Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” Opole, 25 czerwiec 2014 r. Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL „Rozwój współpracy NGO’s z Administracją Publiczną po akcesji Polski do UE oraz prawne aspekty współpracy pomiędzy NGO a Administracją Publiczną” Waldemar Weihs – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Tylko my jesteśmy profesjonalistami Aktorów życia społecznego jest więcej Uczenie się wspólnego działania

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Laboratorium Ekonomii Społecznej Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych Przejrzysty KapitałDolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

5  Opracowanie Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej i jej Otoczenia w Województwie Dolnośląskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (w ramach 7.1.3) Laboratorium Ekonomii Społecznej

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Pomysł na opracowanie planu metodą partycypacyjną Przetarg na wykonawstwo – wybór NGO Powołanie zespołu ds. opracowania, realizacji, monitoringu planu działań (przedstawiciele DWUP, DOPS, WRZ, PUP, OPS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnych, OWES, NGO) – wypracowanie planu podczas 4 warsztatów 3.dniowych

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Wspólne wypracowanie wytycznych do planu (definicje, diagnoza, obszary działań, priorytety, źródła finansowania, projekt Rady ds. Ekonomii Społecznej) Opracowanie dokumentu, konsultacje http://dops.wroc.pl/projekty/POKL2011/wielolet ni_plan_dzialan_es.pdf Powołanie przez Dyrektora DOPS Rady ds. Ekonomii Społecznej

8  Opracowanie GSRPS metodą partycypacyjną  Aktywizacja społeczności lokalnych  Aktualizacja GSRPS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Projekt realizowany w 5 gminach Dolnego Śląska przez MPiPS i Bank Światowy (w ramach Programu Inicjatyw Społecznych PPWOW), a następnie kontynuowany przez Fundację „Merkury” z 5 tymi gminami (w ramach 7.2.1) Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Powołanie zespołów roboczych opracowujących w gminach GSRPS Wypracowanie podczas warsztatów diagnozy, analizy problemów, priorytetów, koncepcji na realizację zadań Opracowanie dokumentu Przyjęcie strategii przez Rady Gmin Realizacja zadań (wsparcie finansowe w ramach projektu PIS PPWOW)

10

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Spadek aktywności lokalnych środowisk po zakończeniu finansowania realizacji zadań Animacja lokalnych liderów Wspólne warsztaty lokalnych liderów i przedstawicieli UG aktualizujące diagnozę, problemy, priorytety, harmonogram działań Wsparcie lokalnych liderów (szkolenia, warsztaty) Projekty wspomagające – opracowanie lokalnych produktów/marki lokalnej, wyjazdy studyjne do wiosek tematycznych, warsztaty aktywizujące)

12

13  Przejrzystość przydzielania, realizacji i rozliczania środków POKL na Dolnym Śląsku  Partnerstwo w opracowywaniu i konsultacji dokumentów programowych POKL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego i w ramach środków własnych) Przejrzysty kapitał

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Niezadowolenie projektodawców z przejrzystości przydzielania środków z POKL Spotkanie z projektodawcami – zebranie uwag i propozycji rozwiązań Spotkanie z władzami (UMWD, DWUP) – brak zainteresowania rozwiązania problemu i rzeczywistej współpracy Informacje w mediach

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Rozpoczęcie dialogu i współpracy – kolejne wspólne spotkania z projektodawcami i przedstawicielami DWUP/UMWD Zmiany w planach działania POKL na Dolnym Śląsku Stały monitoring realizacji POKL przez DFOP Inicjatywa wyjazdu warsztatowego dla grupy społeczno-ekonomicznej PM POKL Stała współpraca grupy społeczno-ekonomicznej PM PO KL (spotkania przed posiedzeniem, wypracowanie wspólnego stanowiska)

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL  Zatrzymanie pomysłu wkładów własnych do projektów → Decyzja PM POKL na Dolnym Śląsku o odrzuceniu projektu wkładów własnych → Kolejne PM POKL odrzucające wkłady własne (Warmia i Mazury, Wielkopolska) → Współpraca z OFOP w sprawie wypracowania jednolitego stanowiska na spotkanie w MRR → Wsparcie medialne – spoty radiowe w radiach Agory → Dodatkowe spotkanie konsultacyjne w MRR → Wycofanie się MRR z wkładów własnych

17 2010 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zainicjował powstanie sieci ogłaszając konkurs na prowadzenie 10 Punktów Konsultacyjno-Doradczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i jego rozwinięcie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie „Tratwa” w partnerstwie z NGO Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 2011 – Urząd Marszałkowski w procedurze konkursowej wyłonił operatora sieci 13 Punktów Konsultacyjno- Doradczych – DFOP i Stowarzyszenie „Tratwa” w partnerstwie z 13 lokalnymi NGO tworzą spójną sieć

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 2012-2013 – DFOP oraz Stowarzyszenie „Tratwa” w ramach projektu 5.4.2 prowadzą w partnerstwie 16 lokalnymi NGO oraz w partnerstwie merytorycznym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 16 Lokalnych Inkubatorów NGO: Bolesławiec, Głogów, Góra, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań Śl., Lubin, Oleśnica, Oława, Milicz, Wałbrzych, Wołów, Ząbkowice Kł., Zgorzelec, Żmigród

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Doradztwo Szkolenia, warsztaty Animacja Wsparcie infrastrukturalne Powiatowe fora Wzmacnianie sieci

21 „Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku – badanie powtórzone. RAPORT Z BADAŃ” Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (2013) Skuteczność działania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego:

22 „Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku – badanie powtórzone. RAPORT Z BADAŃ” Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (2013) Skuteczność działania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego:

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 2012-2013 Wpisanie 7 priorytetów do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: 7.4.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa grup społecznych narażonych na wykluczenie społeczne bądź już doświadczających wykluczenia. 7.4.4. Podejmowanie działań na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 7.4.6. Kształtowanie postaw społecznych i gospodarczych, tożsamości regionalnej, a także wzmacnianie więzi wspólnotowych i aktywności obywatelskiej mieszkańców regionu, w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. 7.4.27. Aktywizacja podmiotów w realizacji działań służących rozwojowi regionu oraz wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego, publiczno- publicznego, publiczno-społecznego i społeczno-prywatnego.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 7.4.28. Wzmacnianie roli partnerów społecznych i gospodarczych w realizacji zadań publicznych. 7.4.29. Wsparcie i promocja partnerstwa społecznego, w tym sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie ich roli. 7.4.30. Zwiększenie roli sektora pozarządowego oraz organizacji pracodawców w przejmowaniu zadań publicznych i budowaniu gospodarki społecznej jako uzupełnienie głównego nurtu gospodarki i rynku pracy.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 2013-2014 Wpisanie do projektu RPO 2014-2020 (bazy SEIP): Sieci 21 Lokalnych Inkubatorów NGO 2014 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie „Tratwa” zawarły umowę z 20 lokalnymi NGO na prowadzenie 18 Lokalnych Inkubatorów NGO tworząc „Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO ® ”

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL 2014 – Urząd Marszałkowski w procedurze konkursowej wyłonił operatora sieci 14 Punktów Konsultacyjno- Doradczych – DFOP i Stowarzyszenie „Tratwa” w partnerstwie z 14 lokalnymi NGO kontynuują pracę spójnej sieci

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Doradztwo Szkolenia, Spotkania informacyjne Animacja Wsparcie infrastrukturalne Powiatowe fora Wzmacnianie sieci Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląską Sieć Inkubatorów NGO® Szkolenia, warsztaty

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Projekt wspierania aktywności obywatelskiej realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przy współpracy z JST Akcja Akacja – Akcja Dąb Ideą konkursu „Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy” jest wyróżnienie osób, które działają w sposób wyjątkowy na rzecz innych i swojego otoczenia zmieniając nasz świat na lepszy.

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL  Dla laureatów konkursu - w dwóch parkach Wrocławia zasadzamy drzewka akacji i dębu, jako symbole ich wkładu w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska.  Konkurs ma już ośmioletnią tradycję.

31

32

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Komunikowanie (łac. Communico - uczynić wspólnym, połączyć, naradzić się) Wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei i uczuć za pomocą symboli, tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy, gesty, dotyk.

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Jest to najstarszy proces społeczny towarzyszący człowiekowi odkąd zaczął żyć w grupie oraz tworzyć pierwsze struktury społeczne. Proces porozumiewania się jednostek, grup, instytucji, którego celem jest wymiana myśli, wiedzy, informacji.

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL URZĄD obywatele przedsiębiorcy NGO administracja publiczna

36 spotkaniainternetmedia

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL

38

39 Skuteczność dotarcia do odbiorcy na facebooku

40

41 Formy komunikowania w internecie:  Informacje  Zdjęcia  Filmy  Dokumenty  Chat  Blog  Podkasty  …

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Dziękuję za uwagę! Waldemar Weihs www.facebook.com/waldemar.weihs


Pobierz ppt "Konferencja „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google