Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS. Rok akademicki 2008-2009. Termin: 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS. Rok akademicki 2008-2009. Termin: 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS. Rok akademicki 2008-2009. Termin: 2009 r.

3 Pytanie (kwestia) nr 1. Do grona usług (serwisów) pozwalają- cych lepiej wykorzysty- wać Sieć do pracy zespołowej zaliczamy: A. TELNET; B. USENET; C. FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności.

4 Pytanie (kwestia) nr 2. „Ojczyzną” usługi sieciowej o nazwie ‘Internet Relay Chat’ jest: A. Wielka Brytania. B. Holandia. C. Islandia. D. Żadna z powyższych ewentualności.

5 Pytanie (kwestia) nr 3. Dla jakiej części ludności Świata, cywilizacja Zachodu nie jest żadnym punktem odniesienia? (wedle Prof.. Baumana) A. 1/5 (jednej piątej). B. 2/5 (dwóch piątych). C. 4/5 (czterech piątych). D. Żadna z powyższych ewentualności.

6 Pytanie (kwestia) nr 4. ‘Lista dyskusyjna’ A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług (serwisów) sieciowych. C. To uporządkowane grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności.

7 Pytanie (kwestia) nr 5. Do filozoficz- nych funda- mentów ‘etyki komputero- wej’ zaliczamy: A. Utylitaryzm. B. Nominalizm. C. Tomizm. D. Żadna z powyższych ewentualności.

8 Pytanie (kwestia) nr 6. Nazwa ‘telnet’ związana jest z terminem: A. ‘sprzęt elektroniczny’. B. ‘systemy operacyjne’. C. ‘serwisy sieciowe’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

9 Pytanie (kwestia) nr 7. Za twórcę terminu ‘hypertext’ uznawany jest: A. John von Neumann; B. Dennis Ritchie; C. Carl Rogers. D. Żadna z powyższych ewentualności.

10 Pytanie (kwestia) nr 8. Architektura komputera sterowanego programem jest osiągnięciem: A. Claude’a Shannon’a; B. Johna von Neumanna; C. Norberta Wienera. D. Żadna z powyższych ewentualności.

11 Pytanie (kwestia) nr 9. Komputer zarządzający pracą węzła systemu sieciowego to: A. Procesor główny. B. Host C. LAN D. Żadna z powyższych ewentualności.

12 Pytanie (kwestia) nr 10. Zapis 1800 znaków (format *.txt) na nośniku cyfrowym wymaga przestrzeni (około): A. 2 kB B. 20 kB C. 200 kB D. Żadna z powyższych ewentualności.

13 Pytanie (kwestia) nr 11. Zamykanie i otwieranie tzw. ‘sesji’ na hoście unixowym kojarzysz z terminami: A. ‘download - upload’. B. ‘input - output’. C. ‘login - logout’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

14 Pytanie (kwestia) nr 12. Z jakim terminem kojarzysz nazwy: FORTRAN, ALGOL, COBOL? A. ‘aplikacje biurowe’ B. ‘protokoły sieciowe’. C. ‘języki programowania’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

15 Pytanie (kwestia) nr 13. Tzw. ‘supernoma- dyzacja’ społeczeńst- wa ( wedle A. Kocikows- kiego ) może być skutkiem: A. Małej elastyczności serwisów WWW; B. Złej jakości dostępnych obecnie języków programowania. C. Nieokiełznanego rozwoju technologii cyfrowych. D. Żadna z powyższych ewentualności.

16 Pytanie (kwestia) nr 14. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak „porządku” (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy struktury hipertekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności.

17 Pytanie (kwestia) nr 15. Arytmometr i jednostka sterująca to: A. pamięć wewnętrzna B. pamięć zewnętrzna C. procesor systemu D. Żadna z powyższych ewentualności.

18 Pytanie (kwestia) nr 16. Nazwisko: Dennis M. Ritchie kojarzone być winno z terminem: A. ‘pamięć zewnętrzna’; B. ‘protokół komunikacyjny’; C. ‘system operacyjny’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

19 Pytanie (kwestia) nr 17. Nad konstrukcją ENIAC’a pracowali: A. Bool i Shannon B. Ritchie i Wozniak C. Eckert i Mouchly D. Żadna z powyższych ewentualności.

20 Pytanie (kwestia) nr 18. Radykalne uproszczenie komuniko- wania się użytkownika przeciętnego z mikrokom- puterem zaw- dzięczamy: A. Wynalazkowi T. Barnersa-Lee; B. Wynalazkowi GUI.. C. Wynalazkowi terminala tekstowego. D. Żadna z powyższych ewentualności.

21 Pytanie (kwestia) nr 19. Z jaką usługą sieciową kojarzysz terminy ‘post’ i ‘body’ (postu) ? A. Telnet; B. Lista dyskusyjna; C. Poczta elektroniczna. D. Żadna z powyższych ewentualności.

22 Pytanie (kwestia) nr 20. Która z usług bezwzględnie wymaga statusu ‘on-line’ podczas pracy? A. Poczta elektroniczna; B. Lista dyskusyjna; C. IRC; D. Żadna z powyższych ewentualności.

23 Pytanie (kwestia) nr 21. Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa + system operacyjny; B. To maszyna cyfrowa + banki danych; C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych; D. Żadna z powyższych ewentualności.

24 Pytanie (kwestia) nr 22. System operacyjny UNIX powstał pod koniec lat: A. 60-tych XX w. B. 70-tych XX w. C. 80-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

25 Pytanie (kwestia) nr 23. Adres pocz- towy w komunikacji elektronicz- nej zawierać musi (łącznie): A. Adres IP i ‘nickname’ B. Identyfikator i nazwę hosta. C. Nazwę hosta i adres IP. D. Żadna z powyższych ewentualności.

26 Pytanie (kwestia) nr 24. Termin ‘kanał’ kojarzysz z usługa sieciową znaną z akronimu: A. ICT. B. FTP. C. AFP. D. Żadna z powyższych ewentualności.

27 Pytanie (kwestia) nr 25. ‘Thunderbird’ A. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. B. To nazwa programu-klienta jednej z usług sieciowych. C. To nazwa głównego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

28 Pytanie (kwestia) nr 26. Akronim HTTP kojarzyć należy z terminem: A. ‘architektura sieci’. B. ‘język programowania’. C. ‘protokół komunikacyjny’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

29 Pytanie (kwestia) nr 27. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak „porządku” (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy linearnej struktury tekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności.

30 Pytanie (kwestia) nr 28. Kamienie milowe w rozwoju ‘etyki kom- puterowej’ stawiali: A. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. B. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. C. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. D. Żadna z powyższych ewentualności.

31 Pytanie (kwestia) nr 29. „(...) zinstytucjo- nalizowany (...), usystematyzowa- ny proces kształcenia, gdzie użyte, czyli wykorzystane zostają na dużą skalę rozmaite media teleelektroniczne (...)” kojarzysz z : (wykład nr 2) A. definicją terminu ‘e-learning’. B. definicją terminu ‘e-edukacja’. C. definicją terminu ‘platforma e- learningowa’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

32 Pytanie (kwestia) nr 30. Kopiowanie danych (plików) z jednego komputera na inny kojarzysz z akronimem: A. AFP. B. FTP. C. NSF. D. Żadna z powyższych ewentualności.

33 Pytanie (kwestia) nr 31. Nazwisko ‘Eszter Hargittai’ należy kojarzyć z terminem: A. ‘graficzny interfejs użytkownika’; B. ‘wykluczenie cyfrowe’; C. ‘psychologia humanistyczna’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

34 Pytanie (kwestia) nr 32. Termin: ‘grupa dyskusyjna’ kojarzony być winien z nazwą (ew. akronimem): A. ARPANET; B. NSFNET; C. USENET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

35 Pytanie (kwestia) nr 33. Pierwsza strona WWW pojawiła się w Sieci na początku: A. Lat ‘70-tych XX w.; B. Lat ‘80-tych XX w.; C. Lat ‘90-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

36 Pytanie (kwestia) nr 34. Termin ‘etyka informatycz- na’ ukuty został w: A. Połowie lat ‘60-tych; B. Połowie lat ‘70-tych; C. Połowie lat ‘80-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności.

37 Pytanie (kwestia) nr 35. Termin ‘hypertext’ interpreto- wany zgodnie z intencją T. Nelsona kojarzony być winien: A. Z określeniem „sieć wiązek’; B. Z określeniem ‘sieć sieci’; C. Z określeniem ‘sieć tekstów’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

38 Pytanie (kwestia) nr 36. Ile papieru (w kg) pochłania przeciętny nakład przeciętnej publikacji akademickiej (wykład. nr 3) ?: A. 15; B. 150; C. 1500. D. Żadna z powyższych ewentualności.

39 Pytanie (kwestia) nr 37. Jaki program komputerowy odpowiada za dynamiczny rozdział zasobów systemu informatycz- nego?: A. ‘Skype’; B. system operacyjny; C. kompilator. D. Żadna z powyższych ewentualności.

40 Pytanie (kwestia) nr 38. Nazwy: ‘Linux’, ‘FreeBSD’ kojarzyć należy z terminem: A. ‘systemy operacyjne’. B. ‘protokoły komunikacyjne’. C. ‘języki programowania’. D. Żadna z powyższych ewentualności.

41 Pytanie (kwestia) nr 39. Termin ‘etyka kompu- terowa’ ukuty został w: A. Połowie lat ‘60-tych XX w.; B. Połowie lat ‘70-tych XX w.; C. Połowie lat ‘80-tych XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

42 Pytanie (kwestia) nr 40. Ogólno- światowy system dyskusyjny, wykorzystu- jący Sieć dla potrzeb transmisji danych to: A. USERID; B. UUCP; C. USENET. D. Żadna z powyższych ewentualności.

43 Pytanie (kwestia) nr 41. Jaki termin powiązać należy z zadaniem „regulacja zasad kontaktu między komputera- mi w Sieci”?: A. ‘graficzny interfejs użytkownika’. B. ‘protokół komunikacyjny’. C. ‘system operacyjny. D. Żadna z powyższych ewentualności.

44 Pytanie (kwestia) nr 42. Kwestia „paszporty- zacji” i „autentykacji” (wykład nr 13 ) związana była z projektem firmowanym przez korporację: A. Symantec Corporation; B. Skype Corporation; C. SUN Corporation. D. Żadna z powyższych ewentualności.

45 Pytanie (kwestia) nr 43. Który wynalazek zrewolucjoni- zował konstrukcję pamięci wewnętrznej komputerów? : A. Modem. B. Przetwornik A/D. C. Półprzewodnikowy układ scalony. D. Żadna z powyższych ewentualności.

46 Pytanie (kwestia) nr 44. Pierwsze mikrokompu- tery pojawiły się w połowie: A. Lat ‘60 XX w. B. Lat ‘70 XX w. C. Lat ‘90 XX w. D. Żadna z powyższych ewentualności.

47 Pytanie (kwestia) nr 45. Nazwisko Walter Maner kojarzysz z: A. Określeniem‘sieć tekstów’; B. Powstaniem UNIX’a; C. Powstaniem usługi IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności.

48 Pytanie (kwestia) nr 46. Ile milionów par nukleotydów (około, czyli mniej więcej) ma ludzki genom (wykład nr 14.) : A. 3200; B. 320; C. 32. D. Żadna z powyższych ewentualności.

49 Pytanie (kwestia) nr 47. W którym roku IBM przedstawił plany konstrukcji pierwszego mikrokompu- tera klasy PC? A. 1965. B. 1975. C. 1985. D. Żadna z powyższych ewentualności.

50 Pytanie (kwestia) nr 48. Niepowta- rzalny identyfikator komputera w sieci to: A. Adres rejestru; B. Adres IP; C. Userid. D. Żadna z powyższych ewentualności.

51 Pytanie (kwestia) nr 49. Obszar pamięci (szerzej: zasobów) komputera oddany (wydzielony) dla potrzeb użytkownika kojarzysz z terminem: A. Rejestr systemu. B. Konto. C. Usługa sieciowa. D. Żadna z powyższych ewentualności.

52 Pytanie (kwestia) nr 50. Język znaczników hiperteksto- wych znany jest z akronimu: A. PHP; B. HTTP; C. MySQL. D. Żadna z powyższych ewentualności.

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS. Rok akademicki 2008-2009. Termin: 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google