Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

3 Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II
Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej W ramach osi realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT obejmujący 5 województw Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu: 300 mln euro Projekt składa się z 2 komponentów: budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; (cross-financing) Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom.

4 SSPW – założenia projektu
W ramach projektu powstanie wyłącznie sieć szkieletowa oraz sieci dystrybucyjne (bez budowy sieci dostępowych do użytkownika końcowego); Sieci dystrybucyjne przebiegać będą wyłącznie przez obszary „białe” (na których mechanizmy rynkowe nie zaspokajają zapotrzebowania) i „szare” (na których nie ma wystarczającej konkurencji). Sieć szkieletowa może przebiegać przez obszary „czarne”, ale jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi związanymi z jej topologią; Podstawą planowania sieci są obszary inwestycyjne (łącznie projekt obejmie 54 obszary inwestycyjne). Obszar inwestycyjny jest to obszar przypisany do jednego z węzłów sieci szkieletowej obejmujący tereny gmin, dla których dany węzeł jest najbliższy; Sieć zostanie wybudowana w technologii światłowodowej; Zakłada się budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury; Sieć zostanie zbudowana z zachowaniem neutralności technologicznej;

5 SSPW – założenia projektu
Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym; Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością poszczególnych województw Polski Wschodniej; Wybudowana sieć zostanie powierzona w zarządzanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w drodze umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym; Procesowi budowy sieci towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

6 Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – podział zadań
Podział zadań pomiędzy IZ PO RPW, IP PO RPW oraz Beneficjentów projektu SSPW (Samorządy województw Polski Wschodniej) określony został w porozumieniu zawartym w dniu 1 lipca 2009 r.

7 Pomoc publiczna w projekcie SSPW
Brak pomocy publicznej Pierwszy etap, tj. udzielenie samorządom województw dofinansowania ze środków PO RPW przeznaczonego na budowę szerokopasmowych sieci szkieletowych nie będzie stanowił pomocy publicznej. Pomoc publiczna może wystąpić na poziomach: - samorząd województwa – operator infrastruktury, operator infrastruktury – dostawcy usług, dostawcy usług – użytkownik końcowy (o ile ten ostatni wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym). Pierwszy etap, tj. udzielenie samorządom województw dofinansowania ze środków PO RPW przeznaczonego na budowę szerokopasmowych sieci szkieletowych nie będzie stanowił pomocy publicznej, o ile powstała infrastruktura pozostanie własnością władz publicznych, a te nie będą świadczyły usług telekomunikacyjnych we własnym imieniu. między właścicielem infrastruktury (samorządem województwa) a operatorem infrastruktury (zarządcą). Przekazanie zarządcy, w drodze umowy dzierżawy lub innej, podobnej umowy, sieci szerokopasmowej stanowiącej własność samorządu województwa będzie stanowiło pomoc publiczną dla tego zarządcy, nawet jeśli zostanie on wybrany w drodze otwartego przetargu. Wartość pomocy udzielanej zarządcy sieci można oszacować (za dany okres czasu, np. w wymiarze rocznym) jako różnicę między taką (hipotetyczną) stawką czynszu dzierżawnego, która zapewniałaby rynkową stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego w sieć szerokopasmową, a rzeczywistą stawką czynszu dzierżawnego, jaką będzie obciążany zarządca sieci[1]; między operatorem infrastruktury a operatorem hurtowym lub detalicznym. Zarządca sieci nie zatrzyma dla siebie całości korzyści ekonomicznych wynikających z otrzymanej pomocy publicznej, lecz przeniesie przynajmniej część z tych korzyści na operatorów komercyjnych, którzy będą świadczyli usługi telekomunikacyjne na rynku hurtowym i detalicznym z wykorzystaniem tej sieci. Kwotę tych korzyści (a zatem kwotę pomocy publicznej udzielanej operatorowi hurtowemu lub detalicznemu) można oszacować jako różnicę między stawką opłat, jaką pobierałby zarządca od operatorów, gdyby sam był obciążany przez właściciela sieci rynkową (tzn. opisaną powyżej) stawką czynszu dzierżawnego, a stawką opłat faktycznie pobieranych przez zarządcę od operatorów; między operatorem detalicznym a użytkownikiem końcowym – o ile ten ostatni wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym. [1] Gdyby właściciel sieci (samorząd województwa) faktycznie obciążał zarządcę stawką odzwierciedlającą rynkowy zwrot z zainwestowanego kapitału, to pomoc publiczna nie wystąpiłaby; jednak w takich okolicznościach dokonywanie interwencji publicznej (przeznaczanie środków publicznych na budowę sieci) w ogóle nie byłoby uzasadnione, gdyż sieć mogłaby być wybudowana przez prywatnych inwestorów działających na zasadach rynkowych.

8 Ustalenia z Komisją Europejską
15 stycznia br. (DG COMP), odbyło się w Brukseli spotkanie robocze z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), na którym wskazano, iż realizacja projektu wiąże się z możliwością wystąpienia pomocy publicznej, konieczne zatem będzie przeprowadzenie procesu notyfikacyjnego występującej w projekcie pomocy publicznej.

9 Dziękuję za uwagę IZ PO RPW Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych


Pobierz ppt "PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google