Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014 – 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014 – 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014 – 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI   2014 – 2017        SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

2 W celu zdiagnozowania sytuacji wychowawczej w szkole i ustalenia priorytetów na rok 2014/2015 przeprowadzono: We wszystkich klasach IV i VI badanie zespołów klasowych metodą mapy problemów wychowawczych (Załącznik nr 1). Zbadano następujące obszary: - Stres. - Ograniczenie w ekspresji. - Relacje z nauczycielami. - Relacje w zespole uczniowskim. - Zagrożenie narkomania. - Relacje w rodzinie. Każdy wychowawca otrzymał skonstruowaną dla swojej klasy mapę ze wskazaniem, jaki problem wystąpił w zespole ze szczególnym nasileniem oraz informację dotyczącą potrzeby podjęcia w tym względzie odpowiednich działań wychowawczych. Wychowawcy klas IV – VI przechowują w/w mapy w dokumentacji wychowawcy klasowego.

3 W klasach IV diagnozę socjometryczną
W klasach IV diagnozę socjometryczną. Wychowawcy klas IV po przeprowadzeniu diagnozy uzyskali informacje stanowiące uzupełnienie do diagnozy metodą – „Mapy problemów wychowawczych”. Dzięki temu badaniu w zespołach wyłonili się uczniowie słabo zintegrowani, odrzuceni od klasy, którym niezbędne było natychmiastowe udzielenie pomocy i wsparcia wychowawcy.

4 We wszystkich klasach IV – VI przeprowadzono analizę aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Wykonano ją we wszystkich klasach IV, V i VI. Miała na celu sprawdzenie systematyczności udziału uczniów w zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem ilości zajęć, na których uczniowie nie ćwiczyli bez uzasadnienia.

5 W klasach II diagnozę z zakresu promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej i relacji z grupą rówieśniczą. W klasach IV - VI diagnozę z zakresu promocji zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej i relacji z grupa rówieśniczą.

6 W klasach IV – VI diagnozę dotyczącą prawdopodobieństwa uzależniania się dzieci od komputera i Internetu.

7 Cele i zadania programu.
Kształtowanie właściwych wzorców, Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności samoświadomości, samooceny i samodyscypliny, Rozwijanie umiejętności empatycznych, współdziałania, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów, Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, obejmujących między innymi zdolność do wybierania pozytywnych, a nie negatywnych rozwiązań życiowych, Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę. Rozwijanie dojrzałej odpowiedzialności, jako właściwego wzorca ról do naśladowania przez innych.

8 Nauka właściwego wyrażania własnych myśli i uczuć.
Wyposażanie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawową wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Kształcenie właściwych umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Wspieranie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień poprzez promowanie zajęć pozalekcyjnych i własną organizacje czasu wolnego. Propagowanie praw dziecka. Doskonalenie współpracy z rodzicami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Promowanie zdrowego stylu życia. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia.

9 Obszary oddziaływań profilaktycznych.
I. Rozwijanie ważnych umiejętności życiowych, wzmacnianie w uczniach postaw i zachowań pożądanych i powszechnie akceptowanych. II. Zapobieganie uzależnieniom i dbałość o bezpieczeństwo. III. Promowanie działań o pozytywnym charakterze. IV. Szerzenie współpracy z rodzicami w zakresie oddziaływań profilaktycznych. V. Doskonalenie umiejętności wychowawczych i uzupełnianie wiedzy profilaktycznej. VI. Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i zachowanie. VII. Profilaktyka zachowań agresywnych.


Pobierz ppt "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014 – 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google