Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFS – założenia na lata 2014-2020 Warszawa, 19 lutego 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFS – założenia na lata 2014-2020 Warszawa, 19 lutego 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 EFS – założenia na lata 2014-2020
Warszawa, 19 lutego 2015 r.

2 Mądre wykorzystanie EFS 2014-2020
– ostatnia perspektywa z tak dużymi środkami EFS (15 regionów w kategorii najsłabiej rozwiniętych) Mniej środków z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie Wykorzystanie EFS w latach w taki sposób, aby z efektów interwencji można było korzystać po tym okresie (akcent na wypracowanie trwałych rozwiązań, które będą funkcjonowały po zakończeniu finansowania z EFS)

3 EFS – zmiana logiki PO WER 16 RPO PO KL SPO RZL EQUAL
ZPORR PO KL PO WER 16 RPO EFS – zmiana logiki Pełna absorpcja środków Znaczący wymiar ilościowy Równoległe wsparcie wielu obszarów Rozpoczęcie reform systemowych Większa decentralizacja Koncentracja i rezultaty Efektywność ekonomiczna Terytorialny wymiar Innowacyjność Zapewnienie trwałości Laboratorium zmian społecznych Przygotowanie do absorpcji Testowanie zmian

4 EFS w latach RPO PO WER

5 bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku
34% EFS – PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych interwencja w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego: wsparcie osób młodych szkolnictwo wyższe innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa, mobilność 66% EFS – RPO bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku

6 Struktura PO WER ~ ok. 4,37 mld euro
Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś VI Pomoc Techniczna

7 Przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian (PI 8v)
OŚ II Bezpośrednie wsparcie rozwojowe skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP i pracowników (podejście popytowe) Wsparcie outplacement dla osób zwolnionych i pracowników zagrożonych zwolnieniem System zapewnia jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników (Rejestr Usług Rozwojowych) Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu diagnozowanie potrzeb rozwojowych MMSP oraz opracowanie propozycji planów rozwoju Wsparcie szkoleniowe dla MMSP z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego CT8 PARP, Partnerzy społeczno-gospodarczy REALIZATORZY RPO

8 Strategiczne ukierunkowanie wsparcia
Wymagania formułowane przez Komisję Europejską na etapie negocjacji UP i PO: koncentracja wsparcia na sektorze MMŚP ukierunkowanie wsparcia na pracowników w trudnej sytuacji (nisko wykwalifikowanych, 50+) ukierunkowanie wsparcia na przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

9 Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych
Przedsiębiorstwo Rejestr Usług Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO) PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP)

10 PO KL RPO Ograniczony wpływ przedsiębiorstw na treść oferty szkoleniowej (dominacja strony podażowej nad popytową) Instytucje szkoleniowe oferują jedynie usługi rozwojowe i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia jako projektodawcy Niewielka liczba projektów „szytych na miarę”, dostosowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby Dezaktualizacja założeń projektu w wyniku przedłużającej się procedury wyboru i zatwierdzania projektu do realizacji Szybka reakcja na występujące potrzeby przedsiębiorstw

11 Rejestr Usług Rozwojowych:
pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty szkoleniowej możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników usługi) bieżące monitorowanie jakości udzielanego wsparcia Podejście popytowe (PSF – Podmiotowe Systemy finansowania): szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP uproszczenie procedur większa adekwatność udzielanego wsparcia indywidualizacja finansowanych działań ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

12 Wytyczne w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian skierowane do IZ RPO
Zakres Wytycznych: Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i pracowników Podmiotowe Systemy Finansowania Rejestr Usług Rozwojowych Wsparcie outplacementowe dla osób zwolnionych oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem Działania kontrolne

13 Harmonogram Koniec I kw. 2015 r.: Zatwierdzenie SzOOP PO WER
Opracowanie i zatwierdzenie Rocznych Planów Działania PO WER Opracowanie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez KM PO WER Przyjęcie wytycznych horyzontalnych (w tym Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata ) Opracowanie i udostępnienie w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA ostatecznej wersji instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "EFS – założenia na lata 2014-2020 Warszawa, 19 lutego 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google