Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy."— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” 25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku Facylitator: Dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl

2 Plan spotkania (1) Kierunki rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej – lokalne potencjały w kontekście globalnych trendów – 45 min.  zrównoważona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna, zielona gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy jako megatrendy  identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa wszystkich rodzajów aktualnej działalności gospodarczej w regionie Puszczy Białowieskiej

3 Plan spotkania (2)  identyfikacja i analiza barier rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014 i 2015-2020,  identyfikacja i analiza kierunków rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej,  analiza zasobów i potrzeb surowcowych i energetycznych w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020.

4 Plan spotkania (3) 2. Dyskusja – 2 godz. Moderator: Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. Facylitator: dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl 3. Podsumowanie – 15 min.

5 Cel spotkania Wypracowanie kierunków rozwoju gospodarczego (bez turystyki) w regionie Puszczy Białowieskiej Wytyczna horyzontalna: zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wykorzystania kapitału naturalnego i usług Puszczy Białowieskiej

6 Zrównoważona gospodarka zielona gospodarka raport Nasza wspólna przyszłość G.H. Bruntland dla Światowej Konferencji ds. Rozwoju Ekonomicznego (WCED) z 1987 r.:, Szczyt ONZ Środowisko i Rozwój, Rio de Janeiro 1992 Taki rozwój, w którym potrzeby teraźniejszych pokoleń nie są zaspakajane kosztem szans zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia (sprawiedliwość międzygeneracyjna) Społeczeństwo, gospodarka i środowisko przyrodnicze stanowią system, który musi być pojmowany i traktowany integralnie, wyeliminowanie któregoś z tych subsystemów uniemożliwia funkcjonowanie pozostałych

7 Minimalizacja strumieni materii i energii w gospodarce: wykorzystania zasobów, energochłonności, emisji, odpadów  podwójna (potrójna) dywidenda Strategia zrównoważonego rozwoju UE – Goeteborg 2001, odnowienie - 2006 Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” Polityka ekologiczna państwa

8 Gospodarka niskoemisyjna Wariant koncepcji ZR w kontekście polityki klimatycznej – skupienie na redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też innych zanieczyszczeń (powietrze, wody, odpady) Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela, 08.03.2011. Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

9 założenia przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., trwają prace nad dokumentem zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) w efekcie podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawa konkurencyjności gospodarki

10 Kierunki działań NPRGN Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, Poprawa efektywności energetycznej, Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, Promocja nowych wzorców konsumpcji.

11 Gospodarka oparta na wiedzy społeczeństwo informacyjne Kontekst teoretyczny - model, w którym wzrost jest determinowany nie oszczędnościami, lecz zależy w dużym stopniu od inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje, Kontekst praktyczny - trend w gospodarce światowej, tendencja zmian w gospodarce, Tofflerowska trzecia fala. Czynnikiem sprawczym innowacji i wynalazków jest wiedza. informacja i wiedza stają się uniwersalnymi substytutami surowców, pracy i innych zasobów. „Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego nasza gospodarka po raz pierwszy opiera się na bogactwie, które nie tylko jest odnawialne, ale i samo się wytwarza” - John Naisbitt

12 Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy Czy zrównoważony rozwój musi być oparty na wiedzy? Czy wiedza jest zasobem zapewniającym trwałość rozwoju? Czy w gospodarce istnieją inne czynniki, które w sposób trwały mogą zapewnić wzrost produktywności wykorzystania zasobów i oddzielić wzrost dobrobytu od zużycia zasobów? Czy gospodarka oparta na wiedzy jest ex definitione zrównoważona? Czy „oparcie na wiedzy” jest raczej warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym?

13 CHARAKTER CZYNNIKA ROZWOJU POZYTYWNYNEGATYWNY WEWNĘTRZNYMOCNE STRONYSŁABE STRONY ZEWNĘTRZNYSZANSEZAGROŻENIA MEGATRENDYBARIERY - OTOCZENIE POTENCJAŁY, ZASOBY BARIERY WEWNĘTRZNE

14 Działalność gospodarcza w regionie Puszczy Białowieskiej Identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa

15 Wyszczególnienie Liczba podmiotów Sekcja Arolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 200 Sekcja Bgórnictwo i wydobywanie 2 Sekcja Cprzetwórstwo przemysłowe 451 Sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 7 Sekcja Edostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność zw. z rekultywacją 2 Sekcja Fbudownictwo 302 Sekcja Ghandel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 624 Sekcja Htransport i gospodarka magazynowa 91 Sekcja Idziałalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 92 Sekcja Jinformacja i komunikacja 34 Sekcja Kdziałalność finansowa i ubezpieczeniowa 100 Sekcja Ldziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości 106 Sekcja Mdziałalność profesjonalna, naukowa i techniczna 152 Sekcja Ndziałalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 68 Sekcja Oadministracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społ. 64 Sekcja Pedukacja 107 Sekcja Qopieka zdrowotna i pomoc społeczna 191 Sekcja Rdziałalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 74 Sekcje S i TPozostała działalność usługowa, gosp. domowe zatrudniające pracowników 311 OGÓŁEM 2978

16

17 Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych Odsetek osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie jest drugim co do wysokości w województwie (wyższy w Suwałkach), procent pracujących w rolnictwie jest najniższy ze wszystkich ziemskich powiatów Podlasia.

18 Przemysł maszynowy, elektromechaniczny Pronar Hamech Narmet Moderator MJ&Company

19 Przetwórstwodrewna, meble Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Hajnówce, Arino House - Hajnówka, Kon-Stol - Hajnówka ItaP - Hajnówka, Drewexpol - Kleszczele Nasycalnia Podkładów - Czeremcha, Parkiety Olga – Hajnówka Dryfskand Stol-Jano Tres-Pol Was-Bel Eastwood Kenar 2 tartaki

20 Logistyka Gmina Narewka: – Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 15 Narewka, Terminal Integro, Terminal Planta, Naftan, Krex, Aida, Cyklon, Kryptan

21 Budownictwo, materiały budowlane Ceramika Lewkowo Elementy domów z drewna Budomex – handel „Dworek Polski”

22 Handel Arhelan PSS Społem w Hajnówce

23 Rolnictwo, przetwórstwo rolno- spożywcze RSP Rolmak w Makówce RSP w Starym Korninie Farmpasz OSM Hajnówka Runo

24 Rolnictwo – użytki rolne Jednostka terytorialna Powierzchnia zasiana Grunty ugorowane Uprawy trwałe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe Razem użytki Powiat hajnowski 2407141089412522722067048683 M. Hajnówka 3040500810605202005328 Gm. Hajnówka 40713301216001080407133 Białowieża 15510227060 495 Czeremcha 14704509756380503115 Czyże 507918227150012001608148 Dubicze Cerkiewne 2140500131300880804913 Kleszczele 3089886101160800505995 Narew 3678150631761100508160 Narewka 13491100717001200405396

25 Rolnictwo – gospodarstwa rolne Jednostka terytorialna Gospodarstwa ogółem [szt.] Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą [szt.] Odsetek prowadzących działalność rolniczą [%] M. Hajnówka 100260960,8% Białowieża 45814531,7% Czeremcha 92169175,0% Czyże 85370883,0% Dubicze Cerkiewne 67565496,9% Gm. Hajnówka 112396686,0% Kleszczele 71659783,4% Narew 105185781,5% Narewka 110176469,4% Powiat hajnowski 7900599175,8% Powiat łomżyński 7991786398,4% Powiat siemiatycki 8301723387,1% Powiat wysokomazowiecki 7971755394,8% Powiat bielski9543841588,2% Podlaskie 1052979312888,4% Polska 2277613189106583,0%

26 Struktura gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w gminach powiatu hajnowskiego Jednostka terytorialna Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą do 1 ha włącznie 1 - 5 ha5 - 10 ha10 -15 ha15 ha i więcej Polska 21,5%41,8%18,3%8,0%10,4% Podlaskie 9,5%26,1%23,6%17,0%23,8% Powiat hajnowski 13,1%42,2%25,1%10,4%9,2% M. Hajnówka 22,3%55,8%b.d. Białowieża 21,4%60,7%b.d. Czeremcha 28,9%51,5%13,3%2,9%3,3% Czyże 2,8%23,6%31,5%19,9%22,2% Dubicze Cerkiewne 11,8%35,9%28,4%13,9%9,9% Gm. Hajnówka 12,5%41,2%26,8%10,4%9,1% Kleszczele 11,7%44,4%27,6%8,7%7,5% Narew 4,1%36,2%31,9%14,1%13,8% Narewka 12,4%48,2%25,8%8,9%4,7%

27 Produkcja zwierzęca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiatów w województwie podlaskim Jednostka terytorialna Zwierzęta gospodarskie [szt.] bydło razem bydło krowy trzoda chlewna razem trzoda chlewna lochy konie drób ogółem drób kurzy M. Hajnówka 77040533652531325058 Białowieża 3019043687644 Czeremcha 2881383973213649744385 Czyże 278014724548391827346954953 Dubicze Cerkiewne 1916951231710210661815875 Hajnówka 28431497461156616075136361 Kleszczele 10816176405111356864779 Narew 323618018626420012738451179575 Narewka 10305973311418631842875 Powiat hajnowski 132547112141301253109114008511284505 Powiat łomżyński 88273476024874455051436195720175816 Powiat siemiatycki 47981251583323232741139868526854894 Powiat wysokomazowiecki 12459270266479553896100112118695542 Powiat bielski 5623729118301642062140115428497284

28 Pszczelarstwo około 90 barci, z tego 60 jest zarejestrowanych w Stowarzyszeniu (1 barć - średnio 25-30 rodzin pszczelich (pni), największe - nawet 150-200 rodzin (pni). miód rzepakowy – ok. 50%, lipowy ok. 20%, gryczany ok. 20%; wielokwiatowy, mniszkowy, spadziowy i akacjowy łącznie ok. 10%. produkcja wosku (maks do 0,5 kg z rodziny/rocznie), pierzgi, pyłku pszczelego (do 1 kg z jednej rodzin/ rocznie) i propolisu. Sprzedaż w sposób bezpośredni; ok. 200 zł zysku netto z jednego ula Stabilny popyt krajowy od wielu lat; podobnie jak inne kraje UE, Polska ma nadwyżkę importu miodu nad eksportem

29

30

31

32

33 Bariery rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014 Kapitał ludzki – Przykład: Pronar poszukuje około 400 pracowników - handlowców, robotników, jak i wysoko wykwalifikowanych inżynierów (Kwartalnik Pronar 1/2014) – Niedopasowanie strukturalne ofert pracy i poszukujących pracy – Kierunki kształcenia a potrzeby pracodawców

34 Specyfika zasobów pracy w regionie

35 Struktura wiekowa osób w wieku produkcyjnym

36

37

38 Infrastruktura Tereny inwestycyjne Brak gazyfikacji Infrastruktura drogowa Infrastruktura elektroenergetyczna Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym Internet szerokopasmowy

39 Wsparcie przedsiębiorczości Obsługa inwestorów Instytucje otoczenia biznesu (istnieją 2 – Centrum Wsparcia Biznesu PFRR, Cech Rzemiosł Różnych) Potencjał do pozyskiwania środków UE, konkurencja innych podmiotów (preferencje wyłącznie dla gmin słabiej rozwiniętych – wskaźnik dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Czeremcha/Kleszczele) Niepewność związana z polityką rządu w stosunku do Puszczy Białowieskiej – niechęć do podejmowania działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych

40 Wsparcie przedsiębiorczości Instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorczość – fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, mechanizmy dotacyjne Brak zachęt dla ludzi młodych do kształcenia z zamiarem powrotu do regionu (system stypendialny w porozumieniu z pracodawcami)

41 Bariery/uwarunkowania związane z otoczeniem polityczno-prawnym Procedury związane z lokalizacją inwestycji na terenach przyrodniczo cennych – Niewielki odsetek powierzchni objętej mpzp Udział niezwiązanych z regionem organizacji ekologicznych w procedurach administracyjnych Polityka infrastrukturalna – skupienie na ośrodkach miejskich jako centrach wzrostu, środki UE na infrastrukturę drogową – w przypadku połączenia z T- ENT

42 Decyzje MŚ dotyczące Puszczy Białowieskiej zmniejszenie limitów pozyskania drewna – 2009 – 102 tys. m3, 2010 - 83 tys. m3,2011 – ok. 48,5 tys. m3 – możliwość pozyskania na cele opałowe, dla zakładów rzemieślniczych, brak możliwości pozyskania na cele komercyjne 6 mln na inwestycje ekologiczne zakaz polowań w otulinie parku

43 Bariery (potencjalne) rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020 Pogarszająca się struktura wiekowa społeczeństwa i dalszy odpływ ludzi młodych Degradacja infrastruktury elektroenergetycznej i drogowej Rosnąca presja turystyczna (w przypadku niewłaściwego ukierunkowania ruchu)  degradacja wartości przyrodniczych  dalsze ograniczenia w dostępie do Puszczy Stosunki polsko-białoruskie i polsko-rosyjskie – wpływ na wymianę międzynarodową, zwłaszcza w sektorze rolno- spożywczym

44 Kierunki rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020 sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi – wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej (decyzja komitetu UNESCO) – wpisujące się w trendy ogólne – odmaterializowanie gospodarki, społeczeństwo informacyjne, starzenie się społeczeństw, – mobilizacja kapitału ludzkiego – w pierwszym etapie powstrzymanie odpływu, w drugim - powrót migrantów Niszowe – innowacyjne

45 Gospodarka niskoemisyjna Cele w zakresie efektywności energetycznej Redukcja emisji CO2 – spalanie biomasy, kolektory, małe elektrownie wiatrowe, energetyka prosumencka Pozyskiwanie inwestorów z branż „niematerialnych” Zrównoważony transport (transport publiczny, ułatwienia dla rowerzystów)

46 Wykorzystanie zasobów Puszczy Białowieskiej Budowa wspólnej marki terytorialnej w oparciu o PB Partnerstwo z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju produktów i wykorzystania marki PB (produkty rolno-spożywcze, rzemiosło, inne..?) Konieczne sukcesywne opracowywanie mpzp (planowane wsparcie z RPOWP) Niszowe kierunki rozwoju przedsiębiorczości

47 Strategia rozwoju województwa podlaskiego – inteligentna specjalizacja – Sektor rolno-spożywczy – produkcja mleka i jego przetworów oraz wysokiej jakości żywności (w tym ekologicznej) – Produkty i usługi „ekologiczne i zielone” – oze, technologie przyjazne środowisku, nauki o życiu (life science), – srebrna gospodarka – zielone miejsca pracy – produkcja i usługi na rynki wschodnie

48 RPO WP, oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu – w ramach Działania 1.6 priorytetowe traktowanie tworzenia miejsc pracy na obszarach cennych przyrodniczo.

49 Pytania podstawowe Jakie branże? W jaki sposób? – Przedsiębiorczość wewnętrzna – Inwestorzy zewnętrzni – Kierunki działań wspierających ww. opcje

50 Przetwórstwo rolno-spożywcze Ugruntowana pozycja, tradycja, marka Zaplecze surowcowe, w tym czyste środowisko – problem – warunki pozyskania runa z terenu Puszczy Miejsce pochodzenia jako atut marketingowy - szansa kreowania marek regionu Puszczy Białowieskiej Budowa łańcucha wartości na rynku lokalnym Wykorzystanie wzmacniającego się trendu zdrowego stylu życia, świadomego żywienia, slow-food Rynki wschodnie, komplementarne z turystyką

51 Przemysł metalowy Wiele zakładów działa na rynku międzynarodowym, a przynajmniej w skali ponadregionalnej Produkty na potrzeby branż o ugruntowanej pozycji (na potrzeby rolnictwa) lub rosnących (kotły na biomasę) – raczej niskie ryzyko wahań koniunkturalnych Dywersyfikacja działalności – technologie oze (?)

52 Srebrna gospodarka Usługi kierowane do osób starszych – opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne itp. Sektor wschodzący - dopiero tworzona jest oferta usług i produktów dla osób starszych Odbiorcy krajowi i zagraniczni Rozwojowy rynek – starzejące się społeczeństwo i rosnąca długość życia, wydłużanie wieku emerytalnego

53 Sektor usług medycznych Ośrodki rehabilitacyjne, lecznicze, sanatoryjne, medycyna estetyczna Relatywnie małe nasycenie tego typu placówkami w Płn-Wsch. Polsce Rosnące zapotrzebowanie (rosnąca długość życia, wydłużony wiek emerytalny, zmiany stylu życia – wzrost nacisku na dobrą kondycję fizyczną) Dobre zaplecze kadrowe – UMB Komplementarność z sektorem turystycznym

54 Badania Nauki o życiu Biotechnologie leśne Nowe surowce

55 Zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020 Kontekst ścieżki zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej Na podstawie badań przeprowadzonych przez ITWI

56 Drewno

57 Pozyskanie drewna 2009 – 102 tys. m3, 2010 - 83 tys. m3 2011 – ok. 48,5 tys. m3

58 Nadleśnictwo Białowieża

59 Nadleśnictwo Browsk

60 Nadleśnictwo Hajnówka

61 Zioła (RUNO) mniszek korzeń - 20 ton/rocznie pokrzywa liść – 20 ton/rocznie mniszek liść – 10 ton/rocznie wiązówka błotna – 10 ton/rocznie nawłoć – 8 ton/rocznie pięciornik kłącza – 4 tony/rocznie kwiaty czarnego bzy owoce czarnego bzu kwiat lipy skrzyp polny 40-60% - siedliska naturalne

62 Badania respondentów

63 Surowce kopalne Geologiczne zasoby bilansowe kruszyw naturalnych wg stanu na koniec 2012 roku w województwie podlaskim -1 284 604 tys. ton, w powiecie hajnowskim natomiast - 5 633 tys. ton – ok. 0,5% zasobów w województwie. Piaski i żwiry, surowce ilaste ceramiki budowlanej

64 Surowce kopalne – złoża eksploatowane Nazwa złożaKopalina głównaZasoby [tys. t]Wydobycie [tys.t] Gmina geolog. bilansowane przemysłowe Dasze VII*Piaski i żwiry2--Kleszczele Dobrowoda V*Piaski i żwiry161-10Kleszczele Dobrowoda VIPiaski i żwiry226-4Kleszczele Klejniki*Piaski i żwiry27912322Czyże Klejniki 3Piaski i żwiry48-13Czyże Koźliki*Piaski i żwiry79-33Narew KrzywiecPiaski i żwiry67-10Narew OlchówkaPiaski i żwiry129-16Narewka Waniewo II*Piaski i żwiry91-7Narew Wólka Terechowska Piaski i żwiry159-11Czeremcha Lewkowo StareSurowce ilaste ceramiki bud. 3 14757736Narewka Lewkowo Stare IIA Surowce ilaste ceramiki bud. 96-9Narewka

65 Złoża eksploatowane okresowo Nazwa złożaKopalina głównaZasoby [tys. t] Wydobycie [tys.t] Gmina geolog. bilansowane przemysłowe DaszePiaski i żwiry57-- Kleszczele Dasze IIPiaski i żwiry48-- Kleszczele Dasze IIIPiaski i żwiry135-- Kleszczele SuchowolcePiaski i żwiry272 - Kleszczele Waniewo IIIPiaski i żwiry194 - Narew ŻukiPiaski i żwiry153-- Kleszczele Żuki IIPiaski i żwiry205167- Kleszczele

66 Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo Nazwa złożaKopalina głównaZasoby [tys. t]Wydobycie [tys.t] Gmina geolog. bilansowane przemysłowe Dasze IV*Piaski i żwiry41--Kleszczele Dasze V*Piaski i żwiry55--Kleszczele Dobrowoda VIIPiaski i żwirytylko pzb.--Kleszczele NarewPiaski i żwiry318--Narew Piotrowszczyzna III*Piaski i żwiry392372-Kleszczele Piotrowszczyzna IV*Piaski i żwiry466--Kleszczele SiemianówkaPiaski i żwirytylko pzb.--Narewka Suchowolce IIPiaski i żwiry1485883-Kleszczele Waniewo*Piaski i żwiry97--Narew CzyżeSurowce ilaste ceramiki budowlanej 801--Czyże KapitańszczyznaSurowce ilaste ceramiki budowlanej 19--Narewka TrywieżaSurowce ilaste ceramiki budowlanej 9703--Hajnówka

67 Torfy Głównie okolice Orzeszkowa Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej, Puszcza Białowieska, część objęta ochroną rezerwatową – Rezerwat Michnówka, „Rezerwat Olszanka Myśliszcze”, zbiorowiska nieleśne w torfowej dolinie rzeki Leśnej Prawej, rezerwaty Wysokie Bagno, Głęboki Kąt, Siemianówka, cenne walory przyrodnicze, nie podlegają wykorzystaniu gospodarczemu

68 Wody podziemne – punkty poborowe i badawcze Większość nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a po uzdatnieniu na cele konsumpcyjne wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone głównie w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka zagrożone są zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. niezbędna jest ochrona obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

69 Punkt poborowy/ punkt badawczy MiejscowośćpH Klasa czystości wód Wskaźniki decydujące o przynależności do klas Przekroczenie wymagań dotyczące jakości wody przeznaczonych do spożycia II/588/1Kleszczele* 7,82IIIMn, Fe II/1471/1Orzeszkowo 7,52IIIAs, Mn, Fe II/1486/1 Białowieża Podolany 6,70III-- II/1487/1Dubiny 7,56IIINH 4, Mn, Fe 732Białowieża* 7,26IVK 1672Hajnówka* 7,55IIIMn, Fe

70 Zbiornik Siemianówka 24 gatunki ryb użytkowe: amur biały (sporadycznie), boleń, jaź, jelec (sporadycznie), karaś pospolity, karaś srebrzysty, karp, kleń (sporadycznie), leszcz, lin, miętus (sporadycznie), okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga, węgorz nieużytkowe: różanka, piskorz, ciernik, cierniczek, jazgarz, kiełb, krąp, słonecznica, ukleja Piętnaście gatunków potencjalnie może stanowić przedmiot połowów rybackich i wędkarskich Węgorz, boleń i karp są wprowadzone do zbiornika zgodnie z dawkami obowiązującego operatu rybackiego. Pozostałe gatunki są rybami autochtonicznymi.

71 Biomasa odpadowa – nieleśna Drewno odpadowe z sadów Wyszczególnienie Szacunkowa powierzchnia sadów w 2012 [ha] Potencjał drewna odpadowego [m3/rok] Potencjał energii [GJ/rok] M. Hajnówka 45,9216,07 83,68 Białowieża 2,600,91 4,74 Czeremcha 7,622,67 13,88 Czyże 86,6530,33 157,89 Dubicze Cerkiewne 7,292,55 13,29 Gm. Hajnówka 48,3816,93 88,16 Kleszczele 94,7133,15 172,59 Narew 7,552,64 13,76 Narewka 10,473,67 19,09 Powiat hajnowski razem 311,18108,91 567,06

72 Potencjał drewna odpadowego z utrzymania dróg gminnych i powiatowych Wyszczególnienie Długość dróg Razem [km] Potencjał drewna [t/rok] Potencjał energii [GJ/rok] o nawierzchni twardej [km] o nawierzchni gruntowej [km] Hajnówka 26,1039,7065,8029,61237,18 Białowieża 46,004,0050,0022,5180,23 Czeremcha 23,7026,2049,9022,455179,86 Czyże 4,7019,6024,3010,93587,59 Dubicze Cerkiewne 2,0033,0035,0015,75126,16 Hajnówka 6,6030,1036,7016,515132,29 Kleszczele 6,7047,0053,7024,165193,56 Narew 6,9083,9090,8040,86327,29 Narewka 5,0060,0065,0029,25234,29 Drogi gminne razem 127,70343,50471,20212,041698,44 Drogi powiatowe 412,997,9510,80229,861841,18 Powiat hajnowski razem 540,60441,40982,00441,93539,62

73 Potencjał słomy jako odpadowego surowca energetycznego Wyszczególnienie Zapotrzebo- wanie na materię organiczną Produkcja obornika Saldo substancji organicznej Zapotrzebo- wanie na przyoranie Zapotrzebo- wanie do produkcji zwierzęcej Plon słomy Słoma na cele energetyczne Potencjał energii zawartej w biomasie [t][GJ/rok] M. Hajnówka 49931232-3760579122970731054422024,71 Białowieża 650168-643399076417402743115133,41 Czeremcha 2368426060694484-209106695,08 Czyże 244068654425052663714-1552-3005,33 Dubicze Cerkiewne 78864508-3379520334921901610322-22286,50 Hajnówka 3432712336910550966341125148206,92 Kleszczele 44842511-1973303920418302322216156,37 Narew 622170167950572112209648846268,08 Narewka 24792424-558520193616151193159,24 Powiat hajnowski razem 3867332592-60812402526501784512939121697,45

74 Potencjał siana na cele energetyczne Wyszczególnienie Łąki trwałe Pastwiska trwałe Łąki i pastwiska do wykorzystania na cele energetyczne Potencjał siana na cele energetyczne Potencjał energii zawartej w biomasie Powierzchnia [ha][t/rok][GJ/rok] M. Hajnówka 1060520158758,40 10893,66 Gm. Hajnówka 160010802681286,40 18477,85 Białowieża 2706033158,40 2275,26 Czeremcha 756380113,6545,28 7832,40 Czyże 150012002701296,000 18615,74 Dubicze Cerkiewne 13008802181046,40 15030,49 Kleszczele 1160800196940,80 13513,65 Narew 31761100427,62052,48 29481,82 Narewka 170012002901392,00 19994,69 Powiat hajnowski razem 1252272201974,29476,16 136115,56

75 Potencjał trzciny ze zbiornika Siemianówka na cele energetyczne Wyszczególnienie Wartość Powierzchnia [ha] 875 Plon [t/ha] - przedział wartości13-70 - średnia 40 Potencjał [t]/rok 35000 Potencjał energii zwartej w biomasie [GJ/rok] 502740

76 Potencjalna produkcja roślin energetycznych Wyszczególnienie Rośliny wieloletnie Rośliny jednoroczne do bezpośredniego spalania Kukurydza do produkcji biogazu Areał [ha]Plon [t/rok]Areał [ha]Plon [t/rok]Areał [ha]Plon [t/rok] M. Hajnówka26,66247,9626,6681,5926,661201,68 Białowieża20,35189,2620,3562,2720,35917,18 Czyże128,071191,05128,07391,89128,075772,11 Czeremcha125,671168,69125,67384,54125,675663,76 Dubicze Cerkiewne208,741941,30208,74638,75208,749408,02 Gm. Hajnówka171,151591,68171,15523,72171,157713,67 Kleszczele235,662191,66235,66721,13235,6610621,28 Narew386,863597,79386,861183,79386,8617435,76 Narewka225,972101,55225,97691,48225,9710184,62 Powiat hajnowski razem1529,1314220,951529,134679,151529,1368918,08

77 Produkcja biogazu z odpadów w hodowli zwierząt Wyszczególnienie Pogłowie zwierząt [DJP]Potencjał biogazu [m3] Potencjał energii [GJ] BydłoDróbBydłoDróbRazem Czyże 42006300 1887,43 Dubicze Cerkiewne 1200018000 5392,66 Gm. Hajnówka 112680168930019895958,88 Kleszczele 30004500 1348,16 Narew 161063624152385480014380,42 Narewka 10001500 449,39 Powiat hajnowski razem 475671671342685981929416,94

78 Surowce wtórne – ZZO w Poryjewie Wyszczególnienie Surowce wtórne po sortowaniubez sortowaniarazem Opakowania z papieru i tektury659,300 Opakowania z tworzyw sztucznych287,700 Opakowania z metali247,900 Opakowania wielomateriałowe953,900 Opakowania ze szkła46,80398,12444,92 Papier i tektura104,500 Szkło32,200 Metale żelazne26,200 Drewno71,9921,8093,79 Zużyte opony21,1045,6666,76 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów349,50904,881254,38 Drewno21,800 Baterie i akumulatory0,710 ZSEE8,0029,7837,78 Razem2831,601400,244231,84

79 Energia słoneczna do produkcji ciepła – potencjał techniczny kolektorów Liczba mieszkań Średnia ilość mieszkańców w izbie Potencjał techniczny [GWh] Białowieża11632,01,81 Czeremcha15952,22,76 Czyże12291,91,83 Dubicze Cerkiewne10231,71,36 Hajnówka20012,03,17 Hajnówka miasto87522,517,45 Kleszczele13652,02,19 Narew21761,83,08 Narewka22291,73,04 powierzchnia kolektora na jedną osobę 1,5m 2 kolektory rurowe- sprawność 60% odsetek mieszkań nadających się do instalacji kolektorów – 80%

80 Energia spadku wody Gmina Miejscowo ść Kilometraż Rodzaj urządzenia SSQ (m 3 /s) Rzędna piętrzenia Rzędna przy SNQ Moc (kW) Potencjał techniczny (kWh) Rzeka ŁOKNICA - dopływ Narwi Czyże Leniewo24+830zastawka0,167144,5143,271,5610140 Lady26+950jaz0,139147145,521,5410010 Rzeka RUDA - dopływ Narwi Narew 1+100jaz0,168132,5131,361,378905 2+650jaz0,138134,25133,21,046760 Rzeka RUDNIA - dopływ Narwi Narew 1+100jaz0,168132,5131,361,378905 2+650jaz0,138134,25133,21,046760 Rzeka RUDNIA - dopływ Narwi Narew Soce 6+010przepust z p.0,176134,59133,371,539945 9+260przepust z p.0,154137,06136,021,157475 Rzeka SIPURKA dopływ Białej Narew Soce 6+010przepust z p.0,176134,59133,371,539945 9+260przepust z p.0,154137,06136,021,157475 Rzeka NURZEC - dopływ Bugu Kleszczele Pogreby90+930jaz0,64154,37153,125,6336595 Kleszczele 94+230jaz0,52158,871583,2120865 96+710zastawka0,38161,88160,782,9519175 Rzeka LEŚNA PRAWA - dopływ Leśnej Hajnówka 9+230zastawka0,163162,64161,661,157475 Kanał ISTOK - do kanału Koryciska Dubicze Cerkiwene Koryciska 1+150zastawka0,133156,5155,251,197735 1+600zastawka0,13157,1155,561,429230 Istok3+740przepust z p.0,117159,7158,351,127280 Kanał KORYCISKA - do Orlanki Dubicze Cerkiewne Dubicze 0+300jaz0,35157,75156,922,1213780 1+340jaz0,34158,5157,51,7511375 2+400jaz0,34159158,071,177605 3+020jaz0,33159,6158,351,368840

81 MEW Siemianówka – 65 kW


Pobierz ppt "KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google