użytkowników bankowości internetowej, a 88% uważa się za entuzjastów takich usług. Ocena zainteresowania klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi 7% badanych pracowników banków uważa, iż zainteresowanie klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi wzrasta. Blisko dwie piąte (36%) bankowców jest zdania, iż zainteresowanie to spada, a ponad połowa (54%) ocenia, że nie zmienia się. W porównaniu z rokiem 2007 spadła liczba pracowników oceniających zainteresowanie IKE jako wzrastające (z 9% do 7%). Wzrosła nieco liczba osób uznających, iż zainteresowanie to się nie zmienia. Wzrosła liczba osób oceniających zainteresowanie Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi jako malejące (z 26,5% do 36%).


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Wrześniowy wzrost 09 / 2008 MONITOR BANKOWY Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google