Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013

2 Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy uchwała nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu w Nidzicy, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 115 z 2007 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.).

3 ULICE POWIATOWE – stan na 31.12.2013 W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się : 1. 6,7 km ulic o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 35 tyś m 2, 2. 1332 m 2 poboczy, utwardzonych zatok autobusowych i postojowych, 3. 19.189 m 2 chodników.

4 DROGI POWIATOWE – stan na 31.12.2013 W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się 411 km w tym: -307 km o nawierzchni bitumicznej -14 km o nawierzchni brukowcowej -1 km o nawierzchni betonowej -3 km o nawierzchni kostkowej -54 km o nawierzchni naturalnej ulepszonej -32 km o nawierzchni gruntowej naturalnej oraz powierzchnię 41.658 m2 chodników i ścieżek rowerowych.

5 OBIEKTY MOSTOWE – stan na 31.12.2013 W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się : -21 obiektów mostowych z czego : -6 szt. to obiekty o konstrukcji stalowej -15 szt. to obiekty o konstrukcji betonowej -12 przepustów o średnicy 150 cm i większe -171 przepustów o średnicy poniżej 150 cm

6 Zatrudnienie w PZD Nidzica w roku 2013 W Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy zatrudnionych było : -Na dzień 01.01.2013r-24 pracowników -w tym 15 pracowników Obwodu Drogowego przy PZD -Na dzień 31.12.2013r-22 pracowników -w tym 14 pracowników Obwodu Drogowego przy PZD. Stan ilościowy załogi zmienił się ze względu na odejście 2 pracowników na emeryturę. Na zwolnione stanowiska z przyczyn ekonomicznych nie zatrudniono nowych pracowników.

7 INWESTYCJE

8 Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających w ciągu ul. Kościuszki - 66.404,93 zł w tym z środków własnych - 22.134,98 zł w tym z środków Gminy Nidzica - 22.134,97 zł w tym z środków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej - 22.134,98 zł

9 Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 545 mb - 423.001,38 zł w tym z środków własnych -109.163,69 zł w tym z środków Gminy Janowo -104.612,69 zł w tym z środków NPPDL -209.225,00 zł przed po

10 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1587N w m. Szkotowo wraz z projektem technicznym na odcinku 710 mb - 152.569,69 zł w tym z środków własnych -76.284,85 zł w tym z środków Gminy Kozłowo -76.284,85 zł przed po

11 Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Nidzica o dł. 108 mb - 45.047,64 zł w tym z środków własnych -15.015,88 zł w tym z środków Gminy Nidzica -15.015,88 zł w tym z środków Stalmot i Wolmet -15.015,88 zł przed po

12 Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy Kościuszki (3711N) w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705-9.840,00 zł w tym z środków własnych -4.920,00 zł w tym z środków Gminy Nidzica -4.920,00 zł W dniu 25.11.2013r. podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego jw. z Pracownią Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowa została zawarta na kwotę 83.640,00 zł brutto z czego zaangażowanie środków finansowych na rok 2013 wynosi 9.840,00 zł. Projekt współfinansowany jest w 50% przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy i Urząd Miejski w Nidzicy. Projekt obejmuje : -przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, -przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego tj. przeprojektowanie przebiegu istniejących chodników, zatok postojowych, -zaprojektowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego, -przebudowę układu skrzyżowania z ul. Kolejową

13 REMONTY DRÓG

14 Remont drogi powiatowej nr 1564N Bukowiec Wielki – Zaborowo w km od 3+535 do 4+485 dł. 0,950 km-146.134,82 zł w tym z środków własnych -73.067,41 zł w tym z środków Gminy Janowiec Kościelny-73.067,41 zł przed po

15 Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1538N Sątop - Szerokopaś - Nidzica w m. Łysakowo-4.889,19 zł przed po

16 Naprawa drogi powiatowej nr 1973N Kanigowo – Zagrzewo – Grzegórzki – Napiwoda w m. Piotrowcedł. 180 mb -22.582,80 zł przed po

17 cd. przed po

18 WYKAZ ROBOT POZOSTAŁYCH – rok 2013 (zlecane innym podmiotom) -Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu- 33.954,15 zł -Sprzątanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy i wywóz nieczystości- 31.864,21 zł -Sprzątanie chodników zamiejskich po zimie- 2.126,82 -Poziome oznakowanie ulic i dróg - 9.229,75 zł -Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym- 19.145,16 zł -Pozostałe bieżące utrzymanie dróg- 752,95 zł -Zimowe utrzymanie dróg i ulic- 564.064,45 zł RAZEM :- 661.137,49 zł RAZEM (bez zud) : - 97.073,04 zł

19 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne) frezowanie karp drzew- 21 szt. x 70,00 zł = 1.470,00 zł prześwietlenie koron drzew- 1018 szt. x 325,00 zł = 330.850,00 zł ścinka poboczy- 300 m2 x 15,50 zł = 4.650,00 zł koszenie traw i chwastów- 256.000 m2 x 0,10 zł = 25.600,00 zł wycinka odrostów przy drzewach- 1413 szt. x 42,00 = 59.346,00 zł wycinka krzaków w rowach - 2,79 ha x 22.000,00 zł = 61.380,00 zł ustawienie znaków drogowych - 28 szt. x 350,00 zł = 9.800,00 zł naprawa uszkodzonych znaków drogowych- 365 szt. x 20,00 zł = 7.300,0 zł remont cząstkowy masą na zimno- 12 Mg x 1000,00 zł = 12.000,00 zł remont cząstkowy emulsją i grysami- 10.230 m2 x 56,00 zł = 572.880,00 zł remonty nawierzchni żwirowych- 682 Mg x 95,00 zł = 64.790,00 zł sprzątanie ulic- 948 r-g x 150,00 zł = 142.200,00 zł sprzątanie dróg z zanieczyszczeń- 1050 x 150,00 zł = 157.500,00 zł usuwanie śliskości w okresie zimowym- 1560 r-g x 175,00 zł = 273.000,00 zł wytwarzanie mieszanki solnej- 120 r-g x 175,00 zł = 21.000,00 zł

20 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne – cd.) sprzątanie gałęzi na drogach- 856 r-g x 150,00 zł = 128.400,00 zł wykonanie rowków ściekowych na poboczach- 163 szt. x 10,00 zł = 1.630,00 zł rębakowanie gałęzi- 88 r-g x 150,00 zł = 13.200,00 zł wymiana słupków przy znakach drogowych- 35 szt. x 150,00 zł = 5.250,00 zł porządkowanie rowów- 300 mb x 50,00 zł = 15.000,00 zł wykonanie przepustów pod zjazdami- 6 szt. x 500,00 zł = 3.000,00 zł cięcie pielęgnacyjne żywopłotów- 64 r-g x 70,00 zł = 4.480,00 zł wycinka drzew przydrożnych- 4 szt. x 350,00 zł = 1.400,00 zł oczyszczanie studzienek ściekowych- 15 r-g x 25,00 zł = 375,00 zł ustawienie luster drogowych- 1 szt. x 600,00 zł = 600,00 zł bieżące utrzymanie obiektów mostowych- 1442 r-g x 70,00 zł = 100.940,00 zł odtworzenie rowów przydrożnych- 200 m x 10,00 zł = 2.000,00 zł naprawa nawierzchni brukowych- 160 r-g x 70,00 zł = 11.200,00 zł RAZEM :- 2.031.241,00 ZŁ w tym koszt zakupionych materiałów - 356.518,83 zł

21 Administracja drogowa ZESTAWIENIE ILOŚCOWE WYDANYCH DECYZJI, POSTANOWIEŃ I ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYDANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY W 2013 r. - Opiniowanie projektów inwestycyjnych – 189 decyzji i postanowień - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym) – 53 decyzje. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (reklamy i drobne placówki handlowe) – 32 decyzje. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje protestacyjne, uroczystości religijne) – 12 postanowień. - Projekty organizacji ruchu – 57 zatwierdzeń. - Ewidencja dróg – 10 pism. - Utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, nasadzenia + inne) – 61 pism. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 27 pism. - Przeciwdziałanie niszczeniu dróg – 11 pism. - Bieżące utrzymanie dróg – 27 pism. - Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne – 25 pism - Odpowiedzi na wnioski i interpelacje – 5 pism Razem: 509 decyzji, postanowień i odpowiedzi na wnioski.

22 Administracja drogowa Zamówienia publiczne Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w roku 2013 przeprowadził : -21 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy, -17 postepowań do zamówień publicznych do 14 tyś euro. Łącznie przeprowadzono : 38 postepowań Dodatkowo: -dokonano 14 odbiorów ostatecznych robót i usług -dokonano 9 odbiorów częściowych usług -dokonano 4 przeglądów pogwarancyjnych robót -dokonano 33 przeglądy obiektów mostowych -sporządzono 4 projekty stałej organizacji ruchu -wykonano 13,223 km ewidencji dróg.

23 FINANSOWANIE

24 Finansowanie inwestycji i remontów środki własne- 328.058,80 zł środki Gmina Janowo- 104.612,69 zł środki Gmina Nidzica- 42.070,86 zł środki Gmina Kozłowo- 76.284,85 zł środki Gmina Janowiec Kościelny- 73.067,41 zł środki NPPDL- 209.225,00 zł środki prywatne- 37.150,86 zł RAZEM :- 870.470,47 zł

25 PODSUMOWANIE Analiza szczegółowych danych zawartych w ewidencjach dróg wskazuje, że większość dróg została wybudowana 25 i więcej lat temu. Należy tu zaznaczyć, że okres eksploatacji jaki przyjmowany jest przy projektowaniu nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 20 lat. Większość dróg o nawierzchni twardej wymagają odnów nawierzchni masami bitumicznymi wraz z wykonaniem poboczy i systemów odwodnieniowych. Drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej i gruntowej naturalnej należy w większości budować od podstaw. Bardziej szczegółowo także należy przyjrzeć się urządzeniom melioracyjnym tj. przepustom o świetle poniżej 150 cm. Obiektów tego typu w ciągu naszych dróg powiatowych znajduje się około 170. Większość tych obiektów budowanych było podczas budowy dróg tj. w okresie 25 – 35 lat temu, lecz zdarzają się obiekty wybudowane dużo wcześniej. W związku z wzmożonym ruchem pojazdów o dużym tonażu obiekty te ulegają coraz większej i szybszej degradacji, a należy tu nadmienić iż spełniają bardzo ważną funkcję tj. odprowadzają wody z pasa drogowego. Brak prawidłowego odwodnienia powoduje szybszą degradacje dróg.

26 KONIEC PREZENTACJI Nidzica. kwiecień 2014


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google