Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie zapraszam na prezentacje multimedialn ą pt: „Kto jest przyjacielem lasu ?’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie zapraszam na prezentacje multimedialn ą pt: „Kto jest przyjacielem lasu ?’’"— Zapis prezentacji:

1

2 Serdecznie zapraszam na prezentacje multimedialn ą pt: „Kto jest przyjacielem lasu ?’’

3 Kto jest przyjacielem lasu? Dla mnie najwa ż niejszym przyjacielem lasu jest le ś niczy,poniewa ż to on pilnuje w nim porz ą dk u …

4 Dlaczego? Le ś niczy opiekuj ę powie ż onym mu lasem (najcz ęś ciej pa ń stwowym),Czyli : dokarmia w zimie zwierz ę ta zwalcza dzia ł alno ść k ł usowników kontroluje sprzeda ż i wywóz drzewa wyci ę tego z lasu pilnuje porz ą dku w lesie wyznacza obumar ł e drzewa do wyci ę cia kontoluje stan zdrowia zwierzyny obserwuje stan zdrowotny drzew i krzewów

5 Lasy Pa Ń stwowe Lasy Pa ń stwowe prowadz ą gospodark ę le ś n ą dbaj ą c przy tym o stan zarz ą dzanych terenów, o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie polski. Lasy pa ń stwowe stanowi ą 7,6 milionów ha i na ich terenie mo ż liwe jest zbieranie runa le ś nego – jagód, grzybów itp. Lasy Pa ń stwowe kontroluj ą równie ż pozyskiwanie drewna z lasów prywatnych, je ś li wykonanie takiej dzia ł alno ś ci zleci i op ł aci w ł a ś ciwe Starostwo Powiatowe.

6 Czy le ś niczy u ż ywa broni ? Leśniczy jest prawie policjant,ma prawo nosić broń, karać mandatami niesfornych kierowców, którzy zaparkowali w niedozwolonym miejscu oraz ścigać leśnych przestępców. Może legitymować i nakazać opuszczenie lasu osobom, które mimo ustawionych tablic „zakaz wstępu do lasu”, weszły na leśne tereny. Jeśli dyscyplinowane przez niego osoby nie zastosują się do poleceń, może wezwać policję. Może karać mandatami osoby wypasające w lesie domowe zwierzęta. Wobec kłusownika ma prawo użyć środków przymusu. W przypadku jeśli kłusownik jest uzbrojony, strażnik leśny może użyć broni palnej.

7 Gdzie mieszka le ś niczy? Le ś niczy mieszka w le ś niczówce… A czy musi tam mieszka ć ??? Odpowied ź brzmi nie… A je ś li ju ż chce mieszka ć tam musi p ł aci ć podatki…

8 Dziękuję z uwagę !!!


Pobierz ppt "Serdecznie zapraszam na prezentacje multimedialn ą pt: „Kto jest przyjacielem lasu ?’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google