Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie Wykład 1 - sprawy organizacyjne dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH

2 Prowadzący wykład dr hab. KATARZYNA KRECZMAŃSKA-GIGOL
Instytut Finansów SGH Konsultacje: poniedziałek, gmach „M”, pok. 330, godz

3 Cel wykładu Zapoznanie studentów z pojęciem kapitału i struktury kapitału Zaprezentowanie rodzajów i źródeł kapitału w przedsiębiorstwie Zapoznanie studentów z pojęciem kapitału zainwestowanego i ze wskaźnikami rentowności kapitału zainwestowanego Poznanie przez studentów metod szacowania kosztu kapitału Charakterystyka ryzyka finansowego i dźwigni finansowej Prezentacja głównych nurtów w teorii struktury kapitału Wpływ zmian w strukturze kapitału na tworzenie wartości dodanej w przedsiębiorstwie Poznanie miejsca procesu kształtowania struktury kapitału w systemie zarządzania finansami przedsiębiorstwa i systemie zarządzania wartością przedsiębiorstwa Poznanie uwarunkowań decyzji dotyczących struktury kapitału w przedsiębiorstwie

4 Oznaczenie wykładu Sylabus - [233910-0994],
Liczba godzin: 16 za 3,0 pkt.

5 Wybrana literatura podstawowa
A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 lub 2011.

6 Wybrana literatura uzupełniająca
K. Kreczmańska-Gigol, Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, [w:] K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring, jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi, a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013, s J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008. M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1999. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie – wnioski z konferencji, red. K. Kreczmańska-Gigol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. K. Kreczmańska-Gigol, J. Lipiec, Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych a surogaty kapitału, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 117, 2012, s A. Damodoran, Applied Corporate Finance, Wiley, New York 2006. G. Hawawini, C. Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007. A. Rutkowski Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.

7 Elementy składowe oceny końcowej
Egzamin testowy: 100% Referat wraz z prezentacją – podwyższenie oceny z egzaminu o ½ stopnia Tematy referatów – wybór samodzielny ciekawych artykułów naukowych obcojęzycznych na temat struktury kapitału z ostatnich 10 lat lub sprzed kilkudziesięciu lat (ostateczny termin zgłoszenia tematu referatu – ) lub przykład z praktyki

8 L.p. Data Zagadnienia 1. Sprawy organizacyjne. Omówienie zakresu programu wykładów. Pojęcie kapitału. Różne definicje kapitału. Pojęcie struktury kapitału. Źródła finansowania. Wskaźniki struktury kapitału 2. Kapitał zainwestowany i kapitał nadwyżkowy. Aktywa operacyjne netto. Pojęcie strategii finansowej. Rentowność kapitału własnego i kapitału zainwestowanego. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie. Pojęcie kosztu kapitału. Ryzyko a dochód. Oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu z kapitału. 3. Strategia finansowania - kontynuacja. Kapitał obrotowy netto

9 L.p. Data Zagadnienia 4. Średni ważony koszt kapitału. Metody szacowania kosztu kapitału. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Współczynnik beta. Model zdyskontowanych dywidend Gordona. Charakterystyka kapitału własnego i kapitału obcego. Kapitał hybrydowy. Surogaty kapitału. Zewnętrzne źródła kapitału. Emisje papierów wartościowych. Kredyty i pożyczki bankowe 5. Optymalizacja struktury kapitału. Teorie struktury kapitału. Model Modiglianiego i Millera. Teoria substytucji. Tarcza podatkowa a ryzyko i koszty bankructwa. 6. Koszty agencyjne. Koszty informacyjne. Teoria hierarchii źródeł finansowania.Wewnętrzne źródła kapitału. Zyski zatrzymane. Teoria i polityka wypłat dywidend. Wykup przez spółki własnych akcji. Pozyskiwanie kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych. Eurorynki. Macierz strategii finansowych. Inwestowanie kapitału a tworzenie wartości dodanej 7. Czynniki wpływające na decyzje dotyczące struktury kapitału w przedsiębiorstwie – zachęcające i zniechęcające do wzrostu zadłużenia. Struktura finansowania przedsiębiorstwa w różnych fazach cyklu życia Egzamin zerowy po zajęciach


Pobierz ppt "dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google