Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Współpraca przemysłu z nauką” - projekty badawczo-szkoleniowe 7PR, program „Ludzie” Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Współpraca przemysłu z nauką” - projekty badawczo-szkoleniowe 7PR, program „Ludzie” Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."— Zapis prezentacji:

1 „Współpraca przemysłu z nauką” - projekty badawczo-szkoleniowe 7PR, program „Ludzie” Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 26 lutego 2008

2 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) 7PR: Struktura i budżet

3 Konkurs: http://cordis.europa.eu/fp7/ > Find a call FP7-PEOPLE-IAPP-2008budżet: 45 mln EUR Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Dokumenty: –Ogłoszenie konkursu (Call fiche) –Program Pracy (2008 Work Programme PEOPLE) –Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants) EPSS Electronic Proposal Submission Service 25 marca 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 25 marca 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ewaluacja : 1 etap, 8 paneli tematycznych: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)

4   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Cel projektu: - wypracowanie długoterminowej współpracy między publicznymi i prywatnymi podmiotami realizującymi innowacyjne prace badawcze, z naciskiem na udział MŚP; - uaktywnienie mobilności pracowników między tymi sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań; Temat badawczy: - dowolna tematyka badań (zgodna z art.163 TWE; aspekty etyczne) - innowacyjność pomysłu, nowe rozwiązania, najlepiej wynikające z potrzeb sektora prywatnego „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)

5   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Uczestnicy: Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszcza małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na temat zasad uczestnictwa: http://www.cordis.lu/fp7/participationrules/

6 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Kraje cz ł onkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: Chorwacja, Islandia, Izrael,Lichtenstein, FYR Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria Albania, Czarnogóra (od 2008 na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

7 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Konsorcjum: Co najmniej 1 firma i 1 instytucja naukowa z 2 różnych krajów (MS lub AC). Średnio: 2-3 uczestników (max. 5-7) firma: - co najmniej 50% przychodu wypracowuje w warunkach konkurencji na wolnym rynku; - mogą to być również formy typu inkubator, start-up, spin-off Czas trwania projektu: 4 lata Bud ż et projektu: Zależy od liczby i czasu pracy oddelegowanych pracowników. W poprzednim konkursie (2007): 250 000 EUR – 1 980 000 EUR

8 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Dzia ł ania: - wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni) w drodze oddelegowania między sektorami; - organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria); - rekrutacja ekspertów spoza konsorcjum; - organizacja szkoleń/konferencji dla uczestników spoza konsorcjum.

9 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wymiana personelu: - Oddelegowania odbywają się między instytucjami z różnych sektorów, w obu kierunkach (do 30% - w obrębie 1 kraju) - Wymagana jest mobilność międzynarodowa, czyli zatrudniamy zagranicznego naukowca. Naukowiec nie powinien przebywać w kraju, w którym zostanie zatrudniony na rzecz IAPP, dłużej niż 12 miesięcy w ciągu poprzednich 3 lat. - W wymianie mogą uczestniczyć osoby, które w momencie oddelegowania są pracownikami instytucji delegującej od co najmniej 1 roku. - W wymianie mogą uczestniczyć za równo pracownicy naukowi, jak i techniczni oraz personel administracyjny (np. menedżer produkcji, oficer wdrożeniowy), o różnym doświadczeniu w prowadzeniu prac badawczych. - Oddelegowania trwają od 2 do 24 miesięcy. Pracodawca zobowiązuje się utrzymać umowę z pracownikiem przez co najmniej 1 rok po powrocie.

10 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Organizacja wspólnych przedsi ę wzi ęć : - wspólne prace badawcze - spotkania pracowników projektu - wizyty studyjne w instytucjach partnerskich - uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach/konferencjach celem informowania o rezultatach projektu - „electronic networking” - współpraca z innymi projektami IAPP pracującymi nad podobnymi zagadnieniami, celem wymiany „dobrych praktyk” itp. Organizacja szkole ń dla uczestników spoza konsorcjum: - szkolenia międzynarodowe - celem transferu wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji projektu IAPP

11 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Rekrutacja ekspertów spoza konsorcjum: Celem wzmocnienia zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji celu projektu. Dotyczy wyłącznie doświadczonych naukowców (stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych). Wymagana jest mobilność międzynarodowa, czyli zatrudniamy zagranicznego naukowca. Naukowiec nie powinien przebywać w kraju, w którym zostanie zatrudniony na rzecz IAPP, dłużej niż 12 miesięcy w ciągu poprzednich 3 lat. Ekspertów można zatrudniać na okres od 12 do 24 miesięcy. Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców”.

12 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

13 „Ludzie” IAPP: Fundusze Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI   koszty projektu (research / transfer of knowledge): do 800 EUR miesięcznie na 1 oddelegowanego pracownika   Organizacja zewnętrznych szkoleń/konferencji: 300 EUR dziennie na 1 uczestnika   koszty zarządzania projektem (w tym audyt) do 3%   koszty ogólne (overheads) do 10%   dla MŚP: do 10% swojej cześci budżetu w projekcie można przeznaczyć na zakup sprzętu badawczego (na etapie wniosku) Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW   wynagrodzenie (living allowance) rocznie: 34 500 EUR (< 4 lata) 53 000 EUR (4-10 lat) 79 500 EUR (>10 lat)   koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) < 500 km: 250 EUR > 10 000km : 2500 EUR - koszty relokacji (mobility allowance) 500/800 EUR miesięcznie

14 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Przebieg ewaluacji : 1-stopniowa procedura składania wniosków: przesyłamy pełny wniosek (max. 30 stron A4) 1. Komisja Europejska sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych. 2. Panel niezależnych ekspertów: - wniosek oceniany przez 3-5 ekspertów „on-line” względem 4 kryteriów 0-5 punktów - ocena wspólna (consensus) 3. Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja dla Komisji. 4. Komisja ustala oficjalna listę rankingową. Panele tematyczne: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY

15 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP) KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja może być dokonana przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniższej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/   doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;   za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro;   ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;   podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;   udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

16 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) KryteriumWaga [%]Próg WARTOŚĆ NAUKOWA253 TRANSFER WIEDZY203 REALIZACJA PROJEKTU253 EFEKT30-

17 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Kilka rad na dobry pocz ą tek: Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu - nacisk na szkolenia, pisać konkretnie i na temat. Odnieść się do wszystkich przedstawionych w formularzu zagadnień, używać sformułowań z formularza. Pamiętać o kryteriach oceny – muszą być odzwierciedlone w projekcie. Unikanie trybu przypuszczającego. Mam przekonać eksperta, a nie: „co mam tu wpisać?” Powtórzenia będą konieczne. Przed wysłaniem dać komuś „z zewnątrz” do przeczytania. Stosować się do max. liczby stron. Nie dołączamy: aneksów ani zgody instytucji na udział w projekcie. Wizualizacja projektu: zachować format; diagramy, rysunki, wykresy - bez kolorów! Język: angielski; sprawdzić poprawność. Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości). Ekspert ocenia tylko to, co na papierze. Ekspert to też człowiek !!!

18 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.1 LIST OF PARTICIPANTS B.2 S&T QUALITY B.3 TRANSFER OF KNOWLEDGE B.4 IMPLEMENTATION B.5 IMPACT B.6 ETHICAL ASPECTS

19 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.2 S&T QUALITY S&T objectives of the research programme, including in terms of intersectorial issues. Scientific quality of the joint collaborative research programme. Appropriateness of research methodology. Originality and innovative aspects of the research programme. Knowledge of the state-of-the-art.

20 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.2 S&T QUALITY – uwagi ekspertów The intersectoral aspects are not adequately identified in the proposal. S&T risks need more detailed consideration. The project is not specially original and/or innovative. Proposed methodology, using limited models, is not adequate. An ambitious, quite vague, project with a poor description of the methods and questionable outcome. Some of the proposed CFD-models are already existing at the academic level. Although clearly targeted, the objectives are overambitious (5 polymer 1 existing and 4 new ones) bearing in mind the extent of the requested man/months.

21 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.3 TRANSFER OF KNOWLEDGE Quality of the transfer of knowledge programme. Consistency with the research programme. Importance of the transfer of knowledge in terms of intersectoriality. Adequacy of the role of researchers exchanged and recruited from outside the partnership with respect to the transfer of knowledge programme.

22 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.3 TRANSFER OF KNOWLEDGE - uwagi ekspertów The need for recruitment of experienced researchers is not adequately justified in the proposal. Strategies for monitoring and controlling the transfer of knowledge, and handling setbacks, are not adequately defined. ToK is mainly achieved through secondments which is not well integrated with the research programme. Too many short-time secondments (i.e. eight times one week) might not be the most efficient way for ToK. A formal training programme is lacking and acquisition of additional, complementary skills (management/ IPRmanagement/ communication etc.) is not provided. The role and quality of researchers recruited with respect to transfer of knowledge programme is poorly defined. It is not clear which knowledge, skill and/or creative outcome should be exchanged from the fellows taking part to this project. Even though the hosts have wide training capacity, the amount of requested person/months is excessive with the proposed research tasks.

23 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.4 IMPLEMENTATION Capacities (expertise / human resources/ facilities / infrastructures) to achieve the research and exchange of know-how and experience. Fit between capacity of host and size of support requested Adequate exploitation of complementarities and synergies among partners in terms of transfer of knowledge. Appropriateness of management plans (recruitment strategy, IPR strategy, demarcation of responsibilities, rules for decision making, etc…). How essential is non-ICPC Third Country participation, if any, to the objectives of the research training programme.

24 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.4 IMPLEMENTATION - uwagi ekspertów IPR management and dissemination of results could have been described in more detail. The proposal could have been further improved by giving more details regarding the management and further discussing how the recruited researchers will be integrated into the project. The size of the overall training program exceeds the needs of the project. Well defined work packages are missing; the program lacks focused objectives. The recruitment strategy is not very clearly described. No information is provided in terms of equal opportunities and the foreseen conditions of employment. There is a lack of consistency between the number of scientists mentioned in Table A4 (part A of the proposal) and the number of participants mentioned in pages 16, 17 of the proposal.

25 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.5 IMPACT Provision to develop new intersectorial and lasting collaboration Strategy for the dissemination and facilitation of sharing of knowledge and culture between the participants and external researchers (including international workshops, training events). Extent to which SMEs contribute to the project. In case of SME participation: adequacy of the available infrastructures for the performance of the project. In case extra equipment is requested, necessity and justification in the context of the partnership.

26 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Longer-lasting collaboration and activity plans are not addressed. In particular the dissemination strategy could have been described more clearly and in more detail. Within its narrow field this proposal could have a definite impact, but scenarios for this are not well explored in the proposal. Analysis of the need and of the likely outcome of this project is weak; Dissemination strategies are not adequately described. Request for 39 kEUR for extra equipment, though probably justified, is not supported with sufficient information on the instrumentation to be purchased. Precise short term impact at the industrial level is not very clear. The project is mainly focused towards research aspects. Precise short term applications are not detailed from the industry side.

27 „Ludzie”: Przemysł a nauka (IAPP)   Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) B.6 ETHICAL ASPECTS Informed consent Human embryonic stem cells Privacy and data protection Use of human biological samples and data Research on animals Research in developing countries Dual use http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html#ethics_cl ETHICAL ISSUES TABLE

28 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 82 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "„Współpraca przemysłu z nauką” - projekty badawczo-szkoleniowe 7PR, program „Ludzie” Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google