Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/10 Szczecin, 17 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/10 Szczecin, 17 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/10 Szczecin, 17 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.12.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/10 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 9 lutego 2010 r. do dnia 10 marca 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 12 698 436,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 10 793 670,60 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 904 765,40 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3.Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: -pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; - staże/praktyki zawodowe; - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; - subsydiowanie zatrudnienia.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5.Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6.Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 8.Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). 9.Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 10.Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 11.Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych. 12.Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy. 13. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: - osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy od momentu przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji) lub osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy, -instytucji rynku pracy i ich pracowników, - podmiotów działających na rzecz zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie lokalnym. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? WUP w Szczecinie, na etapie oceny formalnej, będzie weryfikował ilość złożonych wniosków o dofinansowanie na podstawie protokołu przekazania z Punktu Konsultacyjnego 2.Minimalna wartość projektu wynosi 700 tys. złotych. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? W polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 700 tys. zł.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. W pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji projektu.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. (stosuje się do wszystkich typów projektów) Jak spełnić? -W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz gdzie będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. -Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5. Wsparcie kierowane do osób: - pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy od momentu przystąpienia do projektu (dzień rekrutacji), -zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. (stosuje się do typów projektów nr 1-11) Jak spełnić? W części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu terenu województwa / gminy z terenu województwa i należą do wymienionej grupy wsparcia..

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6.Wsparcie kierowane do instytucji rynku pracy i ich pracowników, podmiotów działających na rzecz zasobów ludzkich oraz upowszechnienia dialogu oraz partnerstwa publiczno społecznego z województwa zachodniopomorskiego. (stosuje się do typów projektów nr 12-13) Jak spełnić? W przypadku realizacji typów projektu nr 12-13, w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, iż wsparcie kierowane będzie do instytucji rynku pracy i ich pracowników, podmiotów działających na rzecz zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno- społecznego z województwa zachodniopomorskiego..

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 7.Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów operacji, w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (np. IPD + warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy + szkolenia + staż). (stosuje się do typów projektów nr 1-9) Jak spełnić? W części 3.3 wniosku projektodawca musi wyraźnie zapisać, że projekt przewiduje łączenie co najmniej 3typów operacji w odniesieniu do każdego uczestnika projektu..

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Grupę docelową w projekcie, w co najmniej 30%, stanowią osoby niepełnosprawne oraz projektodawca zapewni infrastrukturę (min. 50% środków w ramach cross-financingu jest przeznaczona na adaptację infrastruktury) lub pozostałe wsparcie ułatwiające osobom niepełnosprawnym udział w projekcie (np. zapewnienie dojazdu, opieki itp.) Stosuje się do typów projektów nr 1-11 Waga punktowa: 12 2. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby pracodawców na konkretne specjalności i zawody w danej społeczności lokalnej - zgodnie z założeniami modelu szkolenie-staż-praca wypracowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Stosuje się do typów projektów nr 1-11 Waga punktowa: 5 3. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Stosuje się do typów projektów nr 1-13 Waga punktowa: 5

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 4. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100 % osoby, które ukończyły 45 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie uczestników Indywidualnymi Planami Działań. Stosuje się do typów projektów nr 1-11 Waga punktowa: 8 5. Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Stosuje się do typów projektów nr 1-11 Waga punktowa: 5 6. Minimum 30 % uczestników projektu znajdzie zatrudnienie w wyniku uczestnictwa w projekcie w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Stosuje się do typów projektów nr 1-11 Waga punktowa: 5

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W Poddziałaniu 6.1.1 Pomoc publiczna może występować, jeśli będą realizowane następujące działania: a)subsydiowanie zatrudnienia; b) szkolenia dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia) powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy; c) specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia) powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy (Poddziałanie 6.1.1); d) wydatki związane z obsługą projektu subsydiowanego zatrudnienia, w przypadku, gdy projekt realizowany jest przez projektodawcę będącego beneficjentem pomocy lub na potrzeby danego przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo (Poddziałanie 6.1.1).

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Warunki pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej w ramach Poddziałania 6.1.1: - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), o ile nie łączy się ono z subsydiowaniem zatrudnienia oraz ma na celu wspomóc pracownika w dostosowaniu się do wymagań stawianych mu przez pracodawcę (tj. świadczone jest na rzecz pracownika nie zaś pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej). W celu wyeliminowania pomocy publicznej w ramach powyższego typu projektu należy zapewnić, by pomoc szkoleniowa lub doradcza kierowana do zatrudnionego pracownika będzie świadczona poza godzinami pracy oraz poza miejscem zatrudnienia, przez podmiot zewnętrzny w stosunku do pracodawcy; - organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o ile nie są one powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia u podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej; - upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika, o ile formy te nie są powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia pracowników lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu udostępnionej na początku stycznia mają charakter techniczny i obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z procesem dostosowywania Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez: osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Sposób przygotowania i składania wniosku: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/6.1.1/10 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Ogólne kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi. IZ PO KL od 2010 roku będzie zwiększać ilość pozytywnych odpowiedzi wymaganych do spełnienia standardu minimum.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA  Ile jest K i M w danym obszarze?  Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy?  Jak te dane zmieniają się w czasie?  Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA  Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas?  Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego?  Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością?  Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia?  Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu?  Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY  Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M?  Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje?  Jakie są bariery równości w danym obszarze?  Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN  Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją?  Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące?  Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe?  Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem  W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej.  W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego  Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn.  W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008; Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Cele projektu  Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: brak określenia danych źródłowych; brak odniesienia do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn; brak zawężenia diagnozy problemu do obszaru realizacji projektu.  Cele projektu: cele niezgodne z Poddziałaniem; nie wynikające z problemu; nie spełniają kryterium SMART.  Uzasadnienie zgodności celów z PO KL: brak odniesienia do Planu Działania; brak wskazania obszarów zgodności.

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu:  Charakterystyka osób objętych wsparciem: grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia; określenie grupy nie wynikające z diagnozy; brak wskazania grupy w odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn.  Uzasadnienie wyboru grupy: brak uzasadnienia liczebności grupy.  Opis sposobu rekrutacji: brak kryteriów rekrutacji.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania:  Opis Działań: ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności; niezgodność ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych; brak wskazania czy kampania informacyjna będzie prowadzona w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu:  Opis twardych i miękkich rezultatów: niespójność rezultatów z celami projektu; brak wskazania ilościowego przedstawionych rezultatów; brak podziału rezultatów na twarde i miękkie; brak podziału rezultatów ze względu na płeć.  Opis sposobu monitorowania: niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów; brak wskazania czasookresu wykonywanych pomiarów; brak wskazania miejsca wykonywania pomiaru.  Opis w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celów: brak odniesienia w jaki sposób rezultaty przyczynią się do osiągnięcia wskazanych celów; brak wskazania trwałości rezultatów – sposobu ich zapewnienia po zamknięciu realizacji projektu.

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem: brak doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć; brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; brak wyraźnego podziału zadań pomiędzy Wnioskodawcę a Podwykonawcę.

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Mama też może pracować – szkolenia podnoszące kwalifikacje i samoocenę PROJEKTODAWCA Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego –Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości CZAS TRWANIA PROJEKTU od 1 kwietnia 2008 roku do 31 października 2008 roku BUDŻET PROJEKTU 232 715,00 PLN CEL PROJEKTU: Główny cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet, które są zameldowane w Gminie Miasto Szczecin i chcą powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Celem szczegółowym jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, odzyskanie przez nie pewności siebie oraz chęć zmiany swojego statusu społecznego, a poprzez diagnozy psychologów i doradców zawodowych rozpoznanie indywidualnych potrzeb i umiejętności kobiet.

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA) Projekt adresowany jest do grupy 30 kobiet, które po urodzeniu dziecka pozostają bez zatrudnienia oraz nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Warunkiem jest również meldunek w Gminie Miasto Szczecin. Objęte wsparciem są przede wszystkim kobiety z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim o niskiej samoocenie i zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, w mniejszym stopniu kobiety z wykształceniem wyższym. REKRUTACJA Informacja dotycząca naboru do projektu i szkoleń ogłoszona zostanie na plakatach rozwieszonych w różnych instytucjach. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym kandydaci wypełniają formularz rekrutacyjny. Na następnym rozmawiają z doradcami zawodowymi i psychologami w celu wyłonienia cech pożądanych na potrzeby projektu. Osoby spełniające wymogi formalne są wyłonione przez Komisję Projektodawcy, a następnie nastąpi podpisanie deklaracji uczestnictwa.

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA 516 godzin szkoleniowych: kursu języka niemieckiego – 64 godziny; warsztaty z psychologiem - 30 godzin; indywidualne konsultacje z psychologiem – 60 godzin; komputery, obsługa kas fiskalnych i techniki sprzedaży – 30 godzin; warsztaty z doradcą zawodowym - 30 godzin; kursy zawodowe – każda z grup nabywa umiejętności w zawodzie: „Florystyka” lub „Wizaż i stylizacja” - kursy po 100 godzin. Wsparcie finansowe dla 8 uczestniczek, które mają pod opieką dzieci do lat 7.

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REZULTATY Rezultaty twarde: zakończenie cyklu szkoleń i zdobycie nowych kwalifikacji - 25 uczestniczek; znalezienie zatrudnienia - 7 uczestniczek; dalsze kontynuowanie szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji - 10 uczestniczek; uznanie wsparcia w ramach projektu za dostosowane do potrzeb i pomocne w znalezieniu pracy - 20 uczestniczek; przeprowadzenie pełnego programu szkoleń 516 godzin.

68 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REZULTATY Rezultaty miękkie: zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia; rozwinięcie zdolności interpersonalnych i motywacji mierzonej zwiększeniem zaufania we własne siły; podniesienie swojej samooceny; zwiększenie wiedzy w zakresie praw i obowiązków pracowniczych; nabycie umiejętności przydatnych w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia; odkrycie konieczności nieustannego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych; samodzielne odkrywanie źródła informacji przydatnych w procesie samokształcenia; przeprowadzenie 3 ankiet wśród uczestniczek w celu bieżącego weryfikowania ich potrzeb oraz ocenę przydatności kursu.

69 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrafię PROJEKTODAWCA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego CZAS TRWANIA PROJEKTU od 1 czerwca 2008 do 31 października 2009 BUDŻET PROJEKTU 569 854,00 PLN CEL PROJEKTU Głównym celem jest wzrost zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych wśród pozostających bez zatrudnienia, opracowanie im Indywidualnych Planów Działania, podniesienie wiedzy specjalistycznej. Organizatorzy także maja na celu wsparcie psychologiczno – doradcze dla osób wchodzących na rynek pracy, wspieranie kształcenia ustawicznego, zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w edukację oraz także udzielenie wsparcia finansowego dla osób szkolących, jak również opłacenia stypendium stażowego.

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA) Projekt skierowany do 60 mieszkańców Powiatu Sławieńskiego pozostających bez zatrudnienia długotrwale bezrobotnych. REKRUTACJA Rekrutacja rozpoczęta przez weryfikacje bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy. Prowadzona do momentu naboru ostatniej grupy szkoleniowej. Osoby nieaktywne zawodowo, nie będące w rejestrze PUP rekrutowane pośród rodzin rolniczych. Z każdą osobą przeprowadzana rozmowa kończąca się wypełnieniem ankiety. O kwalifikacji uczestników decyduje komisja.

71 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA: szkolenie teoretyczne mające na celu udzielenie wsparcia psychologiczno – doradczego dla każdego uczestnika – 12 godzin; szkolenie z zakresu autoprezentacji, mowy ciała, wizerunku osobistego – 12 godzin; szkolenie przysposobienia do zawodu oraz przepisów BHP – 24 godziny; udzielenie wsparcia stypendialno – stażowego przez okres do 6 miesięcy; rozliczenie końcowe i sprawozdanie z relacji projektu zakończone wydaniem informatora o zrealizowanym projekcie.

72 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REZULTATY Rezultaty twarde: podjęcie zatrudnienia przez 40 osób; opracowanie 60 Planów Działania dla osób pozostających bez pracy; przeprowadzenie 5 cykli szkoleniowych; podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 60 osób; udzielenie wsparcia finansowego w postaci stypendium za udział w szkoleniach dla 60 osób; ugruntowanie wiedzy praktycznej przez 40 stażystów; wsparcie 40 osób stypendiami stażowymi do 6 miesięcy.

73 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie REZULTATY Rezultaty miękkie: zwiększenie aktywności zawodowej wśród uczestników projektu; upowszechnienie i promocja nauki wśród pozostających bez pracy; pobudzenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; zwiększenie zaangażowania społeczeństwa lokalnego w edukację zawodową; wzrost samooceny wśród uczestników projektu.

74 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartałZamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartałZamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartałOtwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartałZamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartałZamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartałZamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 13 942 747,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 14 262 144,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

75 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

76 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

77 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/10 Szczecin, 17 lutego 2010 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google