Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor pracy: Natalia Ł api ń ska Zespó ł Szkó ł w Duczyminie im. O. Honoriusza Kowalczyka Klasa III gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor pracy: Natalia Ł api ń ska Zespó ł Szkó ł w Duczyminie im. O. Honoriusza Kowalczyka Klasa III gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Autor pracy: Natalia Ł api ń ska Zespó ł Szkó ł w Duczyminie im. O. Honoriusza Kowalczyka Klasa III gimnazjum

2 Las jest najbardziej z ł o ż onym systemem ekologicznym o wielu funkcjach i walorach, które trudno przeceni ć. Ponadto jest niezwyk ł ym miejscem, w którym ka ż dy z nas mo ż e odpocz ąć, odpr ęż y ć si ę i zregenerowa ć si ł y. Trudno wyobrazi ć sobie ż ycie bez lasu – jest to praktycznie niemo ż liwe, gdy ż las to nieodzowny element malowniczego krajobrazu Polski, do którego wszyscy przywykli ś my i z pewno ś ci ą nie chcieliby ś my go zmieni ć. Tworz ą c swoj ą prezentacj ę chcia ł am scharakteryzowa ć najlepiej znany mi las, oraz przedstawi ć jego charakter. W przygotowanej prezentacji poka żę równie ż funkcje tego kompleksu le ś nego oraz sposób, w jaki mo ż na ten las pozytywnie wykorzysta ć.

3 Przedstawiony w prezentacji las znajduje si ę w p ł n.-wsch. cz ęś ci woj. mazowieckiego w powiecie przasnyskim, gmina Chorzele. Uzasadnieniem mojego wyboru jest fakt, i ż jest to las bardzo dobrze mi znany, poniewa ż znajduje si ę w obr ę bie wsi Nowa Wie ś, w której mieszkam. Ponadto powiat przasnyski nale ż y do obszaru „Zielone P ł uca Polski”, których ide ą powstania by ł a integracja ochrony ś rodowiska z rozwojem gospodarczym i post ę pem cywilizacyjnym. „Zielone P ł uca Polski”, jak wskazuje sama nazwa, obj ęł y tereny najbardziej warto ś ciowe pod wzgl ę dem przyrodniczym i stosunkowo ma ł o zmienione dzia ł alno ś ci ą cz ł owieka, co pozwoli ł o zachowa ć naturalne zbiorowisko ro ś linne i zwierz ę ce, a tak ż e walory krajobrazowe lasów, rzek i ich dolin.

4

5 Klimat Omawiany przeze mnie kompleks le ś ny po ł o ż ony jest w V strefie klimatycznej – umiarkowanej, gdzie zró ż nicowane warunki termiczne w ci ą gu roku pozwalaj ą wyró ż ni ć 4 pory roku. Ró ż nice temperatur w lecie i zimie powoduj ą du ż e amplitudy roczne, okres wegetatywny jest krótszy ni ż w innych rejonach Polski ze wzgl ę du na ostrzejszy klimat spowodowany po ł o ż eniem geograficznym i wynosi oko ł o 200 dni. Gleby Na obszarze tym wyst ę puj ą gleby brunatne i bielicowe, charakterystyczne dla Mazowsza. Hydrografia W pobli ż u badanego kompleksu le ś nego p ł ynie rzeka Orzyc, która wraz z sieci ą kana ł ów melioracyjnych, naturalnych cieków wodnych oraz licznych tam reguluje sp ł yw wód powierzchniowych Rze ź ba terenu Obszar jest terenem równinnym o ś redniej wysoko ś ci 125m n.p.m.

6 Omawiany przeze mnie las po ł o ż ony na terenie wsi Nowa Wie ś (tzw. Osady) to g ł ównie bór sosnowy (oko ł o 75%). W tym dojrzewaj ą cym kwiatostanie wi ę kszo ść drzew zaczyna regularnie kwitn ąć i odradza ć nasiona.

7 Oko ł o 16% powierzchni zajmuj ą lasy brzozowo-olchowe, pozosta ł e 4 % stanowi ś wierk b ę d ą cy najstarszym drzewostanem owego obszaru, gdy ż jego wiek mie ś ci si ę w granicach 80 lat, a sporadycznie mo ż na spotka ć okazy nawet 100 –letnie. Rudno le ś ne jest ubogie i sk ł ada si ę z czarnej jagody, natomiast podszycie wyst ę puje sporadycznie.

8 Las jest równie ż schronieniem oraz miejscem w ę drówki wielu zwierz ą t. Na terenie lasu po ł o ż onego w Nowej Wsi z rodziny ssaków mo ż na spotka ć : jelenia, sarn ę, dzika, lisa, kun ę le ś n ą, ł asic ę, zaj ą ca szaraka i myszy. Z p ł azów wyst ę puj ą : ż aby, ropuchy, rzekotki, padalce, z gadów: ż mije, zaskro ń ce.

9 Ptactwo to zarówno gatunki osiad ł e, przebywaj ą ce przez ca ł y rok w tej okolicy, jak i w ę drowne, odlatuj ą ce na zim ę : bocian bia ł y, kaczki, cietrzewie, ż urawie, czajki, kuku ł ki, dudki, dzi ę cio ł y, jaskó ł ki, soko ł y. Licznie wyst ę puj ą mrówki oraz inne owady. Ro ś linno ść omawianego terenu jest zró ż nicowana. Runo le ś ne stanowi ą mchy, wrzosy, jagody borówki, wid ł aki. W warstwie podszytu wyst ę puj ą paprocie le ś ne, dzikie je ż yny i ró ż e, m ł ode krzewy kaliny oraz czeremchy. Warto zaznaczy ć, ż e w tutejszych lasach wyst ę puj ą ró ż norodne rodzaje grzybów, co przyci ą ga zapalonych grzybiarzy nawet z odleg ł ych terenów. Najcz ęś ciej wyst ę puj ą ce grzyby to borowik szlachetny, podgrzybek, kurka, ma ś lak, ko ź lak i g ą ska ż ó ł ta, a z truj ą cych: muchomor sromotnikowy i czerwony oraz borowik szata ń ski.

10 Funkcje gospodarcze tego lasu to g ł ównie mo ż liwo ść pozyskania drewna do u ż ytku publicznego oraz prywatnego, gdy ż przez teren lasu nie przebiegaj ą ś cie ż ki naukowe, edukacyjne itp. Las znajduje si ę w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej dzi ę ki regularnie prowadzonym zr ę bom oraz ich niemal ż e natychmiastowej odnawialno ś ci. Kompleks le ś ny mo ż na wykorzysta ć g ł ównie w celach turystycznych, tworz ą c w jego pobli ż u o ś rodki wypoczynkowe i rekreacyjne. Nale ż y zaznaczy ć, i ż powierzchnia lasu b ę dzie si ę w przysz ł o ś ci zwi ę ksza ć, gdy ż miejscowi rolnicy wyra ż aj ą zamiar skorzystania z projektu przys ł uguj ą cemu pa ń stwom Unii Europejskiej dotycz ą cemu zalesiania powierzchni ma ł o przydatnych produkcji rolnej.


Pobierz ppt "Autor pracy: Natalia Ł api ń ska Zespó ł Szkó ł w Duczyminie im. O. Honoriusza Kowalczyka Klasa III gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google