Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System stypendialny Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System stypendialny Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"— Zapis prezentacji:

1 System stypendialny Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pljk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan prezentacji: Informacje ogólne Stypendia Instytucjonalne Stypendia Indywidualne Konkursy Zasady finansowe Przydatne linki

3 Główne cele: Rozwój kadr naukowych w Europie Możliwość rozwoju kariery naukowej badaczy Promocja doskonałości Rozwój współpracy międzynarodowej (mobilność naukowców)

4 Ogólne założenia 12 rodzajów grantów Budżet – 1,580 mln euro Brak limitu wieku Akceptowany każdy obszar i dziedzina badań (o wymiarze europejskim) Wniosek składa: naukowiec lub instytucja Finansowanie pobytów poza Europą Finansowanie naukowców z krajów trzecich

5 Uczestnicy Instytucja: każda jednostka działająca aktywnie na polu nauki: instytuty naukowe, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, centra szkoleniowe, przedsiębiorstwa (MŚP) Naukowcy: -early stage researchers – mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego, po uzyskaniu tytułu magistra (doktoranci) -Experienced researchers – 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskani tytułu magistra lub doktora

6 Kraje EU Member States – wszystkie kraje członkowskie są w pełni uprawnione Associated States – kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Chorwacja Inne: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Third Countries – kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach

7 Akcje MC - ogólne zasady finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np.granty powrotne). Nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo-miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju

8 Podział stypendiów MC I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle instytucją macierzystą

9 I. Stypendia Instytucjonalne Marie Curie (Host - driven actions) Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy Marie Curie Conferences and Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe

10 Kto może ubiegać się o grant? O stypendium ubiega się instytucja Inicjatywa oddolna Dowolna tematyka Wymiar europejski Celem akcji jest wspieranie sieci badawczych, organizacji naukowych oraz przedsiębiorstw w wymianie oraz rozwoju wiedzy, naukowców a także wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy.

11 Sieci Badawczo Szkoleniowe Research Training Networks  wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo- dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów  główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców  również transfer wiedzy dzięki doświadczonym naukowcom (4-10 lat doświadczenia bad. lub tytuł PhD)  rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami  przezwyciężanie rozdrobnienia w nauce - zwłaszcza w dziedzinach gdzie nie ma współpracy i integracji na obszarze europejskim.

12 Kto może składać wniosek? Min. 3 jednostki badawcze, przedsiębiorstwa, lub organizacje międzynarodowe z 3 różnych krajów europejskich (z czego min. z 2 krajów UE lub kandydujących); Możliwość uczestnictwa instytucji z krajów trzecich – jeśli niezbędne dla projektu (do 30% budżetu); Każdy z partnerów musi mieć swoją rolę w projekcie, komplementarność; min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia! Budżet projektu: 1,5 mln do 3 mln euro Czas trwania projektu - do 4 lat Czas trwania stypendium indywidualnego od 3 do 36 miesięcy

13 Szkolenie Początkujących Naukowców Early Stage Research Training  wspieranie i rozwój działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych (uczelniach, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach, centrach szkoleniowych), poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów  szkolenie początkujących naukowców  ponadto program szkoleniowy może obejmować: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja  zachęcenie przedsiębiorstw do udział w szkoleniach, między innymi poprzez przeznaczenie 15% budżetu przeznaczonego na tę akcję na finansowanie ich uczestnictwa

14 Rodzaje projektów: projekt może zostać przygotowany przez: - single host - pojedynczą instytucję lub grupę instytucji z jednego kraju pracujących wspólnie nad problemem badawczym lub tematem szkoleniowym - multi-partner hosts - grupę instytucji znajdujących się w różnych krajach (minimum to 3 partnerów z 3 krajów członkowskich lub stowarzyszonych) Budżet projektu: od 300 tys. do 3 mln. euro Czas trwania projektu do 4 lat, a stypendium indywidualnego do 3 do 36 miesięcy

15 Transfer Wiedzy Transfer of knowledge uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego Transfer Wiedzy (przekazywanie wiedzy, umiejętności i metod badawczych przez doświadczonych naukowców) Czas trwania projektu: do 4 lat Deadline: 25 stycznia 2006r., budżet- 47 mln euro !Deadline: 25 stycznia 2006r., budżet- 47 mln euro ! Akcja ta jest realizowana poprzez dwie kategorie stypendiów: - Stypendia rozwojowe (Marie Curie Development Scheme) - Stypendia współpracy (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership Scheme)

16 Stypendia rozwojowe (Marie Curie Development Scheme) Celem jest wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych poprzez przyjmowanie i wysyłanie doświadczonych badaczy, Priorytet dla krajów kandydujących i less-favoured regions UE – 70% budżetu akcji W ramach projektu możliwe jest:  przyjmowanie doświadczonych badaczy na stypendia od 2 do 24 miesięcy  wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 2 lata w instytucji macierzystej

17 Stypendia współpracy (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership Scheme)  wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami  projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych  finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy  doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych  pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze

18 Konferencje i kursy szkoleniowe Conferences and Training Courses 1. MC Series of events (I) wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy

19 MC Series of events (II)  jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów  min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy  imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje – tworzące jednolity plan szkoleniowy  jedno lub różne miejsca  jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego)  czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni

20 MC Series of events (III)  liczba uczestników: do około 150/ impreza  udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych  max. 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju  przewidywane dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od 180 tys. do 1,4 mln. euro  Deadline: 17 maja 2006r., budżet – 12.250.000 euro

21 MC Large Conferences  jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję  liczba uczestników powyżej 150  udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych (KE finansuje udział tylko młodych badaczy)  dofinansowanie około 50 000 euro  możliwość organizacji w kraju trzecim

22 II. Stypendia Indywidualne Marie Curie Individual –driven actions Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe

23 Stypendia europejskie (EIF)  dla naukowców z krajów członkowskich i stowarzyszonych  doświadczeni badacze (powyżej 4 lat doświadczenia lub doktorat)  miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone  Deadline: 19 stycznia 2006r., budżet: 70 mln €  Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy

24 Stypendia wyjazdowe (OIF)  pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich  projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym  projekt przygotowuje stypendysta z instytucją, w której będzie miała miejsce faza druga  Deadline: 18 stycznia 2006r., budżet: 22 mln. euro  Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy

25 Stypendia przyjazdowe (IIF)  zachęta dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich do podjęcia pracy badawczej w Europie  przeznaczona na prowadzenie prac badawczych w instytucjach mieszczących się w krajach członkowskich lub stowarzyszonych  wzmocnienie poziomu europejskiej nauki poprzez transfer wiedzy spoza Europy  po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się  Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy

26 III. Promocja i uznawanie doskonałości (Excellence promotion and recognition) W ramach tej akcji przyznawane są granty służące promowaniu i nagradzaniu europejskich zespołów badawczych, zwłaszcza pracujących w nowych lub dopiero rodzących się obszarach badań, a także prezentowaniu osobistych osiągnięć europejskich uczonych w celu wspierania ich dalszego rozwoju i uznania międzynarodowego. 1. Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych 2. Marie Curie Excellence Awards Nagrody Marie Curie 3. Marie Curie Chairs Katedry Marie Curie

27 Granty Marie Curie dla najlepszych (Marie Curie Excellence Grants)  wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych  projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego  liderem może być naukowiec dowolnej narodowości  lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze  duża autonomia zespołu  tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich  projekt nie może być realizowany w instytucji, w której lider pracował dłużej niż rok  okres trwania projektu: do 4 lat  Deadline: 25 stycznie 2006r., budżet - 45 mln €

28 Katedry Marie Curie (Marie Curie Chairs)  zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych  naukowcy każdej narodowości  kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku  naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania  Deadline: 25 stycznia 2006r., budżet - 10 mln €

29 Nagrody Marie Curie (Marie Curie Excellence Awards)  dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej  co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys. € każda  Deadline: 15 luty 2006r.

30 IV. Granty powrotne i reintegracyjne (Return and reintegration grants) Europejskie Stypendia Reintegracyjne (Marie Curie European Reintegration Grants)  jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych  jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; będzie zawierał także wynagrodzenie! (LFR lub CC)  reintegracja musi obejmować co najmniej 2 lata  budżet akcji: 10 mln €

31 Międzynarodowe Stypendia Reintegracyjne (Marie Curie International Reintegration Grants)  2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą  nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich  jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia  reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata  mogą być łączone z innymi akcjami  budżet akcji: 10 mln €

32 Pomoc w poszukiwaniu stypendystów European Researcher’s Mobility Web portal http://europa.eu.int/eracareers European Network of Mobility Centreshttp://www.eracareers-poland.gov.pl

33 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców DWIE GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALA: ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo- badawcze oraz przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe) –Zamieszczenie ofert pracy o charakterze naukowo-badawczym –Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca NAUKOWCY –Zamieszczenie CV w bazie danych –Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, dotacji czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych –Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych (administracyjno-prawnych i społeczno-kulturowych) związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju –Forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami

34 Ocena wniosków Wprowadzono nowe procedury składania i oceniania wniosków: 1-stopniowe składanie wniosków (stypendia instytucjonalne) 1-stopniowe składanie wniosków, ale z 2- stopniową ewaluacją (stypendia indywidualne i promocja doskonałości) 1-stopniowe składanie wniosków (stypendia reintegracyjne)

35 Kryteria oceny wniosków 1)jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu, 2)jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy 3)jakość instytucji goszczącej 4)doświadczenie potencjalnego stypendysty 5)zarządzanie projektem 6)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC oraz wymierne korzyści dla UE 7)zarządzanie własnością intelektualną

36 Finansowanie KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą  finansowanie EU wynosi do 100%  finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium  wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej-kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia  kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju  stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”

37 Świadczenia dla stypendysty (I) koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega „correction coefficients” dwie grupy kwot: pierwsza - „employment contracts” druga – „fixed amount stipends”: zgodna z narodową legislacją + opłacona składka na ubezpieczenie społeczne

38 Wynagrodzenie (II) KategorieUmowa o pracę (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 30 55015 275 Experienced researchers (4- 10 years experience) 47 00023 500 Experienced researchers (>10 years experience) 70 50035 250

39 Świadczenia dla stypendysty (III) koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją < 500 km: 250 € 500 –1.000 km: 500 € 1.000 –1.500 km: 750 € 1.500 – 2.500 km: 1.000 € 2.500 – 5.000 km: 1.500 € 5.000 – 10.000 km: 2.000 € >10.000km: 2.500 €

40 Świadczenia dla stypendysty (IV) koszty relokacji (mobility allowance): - podlega „correction coefficients” - przyznawana stypendystom wyjeżdżającym z kraju - wysokość miesięcznie: 500 € (bez rodziny) 800 € (z rodziną) dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów trwających min. 1 rok

41 Świadczenia dla stypendysty (V) dodatek „badawczy” („expenses of participating”) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwoty stałe, zróżnicowane w zależności od rodzaju stypendium 1. Stypendia indywidualne: 500 € /miesiąc lub 750 € /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych 2. EST: 250 € /miesiąc lub 500 € /miesiąc w przypadku prac laboratoryjnych; ToK: jak EST lub rzeczywiste, ale max 1200 €

42 Dofinansowanie instytucji  Koszty rzeczywiste związane z projektem (program badawczy, szkoleniowy, wymiana informacji)  Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%)  Koszty ogólne (overheads) - zwykle do 10% kosztów bezpośrednich  Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt zależne od rodzaju stypendium i uzasadnione

43 Terminy konkursów Research Training Networks2 grudnia 2004; 8 września 2005; Host Fellowships for Early Stage Research Training 15 grudnia 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge 15 lutego 2006 18 maja 2005; 15 lutego 2006 Conferences and Training Courses 17 maja 2006 18 maja 2005, 17 maja 2006 Intra-European Fellowships16 lutego 2005; 19 stycznia 2006 Outgoing International Fellowships19 stycznia 2005; 18 stycznia 2006 Incoming International Fellowships19 stycznia 2005; 18 stycznia 2006 Excellence Grants16 lutego 2005; 25 stycznia 2006 Excellence Awards16 lutego 2005; 15 lutego 2006 Chairs16 lutego 2005; 25 stycznia 2006 European Reintegration GrantsKonkurs otwarty, terminy od 19 stycznia 2005 do 19 lipca 2006 International Reintegration Grants -//-

44 Gdzie szukać informacji? - Serwis CORDIS Komisji Europejskiej http://fp6.cordis.lu/ - Akcje Marie Curie w 6PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions - Strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.6pr.pl/ - Wyszukiwarka stypendiów w ramach akcji MC http://mc-opportunities.cordis.lu/ - Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

45 Polska w 6 Programie Ramowym F-FinansowanieN-Skierowane do negocjacjiRL-Na liście rezerwowej R-Dobrze ocenioneE-OcenioneS-Złożone FNRLRESSumaSukces % Udział % Udział w akcjach Marie Curie 10339223857960120,39,7

46 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pljk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "System stypendialny Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"

Podobne prezentacje


Reklamy Google