Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Matka zast ę pcza” – problemy etyczne „Dziecko z umowy” – dyskrecjonalność sędziowska w kontekście umowy o zastępcze macierzyństwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Matka zast ę pcza” – problemy etyczne „Dziecko z umowy” – dyskrecjonalność sędziowska w kontekście umowy o zastępcze macierzyństwo."— Zapis prezentacji:

1 „Matka zast ę pcza” – problemy etyczne „Dziecko z umowy” – dyskrecjonalność sędziowska w kontekście umowy o zastępcze macierzyństwo.

2 Problem dyskrecjonalności sędziowskiej Czy w jakimkolwiek aspekcie sprawy zwi ą zanej z zast ę pczym macierzy ń stwem s ę dzia porusza si ę w sferze dyskrecjonalno ś ci, czy te ż orzeka na podstawie przepisów, które swobod ę decyzji s ę dziego wykluczaj ą ?

3 Dyskrecjonalność w szerokim znaczeniu Dyskrecjonalno ść w szerokim znaczeniu dotyczy ka ż dej sfery działalno ś ci s ę dziego: w procesie ustalania walidacji konkretnego przepisu prawnego, jego wykładni (interpretacji), oceny materiału dowodowego, kwalifikacji prawnej faktów oraz wyboru konsekwencji prawnych.

4 Dyskrecjonalność w wąskim znaczeniu Dyskrecjonalno ść w w ą skim znaczeniu obejmuje tylko ustalenie konsekwencji prawnych. W uj ę ciu B. Wojciechowskiego przez dyskrecjonalno ść s ę dziowsk ą rozumie si ę ka ż d ą tak ą sytuacj ę, w której s ę dziemu pozostawiona jest mo ż liwo ść dokonania wyboru pomi ę dzy przynajmniej potencjalnie tak samo usprawiedliwionymi i zgodnymi z prawem alternatywnymi rozwi ą zaniami dotycz ą cymi ustalenia konsekwencji prawnych rozpatrywanego przypadku.

5 Umowa o zastępcze macierzyństwo jako przykład hard cases. Zast ę pcze macierzy ń sko w Polsce nie jest uregulowane prawnie. Jednak ż e w Internecie mo ż na znale źć oferty kobiet, które decyduj ą si ę urodzi ć dziecko na rzecz mał ż e ń stwa / pary, która bezskutecznie stara si ę o potomstwo.

6 Zastępcze macierzyństwo - definicja Macierzy ń stwem zast ę pczym nazywamy sytuacj ę, w której kobieta decyduje si ę na zaj ś cie w ci ążę i urodzenie dziecka w celu przekazania praw rodzicielskich na inn ą osob ę lub osoby.

7 Rodzaje macierzyństwa zastępczego Cz ęś ciowe macierzy ń stwo zast ę pcze – kobieta maj ą ca urodzi ć dziecko zostaje sztucznie zapłodniona nasieniem m ęż czyzny, który chce by ć ojcem dziecka b ą d ź anonimowego dawcy – wówczas matka biologiczna jest zarazem matk ą genetyczn ą, ale nie jest matk ą socjologiczn ą. Pełne macierzy ń stwo zast ę pcze – do macicy kobiety maj ą cej urodzi ć dziecko zostaje wszczepiony cudzy embrion – matka biologiczna nie jest matk ą genetyczn ą ani socjologiczn ą.

8 Podtypy pełnego macierzyństwa zastępczego Kryterium dawca komórki: 1) dawczyni komórki jajowej to matka chc ą ca wychowa ć dziecko (wówczas matka genetyczna jest zarazem matk ą socjologiczn ą ); 2) dawczyni komórki jest obc ą dla obu stron kobiet ą (wówczas matka genetyczna nie jest matk ą socjologiczn ą ani biologiczn ą ).

9 W zale ż no ś ci od tego, kto b ę dzie dawc ą nasienia, relacje rodzinne powstałe w wyniku zast ę pczego rodzicielstwa ulegn ą dodatkowym komplikacjom.

10 Prawne aspekty umowy o zastępcze macierzyństwo – przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron Dziecko jako przedmiot umowy (zrzeczenie si ę praw rodzicielskich do dziecka); Czynno ś ci zwi ą zane z zaj ś ciem w ci ążę i urodzeniem dziecka jako przedmiot umowy (usługa zwi ą zana z udost ę pnieniem własnego ciała i podj ę ciem si ę okre ś lonych czynno ś ci); Dodatkowe ustalenia umowne: okre ś lone zachowania w trakcie ci ąż y, zobowi ą zanie do usuni ę cia dziecka defektywnego.

11 Roszczenia prawne w związku z powstaniem stosunku prawnego zastępczego macierzyństwa Powództwo o ustalenie i zaprzeczenie macierzy ń stwa Powództwo o wydanie dziecka po urodzeniu Powództwo o odebranie dziecka po urodzeniu Powództwo o odszkodowanie z tytułu nie wywi ą zania si ę której ś stron z umowy, w zwi ą zku ze szkodami poniesionymi wskutek ci ąż y i porodu oraz w zwi ą zku ze szkodami prenatalnymi (brak dotrzymania warunków umowy) Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

12 Konflikt zasad: Zasada ochrony prywatno ś ci Zasada wolno ś ci dysponowania mo ż liwo ś ciami prokreacyjnymi Zasada równo ś ci płci w korzystaniu z mo ż liwo ś ci prokreacyjnych Zasada dobra dziecka Zasada integralno ś ci ciała Zasada trwało ś ci i integralno ś ci rodziny Zasada swobody umów Zasada pewno ś ci i stabilno ś ci stanu cywilnego Zasada ustawowej okre ś lono ś ci czynno ś ci prawnych i instytucji prawnych Zasada „s ą dowego nadzoru” nad adopcj ą w ka ż dym jej aspekcie Zasada porz ą dku publicznego Zasada dopuszczalno ś ci korzystania z pomocy medycznej w sytuacji, która wymaga podj ę cia działa ń terapeutycznych (przy zało ż eniu, ż e macierzy ń stwo zast ę pcze to terapia wobec bezpłodno ś ci).

13 Prawo karne i macierzyństwo zastępcze Handel lud ź mi Kazirodztwo Kodeks karny nie wymienia macierzy ń stwa zast ę pczego ani po ś rednictwa w jego dokonaniu jako czynów zabronionych. Zgodnie z zasad ą nullum crimen sine lege zachowania takie we wszystkich formach stadialnych oraz zjawiskowych pozostaj ą niekaralne, nawet je ż eli s ą dokonywane w celu uzyskania korzy ś ci maj ą tkowej.

14 Na gruncie prawa polskiego wszelkie rozstrzygni ę cia w kwestii zast ę pczego macierzy ń stwa nie maj ą charakteru rozstrzygni ę cia dyskrecjonalnego. W tej sprawie nie da si ę bowiem wyró ż ni ć kilku rozstrzygni ęć, które byłyby dopuszczalne, tzn. zgodne z prawem. Nie zmienia tego ż aden argument natury prawnej czy pozaprawnej, który mógłby zosta ć zaakceptowany w systemie prawa.

15 Umowa o zast ę pcze macierzy ń stwo jest niewa ż na. Problemem jest dobro dziecka. Argumenty etyczne za i przeciw macierzy ń stwu zast ę pczemu.


Pobierz ppt "„Matka zast ę pcza” – problemy etyczne „Dziecko z umowy” – dyskrecjonalność sędziowska w kontekście umowy o zastępcze macierzyństwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google