Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje kolumn w ChemCADzie  Shortcut Column (SHOR)  Tower Column (TOWR)  Tower Plus Column (TPLS)  SCDS Column (SCDS)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje kolumn w ChemCADzie  Shortcut Column (SHOR)  Tower Column (TOWR)  Tower Plus Column (TPLS)  SCDS Column (SCDS)"— Zapis prezentacji:

1

2 Rodzaje kolumn w ChemCADzie  Shortcut Column (SHOR)  Tower Column (TOWR)  Tower Plus Column (TPLS)  SCDS Column (SCDS)

3 Prosta kolumna: SHOR  1 strumień wlotowy i 2 wylotowe  Metody obliczeń:  Sprawdzające (rating):  Fenske-Underwood-Gilliland (FUG)  Projektowe:  FUG + lokalizacja zasilania metodą Fenskego  FUG + lokalizacja zasilania metodą Kirkbride’a

4 Prosta kolumna: SHOR

5 Kolumna TOWR  Tylko do symulacji  Do 5 strumieni wlotowych, destylat i wywar + 4 strumienie wylotowe boczne  Obliczenia stanu półek z modelu półki  Uwzględnia sprawność półki  Uwzględnia występowanie niemieszających się składników i dekantację

6 Kolumna TOWR

7 Tower Plus Column TPLS  Szczegółowa symulacja kolumny rektyfikacyjnej. Uwzględnia w obliczeniach  Boczne rozdzielacze  Pompy, orurowanie  Wymianę ciepła na półkach (grzanie/chłodzenie)  Boczne odbiory

8 Tower Plus Column TPLS  Można zdefiniować:  warunki na konkretnych  półkach,  w kondensatorze  kotle

9 Tower Plus Column TPLS  Definicja kolumn w kilku oknach

10 Kolumna SCDS  Szczegółowy wielostopniowy moduł równowag parowo-ciekłych dedykowany głównie dla układów tworzących niedoskonałe mieszaniny  Uwzględnia układy 3 fazowe (z dekantacją)  Maksymalnie 10 w arkuszu  Możliwość uwzględnienia reakcji chemicznej: destylacja reaktywna.

11 ChemCAD CC-Therm

12 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA  Pozwala na dobór normowanego (wg TEMA lub DIN) wymiennika (tryb Designe - Sizing)  Podaje się minimalna ilość danych:  Rodzaj procesu  Dopuszczalny spadek ciśnienia  Dopuszczalną prędkość czynników  Zalecaną smukłość  Zakresy długości rur, średnic płaszcza, wycięć przegród odległości przegród

13 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA  Pozwala na dobór normowanego (wg TEMA lub DIN) wymiennika (tryb Designe - Sizing)  Obliczane są:  Optymalny (???) rozmiar płaszcza  Ilość rur czynnika  Ilość i prześwit przegród  Szczegóły konstrukcyjne

14 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA  Umożliwia symulacje pracy istniejącego wymiennika (tryb Rating)  Podaje się parametry istniejącego wymiennika  Program sprawdza, czy podany wymiennik może pracować w danej aplikacji

15 TUBULAR EXCHANGER MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC. http://www.tema.org/

16 Rodzaje wymienników CC- Therm  kotły odparowujące ciecz i termosyfonowe  wyparki z wymuszoną cyrkulacją  poziomo lub pionowo ustawione skraplacze  wyparki i grzejniki cienkowarstwowe  pionowe termosyfony  skraplacze z zawrotem  wymienniki konwekcyjne dla faz gazowej i ciekłej, bez zmiany stanu skupienia)

17 Inne cechy  Stosować można wszystkie wymienniki typu TEMA.  Można stosować pięć typów przegród: pojedyncze segmentowe, podwójne segmentowe, potrójne segmentowe, bez rur w obrębie wycięcia przegród i przegrody rusztowe.  Przeprowadzana jest pełna analiza wibracji dla wszystkich typów wymienników.  Można wykorzystać wielkość prześwitów TEMA lub wprowadzić własne wartości prześwitów.

18  Rury mogą być gładkie lub żebrowane. Biblioteka rur Wolverine, HPTI i Wieland wbudowana jest w program.  Wewnątrz rur mogą być stosowane elementy turbulizujące.  Można rozpatrywać suchą i wilgotną ścianę po stronie kondensujących par.  Różnorodne mechanizmy transportu ciepła są dostępne do wyboru dla użytkownika.

19 Specyfikacje ogólne – informacje podstawowe  Typ procesu wewnątrz rur 1.Sensible flow (przepływ bez zmiany stanu skupienia) 2.Horizontal condensation (skraplanie na ściankach poziomych) 3.Vertical condensation (skraplanie na ściankach pionowych) 4.Knock-back condensation (skraplanie z zawrotem) 5.Forced evaporation (wymuszone odparowanie) 6.Falling film evaporation (odp. w spływ. warstewce) 7.Vertical thermosyphon (pionowy termosyfon)

20 Specyfikacje ogólne – informacje podstawowe  Typ procesu w przestrzeni międzyrurowej 1.Sensible flow (przepływ bez zmiany stanu skupienia) 2.Horizontal condensation (skraplanie na ściankach poziomych) 3.Forced evaporation (wymuszone odparowanie) 4.Pool boiling (odparowanie z lustra cieczy) 5.Horizontal thermosyphon (poziomy termosyfon)

21 Specyfikacje ogólne – metody modelowania  Model dla przestrzeni wewnątrz rur  Model dla przepływu laminarnego  Model dla przepływu burzliwego  Opory tarcia w układzie jednofazowym (  P)  Opory tarcia w układzie dwufazowym(  P)  Udział fazy gazowej (  P)  Skraplanie na ściankach pionowych

22 Specyfikacje ogólne – metody modelowania  Model dla przestrzeni miedzyrurowej  Przepływ w układzie jednofazowym  Skraplanie w obszarze laminarnym  Skraplanie w obszarze burzliwym

23 Wymiennik ciepła dwustronny CC-Therm, TEMA Korzystanie z modułu CC-Therm  Obliczenia bilansowe  Menu/Sizing/Shell&Tube  Zaznaczyć wymiennik  Wskazać, który czynnik wchodzi do rurek

24 Nowe typy wymienników (ver. 6)  Plate – płytowy  Doubel pipe – rura w rurze

25 Obliczenia typu: fouling factor rating  Pozwalają obliczyć opory osadów w istniejących wymiennikach.  Podaje się  Parametry strumieni  Parametry wymiennika  Obliczany jest opór osadu  Pozwala określić czy wymiennik jest zablokowany osadami

26 Wymiarowanie: Menu - sizing  Pozwala na wymiarowanie obliczonego aparatu. Stosuje się do:  Trays – półek w kolumnach  Packing – wypełnień kolumn  Pipes - rur  Shell&Tubes – wymienników płaszczowo rurowych (CC-Therm)  Air Cooler – schładzacie powietrza  Vessel - zbiorniki  Orifice - kryzy  Control valve – zawory regulujące  Relief device – zawory (urządzenia) bezpieczeństwa

27 CC-Batch - Retyfikacja okresowa  Podstawowa jednostka operacyjna instalacji: kolumna okresowa "Batch Column". Składa się z:  Kotła (Pot) z ładunkiem (Pot charge)  Kolumny z półkami/wypełnieniem  Skraplacza  Dekantera  Odbiór produktu odbywa się do zbiorników (Tank) poprzez przełącznik czasowy (Time switch)  Jest to proces dynamiczny – warunki zmieniają się w czasie

28 CC-Batch - Retyfikacja okresowa

29 CC-Batch - Etapy procesu symulacji:  ustalenie składu i ilości wsadu do kolumny, nie trzeba podawać temperatury zostanie wyliczona  Informacje o kolumnie:  Ilość półek  Ilość etapów procesu  Typ skraplacza  Ilości cieczy zatrzymanej na półkach i w skraplaczu

30 CC-Batch - Etapy procesu symulacji:  Parametry operacji okresowej  Parametry rozpoczęcia etapu  zbiornik do którego kieruje się destylat  tryby i wartości specyfikujące pracę kolumny (np. stopień refluksu, natężenie przepływu destyatu)  parametry zakończenia etapu  możliwość dodania wsadu w trakcie destylacji w zakładce ustawienia dodatkowe (Additional settings)

31 CC-Batch - Etapy procesu symulacji:  Ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie  Wyświetlany parametr  Jakiego miejsca dotyczy  Wybór składników wyświetlanych

32 CC-Batch - Etapy procesu symulacji:  Uruchomienie symulacji  Na ekranie pojawia się wykres pokazujący zmianę składu destylatu w czasie  Przegląd wyników: wykres – Plot/Batch Column History

33 Symulacja przepływu przez rury  Symbol operacji jednostkowej: "pipe symulator"  Ważniejsze metody obliczeń: 1. Izotermiczny przepływ gazu – długie rury 2. Przepływ jednofazowy 3. Przepływ dwufazowy (dwie metody) 4. Metody specjalne dla wody i pary wodnej

34 Symulacja przepływu przez rury  Wymiary:  Obliczenia sprawdzające  Projektowe:  Przepływ jednofazowy  Wymiarowanie bazujące na spadku ciśnienia  P/100ft  Wymiarowanie dla dwufazowego przepływu pionowego  Obliczenia wsteczne P wlot na podstawie P wyl i wymiarów  Obliczenie natężenia przepływu przy danych wymiarach oraz P wlot i P wyl

35 Symulacja przepływu przez rury  Opcje termiczne:  Przepływ adiabatyczny  Przepływ izotermiczny

36 Symulacja przepływu przez rury  Inne parametry:  Średnica rury  Długość rury  Współczynnik szorstkość powierzchni  Wysokość podnoszenia geometrycznego  Współczynnik wnikania ciepła do otoczenia i temp. otoczenia

37 Symulacja przepływu przez rury  Pozostałe zakładki:  Properties - Właściwości medium  Calculated Results - Wyniki obliczeń  Valves - Zawory  Fittings – Armatura: Welded - spawana, Flanged – łączona kołnierzowo

38 Zawiesiny ciał stałych w płynach  Definicja ciała stałego – "Pick Solids"  Definicja rozkładu ziarnowego – "Particle Size Distribution"  Wpływ zawartości ciała stałego na spadek ciśnienia w rurociągu

39 Symulacja rozdzielania zawiesin  Filtry:  ciśnieniowy  próżniowy bębnowy  Hydrocyklon  Cyklon  Elektrofiltr

40 Filtry  Nazwa operacji jednostkowej – "vacuum filter" - dwa symbole  Tryby dokonywania obliczeń 0- dla podanej powierzchni filtru oblicz ciśnienie filtracji 1- dla podanego ciśnienia filtracji oblicz powierzchnię 2- dla podanego ciśnienia i powierzchni obliczane natężenie przepływu zawiesiny

41 Filtry  Typy filtrów  Obrotowy filtr bębnowy, wymaga specyfikacji:  kąta czynnego filtra (zanurzenia w zawiesinie)  prędkości obrotowej bębna (obr./min)  Filtr stałociśnieniowy, typowy  Prosty bilans materiałowy  Tu można tez podać opór przegrody

42 Filtry  Charakterystyka osadu:  Opór właściwy osadu  0 [m/kg]  Współczynnik ściśliwości osadu s  Wilgotność osadu (jeżeli nie podana to CC oblicza z dodatkowych parametrów osadu)  Strata ciała stałego (odniesiony do całości) z filtratem

43 Filtry  Opcjonalne parametry osadu  Rozmiar cząstek ciała stałego  Sferyczność  Porowatość osadu  Współczynnik kształtu  Modelowanie filtracji nie wpływa na skład ziarnowy strumieni

44 Hydrocyklon  Nazwa jednostki operacyjnej "Hydrocyclone "  Metody obliczeń:  0 - Dahlstrom empiryczna  1 - Bradley teoretyczna  Tryby obliczeń  0 – projektowy  1 – obliczenia sprawdzające  Model przyjmuje typowe stosunki wymiarów geometrycznych

45 Hydrocyklon  Parametry urządzenia do podania w trybie obliczeń sprawdzających  Wymagane:  Średnica cyklonu  Opcjonalne:  ilość cyklonów

46 Hydrocyklon  Parametry urządzenia obliczane w trybie obliczeń sprawdzających  średnica cząstki o skuteczności sepracji 50%  skuteczność średnia  spadek ciśnienia

47 Hydrocyklon  Parametry urządzenia obliczane w trybie obliczeń projektowych  Wymagane:  Skuteczność (Efficiency)  Opcjonalne:  Średnica cząstki, dla której podano efektywność  Dopuszczalny spadek ciśnienia  Maksymalna średnica  Maksymalny spadek ciśnienia  Maksymalna ilość cyklonów

48 Hydrocyklon  Parametry urządzenia obliczane w trybie projektowym  średnica cyklonu  ilość cyklonów  średnica cząstki o skuteczności sepracji 50%  spadek ciśnienia  skuteczność  standardowe stosunki wymiarów geometrycznych

49 Cyklon  Nazwa jednostki operacyjnej: "Cyclone"  Tryby obliczeń  0 – obliczenia sprawdzające  1 – obliczenia projektowe  Modele obliczeniowe  0 - metoda Kocha i Lichta  1 - Metoda Rosina, Rammlera, Intelmanna

50 Cyklon  Typ obliczeń  0 – domyślna geometria, wysoka skuteczność  1 – domyślna geometria, średnia skuteczność  2 – geometria definiowana przez użytkownika W typach 0 i 1 nie ma możliwości zmiany geometrii cyklonu

51 Cyklon  Parametry urządzenia do podania w trybie obliczeń sprawdzających  Wymagane:  Średnica cyklonu  Opcjonalne:  ilość cyklonów

52 Cyklon  Parametry urządzenia obliczane w trybie obliczeń sprawdzających  Skuteczność średnia  spadek ciśnienia

53 Cyklon  Parametry urządzenia do podania w trybie projektowym  Wymagane:  Skuteczność (Efficiency)  Opcjonalne:  Dopuszczalny spadek ciśnienia  Maksymalna ilość cyklonów

54 Cyklon  Parametry urządzenia obliczane w trybie projektowym  średnica cyklonu  ilość cyklonów  spadek ciśnienia  ogólna skuteczność  domyślne wymiary geometryczne

55 Cyklon Model cyklonu uwzględnia skuteczność dla poszczególnych klas ziarnowych. Można sprawdzić skład ziarnowy pyłu unoszonego z gazem oraz wydzielonego w cyklonie.

56 Elektrofiltr  Nazwa jednostki operacyjnej (Electrostatic Precipitator)  Tryby obliczeń:  0 – projektowy  1 – obliczenia sprawdzające

57 Elektrofiltr  Parametry wprowadzane trybu projektowego:  stała dielektryczna względem powietrza  natężenie pola elektrycznego elektrod ładującej i zbierającej  wymagana skuteczność  opcjonalnie spadek ciśnienia na aparacie  Parametry obliczane trybu projektowego  Powierzchnia elektrod  Skuteczność ogólna

58 Elektrofiltr  Parametry wprowadzane trybu sprawdzającego:  stała dielektryczna względem powietrza  natężenie pola elektrycznego elektrod ładującej i zbierającej  powierzchnia elektrod  opcjonalnie spadek ciśnienia na aparacie  Parametry obliczane trybu projektowego  Skuteczność ogólna


Pobierz ppt "Rodzaje kolumn w ChemCADzie  Shortcut Column (SHOR)  Tower Column (TOWR)  Tower Plus Column (TPLS)  SCDS Column (SCDS)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google