Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013

2 Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy uchwała nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu w Nidzicy, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 115 z 2007 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz z 2001 roku z późn. zm.).

3 ULICE POWIATOWE – stan na W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się : 1. 6,7 km ulic o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 35 tyś m 2, m 2 poboczy, utwardzonych zatok autobusowych i postojowych, m 2 chodników.

4 DROGI POWIATOWE – stan na W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się 411 km w tym: -307 km o nawierzchni bitumicznej -14 km o nawierzchni brukowcowej -1 km o nawierzchni betonowej -3 km o nawierzchni kostkowej -54 km o nawierzchni naturalnej ulepszonej -32 km o nawierzchni gruntowej naturalnej oraz powierzchnię m2 chodników i ścieżek rowerowych.

5 OBIEKTY MOSTOWE – stan na W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się : -21 obiektów mostowych z czego : -6 szt. to obiekty o konstrukcji stalowej -15 szt. to obiekty o konstrukcji betonowej -12 przepustów o średnicy 150 cm i większe -171 przepustów o średnicy poniżej 150 cm

6 Zatrudnienie w PZD Nidzica w roku 2013 W Powiatowym Zarządzie Dróg w Nidzicy zatrudnionych było : -Na dzień r-24 pracowników -w tym 15 pracowników Obwodu Drogowego przy PZD -Na dzień r-22 pracowników -w tym 14 pracowników Obwodu Drogowego przy PZD. Stan ilościowy załogi zmienił się ze względu na odejście 2 pracowników na emeryturę. Na zwolnione stanowiska z przyczyn ekonomicznych nie zatrudniono nowych pracowników.

7 INWESTYCJE

8 Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zainstalowaniem urządzeń podczyszczających w ciągu ul. Kościuszki ,93 zł w tym z środków własnych ,98 zł w tym z środków Gminy Nidzica ,97 zł w tym z środków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,98 zł

9 Przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją przebiegających przez m. Janowo i Komorowo dł. 545 mb ,38 zł w tym z środków własnych ,69 zł w tym z środków Gminy Janowo ,69 zł w tym z środków NPPDL ,00 zł przed po

10 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1587N w m. Szkotowo wraz z projektem technicznym na odcinku 710 mb ,69 zł w tym z środków własnych ,85 zł w tym z środków Gminy Kozłowo ,85 zł przed po

11 Wykonanie zatok parkingowych dla 3 samochodów ciężarowych w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Nidzica o dł. 108 mb ,64 zł w tym z środków własnych ,88 zł w tym z środków Gminy Nidzica ,88 zł w tym z środków Stalmot i Wolmet ,88 zł przed po

12 Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy Kościuszki (3711N) w lok wraz z przebudową ulicy od km do km ,00 zł w tym z środków własnych ,00 zł w tym z środków Gminy Nidzica ,00 zł W dniu r. podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego jw. z Pracownią Projektowo – Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowa została zawarta na kwotę ,00 zł brutto z czego zaangażowanie środków finansowych na rok 2013 wynosi 9.840,00 zł. Projekt współfinansowany jest w 50% przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy i Urząd Miejski w Nidzicy. Projekt obejmuje : -przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, -przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego tj. przeprojektowanie przebiegu istniejących chodników, zatok postojowych, -zaprojektowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego, -przebudowę układu skrzyżowania z ul. Kolejową

13 REMONTY DRÓG

14 Remont drogi powiatowej nr 1564N Bukowiec Wielki – Zaborowo w km od do dł. 0,950 km ,82 zł w tym z środków własnych ,41 zł w tym z środków Gminy Janowiec Kościelny ,41 zł przed po

15 Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1538N Sątop - Szerokopaś - Nidzica w m. Łysakowo-4.889,19 zł przed po

16 Naprawa drogi powiatowej nr 1973N Kanigowo – Zagrzewo – Grzegórzki – Napiwoda w m. Piotrowcedł. 180 mb ,80 zł przed po

17 cd. przed po

18 WYKAZ ROBOT POZOSTAŁYCH – rok 2013 (zlecane innym podmiotom) -Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu ,15 zł -Sprzątanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy i wywóz nieczystości ,21 zł -Sprzątanie chodników zamiejskich po zimie ,82 -Poziome oznakowanie ulic i dróg ,75 zł -Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym ,16 zł -Pozostałe bieżące utrzymanie dróg- 752,95 zł -Zimowe utrzymanie dróg i ulic ,45 zł RAZEM : ,49 zł RAZEM (bez zud) : ,04 zł

19 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne) frezowanie karp drzew- 21 szt. x 70,00 zł = 1.470,00 zł prześwietlenie koron drzew szt. x 325,00 zł = ,00 zł ścinka poboczy- 300 m2 x 15,50 zł = 4.650,00 zł koszenie traw i chwastów m2 x 0,10 zł = ,00 zł wycinka odrostów przy drzewach szt. x 42,00 = ,00 zł wycinka krzaków w rowach - 2,79 ha x ,00 zł = ,00 zł ustawienie znaków drogowych - 28 szt. x 350,00 zł = 9.800,00 zł naprawa uszkodzonych znaków drogowych- 365 szt. x 20,00 zł = 7.300,0 zł remont cząstkowy masą na zimno- 12 Mg x 1000,00 zł = ,00 zł remont cząstkowy emulsją i grysami m2 x 56,00 zł = ,00 zł remonty nawierzchni żwirowych- 682 Mg x 95,00 zł = ,00 zł sprzątanie ulic- 948 r-g x 150,00 zł = ,00 zł sprzątanie dróg z zanieczyszczeń x 150,00 zł = ,00 zł usuwanie śliskości w okresie zimowym r-g x 175,00 zł = ,00 zł wytwarzanie mieszanki solnej- 120 r-g x 175,00 zł = ,00 zł

20 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne – cd.) sprzątanie gałęzi na drogach- 856 r-g x 150,00 zł = ,00 zł wykonanie rowków ściekowych na poboczach- 163 szt. x 10,00 zł = 1.630,00 zł rębakowanie gałęzi- 88 r-g x 150,00 zł = ,00 zł wymiana słupków przy znakach drogowych- 35 szt. x 150,00 zł = 5.250,00 zł porządkowanie rowów- 300 mb x 50,00 zł = ,00 zł wykonanie przepustów pod zjazdami- 6 szt. x 500,00 zł = 3.000,00 zł cięcie pielęgnacyjne żywopłotów- 64 r-g x 70,00 zł = 4.480,00 zł wycinka drzew przydrożnych- 4 szt. x 350,00 zł = 1.400,00 zł oczyszczanie studzienek ściekowych- 15 r-g x 25,00 zł = 375,00 zł ustawienie luster drogowych- 1 szt. x 600,00 zł = 600,00 zł bieżące utrzymanie obiektów mostowych r-g x 70,00 zł = ,00 zł odtworzenie rowów przydrożnych- 200 m x 10,00 zł = 2.000,00 zł naprawa nawierzchni brukowych- 160 r-g x 70,00 zł = ,00 zł RAZEM : ,00 ZŁ w tym koszt zakupionych materiałów ,83 zł

21 Administracja drogowa ZESTAWIENIE ILOŚCOWE WYDANYCH DECYZJI, POSTANOWIEŃ I ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYDANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY W 2013 r. - Opiniowanie projektów inwestycyjnych – 189 decyzji i postanowień - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym) – 53 decyzje. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (reklamy i drobne placówki handlowe) – 32 decyzje. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje protestacyjne, uroczystości religijne) – 12 postanowień. - Projekty organizacji ruchu – 57 zatwierdzeń. - Ewidencja dróg – 10 pism. - Utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, nasadzenia + inne) – 61 pism. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 27 pism. - Przeciwdziałanie niszczeniu dróg – 11 pism. - Bieżące utrzymanie dróg – 27 pism. - Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne – 25 pism - Odpowiedzi na wnioski i interpelacje – 5 pism Razem: 509 decyzji, postanowień i odpowiedzi na wnioski.

22 Administracja drogowa Zamówienia publiczne Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w roku 2013 przeprowadził : -21 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy, -17 postepowań do zamówień publicznych do 14 tyś euro. Łącznie przeprowadzono : 38 postepowań Dodatkowo: -dokonano 14 odbiorów ostatecznych robót i usług -dokonano 9 odbiorów częściowych usług -dokonano 4 przeglądów pogwarancyjnych robót -dokonano 33 przeglądy obiektów mostowych -sporządzono 4 projekty stałej organizacji ruchu -wykonano 13,223 km ewidencji dróg.

23 FINANSOWANIE

24 Finansowanie inwestycji i remontów środki własne ,80 zł środki Gmina Janowo ,69 zł środki Gmina Nidzica ,86 zł środki Gmina Kozłowo ,85 zł środki Gmina Janowiec Kościelny ,41 zł środki NPPDL ,00 zł środki prywatne ,86 zł RAZEM : ,47 zł

25 PODSUMOWANIE Analiza szczegółowych danych zawartych w ewidencjach dróg wskazuje, że większość dróg została wybudowana 25 i więcej lat temu. Należy tu zaznaczyć, że okres eksploatacji jaki przyjmowany jest przy projektowaniu nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 20 lat. Większość dróg o nawierzchni twardej wymagają odnów nawierzchni masami bitumicznymi wraz z wykonaniem poboczy i systemów odwodnieniowych. Drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej i gruntowej naturalnej należy w większości budować od podstaw. Bardziej szczegółowo także należy przyjrzeć się urządzeniom melioracyjnym tj. przepustom o świetle poniżej 150 cm. Obiektów tego typu w ciągu naszych dróg powiatowych znajduje się około 170. Większość tych obiektów budowanych było podczas budowy dróg tj. w okresie 25 – 35 lat temu, lecz zdarzają się obiekty wybudowane dużo wcześniej. W związku z wzmożonym ruchem pojazdów o dużym tonażu obiekty te ulegają coraz większej i szybszej degradacji, a należy tu nadmienić iż spełniają bardzo ważną funkcję tj. odprowadzają wody z pasa drogowego. Brak prawidłowego odwodnienia powoduje szybszą degradacje dróg.

26 KONIEC PREZENTACJI Nidzica. kwiecień 2014


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google