Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE AKTY PRAWODAWCZE (USTAWODAWCZE) I.Zwykła procedura prawodawcza II.Specjalne procedury prawodawcze AKTY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE AKTY PRAWODAWCZE (USTAWODAWCZE) I.Zwykła procedura prawodawcza II.Specjalne procedury prawodawcze AKTY."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE AKTY PRAWODAWCZE (USTAWODAWCZE) I.Zwykła procedura prawodawcza II.Specjalne procedury prawodawcze AKTY NIEPRAWODAWCZE (POZA USTAWODAWCZE) I.AKTY DELEGOWANE II.AKTY WYKONAWCZE

2 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE I.inicjatywa legislacyjna : KE – przedstawia projekt PE i Radzie II.Pierwsze czytanie I.PE uchwala stanowisko i przekazuje je Radzie II.Rada I.Zatwierdza stanowisko PE – akt przyjęty w brzmieniu, który odpowiada stanowisku PE II.Nie zatwierdza stanowiska PE, Rada przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu przekazuje je PE - Rada informuje PE o powodach przyjęcia ww. stanowiska - KE informuje PE o swoim stanowisku III.Drugie czytanie I.Jeżeli PE (głosy większosci członków) w ciągu 3 miesięcy I.Zatwierdzi stanowisko Rady lub nie wypowie się – dany akt przyjety w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady

3 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE II.Odrzuci stanowisko Rady – akt jest nieprzyjęty III.Zaproponuje poprawki do stanowiska Rady – zmieniony w ten sposób tekst jest przekazany Radzie i Komisji, która wydaje opinię w przedmiocie poprawek II.Rada w ciągu 3 miesiecy od otrzymania poprawek PE I.Przyjmie wszystkie poprawki – akt uważa się za przyjety II.nie przyjmie wszystkich poprawek – przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym PE zwołuje komitet pojednawczy Rada stanowi większością kwalifikowaną Rada stanowi jednomyślnie w sprawie poprawek, które stały się przedmiotem negatywnej opinii Komisji IV.Procedura pojednawcza I.Komitet pojednawczy: członkowie Rady i PE w równej liczbie II.Termin: 6 tygodni od zwołania III.Podstawa: stanowiska PE i Rady w drugim czytaniu IV.KE- uczestniczy w pracach i działa na rzecz zbliżenia stanowisk PE i Rady V.Jeżeli w ciągu 6 tygodni od zwołania komitet pojednawczy nie zatwierdzi wspólnego projektu – akt uważa się za nieprzyjęty

4 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH ZWYKŁA PROCEDURA – art. 294 TFUE V.Trzecie czytanie – komitet pojednawczy zatwierdza wspólny projekt I.PE i Rada mają 6 tygodni od zatwierdzenia na przyjęcie danego aktu zgodnie z tym projektem PE stanowi większością oddanych głosów Rada stanowi większością kwalifikowaną – przyjęcie aktu II.W przeciwnym razie proponowany akt uważa się za nieprzyjety

5 STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH SPECJALNA PROCEDURA – art. 289 ust. 2 TFUE Inicjatywa legislacyjna: państwa członkowskie Parlament Europejski Bank Centralny Trybunał Sprawiedliwości Europejski Bank Inwestycyjny Środki prawne: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje Instytucje uchwalające: Parlament z udzialem Rady Rada z udziałem Parlamentu Przebieg danej specjalnej procedury ustawodawczej okreslony jest przez konkretny przepis TFUE, przy czym procedury te mogą różnic się od siebie! Istotna rola mechanizmu nadzorowania przez parlamenty narodowe państw członkowskich przestrzegania zasady proporcjonalności

6 AKTY NIEPPRAWODAWCZE/ POZAUSTAWODAWCZE akty, które nie są przyjęte na podstawie zwykłej lub specjalnej procedurze prawodawczej oraz decyzje Rady przyjęte na podstawie art. 24 i art. 26 TFUE Wiążące prawnie akty Komisji lub Rady o charakterze delegowanym lub wykonawczym Zasady stanowienia aktów delegowanych i aktów wykonawczych określone w art. 290 i art. 291 TFUE Procedury stanowienia tego typu aktów w każdym przypadku określają właściwie postanowienia Traktatów

7 AKTY DELEGOWANE Art. 290 TFUE akty o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego Akty Komisji wydane na podstawie kompetencji delegowanych jej przez Radę lub Parlament, pochodne w stosunku do aktu delegującego

8 AKTY WYKONAWCZE Art. 291 TFUE brak definicji Jest wydawany przez Komisję, lub w wyjątkowych okolicznościach przez Radę, i tylko wówczas gdy konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii


Pobierz ppt "PRAWO WTÓRNE ROZPORZĄDZENIA, DYREKTYWY, DECYZJE AKTY PRAWODAWCZE (USTAWODAWCZE) I.Zwykła procedura prawodawcza II.Specjalne procedury prawodawcze AKTY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google