Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Wykonał : Adrian Kopyciński & Damian Kopyciński

2 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Ubezpieczenia społeczne wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa. System ubezpieczeń społecznych obejmuje pracowników najemnych i inne osoby, np. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

3 PODZIAŁ UBEZPECZEŃ SPOŁECZNYCH
Ubezpieczenia społeczne dzielimy na: Ubezpieczenia emerytalne - Polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny. Ubezpieczenia rentowe - Polegają na comiesięcznej wypłacie okreśonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy. Rozróżniamy m.in. rentę inwalidzką, starczą, wdowią, sierocą i rodzinną Ubezpieczenia chorobowe - Polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie Ubezpieczenia wypadkowe - Polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

4 Stawki składek ubezpieczeniowych na rok 2004:
Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wynagrodzenia Ubezpieczenia rentowe: 13% podstawy wynagrodzenia Ubezpieczenia chorobowe: 2,45% podstawy wynagrodzenia Ubezpieczenia wypadkowe: 0,97-3,86% podstawy wynagrodzenia

5 UBEZPIECZENIE ROLNICZE KRUS
Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku (tekst jednolity: Dz.U Nr 7 poz. 25 ze zm.) Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono odrębnej instytucji - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do prowadzenia zadań wyodrębnionych z systemu powszechnego, w tym m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych doświadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. W początkach funkcjonowania systemu , tj. w 1991 r. ubezpieczeniem społecznym rolników zostało objętych ok. 1,75 mln rolników indywidualnych i członków ich rodzin; ok. 1,5 mln osób uzyskało w KRUS świadczenia emerytalno-rentowe. Wg danych na koniec 2005 r. ubezpieczeniu w Kasie podlegało rolników, a emerytury lub renty pobierało świadczeniobiorców. Więcej danych liczbowych w menu KRUS w liczbach i na stronie BIP KRUS.    

6 UBEZPIECZENIE ROLNICZE KRUS
Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. wypłaca tzw. krajowe  renty strukturalne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie. Ubezpieczeniem tym Kasa obejmowała w 2005 roku ponad 2.607,5 tys. ludności rolniczej. Więcej na ten temat w dziale: Świadczenia

7 RODZAJE UBEZPIECZENIA KRUS
W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników; ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.    

8 PREZES KRUS JACEK DUBIŃSKI
Urodzony 8 stycznia 1962 roku w Warszawie. Tytuł zawodowy: magister ekonomii, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1990 r.   Żonaty. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński powołał Pana Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa KRUS z dniem 3 marca 2007 roku, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U r. Nr 7 poz. 25 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz ze zm.) Od 7 sierpnia 2006 roku był Zastępcą Prezesa KRUS.

9 Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Organizacja i tryb działania Rady Rolników Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. RR) funkcjonuje w ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst. jedn. Dz. U. Nr 7 poz. 25 ze zm.). Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw  V kadencja Rady wygasła 31 grudnia 2004 roku.  Na podstawie obowiązującej od 2 maja 2004 r. ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U ) wydane zostało Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28 grudnia 2004 roku  w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków. (Dz. U. Nr 285, poz. 2860).

10 ZAKŁAD ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową instytucją publicznoprawną realizującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Rozporządzenie to doprowadziło do połączenia 5 instytucji (Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakład Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników) w ZUS. W 1955 ZUS został zlikwidowany (jego funkcje przejęły związki zawodowe, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe), a w 1960 reaktywowany. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887, art ). Główna siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 16.

11 Najważniejsze zadania
Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, Dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej (środki FRD mogą być uruchomione najwcześniej w 2009 r.), Realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

12 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Emerytalne 19,52 % (podstawy wymiaru składki tj. wynagrodzenia brutto) Rentowe 13,00 % Chorobowe 2,45 % Wypadkowe (ustalane na podstawie PKD oraz 1,8 % dla mikrofirm)

13 Struktura organizacyjna ZUS
Prezes ZUS - powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego na 5 letnią kadencję Zarząd - liczy od 2 do 4 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa ZUS Rada Nadzorcza liczy 4 członków powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na 5 letnią kadencję. w skład RN wchodzą przewodniczący Rady, 1 przedstawiciel pracodawców, 1 przedstawiciel związków zawodowych, 1 przedstawiciel organizaci emerytów i rencistów W skład ZUS wchodzą: Centrala TJO - Terenowe Jednostki Organizacyjne

14 Prezesi ZUS (od 1960) Stefan Będkowski 1960 - 1981
Henryk Białczyński Ireneusz Sekuła Zofia Tarasińska Wojciech Topiński Lech Milewicz Anna Bańkowska Stanisław Alot Lesław Gajek Aleksandra Wiktorow nadal

15


Pobierz ppt "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google