Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redakcja pracy, wzory, rysunki, tabele, przywołania w tekście

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redakcja pracy, wzory, rysunki, tabele, przywołania w tekście"— Zapis prezentacji:

1 Redakcja pracy, wzory, rysunki, tabele, przywołania w tekście
Jakub Dębowski Łukasz Dąbrowski    Karol Czerwionka

2 Redakcja pracy czcionka pkt. Times New Roman (tekst zwykly), Courier New (kod programu);  marginesy 2,5cm z każdej strony + 1cm na oprawę; odstęp między wierszami 1,5 wiersza; tytuły, akapity:

3 Redakcja pracy znaki interpunkcyjne wyrównywać do lewej, znaki otwierające nawiasy do prawej; wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu (justowanie); strony ponumerowane, z wyjątkiem strony tytułowej; zachować odpowiednie proporcje rozdziałów (liczba stron); nowy rozdział od nowej strony; kontrola rozkładu tekstu na stronie (sieroty i wdowy); tytuł rozdziału nieprzekraczający trzech linii; tytuł podrozdziału nieprzekraczający dwóch linii;

4 Redakcja pracy twierdzenia i dowody:
Twierdzenie 1.1.     Nazwa twierdzenia. Ciało twierdzenia (które może zawierać wzory, również jednolicie w rozdziale edytowane i numerowane) w kursywie, 12 pkt. Dowód. Pisany zwykłym tekstem, kończymy znakiem pustego nawiasu ( ) lub „pudełka”, umieszczonego na końcu ostatniej linii dowodu.

5 Redakcja pracy skróty i pojęcia podstawowe:

6 Wzory rozmiar czcionki: normalny 12, indeks górny/dolny 9, podindeks górny/dolny 7, symbol 18, podsymbol 12; w kolejnych rozdziałach wzory numerujemy osobno; wzory zapisujemy kursywą; wyjątki: cyfry, nawiasy, operatory,nazwy popularnych funkcji (sin, cos, log, itd.) - czcionka normalna; elementy wzorów matematycznych (np. nazwy zmiennych) w tekście zapisywać kursywą;

7 Rysunki Rysunki wykonane na komputerze należy wstawić do tekstu jako ramkę graficzną wycentrowaną pośrodku strony lub dosuniętą do lewej.  Jeżeli rysunek (np.fotografia) zostanie wklejony dopiero po wydrukowaniu pracy, należy zarezerwować w tekście odpowiednie miejsce z podpisem. Większe rysunki zaleca się przechowywać jako osobne pliki, wstawione do tekstu dopiero przed wydrukowaniem. Większe rysunki takie jak schematy organizacyjne itp. mogą być zawarte na rozkładanej kartce formatu A3.  W takim razie należy zostawić w pracy miejsce na ich wklejenie.

8 Rysunki

9 Rysunki

10 Tabele Należy dobrać wielkość czcionki w poszczególnych kolumnach tak, aby tabela była czytelna i przejrzysta, niezależnie od jej układu (pionowy czy poziomy).  Linie tabeli powinny być tak dobrane, by polepszały jej czytelność. Należy unikać cieniowania pól i innych efektów, pogarszających czytelność tabeli. Jeśli tabela jest przenoszona, bo nie mieści się w całości na jednej stronie, na stronie kolejnej należy:                                     powtórzyć numer i tytuł tabeli dodając na końcu „cd.”,              powtórzyć nagłówki poszczególnych kolumn, powtórzyć źródło. Jeśli tabele lub rysunki są zbyt duże, żeby zmieściły się przy normalnym ułożeniu strony i trzeba je ustawić poziomo, to należy je obrócić w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

11 Tabele

12 Tabele

13 Przywołania Wszystkie zamieszczone w pracy rysunki i tabele muszą być w pracy przywołane, zanim zostaną wstawione.  Nie przywołuje się rysunków ani tabel pisząc np. „Poniżej      przedstawiono tabelę z wynikami badań”. Rysunki przywołuje się i podpisuje używając skrótu „rys.”. W przypadku tabel używa się całego wyrazu.  Rysunki i tabele mogą być numerowane przez całą pracą w sposób ciągły (od 1 do np. 25) lub w każdym rozdziale od początku zgodnie ze schematem 1.1, 1.2 (tak w rozdziale 1), 2.1, 2.2, 2.3 (tak w rozdziale 2) itd. Rysunki podpisuje się pod rysunkiem, tabele nad tabelą. Każdy rysunek i tabela muszę mieć swój tytuł.

14 Przywołania W pracy magisterskiej powinno zostać przywołane co
najmniej 20 pozycji, w pracy inżynierskiej powinno to być co najmniej 15 pozycji literaturowych. Do liczby tej nie włącza się materiałów wewnętrznych firmy, stron www, norm, ustaw itp. dokumentów.  Literatura powinna być przywołana w pierwszym rozdziale pracy. W rozdziale 2 mogą być przywoływane dokumenty firmy. W rozdziale 3 literatura nie może być już przywoływana. Istnieje wiele sposobów przywoływania dokumentacji. W pracach dyplomowych powinno się stosować sposób wykorzystujący nawiasy kwadratowe. Pozycje są zatem przywoływane w następujące sposoby: - „Źródło: opracowanie własne na postawie [3, s. 12]”, - „Źródło: [2]”, - „Jak mówił Deming, jakość jest bardzo ważna [4, s ]”.

15 Przywołania Przy przywoływaniu literatury ważne jest, żeby pokazać nie tylko nazwę pozycji i jej autora, ale także numery stron. W przypadku pozycji książkowych numery stron podaje się zwykle w momencie przywołania w tekście. W przypadku czasopism może to być ewentualnie podane dopiero w spisie literatury. Notacja [4, s. 45] oznacza:      - pozycja znajdująca się w spisie literatury na miejscu 4,      - dana informacja, wykres, tabela podane są na stronie 45 w przywołanym źródle. Przywołanie literatury następuje przed końcem zdania (czyli przed kropką). W przypadku przywoływania listy wypunktowanej lub numerowanej, przywołanie umieszcza się      przed dwukropkiem (czyli przed całą listą). Spis literatury powinien się znajdować zaraz po zakończeniu pracy. 

16 Bibliografia Downarowicz O., Sikorski M., Stachowski W., Krause J. "Wzór pracy magisterskiej". Drozdowski M. "Jak pisać prace dyplomowe - uwagi o formie". Greber T. "Zasady pisania prac dyplomowych", wydanie III – poprawione i uzupełnione, Wrocław, 2007. Królikowski Z. "Jak pisać pracę dyplomową? Uwagi o formie. Zasady redakcji pracy dyplomowej". Szumski A. "Jak pisac prace dyplomową". stan na


Pobierz ppt "Redakcja pracy, wzory, rysunki, tabele, przywołania w tekście"

Podobne prezentacje


Reklamy Google