Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Spotkania konsultacyjne

2 Proces opracowania RSI WK-P  Dokument opracowany w okresie kwiecień – październik 2012 r. z udziałem przedstawicieli instytucji i środowisk regionalnych.  Cele strategiczne, operacyjne i działania wypracowano w toku kilkunastu spotkań roboczych Zespołów Eksperckich, tworzonych przez przedstawicieli instytucji i środowisk regionalnych.  Źródła do opracowania RSI WK-P stanowiły: diagnoza, analiza SWOT, badania pogłębiające oraz wyniki spotkań / dyskusji podsumowujących kolejne etapy prac.  Uwzględniono wskazania europejskie, dotyczące metodologii „nowego podejścia” do kształtowania regionalnych strategii innowacji (RIS3). 2

3 Działania w procesie opracowania RSI WK-P 3  Spotkania w okręgach wyborczych - 4 spotkania.  Spotkania Rady Innowacji i Zespołu Ekspertów  Analiza dokumentów  Indywidualne wywiady pogłębione - 25  Zogniskowane wywiady grupowe – 5 wywiadów – 37 osób (przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele instytucji)  Badania pogłębiające – 3 badania  Studia przypadków – 12 firm innowacyjnych.  Badania CATI - 50 wywiadów telefonicznych z IOB + 300 z firmami  Panel ekspertów – 14 ekspertów  Prezentacje projektu - 11 prezentacji dla różnych środowisk  Zespoły eksperckie – analiza przyszłych trendów i potrzeb – metoda foresight: - 122 ekspertów, 250 na bieżąco informowanych.  Badania ankietą Delphi – 2 tury po 1085 osób i instytucji  Badanie ankietowe – SWOT – 2870 osób  Przygotowanie RSI – konsultacje z UM  Konsultacje społeczne w 6 regionach samorządowych

4 Istota RSI WK-P jako dokumentu strategicznego  RSI WK-P wytycza „ścieżkę dojścia”, zapewniającą radykalny wzrost innowacyjności województwa poprzez: wykorzystanie istniejących już potencjałów w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji województwa, poprzez dalszy rozwój specjalizacji w wyniku realizacji celów i działań strategicznych, w sferze gospodarczej, naukowej i badawczo-rozwojowej całego regionu. 4 Wyznaczenie „wyjściowego”” katalogu inteligentnych specjalizacji województwa

5 RSI WK-P – cel główny, wizja, cele strategiczne i wiodące zasady wdrażania  Zasada konkretyzacji działań.  Zasada precyzji koncentracji interwencji.  Zasada kompleksowości i systemowości interwencji.  Zasada radykalnej modernizacji.  Zasada uwzględnienia kreatywności i zasobów kulturowych. 5 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA Warunki szczegółowe udzielania wsparcia

6 RSI WK-P – ogólna charakterystyka zaplanowanego układu interwencji  Strategia wyznacza 4 dziedziny interwencji. Są to: edukacja, nauka, gospodarka i cyfryzacja (tzw. koperta cyfrowa).  Wybór dziedzin interwencji wynika z aktualizacji diagnozy województwa oraz założeń europejskich, dotyczących zawartości odnawianych RSI (konieczność uwzględnienia celu cyfryzacji – koperty cyfrowej).  Strategia opiera się na podejściu skoncentrowanym – odzwierciedla to ograniczona liczba celów operacyjnych, odpowiadających zidentyfikowanym, głównym problemom rozwojowym oraz kluczowym, mocnym stronom systemu społeczno-gospodarczego województwa.  Cele i działania uwzględniają inteligentne specjalizacje regionu – bazują na regionalnych potencjałach oraz służą wzmacnianiu / rozwojowi specjalizacji.  Katalog inteligentnych specjalizacji nie jest zamknięty. Zakłada się, że będą one ewoluować; będą mogły być również uzupełniane o nowe specjalizacje – zależnie od rozwoju sytuacji i wyników oddziaływania RSI WK-P. 6 Struktura i zawartość strategii

7 7

8 Główne problemy, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego 8 Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką. Brak dostosowania zaplecza naukowego do potrzeb regionalnego przemysłu. Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji. Słaba identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną nauką. Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP. Niskie nakłady firm na działalność B+R. Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki. Brak silnych powiązań sieciowych. Brak realnego i trwałego systemu wspierania procesów transferu technologii i rozwoju innowacji. Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczo-rozwojowej. Potrzeba radykalnego rozwoju sieci internetowej nowej generacji. Potrzeba rozwoju nowych technologii informatycznych. Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki bazującej na super szybkim Internecie. Brak systemowej współpracy sfery edukacji z przemysłem oraz szkół średnich ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w obszarze nauk ścisłych i technicznych Niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki Emigracja młodzieży poza region. Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja

9 Mocne strony regionu, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego 9 Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja  Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół zawodowych.  Duży potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego.  Duży nacisk na kształcenie młodzieży.  Inicjatywa rozwoju innowacyjnej edukacji na bazie projektu Astrobaz.  Działania mające na celu cyfryzację edukacji.  Znaczny potencjał szkół wyższych.  Specjalizacja naukowa w zakresie astronomii rozpoznawana w kraju i na świecie.  Znaczny rozwój potencjału uczelni w ramach projektów RPO.  Inicjatywy mające na celu budowę laboratoriów dla przemysłu.  Projekty w ramach programu: voucher technologiczny.  Dobrze rozwinięty przemysł.  Silny sektor uzdrowiskowy.  Wysoko konkurencyjne duże firmy.  Stosunkowo wysoki udział wyrobów innowacyjnych i nowych w ofercie dużych firm.  Silne branże: spożywcza, chemiczna, producentów wyrobów mechanicznych, metalowych, z tworzyw sztucznych i automatyki.  Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu i instytucje finansowe.  Silna baza edukacyjna i naukowa w zakresie kształcenia w specjalności informatyka i programowanie.  Spora grupa firm IT skupionych w jednym subregionie.  Realizacja projektów e-edukacji.

10 Cele operacyjne RSI WK-P 10 Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja

11 11

12 Promocja RSI WK-P 12  Kompleksowe projekty rozwiązujące zdiagnozowany problem  Promocja postaw proinnowacyjnych  Promocja regionu jako miejsca gdzie tworzone są innowacje  Promocja przy wykorzystaniu marki regionalnej  Bazowanie na regionalnej kulturze, tradycji, sztuce  Poprawa identyfikacji regionalnej i odbioru zewnętrznego województwa

13 Beneficjenci i warunki szczegółowe udzielania wsparcia

14 Inteligentna specjalizacja 14  Koncentracja interwencji w obszarach specjalizacji.  Wsparcie rozwoju najbardziej pożądanych dziedzin rozwoju województwa – otwarty i elastycznie kształtowany katalog specjalizacji.  Największy „zwrot” inwestycji w postaci: rozwoju gospodarczego, wzrostu przychodów z eksportu, rozwoju procesu wypracowywania innowacji (nauka / B+R – gospodarka), efektów społecznych, rozwoju regionu, wzrostu pozycji regionu.  Zrównoważony rozwój w ramach specjalizacji.  Minisystem gospodarczy – duże i małe firmy, związane z regionem, prace B+R, edukacja, usługi, zaangażowanie różnych subregionów. Cele RSI Specjalizacje regionalne Rezultat Kierunki rozwoju Koncentracja oddziaływania Przyśpieszony rozwój

15 15 Proces wyboru specjalizacji

16 programowanie, usługi ICT 16 Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania Cały proces wytwarzania bezpiecznej żywności, od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Obejmuje ona również branże powiązane, takie jak produkcja nawozów sztucznych i opakowań oraz procesy (np. transportu, magazynowania). Medycyna, usługi medyczne i turystyka uzdrowiskowa Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie, w tym w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę sanatoryjną i związane z nią aktywności. Automotive, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa Projektowanie, badania i rozwój oraz produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z wytwarzaniem części i podzespołów. Rozwój i produkcja urządzeń automatyki przemysłowej. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych Projektowanie, badani a i rozwój oraz produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcja niezbędnych komponentów chemicznych. Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT Dostarczanie i przetwarzania informacji w oparciu o Internet nowej generacji, obejmuje zarówno świadczenie usług w zakresie przetwarzania informacji, jak i wytwarzanie wysoko zaawansowanego oprogramowania.

17 System wdrażania RSI WK-P 17 System wdrażania RSI  Główna jednostka wdrażania RSI WK-P.  Funkcje: wdrażanie, monitoring, ewaluacja. Ewaluacja RSI  Bieżąca  Strategiczna

18 Ramowy plan wdrażania 18  Wdrażanie RSI WK-P oparte na dwóch Planach Wykonawczych oraz Planach Działań w okresach przejściowych.  Plany wykonawcze tworzone przy wykorzystaniu wyników monitoringu i ewaluacji.

19 19 Ramy finansowe RSI WK-P (finansowana koncentracja interwencji)

20 Proponowana lista projektów kluczowych 20

21 21 Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę ! Marta Dolecka 660 75 49 17 56 656 10 96 m.dolecka@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google