Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka powszechnie stosowanych metod badawczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka powszechnie stosowanych metod badawczych"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka powszechnie stosowanych metod badawczych
Metodologia badań III

2 Pomiar Jednoznacznie określona procedura przypisania określonych znaków symbolicznych (kodów, liczb) konkretnym zjawiskom fizycznym. Cechy pomiaru: powtarzalność odtwarzalność błąd

3 Poziom pomiaru Nominalny: Porządkowy: Ilorazowy:
cechy jakościowe (policzalne, ale niemierzalne) cechy dyskretne (posiadające określone wartości) Porządkowy: wartości ułożone wg określonego porządku Ilorazowy: cechy ilościowe (policzalne i mierzalne) cechy ciągłe (wyrażalne w różnych jednostkach miary) posiadające określony punkt odniesienia (0)

4 Metoda Racjonalny sposób postępowania w procesie intelektualnej konceptualizacji problemu, zawierający dokładny opis reguł gromadzenia danych, ich weryfikacji oraz analizy i interpretacji wyników. Racjonalność -> CEL

5 Ujęcie bardziej „ścisłe”
Formalne – stosowane do udowodnienia faktów w ramach przyjętych algorytmów i systemów; poprawności i jakości rozwiązań generowanych przez konkretne algorytmy Eksperymentalne – szeroko stosowane do ewaluacji nowych rozwiązań, składające się z dwóch etapów: eksploracji (identyfikacji kluczowych pytań) oraz ewaluacji (szukania odpowiedzi) Konstrukcyjne – konstruowanie architektury konkretnego systemu w celu sprawdzenia czy i jak działa w rzeczywistości z uwzględnieniem nowego elementu Procesualne – stosowane do zrozumienia procesów zachodzących w ramach danych algorytmów, najczęściej stosowane w obszarze konstruowania oprogramowania czy interakcji pomiędzy użytkownikiem a sprzętem, coraz częściej w obszarze sztucznej inteligencji (procesy uczenia się maszynowego) Modelowe – konstruowanie modelu odwzorowującego najważniejsze elementy rzeczywistego systemu w celu lepszego zrozumienia działania tego systemu. Eksperymenty z użyciem modeli nazywane są mianem symulacji Więcej na ten temat w: About Computing Science Research Methodology (on-line) oraz Research/Scientific Methods in Computer Science (on-line)

6 Ujęcie bardziej „humanistyczne”
Metody i techniki „ilościowe” (standaryzowane) Metody i techniki „jakościowe” (niestandaryzowane) Dane wywołane Wywiad kwestionariuszowy (prowadzony przez ankietera): bezpośredni, telefoniczny, on-line Sondaż (survey): omnibus, longitudinalne (panel, np. panel internetowy) Ankieta: pocztowa, CSAQ (Computerized Self-Administrated Questionnaire) Wywiad: swobodny, biograficzny (Biographical Interview), pogłębiony (In-Depth Interview), grupowa dyskusja zogniskowana (Focus Group Interview) Obserwacja kontrolowana (check-lista): mystery consumer Obserwacja: uczestnicząca/nieuczestnicząca, jawna/niejawna Eksperyment: psychologiczny, biologiczny, kliniczny, laboratoryjny Eye-tracker: analizy statystyczne wielu zmiennych pochodzących z pojedynczych pomiarów (próby niezależne) mapy fokusowe, mapy cieplne Socjometria (małe grupy społeczne) Case study (szeregi czasowe) Badania monograficzne Case study Dane zastane Analiza zawartości: tekst, obraz, audio, wideo Analiza treści: Krytyczna analiza dyskursu Metoda dokumentów osobistych (metoda biograficzna) Analiza urzędowych danych statystycznych (desk-research) Analiza dokumentów urzędowych (desk-research) Analiza metadanych Analiza prawno-porównawcza


Pobierz ppt "Charakterystyka powszechnie stosowanych metod badawczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google