Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT OPTYMALIZACJI I RACJONALIZACJI ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN w 2010 ROKU styczeń 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT OPTYMALIZACJI I RACJONALIZACJI ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN w 2010 ROKU styczeń 2010."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT OPTYMALIZACJI I RACJONALIZACJI ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN w 2010 ROKU styczeń 2010

2 Działania podjęte w celu przedstawienia projektu oraz zebrania opinii 1. Spotkania z: Dyrektorami jednostek, Radami pedagogicznymi, Radami rodziców, Radami osiedli i mieszkańcami osiedli, Radnymi Rady Miasta Olsztyn, Związkami zawodowymi. 2. Konferencja prasowa.

3 Spotkania z dyrektorami jednostek W dniu 19 listopada odbyły się spotkania z dyrektorami jednostek oświatowych: SP 18 i G 14 – osiedle Dajtki, G 6 i ZSO 5 – osiedle Grunwaldzkie, PM 21, SP 19, G 15 – osiedle Gutkowo, SP 32, 33, 34 – osiedla Jaroty i Pieczewo Został zaprezentowany „Projekt optymalizacji i racjonalizacji organizacji”

4 Spotkania z organami jednostek i mieszkańcami osiedli W terminie od 30 listopada do 17 grudnia odbyły się spotkania z: Radami pedagogicznymi jednostek, Rodzicami uczniów szkół i przedszkola oraz mieszkańcami osiedli.

5 Harmonogram spotkań, które odbyły się w okresie od 30.11 do 17.12.2009 LpOsiedle - jednostkatermin 1 Jaroty – SP 32 + RR + RO30.11.2009 2 Gutkowo – G 15 + RR + RO1.12.2009 3 Pieczewo – SP 33 + RR = RO3.12.2009 4 Grunwaldzkie – G 6 + RR + RO8.12.2009 5 Dajtki – SP 18 i G 14 + RR + RO9.12.2009 6 Gutkowo – PM 21 i SP 19 +RR+RO15.12.2009 7 Jaroty – SP 34 + RR17.12.2009

6 Spotkania ze związkami zawodowymi W dniu 20 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Związek Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych

7 Spotkania z Radnymi Rady Miasta Olsztyn Klub Radnych „Ponad podziałami” Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, Radny Bogdan Dżus, Radny Leszek Szatkowski,

8 Efekt konsultacji społecznych – zmiana Projektu optymalizacji i racjonalizacji organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn Dostosowanie projektu do potrzeb jednostek zgłoszonych w trakcie konsultacji

9 Dajtki przedpo - Utworzenie 1 stanowiska wicedyrektor w zespole, - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 2. - Utworzenie 2 stanowisk wicedyrektorów w zespole, - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 2,5.

10 Gutkowo przedpo - Utworzenie zespołu szkolno – przedszkolnego: PM 21, SP 19, - Likwidacja G 15, - Przeniesienie uczniów zlikwidowanego G 15 do G 5 - Utworzenie 1 stanowiska wicedyrektora w zespole, - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 4. - Utworzenie zespołu szkolno - przedszkolnego - PM 21, SP 19, G 15, - Utworzenie 2 stanowisk wicedyrektorów w zespole, - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 1,8.

11 Grunwaldzkie przedpo - Zmniejszenie liczby etatów nauczycieli specjalistów o 1,5. - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 4. - Utrzymanie liczby etatów nauczycieli specjalistów na dotychczasowym poziomie. - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 2.

12 Jaroty i Pieczewo przedpo - Zmniejszenie liczby etatów nauczycieli specjalistów o 2. - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 6. - Utrzymanie liczby etatów nauczycieli specjalistów na dotychczasowym poziomie. - Zmniejszenie etatów pracowników niebędących nauczycielami o 8.

13 Działania podjęte przez Wydział Edukacji w celu zmniejszenia udziału dochodów własnych Miasta Olsztyn w wydatkach bieżących ponoszonych na oświatę w 2009 r.

14 Działanie: Pozyskanie wszystkich możliwych do uzyskania w ramach podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych, tj.: na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Skutek: Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej: Na remonty- 495 184 zł Na odprawy- 372 362 zł razem - 867 546 zł

15 Ograniczanie nieuzasadnionych wydatków w zakresie udzielania dotacji podmiotowych jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych poprzez:

16 Działanie: Wdrażanie w życie procedur kontrolnych wynikających ze zmiany ustawy o systemie oświaty dotyczących kontroli danych o uczniach w szkołach niepublicznych - weryfikacja zgodności z prawem przyjęć do jednostek (wiek wychowanków i słuchaczy). Skutek: zwrot części dotacji- 203 982,59 zł

17 Działanie: Doprowadzenie do spłacania przez inne gminy należności wobec Miasta Olsztyn z tytułu udzielania dotacji przedszkolom publicznym i niepublicznym na dzieci z tych gmin. Skutek: Zwrot dotacji za 2008- 132 237 zł Zwrot dotacji za 2009- 500 359 zł razem- 632 596 zł

18 Działanie: Weryfikowanie planów wydatków jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn Skutek: Zmniejszenie podstawy do wyliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst. – ok. 2 mln zł.

19 Działania podjęte w celu podnoszenia jakości usług edukacyjnych i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Prezydent Miasta Olsztyn wyraził zgodę na: Utworzenie dodatkowych oddziałów i zmniejszenie wymaganej liczby uczniów w ZSB, ZSE-H, ZSM-E – skutek roczny 352 000 zł, Zwiększenie o pół etatu zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć rzeźby i grafiki – skutek roczny – 16 600 zł

20 Rozszerzenie struktury organizacyjnej SOS-W dla Dzieci Niesłyszących poprzez utworzenie Trzyletniego technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – roczny skutek finansowy – 200 000 zł

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT OPTYMALIZACJI I RACJONALIZACJI ORGANIZACJI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO OLSZTYN w 2010 ROKU styczeń 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google