Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ 2014-2020 Nowe perspektywy dla współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu Ewelina Miłoń, Agata Nowacka Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ 2014-2020 Nowe perspektywy dla współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu Ewelina Miłoń, Agata Nowacka Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ 2014-2020 Nowe perspektywy dla współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu Ewelina Miłoń, Agata Nowacka Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

3 Program Erasmus+ Czas trwania: 2014-2020 Zakres: wszystkie obszary i formy edukacji Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Budżet: 14,7 mld euro (40-procentowy wzrost) Instytucje zarządzające: Komisja Europejska/Agencja Wykonawcza Narodowe Agencje (w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

4 Dlaczego nowe podejście? Nowe wyzwania + rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, + wysokie bezrobocie wśród młodzieży. Nowy program + zintegrowany, bardziej przystępny, + zorientowany na zdobywanie umiejętności niezbędnych dla zatrudnienia, + nowe możliwości unowocześniania kształcenia i uczenia się, + nowe partnerstwa miedzy światem edukacji i światem pracy. + większe oddziaływanie na polityki edukacyjne krajów UE, + większa integracja między kształceniem formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, + nacisk na korzyści ze współpracy międzynarodowej (europejska wartość dodana).

5 Większe oddziaływanie programu na polityki edukacyjne Strategiczne kierunki rozwoju (cele, dokumenty odniesienia) + Na poziomie UE Europa 2020 Edukacja i szkolenia (ET) 2020 Europejska współpraca w obszarze młodzieży (2010-2018) Współpraca europejska w dziedzinie sportu Współpraca europejska, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa wyższego i działań młodzieżowych + Na poziomie krajowym Długookresowa strategia rozwoju kraju Strategia rozwoju kraju 2020 Strategia rozwoju kapitału społecznego Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Perspektywa uczenia się przez całe życie 2030

6 Cele szczegółowe Erasmus+ podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, ich znaczenia dla rynku pracy, poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnych poprzez wzmocnioną współpracę ponadnarodową; promowanie europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, modernizacja systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk oraz wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji; rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących w programie z instytucjami z krajów partnerskich programu w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego; promowanie nauczania i uczenia się języków, promowanie różnorodności językowej oraz świadomości międzykulturowej; [str. 26 Przewodnika po programie]

7 Priorytety programu Erasmus+ Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, technologiami komputerowymi (umiejętności cyfrowe), wielojęzycznością poprzez wykorzystanie innowacyjnych i zorientowanych na osobę uczącą metod i podejść pedagogicznych oraz rozwój odpowiednich metod oceny i certyfikacji opartych na efektach uczenia się. Lepsze wykorzystanie ICT w uczeniu się i nauczaniu poprzez dostęp do OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji i szkoleniach; wspieranie nauczania i oceniania opartego na technologiach. Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji. Dostosowania finansowania i inwestowania w edukację i szkolenia, zmiana podejścia do finansowania rozwoju umiejętności poprzez partnerstwa, stymulowanie debaty na temat efektywnych metod inwestowania w edukacje i szkolenia na poziomie europejskim i krajowym z udziałem wszystkich odpowiednich interesariuszy. [str. 27 Przewodnika po programie]

8 Uczestnicy programu Erasmus+ Kraje uczestniczące w programie (programme countries): 28 państw członkowskich UE Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria Turcja Była republika Jugosławii Macedonia Kraje partnerskie (partner countries): Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony): Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora), w tym Szwajcaria

9 Erasmus+ w liczbach (1) 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże zawodowe; 650 tys. uczniów zawodu i uczestników szkolenia zawodowego otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

10 Erasmus+ w liczbach (2) 125 tys. podmiotów: szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązanie edukacji z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

11 Budżet programu Budżet na lata 2014-2020: 14,7 mld euro (40% wzrost w stosunku do budżetu na lata 2007-2014) z tego 77% na kształcenie i szkolenie, 10 % na młodzież Kształcenie, szkolenie i młodzież podział wg akcji Kształcenie i szkolenie podział wg sektora

12 Budżet programu (Polska) Budżet na rok 2014: ok. 1,4 mld EUR w tym 100.461.727 EUR dla Polski na dofinansowanie działań w 5 sektorach: Szkolnictwo wyższe (48,7%) 45.967.395 EUR Kształcenie i szkolenia zawodowe (29,1%)27.501.787 EUR Edukacja szkolna (6,5%)12.206.348 EUR Edukacja dorosłych (3,8)3.574.686 EUR Młodzież (11,9%)11.211.511 EUR

13 Ważne cechy nowego programu Program zwraca szczególną uwagę na: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji (Europass, Youthpass, Europejskie Ramy Kwalifikacji, ECVET) upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, międzynarodowy wymiar, (min. Współpraca z Krajami Partnerskimi) wielojęzyczność, międzysektorowość, równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu.

14 Zasadnicze zmiany Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne – w postaci eForm Praktycznie brak kosztów rzeczywistych – dofinansowanie oparte na kosztach jednostkowych i ryczałtowych Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną Lepsza synergia między sektorami edukacji szkolnej, zawodowej, wyższej, dorosłych i sektorem młodzieży Podkreślenie związku programu ze strategami i politykami UE w obszarze edukacji i młodzieży i zwiększenie efektywności ich wdrażania na poziomie europejskim i poziomach krajowych

15 Struktura programu Erasmus+ oraz 2 akcje „specjalne”: Jean Monnet i Sport. ERASMUS + Obszary: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

16 EDUKACJA SZKOLNA Akcja 1 | Akcja 2

17 Edukacja szkolna – Akcja 1. Mobilność kadry Główne działania:  Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą nauczycieli oraz kadry.  Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji szkolnej.

18 Główne działania:  Partnerstwa – współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub / i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach,  wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu np. rozwój umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej,  lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty edukacyjnej dla młodzieży,  projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty online z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów i trenerów. Edukacja szkolna – Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

19 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Akcja 1 | Akcja 2

20 Kształcenie i szkolenie zawodowe - Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry Główne działania: + Praktyki i staże za granicą dla osób kształcących się zawodowo, + wyjazdy dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenia zawodowe.

21 Dla kogo? + uczniowie szkół zawodowych, praktykanci (podobnie jak LdV-IVT), + absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu szkoły) + brak możliwości udziału osób bezrobotnych (obecnie PLM). Czas trwania stażu + od 2 tygodni do 12 miesięcy Gdzie? + w przedsiębiorstwach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp., w krajach uczestniczących w programie Kto wnioskuje o dofinansowanie? + organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum organizacji wysyłających z kraju uczestniczącego w programie Kształcenie i szkolenie zawodowe - Akcja 1. Mobilność uczniów

22 Możliwe działania: + Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (dotychczas projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). + Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (dotychczas projekty partnerskie w programie LdV). + Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. + Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (dotychczas projekty transferu innowacji w LLP-LdV). + Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy. + Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE. Nacisk na wspieranie współpracy międzysektorowej, zwłaszcza sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych. Kształcenie i szkolenie zawodowe - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

23 Dla kogo?  Organizacje zajmujące się kształceniem, szkoleniem, młodzieżą oraz instytucje, których działanie ma wpływ na te dziedziny (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, izby gospodarcze, ośrodki doradztwa, związki zawodowe, organizacje kulturalne itp.).  Możliwie jak największa różnorodność typów organizacji sprzyja większym korzyściom z różnorodnych doświadczeń, podejść oraz specyfiki działań.  Partnerstwo strategiczne musi obejmować min. 3 organizacje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Organizacje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Czas trwania projektu?  2 lub 3 lata, Kto wnioskuje o dofinansowanie?  Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa.

24 Możliwe działania:  Identyfikowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności w poszczególnych branżach (sektorach),  zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,  tworzenie innowacyjnych programów kształcenia. Dla kogo?  Organizacje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym, (szkoły zawodowe, techniczne, uczelnie, centra kształcenia i doskonalenia zawodowego, działy szkoleń w przedsiębiorstwach itp.)  Organizacje posiadające wiedzę ekspercką z zakresu danego sektora ekonomicznego (organizacje branżowe, zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze, handlowe, rzemieślnicze, ośrodki badawcze, centra doskonalenia umiejętności, agencje rozwoju)  Instytucje mające funkcje regulacyjne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, certyfikujące, a także ośrodki doradztwa itp.),  Partnerstwo musi obejmować min. 3 organizacje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Organizacje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 2. Sojusze na rzecz umiejętności

25 SZKOLNICTWO WYŻSZE Akcja 1 | Akcja 2

26 Szkolnictwo wyższe – Akcja 1. Mobilność zagraniczna studentów  część studiów w uczelni partnerskiej, praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (credit mobility),  programy wspólnych studiów drugiego stopnia (Joint Masters Degree),  system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą. Mobilność pracowników uczelni  prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich uczelniach za granicą (w tym wizyty specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni),  wyjazdy w celach szkoleniowych (podnoszenie umiejętności i kompetencji).

27 Szkolnictwo wyższe – Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Główne działania:  Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi),  Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa,  Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych),  Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

28 EDUKACJA DOROSŁYCH Akcja 1 | Akcja 2

29 Edukacja dorosłych – Akcja 1. Mobilność kadry dla edukacji dorosłych Główne działania: + Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą. + Job shadowing w instytucjach sektora edukacji dorosłych za granicą.

30 Główne działania: + Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych. + Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania. + Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych). + Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych. + Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi. Edukacja dorosłych – Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

31 MŁODZIEŻ Akcja 1 | Akcja 2 | Akcja 3

32 Młodzież – akcja 1 Mobilność młodzieży + Projekty mobilności młodzieży (młodych ludzi i pracowników młodzieżowych):  Wymiany młodzieży,  Wolontariat Europejski (EVS),  Szkolenia, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne,  Job shadowing lub staż w organizacji młodzieżowej za granicą. + Projekty mobilności złożone przez krajowe/regionalne instytucje publiczne i organizacje działające w zakresie odpowiedzialności społecznej. + Projekty Wolontariatu Europejskiego realizowane przy dużych wydarzeniach międzynarodowych.

33 Młodzież – Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Główne działania: + Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk, + rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń, + walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na poziomie krajowym, poprzez odniesienie ich do „europejskich ram odniesienia” oraz korzystanie z unijnych instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i Youthpass), + współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, + współpraca organizacji młodzieżowych z organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi, + podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich.

34 Młodzież – Akcja 3. Wsparcie reform Główne działania: + Wsparcie dla dialogu usystematyzowanego, + Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży, + Implementacja narzędzi przejrzystości i uznawalności kompetencji (Youthpass) + Organizacja Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

35 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE

36 Akcje Zarządzane Centralnie Jean Monnet Założenia i cele: + Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego. + Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na wysokim poziomie. + Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie międzynarodowej dyskusji i refleksji. + Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej w tym zakresie. + Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji europejskiej.

37 Działania: + Moduły europejskie. + Katedry Jean Monnet. + Centra doskonałości Jean Monnet (np. międzywydziałowe centra wiedzy – eksperci, literatura, dokumenty, programy dla studentów różnych kierunków). + Wsparcie instytucjonalne (np. studia europejskie, centra dokumentacji europejskiej). + Sieci i projekty Jean Monnet (dialog polityka-akademia). Akcje Zarządzane Centralnie Jean Monnet

38 Założenia i cele: + Rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja, + promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, + promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich. Możliwe działania: + Partnerstwa współpracujące (min. 5 organizacji), + Europejskie Imprezy Sportowe non-profit (min. 12 krajów). Akcje Zarządzane Centralnie Sport

39 Najbliższy termin składania wniosków - 4 lutego 2015 r., dla: Akcji 1. - Mobilność osób w dziedzinie młodzieży, Akcji 2. - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Akcji 3. - Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą. Pozostałe terminy dostępne na: www.erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy KONKURS 2015 Terminy składania wniosków

40 KONKURS 2015 Kluczowe dokumenty Kluczowe dokumenty i inne informacje dostępne na stronach: www.ec.europa.eu/erasmus-plus/ www.erasmusplus.org.pl

41 Kontakty Erasmus+ Edukacja szkolna (dawniej Comenius) tel. 22 463 10 40 e-mail: se@erasmusplus.org.pl Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (d. Leonardo da Vinci) tel. 22 463 10 70 e-mail: vet@erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (d. Erasmus) tel. 22 463 10 50 lub e-mail: he@erasmusplus.org.pl Erasmus+ Edukacja dorosłych (d. Grundtvig) tel. 22 463 10 60 e-mail: ae@erasmusplus.org.pl Erasmus+ Młodzież (d. „Młodzież w działaniu”) tel. 22 463 10 80 e-mail: yia@erasmusplus.org.pl Aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi programu Erasmus+, zachęcamy do subskrybowania newslettera: www.erasmusplus.org.pl/newsletter


Pobierz ppt "Erasmus+ 2014-2020 Nowe perspektywy dla współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu Ewelina Miłoń, Agata Nowacka Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google