Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARK WILSONA HISTORIA, FLORA, FAUNA I KARTOGRAFIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARK WILSONA HISTORIA, FLORA, FAUNA I KARTOGRAFIA."— Zapis prezentacji:

1 PARK WILSONA HISTORIA, FLORA, FAUNA I KARTOGRAFIA

2 Prezentacja opracowana na zaj ę cia kó ł ka przyrodniczego autor opracowania: Hanna Pr ę dka  Bibliografia: http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-wilsona-w-poznaniu http://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/park-wilsona-w-poznaniu http://www.poznan.pl/mim/turystyka/park-thomasa-woodrowa-wilsona,p,112,142.html http://www.mmpoznan.pl/313382/2009/9/29/cudow-poznania--nominacje-park-wilsona-i- palmiarnia?category=news http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Wilsona_w_Poznaniu http://pl.wikipedia.org/wiki/Park http://parkipoznania.cba.pl/news.php http://www.zzmpoznan.pl/ZIEL/ZIELpark.htm

3 Park – definicja, historia powstania parków  Park to teren o charakterze rekreacyjnym, z du żą ilo ś ci ą flory, z przewag ą przede wszystkim drzew i krzewów.  Historia parków si ę ga XVII i XVII wieku, kiedy to w Anglii, Francji i we W ł oszech zak ł adano tzw. Zwierzy ń ce, czyli tereny le ś ne przeznaczone do polowa ń. Nast ę pnie parkiem zacz ę to nazywa ć ogrody ro ś lin ozdobnych. W wieku XVII i XVIII we Francji mianem parku nazywano ogród przypa ł acowy.  W Polsce wyst ę puje 9249 parków i s ą to miejsca wpisane w rejestr zabytków lub rejestr pomników przyrody.

4 Parki w Poznaniu Do systemu zieleni miejskiej zaliczamy parki miejskie i ziele ń ce: Zarz ą d zieleni miejskiej wymienia 38 parków miejskich i s ą to: Park im. Adama Mickiewicza- Park za Zamkiem Cesarskim Park im. Stanis ł awa Moniuszki Park im. Henryka Wieniawskiego. Park Karola Marcinkowskiego Park im. Romana Maciejewskiego Park im. Fryderyka Chopina Park mi ę dzy mostem Królowej Jadwigi a mostem ś w. Rocha Park przy ul. Tadeusza Kutrzeby Cmentarz Zas ł u ż onych Wielkopolan Park przy al. Armii Pozna ń Park Cytadela Park Szel ą gowski daw. Bractwa Kurkowego Park Kosynierów- Park im. Jurija.Gagarina- Park przy ul. Ksi ę cia Mieszka I - al. Solidarno ś ci i Park W ł adys ł awa Czarneckiego- Park na Osiedlu Zwyci ę stwa- Park na Osiedlu Wichrowe Wzgórze- Park na Osiedlu Boles ł awa Chrobrego Park mi ę dzy Osiedlami Boles ł awa Ś mia ł ego - Stefana Batorego- Park Tysi ą clecia - Park Malta ń ski- Park im. Karola Kurpi ń skiego - Park na Osiedlu Tysi ą clecia- Park mi ę dzy Osiedlem Czecha - Osiedlem Rusa- Park na Osiedlu O ś wiecenia- Park nad Wart ą przy Osiedlu Piastowskim- Park na Osiedlu Armii Krajowej- Park przy ul. G ł uszyna - ul. Silniki- Park im. Jana Kasprowicza- Park im. Gustawa Manitiusa- Park im. ks. Józefa Jasi ń skiego- Park przy ul. Grunwaldzkiej 250/252- Park So ł acki- Park im. Adama Wodziczki -Park im. Jarogniewa i Izabeli Drw ę skich- Park im. Jana Paw ł a II- Lasek D ę biec Do systemu zieleni miasta zaliczamy tak ż e tzw. Ziele ń ce, których łą czna powierzchnia obejmuje 90 ha.

5 Park Wilsona w obiektywie G ł ówne wej ś cie do parku

6 Park Wilsona w obiektywie Park w jesiennej szacie

7 Historia Parku  Park Wilsona to najstarszy park w Poznaniu.  1834 r. Towarzystwo Upi ę kszania Miasta Poznania zak ł ada na tym terenie szkó ł k ę drzew i krzewów ozdobnych.  1902 r. Przekazanie miastu terenu szkó ł ki przez Towarzystwo, z zastrze ż eniem, i ż na tym terenie b ę dzie istnie ć park.  1902 r. Obszar zostaje przekszta ł cony w Ogród Botaniczny i w 1904 r. przekazany Poznaniakom jako miejsce rekreacji i wypoczynku, (pierwszy dyrektor Parku Herman Kube).  1910 r. Budowa Palmiarni na terenie Parku.  1925 r. Nadanie imienia Parku, dla uczczenia laureata pokojowej Nagrody Nobla, który w 1918 r. opowiedzia ł si ę za utworzeniem niepodleg ł ego pa ń stwa polskiego, park nosi imi ę ameryka ń skiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.  1931 r. Ods ł oni ę cie pomnika prezydenta T. W. Wilsona (pomnik ufundowany przez I. Paderewskiego).  1951 r. Zmiana patrona Parku na Marcina Kasprzaka.  Lata 90-te XX w. Przywrócenie wcze ś niejszej nazwy i powrót pomnika T. W. Wilsona.


Pobierz ppt "PARK WILSONA HISTORIA, FLORA, FAUNA I KARTOGRAFIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google