Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19 lutego 2015 r. EFS – założenia na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19 lutego 2015 r. EFS – założenia na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 19 lutego 2015 r. EFS – założenia na lata 2014-2020

2 Mądre wykorzystanie EFS 2014-2020 2014-2020 – ostatnia perspektywa z tak dużymi środkami EFS (15 regionów w kategorii najsłabiej rozwiniętych) Mniej środków z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie Wykorzystanie EFS w latach 2014-2020 w taki sposób, aby z efektów interwencji można było korzystać po tym okresie (akcent na wypracowanie trwałych rozwiązań, które będą funkcjonowały po zakończeniu finansowania z EFS)

3 SPO RZL EQUAL ZPORR PO KL PO WER 16 RPO Laboratorium zmian społecznych Przygotowanie do absorpcji Testowanie zmian Pełna absorpcja środków Znaczący wymiar ilościowy Równoległe wsparcie wielu obszarów Rozpoczęcie reform systemowych Większa decentralizacja Koncentracja i rezultaty Efektywność ekonomiczna Terytorialny wymiar Innowacyjność Zapewnienie trwałości EFS – zmiana logiki

4 EFS w latach 2014-2020 RPO PO WER RPO

5 66% EFS – RPO bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku 34% EFS – PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych interwencja w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:  wsparcie osób młodych  szkolnictwo wyższe  innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa, mobilność

6 Struktura PO WER ~ ok. 4,37 mld euro Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś VI Pomoc Techniczna

7 OŚ II CT8 Przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian (PI 8v) PARP, Partnerzy społeczno-gospodarczy REALIZATORZY Bezpośrednie wsparcie rozwojowe skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP i pracowników (podejście popytowe) Wsparcie outplacement dla osób zwolnionych i pracowników zagrożonych zwolnieniem System zapewnia jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników (Rejestr Usług Rozwojowych) Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu diagnozowanie potrzeb rozwojowych MMSP oraz opracowanie propozycji planów rozwoju Wsparcie szkoleniowe dla MMSP z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego RPO

8 Strategiczne ukierunkowanie wsparcia Wymagania formułowane przez Komisję Europejską na etapie negocjacji UP i PO:  koncentracja wsparcia na sektorze MMŚP  ukierunkowanie wsparcia na pracowników w trudnej sytuacji (nisko wykwalifikowanych, 50+)  ukierunkowanie wsparcia na przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

9 PrzedsiębiorstwoRejestr Usług Rozwojowych Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP) Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO)

10 PO KL 2007-2013RPO 2014-2020 Ograniczony wpływ przedsiębiorstw na treść oferty szkoleniowej (dominacja strony podażowej nad popytową) Instytucje szkoleniowe oferują jedynie usługi rozwojowe i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia jako projektodawcy Niewielka liczba projektów „szytych na miarę”, dostosowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby Dezaktualizacja założeń projektu w wyniku przedłużającej się procedury wyboru i zatwierdzania projektu do realizacji Szybka reakcja na występujące potrzeby przedsiębiorstw

11 Rejestr Usług Rozwojowych:  pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty szkoleniowej  możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników usługi)  bieżące monitorowanie jakości udzielanego wsparcia Podejście popytowe (PSF – Podmiotowe Systemy finansowania):  szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP  uproszczenie procedur  większa adekwatność udzielanego wsparcia  indywidualizacja finansowanych działań  ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

12 Wytyczne w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian skierowane do IZ RPO Zakres Wytycznych:  Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i pracowników Podmiotowe Systemy Finansowania Rejestr Usług Rozwojowych  Wsparcie outplacementowe dla osób zwolnionych oraz pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem  Działania kontrolne

13 Harmonogram Koniec I kw. 2015 r.:  Zatwierdzenie SzOOP PO WER  Opracowanie i zatwierdzenie Rocznych Planów Działania PO WER  Opracowanie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów przez KM PO WER  Przyjęcie wytycznych horyzontalnych (w tym Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020)  Opracowanie i udostępnienie w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA ostatecznej wersji instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

14 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Warszawa, 19 lutego 2015 r. EFS – założenia na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google