Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mechanizm rynkowy cd.. 2 Rynek – definicja pojęcia Rynek to proces, za pośrednictwem którego nabywcy i sprzedawcy określają cenę towaru będącego przedmiotem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mechanizm rynkowy cd.. 2 Rynek – definicja pojęcia Rynek to proces, za pośrednictwem którego nabywcy i sprzedawcy określają cenę towaru będącego przedmiotem."— Zapis prezentacji:

1 1 Mechanizm rynkowy cd.

2 2 Rynek – definicja pojęcia Rynek to proces, za pośrednictwem którego nabywcy i sprzedawcy określają cenę towaru będącego przedmiotem obrotu na rynku, wielkość tego obrotu i warunki, na jakich będzie on realizowany. Rynek nie musi być (i często nie jest) fizycznie rozumianym miejscem.

3 3 Rynek jest to proces, za pośrednictwem którego wzajemne oddziaływania nabywców i sprzedawców danego dobra prowadzą do określenia jego ceny i ilości. (Samuelson, Nordhaus s.82) całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają. (Milewski s.97) Mechanizm rynkowy jest mechanizmem alokacji zasobów do poszczególnych dziedzin wytwarzania.

4 4 Funkcje rynku Wycena dóbr Wycena dóbr Źródło informacji Źródło informacji Warunek racjonalnego wykorzystania zasobów Warunek racjonalnego wykorzystania zasobów Osiąganie stanów równowagi w gospodarce Osiąganie stanów równowagi w gospodarce Weryfikacja społecznej przydatności produkcji – dostosowywanie produkcji do potrzeb Weryfikacja społecznej przydatności produkcji – dostosowywanie produkcji do potrzeb

5 5 Klasyfikacja rynków Według przedmiotu obrotu – rynek czynników produkcji, rynek truskawek etc. Według przedmiotu obrotu – rynek czynników produkcji, rynek truskawek etc. Według zasięgu geograficznego – rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, światowy Według zasięgu geograficznego – rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, światowy Według istniejącej sytuacji rynkowej – rynek sprzedawcy lub nabywcy Według istniejącej sytuacji rynkowej – rynek sprzedawcy lub nabywcy Według stopnia jednorodności towaru – rynek homogeniczny lub heterogeniczny Według stopnia jednorodności towaru – rynek homogeniczny lub heterogeniczny

6 6 Klasyfikacja rynków – c.d. Według stopnia wyrównywania się ceny – rynek doskonały lub niedoskonały Według stopnia wyrównywania się ceny – rynek doskonały lub niedoskonały Rynek doskonały: Rynek doskonały: Rozproszenie po stronie nabywców i sprzedawców Rozproszenie po stronie nabywców i sprzedawców Brak barier wejścia na rynek Brak barier wejścia na rynek Przejrzystość Przejrzystość Jednorodność (homogeniczność) towaru Jednorodność (homogeniczność) towaru

7 7 Popyt - definicja Popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką nabywcy są skłonni (chcą) i są w stanie (mogą) nabyć po określonej cenie i w określonym czasie. Popyt efektywny a popyt potencjalny

8 8 Rodzaje popytu Popyt funkcjonalny – wynika z ech jakościowych towaru Popyt funkcjonalny – wynika z ech jakościowych towaru Popyt niefunkcjonalny – wpływ efektów zewnętrznych na użyteczność Popyt niefunkcjonalny – wpływ efektów zewnętrznych na użyteczność Efekt owczego pędu Efekt owczego pędu Efekt snobizmu Efekt snobizmu Efekt veblenowski Efekt veblenowski Popyt spekulacyjny – wynika z oczekiwań co do przyszłych poziomów cen Popyt spekulacyjny – wynika z oczekiwań co do przyszłych poziomów cen

9 9 Determinanty popytu Cena Cena Pozacenowe determinanty popytu: Pozacenowe determinanty popytu: Dochody nabywców Dochody nabywców Ceny innych dóbr Ceny innych dóbr Gusty i preferencje Gusty i preferencje Wielkość rynku i jego struktura Wielkość rynku i jego struktura Oczekiwania co do przyszłych wartości determinant popytu Oczekiwania co do przyszłych wartości determinant popytu

10 10 Krzywa popytu Krzywa popytu: Krzywa popytu: graficzny obraz funkcji popytu, przedstawiający zależność między nabywaną ilością towaru a jego ceną graficzny obraz funkcji popytu, przedstawiający zależność między nabywaną ilością towaru a jego ceną Funkcja popytu: Funkcja popytu: QQ2Q2 Q1Q1 P1P1 P P2P2 D Q D = Q (P)

11 11 Wielkość popytu a cena Wielkość popytu a popyt – ruch po krzywej a przesunięcie krzywej Wielkość popytu a popyt – ruch po krzywej a przesunięcie krzywej Prawo popytu: Prawo popytu: Ceteris paribus, wzrost ceny danego towaru powoduje spadek wielkości popytu na ten towar. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny Efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny

12 12 Nietypowe krzywe popytu Popyt sztywny (doskonale nieelastyczny) Popyt sztywny (doskonale nieelastyczny) Niezbędne potrzeby i brak substytutów (sól, lekarstwa itp.) P D Q

13 13 Nietypowe krzywe popytu – c.d. Popyt doskonale elastyczny (teoretyczna sytuacja rynku doskonałego) Popyt doskonale elastyczny (teoretyczna sytuacja rynku doskonałego) P D Q

14 14 Nietypowe krzywe popytu – c.d. Paradoks popytowy: Paradoks Veblena Paradoks Veblena Paradoks Giffena Paradoks Giffena Paradoks spekulacyjny Paradoks spekulacyjny P D Q

15 15 Pozacenowe determinanty popytu Pozacenowe determinanty popytu: Dochody nabywców Dochody nabywców Ceny innych dóbr Ceny innych dóbr Gusty i preferencje Gusty i preferencje Wielkość i struktura rynku Wielkość i struktura rynku Oczekiwania Oczekiwania Zmiana popytu – przesunięcie krzywej popytu Zmiana popytu – przesunięcie krzywej popytu P D Q D1D1 D2D2 P QQ1Q1 Q2Q2

16 16 Prawo Engla: Udział wydatków na żywność w wydatkach całkowitych gospodarstw domowych maleje wraz ze wzrostem dochodów. Dochody a popyt

17 17 Jeśli dobra x i y są substytutami, to wzrost ceny y spowoduje silny spadek popytu na y i wzrost popytu na x. Jeśli dobra x i y są komplementarne, to wzrost ceny y spowoduje spadek popytu na x i y. Ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych

18 18 Przykłady: Oczekiwania wzrostu cen – wzrost popytu Oczekiwania spadku cen – spadek popytu Oczekiwania wprowadzenia ograniczeń importu – wzrost popytu Oczekiwania nieurodzaju – wzrost popytu Oczekiwania

19 19 Gusty, preferencje, upodobania: Destabilizujące rynek –np. moda Stabilizujące rynek –obyczaj, tradycja, kultura, religia Kształtowane przez wiedzę konsumentów, ich stan rodzinny, stan zdrowia, światopogląd, warunki atmosferyczne

20 20 Dochody: wzrost dochodów → wzrost popytu, ale... Ceny substytutów: różnokierunkowe zmiany popytu Ceny dóbr komplementarnych: jednokierunkowe zmiany popytu Oczekiwania,np. wzrostu lub spadku cen Gusty nabywców: zmieniające popyt (moda), stabilizujące popyt (tradycja) Inne, np. przepisy bhp, sanitarne Pozacenowe determinanty popytu (podsumowanie)

21 21 Podaż - definicja Podaż danego dobra to ilość tego dobra, jaką producenci są skłonni (chcą) i są w stanie (mogą) dostarczyć na rynek po określonej cenie i w określonym czasie. Prawo podaży: Ceteris paribus, wzrost ceny danego towaru powoduje wzrost wielkości jego podaży.

22 22 Determinanty podaży Cena Cena Pozacenowe determinanty podaży: Koszty wytwarzania (ceny czynników prod., technologia) Koszty wytwarzania (ceny czynników prod., technologia) Rentowność produkcji innych dóbr Rentowność produkcji innych dóbr Czynniki naturalne (m.in. rolnictwo) Czynniki naturalne (m.in. rolnictwo) Inne czynniki o charakterze obiektywnym (np. subsydia) Inne czynniki o charakterze obiektywnym (np. subsydia)

23 23 Krzywa podaży Krzywa podaży: Krzywa podaży: graficzny obraz funkcji podaży, przedstawiający zależność między produkowaną ilością towaru a jego ceną graficzny obraz funkcji podaży, przedstawiający zależność między produkowaną ilością towaru a jego ceną Funkcja podaży: Funkcja podaży: QQ2Q2 Q1Q1 P2P2 P P1P1 S Q S = Q (P)

24 24 Pozacenowe determinanty podaży Pozacenowe determinanty podaży: Koszty wytwarzania Koszty wytwarzania Rentowność produkcji innych dóbr Rentowność produkcji innych dóbr Czynniki naturalne Czynniki naturalne Subsydia i inne czynniki o charakterze obiektywnym Subsydia i inne czynniki o charakterze obiektywnym QQ2Q2 Q1Q1 P P S2S2 Q SS1S1

25 25 Nożyce Marshalla Co kształtuje cenę: popyt czy podaż? Co kształtuje cenę: popyt czy podaż? Ostrze ruchome i nieruchome: szybkość reakcji popytu i podaży na zmiany determinant Ostrze ruchome i nieruchome: szybkość reakcji popytu i podaży na zmiany determinant Podażowe procesy dostosowawcze: Bardzo krótki okres Bardzo krótki okres Krótki okres Krótki okres Długi okres Długi okres

26 26 W okresie ultrakrótkim podaż jest stała. W okresie krótkim podaż dostosowuje się w ramach istniejącego potencjału poprzez jego lepsze wykorzystanie. W okresie długim zmienia się potencjał produkcyjny. Możliwości dostosowawcze są największe. Funkcja (krzywa) podaży a czas - reakcja podaży na zmiany czynników ją determinujących wymaga czasu!

27 27 Równowaga rynkowa Wolny rynek a tendencja do samoczynnego ustalania się stanu równowagi na rynku. Wolny rynek a tendencja do samoczynnego ustalania się stanu równowagi na rynku. QEQE PEPE P S P1P1 P2P2 D Q nadwyżka niedobór Punkt równowagi rynkowej

28 28 Równowaga rynkowa - stan zrównoważonych wartości popytu i podaży przy danej cenie równowaga rynkowa może zostać zakłócona przez zmiany czynników pozacenowych wpływających na popyt i podaż

29 29 Ceny kontrolowane – nadwyżka rynkowa Przypadek cen minimalnych QEQE PEPE P S P MIN D Q nadwyżka Punkt równowagi rynkowej QSQS QDQD

30 30 Nadwyżka rynkowa – rozwiązania praktyczne

31 31 Ceny kontrolowane – niedobór rynkowy Przypadek cen maksymalnych. QEQE PEPE P S P MAX D Q niedobór Punkt równowagi rynkowej QSQS QDQD

32 32 Niedobór rynkowy – rozwiązania praktyczne

33 33 Cena równowagi a pozacenowe determinanty popytu Przypadek 1 Przypadek 1 Spadek popytu skutkuje obniżeniem ceny i obrotu. Przypadek 2 Przypadek 2 Wzrost popytu skutkuje wzrostem ceny i obrotu. QEQE PEPE P SD1D1 Q DD2D2 Q E2 Q E1 P E2 P E1

34 34 Cena równowagi a pozacenowe determinanty podaży Przypadek 1 Przypadek 1 Spadek podaży skutkuje wzrostem ceny i spadkiem obrotu. Przypadek 2 Przypadek 2 Wzrost podaży skutkuje spadkiem ceny i wzrostem obrotu. QEQE PEPE P SD Q S2S2 S1S1 Q E2 Q E1 P E2 P E1

35 35 Równoczesne zmiany położenia krzywych popytu i podaży Równoczesne przesunięcie krzywych popytu i podaży wywołuje łączne opisane dotąd efekty. Równoczesne przesunięcie krzywych popytu i podaży wywołuje łączne opisane dotąd efekty. Sumaryczny efekt zależny od siły zmian ceny i obrotów generowanych przez przesunięcie krzywych. Sumaryczny efekt zależny od siły zmian ceny i obrotów generowanych przez przesunięcie krzywych.

36 36 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Mechanizm rynkowy cd.. 2 Rynek – definicja pojęcia Rynek to proces, za pośrednictwem którego nabywcy i sprzedawcy określają cenę towaru będącego przedmiotem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google