Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA SUKCESU ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA SUKCESU ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA SUKCESU ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT

2 OGÓLNE INFORMACJE Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany będzie od 1.12.2009 r. do 31.07.2014 r. w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.

3 ZAKRES PROJEKTU Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej, Trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT.

4 ZAKRES PROJEKTU Dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych  I edycja – wrzesień 2010 – kwiecień 2013  II edycja – wrzesień 2011 – kwiecień 2014 Zajęcia z przedsiębiorczości na internetowej platformie e-learnigowej. 6 obozów naukowych w Gdańsku w lipcu 2011r., lipcu i sierpniu 2012r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

5 BENEFICJENCI OSTATECZNI Młodzież szkół ponadgimnazjalnych czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przynajmniej 1848 uczniów ze 132 szkół. Uczniowie klas I z liceum oraz klas II technikum

6 BENEFICJENCI OSTATECZNI W każdym województwie powstaną 33 Szkolne Koła Naukowe (SKN),  I edycja – 11 SKN (wrzesień 2010 – kwiecień 2013),  II edycja – 22 SKN (wrzesień 2011 – kwiecień 2014). W okresie wrzesień 2011 – kwiecień 2013 każdy Koordynator Regionalny będzie opiekował się 33 SKN.

7 SKN W KAŻDYM WOJEWÓDZTWIE Edycja IEdycja II wrzesień 2010 – sierpień 2011 11 SKN lipiec 2011 Obóz naukowy wrzesień 2011 – sierpień 2012 11 SKN22 SKN lipiec – sierpień 2012 Obóz naukowy wrzesień 2012 – sierpień 2013 11 SKN22 SKN lipiec – sierpień 2012 Obóz naukowy wrzesień 2013 – kwiecień 2014 22 SKN

8 DZIAŁANIE 3: REKRUTACJA SZKÓŁ I BO Beneficjentów Ostatecznych będą stanowili uczniowie z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego, z klas I (trzyletnie licea ogólnokształcące i trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego) oraz z klas II (czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego technikum).

9 DZIAŁANIE 3: REKRUTACJA SZKÓŁ I BO Kryteria wyboru szkoły uczestniczącej w projekcie:  podpisanie przez dyrekcję szkoły deklaracji uczestnictwa współpracy w ramach 3 letniego projektu;  preferowana lokalizacja szkoły w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców;  posiadanie przez szkoły pracowni komputerowej z dostępem do Internetu  preferowane będą szkoły posiadające zasoby informatyczne i multimedialne pozyskane dzięki wsparciu z EFS lub EFRR;  kolejność zgłoszeń (zachowując równość szans poprzez równocześnie prowadzoną akcję promocyjną we wszystkich 4 województwach);

10 DZIAŁANIE 3: REKRUTACJA SZKÓŁ I BO Ze względu na założenia projektu dotyczące profilu językowego poszczególnych SKN (w województwach: pomorskim, wielkopolskim, zachodnio-pomorskim planuje się utworzyć w I Edycji po 6 SKN o profilu angielskim i 5 o profilu niemieckim, a w kujawsko- pomorskim 7 o profilu angielskim i 4 o profilu niemieckim, a w II Edycji 12 SKN o profilu angielskim i 10 o profilu niemieckim w trzech województwach oraz w kujawsko-pomorskim 14 o profilu angielskim i 8 o profilu niemieckim) o zakwalifikowaniu szkoły zadecyduje również wybór przez dyrektora profilu językowego i ilość wolnych miejsc w danej grupie językowej. Możliwość zebrania w danej szkole co najmniej 14 uczniów zainteresowanych uczestnictwem w trzyletnim cyklu zajęć.

11 DOKUMETY REKRUTACYJNE BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 1.Regulamin Rekrutacji i Organizacji Zajęć 2.Formularz rekrutacyjny Ucznia 3.Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo Ucznia w Projekcie 4.Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie 5.Umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi 6.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu 7.Zgoda na wykorzystanie wizerunku Ucznia

12 DZIAŁANIE 4: OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA

13 DZIAŁANIE 4: OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA Program nauczania oraz platforma e-learningowa przewiduje powstanie 3 autorskich programów, które w sposób zintegrowany rozwijać będą umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość, język angielski lub język niemiecki i ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej. Programy nauczania języków obcych i przedsiębiorczości będą kompatybilne i komplementarne. Ich skład to szereg autorskich materiałów (materiały dydaktyczne, szkoleniowe i testy). Autorami programów będą specjaliści z dziedziny nauczania przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka niemieckiego z bogatym doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania.

14 DZIAŁANIE 4: OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA Uzupełnieniem programu językowego będą zakupione i sprofilowane na zagadnienia zawodowo-biznesowe podręczniki z ćwiczeniami dla BO. Rozszerzą one i usystematyzują proces nabywania przez BO kompetencji kluczowych. Recenzją programów zajmą się pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na nowatorskie cechy 3 programów i zintegrowanego programu jako całości, przewidziano konsultacje dla 264 nauczycieli realizujących program. Będą one prowadzone przez twórców programu w zakresie jego treści.

15 DZIAŁANIE 4: OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA

16

17 DZIAŁANIE 5: PLATFORMA MOODLE Do realizacji programu SKN zostanie wykorzystana internetowa platforma e- learningowa. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej.

18 DZIAŁANIE 5: PLATFORMA MOODLE Na platformie internetowej powstaną e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne. Wbudowane narzędzia pozwolą na indywidualny dobór tempa nauki oraz realizację treści zgodnie z progresją programową. Organizowane będą też konkursy i testy.

19 DZIAŁANIE 6: DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) W ramach Szkolnych Kół Naukowych (SKN), odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego lub niemieckiego przy wykorzystaniu ICT. W ciągu 3 lat każdy uczeń weźmie udział w:  w zajęciach z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo,  28 spotkaniach (90 min. raz w miesiącu) z nauczycielem przedsiębiorczości w celu omówienia bieżącej pracy uczniów nad projektem i pomocy w realizacji zadań grupowych.

20 DZIAŁANIE 6: DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) W ciągu 3 lat każdy uczeń weźmie udział w:  łącznie 300 godzinach lekcyjnych (110+110+80 godzin w poszczególnych latach szkolnych) zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 h lekcyjne (45 minut) lub 1 raz w tygodniu w bloku weekendowym (4 h lekcyjne) w Szkołach, do których uczęszczają uczniowie skupieni w SKN. Dwa razy w miesiącu uczniowie spotkają się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG.

21 DZIAŁANIE 6: DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) Nauczyciele będą stale nadzorować postępy pracy uczniów na platformie. Wszyscy BO będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3 letniej pracy SKN – informator turysty (w I edycji) i informator inwestora (w II edycji). Będą one miały 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką i wraz z wersją elektroniczną programu nauczania wykorzystane zostaną w upowszechnieniu projektu.

22 DZIAŁANIE 6: DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KÓŁ NAUKOWYCH (SKN) Tematy zajęć będą spójne z równolegle odbywającymi się zajęciami z języka angielskiego lub niemieckiego. Ich zakres merytoryczny i słownictwo będą powiązane z przedsiębiorczością i biznesem. Na bieżąco monitorowane będą postępy w nauce poprzez regularnie przeprowadzane testy dostępne na platformie e-learningowej. BO będą informowani na temat swoich wyników oraz otrzymają rekomendacje dalszego rozwoju kompetencji.

23 DZIAŁANIE 7: OBOZY NAUKOWE Termin:  lipiec 2011 r. – 1 obóz,  lipiec i sierpień 2012 r. – 3 obozy,  lipiec i sierpień 2013 r. – 2 obozy, Powstanie autorski program naukowy. Uczestnikami obozu będą przedstawiciele każdej grupy. Uczestniczyć będą oni w atrakcyjnych i intensywnych zajęciach z przedsiębiorczości i języka obcego.

24 DZIAŁANIE 7: OBOZY NAUKOWE Obóz będzie też okazją do spotkań z kadrą akademicką UG podczas wykładów z przedsiębiorczości oraz zajęć z psychologii biznesu. Obecność przedstawicieli SKN na obozie będzie wsparciem dla wszystkich BO w kolejnym roku pracy nad projektem.

25 DZIAŁANIE 8: UPOWSZECHNIENIE PROGRAMU I REZULTATÓW PROJEKTU Publikacja w wersji elektronicznej i książkowej finalnego produktu działalności SKN z każdej edycji (informatory).  Odbiorcy wersji elektronicznej informatora: BO, opiekunowie SKN, szkoły biorące udział w projekcie.  Cel: popularyzacja efektów wypracowanych w ramach projektu.

26 DZIAŁANIE 8: UPOWSZECHNIENIE PROGRAMU I REZULTATÓW PROJEKTU Upowszechnienie programu nauczania w wersji drukowanej informatora oraz wersja elektroniczna programu nauczania  Odbiorcy instytucje oświatowe nie biorące udziału w projekcie.  Cel: popularyzacja programu nauczania integrującego wiedzę biznesową z kompetencjami językowymi na praktycznych przykładach wspólnej pracy uczniów z 4 województw oraz pokazanie uczniom w jaki sposób mogą nabytą wiedzę z przedsiębiorczości i języka obcego wykorzystać w praktyce.


Pobierz ppt "REALIZACJA PROJEKTU SZKOŁA SUKCESU ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google