Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Budżet Programu: 8,6 mld EUR

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 3 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Priorytet V Pomoc techniczna

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 4 Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od (1) fazy badań, poprzez etap (2) prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem wdrażania osi powinien być (3) transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jedno- stek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych). Forma wsparcia: dotacja / instrumenty finansowe. Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 5 Celem jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, kredyt technologiczny na wdrożenie B+R, wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego. Forma wsparcia: instrumenty finansowe. Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 6 Przykładowe typy projektów: Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa Wsparcie rozwoju otwartych innowacji Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzyna- rodowych Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyj- ności gospodarki Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe. Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 7 Wsparcie będzie skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia badań naukowych. W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu badań. Przykładowe typy projektów: finansowanie badań naukowych rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych rozwój kadr sektora B+R. Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne. Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Budżet Programu: 2,3 mld EUR

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 9 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet IV Pomoc Techniczna Priorytet IV Pomoc Techniczna

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 10  Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej.  W uzasadnionych przypadkach, gdzie nie zostanie wykreowana podaż infrastruktury szerokopasmowej zapewniającej przepustowość co najmniej 30 Mb/s, wsparcie w zakresie podstawowego dostępu do internetu szerokopasmowego.  W przypadku budowy infrastruktury dostępowej zakłada się pomoc w miejscach, gdzie ona nie istnieje lub niezbędne jest jej podłączenie (m.in. efekt podłączenia szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szkół publicznych). Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz w uzasadnionych przypadkach, jednostki samorządu terytorialnego. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 11  Interwencja w obszarze podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych – będzie polegać na wsparciu jednostek administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości oraz integracji tych usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz konsorcja ww. jednostek z innymi podmiotami.  Interwencja dotycząca tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi będzie miała na celu dostarczenie impulsu dla podmiotów spoza administracji publicznej, zdolnych do wytwarzania usług, treści i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi. Beneficjenci: jednostki naukowe, przedsiębiorcy, NGO. Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 12  Podniesienie standardów instytucji administracji rządowej m.in. w zakresie informatyzacji procedur wewnętrznych w urzędach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, otwartości dostępu do informacji sektora publicznego. Beneficjenci: urzędy administracji rządowej.  Podniesienie kompetencji pracowników IT w centralnej administracji rządowej, w celu usprawnienia zarządzania i realizacji procesów informatyzacji państwa. Beneficjenci: beneficjent systemowy.  Poprawa dostępności do informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki. Wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej, konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami badawczo- rozwojowymi.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 13  Dostarczenie podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. W szczególności poprzez: - rozszerzenie funkcji e-usług oferowanych przez administrację, - integrację e-usług publicznych pochodzących z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego, - łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi. Beneficjenci: jednostki naukowe, NGO, przedsiębiorcy.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 14  Działania szkoleniowo-doradcze na rzecz e-integracji grup wykluczonych cyfrowo (przede wszystkim osoby 50+ oraz osoby niepełnosprawne, a także emeryci i renciści) poprzez budowę i rozwój kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia. Beneficjenci: JST oraz ich związki i stowarzyszenia, NGO i ich partnerstwa, konsorcja powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa  Działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania e-umiejętności oraz wykorzy- stania technologii cyfrowych. Beneficjenci – beneficjent pozakonkursowy (systemowy).

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 15  E-pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów, studentów kierunków z zakresu TIK. W ramach konkursu będą przedstawione projekty innowacyjnych produktów/usług do wykorzy- stania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej. Konkursy będą obejmowały obszary dot. kwestii społecznych: (np. bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu, wykorzystanie dóbr kultury). Laureaci otrzymają m.in. Wsparcie finansowe, wsparcie doradcze, coaching oraz możliwość udziału w warsztatach, seminariach, stażach czy też wizytach studyjnych. Beneficjenci: do rozstrzygnięcia.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 16 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google