Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE
AKTY PRAWODAWCZE (USTAWODAWCZE) Zwykła procedura prawodawcza Specjalne procedury prawodawcze AKTY NIEPRAWODAWCZE (POZA USTAWODAWCZE) AKTY DELEGOWANE AKTY WYKONAWCZE

2 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE
inicjatywa legislacyjna : KE – przedstawia projekt PE i Radzie Pierwsze czytanie PE uchwala stanowisko i przekazuje je Radzie Rada Zatwierdza stanowisko PE – akt przyjęty w brzmieniu, który odpowiada stanowisku PE Nie zatwierdza stanowiska PE, Rada przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu przekazuje je PE - Rada informuje PE o powodach przyjęcia ww. stanowiska - KE informuje PE o swoim stanowisku Drugie czytanie Jeżeli PE (głosy większosci członków) w ciągu 3 miesięcy Zatwierdzi stanowisko Rady lub nie wypowie się – dany akt przyjety w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady

3 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE
Odrzuci stanowisko Rady – akt jest nieprzyjęty Zaproponuje poprawki do stanowiska Rady – zmieniony w ten sposób tekst jest przekazany Radzie i Komisji, która wydaje opinię w przedmiocie poprawek Rada w ciągu 3 miesiecy od otrzymania poprawek PE Przyjmie wszystkie poprawki – akt uważa się za przyjety nie przyjmie wszystkich poprawek – przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym PE zwołuje komitet pojednawczy Rada stanowi większością kwalifikowaną Rada stanowi jednomyślnie w sprawie poprawek, które stały się przedmiotem negatywnej opinii Komisji Procedura pojednawcza Komitet pojednawczy: członkowie Rady i PE w równej liczbie Termin: 6 tygodni od zwołania Podstawa: stanowiska PE i Rady w drugim czytaniu KE- uczestniczy w pracach i działa na rzecz zbliżenia stanowisk PE i Rady Jeżeli w ciągu 6 tygodni od zwołania komitet pojednawczy nie zatwierdzi wspólnego projektu – akt uważa się za nieprzyjęty

4 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE
Trzecie czytanie – komitet pojednawczy zatwierdza wspólny projekt PE i Rada mają 6 tygodni od zatwierdzenia na przyjęcie danego aktu zgodnie z tym projektem PE stanowi większością oddanych głosów Rada stanowi większością kwalifikowaną – przyjęcie aktu W przeciwnym razie proponowany akt uważa się za nieprzyjety

5 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH SPECJALNA PROCEDURA – art. 289 ust
STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH SPECJALNA PROCEDURA – art. 289 ust. 2 TFUE Inicjatywa legislacyjna: państwa członkowskie Parlament Europejski Bank Centralny Trybunał Sprawiedliwości Europejski Bank Inwestycyjny Środki prawne: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje Instytucje uchwalające: Parlament z udzialem Rady Rada z udziałem Parlamentu Przebieg danej specjalnej procedury ustawodawczej okreslony jest przez konkretny przepis TFUE, przy czym procedury te mogą różnic się od siebie! Istotna rola mechanizmu nadzorowania przez parlamenty narodowe państw członkowskich przestrzegania zasady proporcjonalności

6 AKTY NIEPPRAWODAWCZE/ POZAUSTAWODAWCZE
akty, które nie są przyjęte na podstawie zwykłej lub specjalnej procedurze prawodawczej oraz decyzje Rady przyjęte na podstawie art. 24 i art. 26 TFUE Wiążące prawnie akty Komisji lub Rady o charakterze delegowanym lub wykonawczym Zasady stanowienia aktów delegowanych i aktów wykonawczych określone w art. 290 i art. 291 TFUE Procedury stanowienia tego typu aktów w każdym przypadku określają właściwie postanowienia Traktatów

7 AKTY DELEGOWANE Art. 290 TFUE
akty o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego Akty Komisji wydane na podstawie kompetencji delegowanych jej przez Radę lub Parlament, pochodne w stosunku do aktu delegującego

8 AKTY WYKONAWCZE Art. 291 TFUE brak definicji
Jest wydawany przez Komisję, lub w wyjątkowych okolicznościach przez Radę, i tylko wówczas gdy konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii


Pobierz ppt "PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google