Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski ZWALCZANIE TERRORYZMU 6 Współpraca międzynarodowa miękkie metody zwalczania terroryzmu

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów TEMATY ZAJĘĆ 1.Zajęcia wprowadzające - walka, wojna, zwalczanie terroryzmu, kontrowersje wokół metod zwalczania terroryzmu. 2.Zwalczanie IRA i Al-Kaidy. 3.Międzynarodowe uregulowania prawne w zwalczaniu terroryzmu na podstawie wybranych przykładów. 4.Jednostki specjalizujące się w działaniach kontrterrorystycznych (BOA, SPAT, YA’MA’M, Delta Force, SAS, GROM). 5.Agencje wywiadowcze w walce z terroryzmem (MOSAD, CIA, MI 6, SWW). 6.Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania terroryzmu i tzw. miękkie metody zwalczania terroryzmu. 7.Antyterroryzm w Polsce i jego instytucje. 8. Terroryzm w II dekadzie XXI wieku.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Działania prewencyjne obejmują współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, wyprzedzające odstraszanie, pomoc humanitarną, operacje pokojowe, inicjatywy antyproliferacyjne, włącznie ze współpracą międzynarodową na rzecz wzbronienia nielegalnego upowszechniania broni masowego rażenia. Działania na rzecz miękkiego zwalczania terroryzmu

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Działania prewencyjne mogą również obejmować inne operacje wojskowe – np. zapobieganie wybuchowi wrogiej przemocy (działań wojennych) lub pomoc w obronie bądź odtworzeniu prawowitych władz. W najbardziej niebezpiecznych warunkach prewencja może wymagać użycia siły, aby unieszkodliwić broń masowego rażenia znajdującą się w posiadaniu terrorystów lub innych podmiotów albo też zaatakować obiekty (np. terrorystów) zagrażające bezpośrednio Stanom Zjednoczonym, sojusznikom lub ich interesom. Działania na rzecz miękkiego zwalczania terroryzmu

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Rada Europy - Promocja demokracji oraz podstawowych praw człowieka oraz takie dokumenty jak Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie praw człowieka i walki z terroryzmem międzynarodowym czy tez Europejska Konwencja o Zwalczeniu terroryzmu, która weszła w życie 4 sierpnia 1978r. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - działania zmierzające do rozwijania współpracy partnerskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu. NATO - środki militarne, obejmujące użycie wojsk lądowych, morskich i powietrznych oraz operacje militarne np. atak na kraj podejrzewany o wspomaganie organizacji terrorystycznej. ONZ - umożliwia państwom nie tylko dyskusje nad środkami, które zostaną użyte do walki z terroryzmem, uzgadnianie stanowisk, ale także tworzenie międzynarodowych instrumentów prawnych, które kształtują współczesna rzeczywistość w jej aspekcie prawnomiędzynarodowym. Np. Rezolucja Terroryzm i prawa człowieka z 13 lutego 2002 r. Dużo uwagi poświęca prawom człowieka Unia Europejska - przede wszystkim działania zmierzające do harmonizacji prawa, umożliwiającej skuteczniejsze przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpośrednie działania na rzecz walki z terroryzmem ze strony Unii to tworzenie instrumentów zwalczania finansowania terroryzmu Działalność organizacji międzynarodowych w kwestii terroryzmu

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów 8 września 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu. UN Global Strategy to Combat Terrorism

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów  przeciwdziałać przyczynom rozprzestrzeniania się terroryzmu,  zapobiegać i zwalczać terroryzm,  wzmocnić indywidualną i kolektywną zdolność państw  chronić prawa człowieka i strzec rządów prawa podczas walki z terroryzmem. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu ustanawia konkretne środki do podjęcia przez państwa członkowskie, które mają na celu:

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Obecne prace w ONZ  Obecnie na forum ONZ trwa dyskusja nad przyjęciem Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu - Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT).  W celu opracowania projektu CCIT został powołany Komitet Ad Hoc Zgromadzenia Ogólnego ds. Środków Eliminowania Terroryzmu Międzynarodowego (The UN General Assembly’s Ad Hoc Committee (AHC) on Measures to Eliminate International Terrorism).  Komitet Ad Hoc został utworzony w oparciu Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 51/210 (1996) i działa w ramach VI Komitetu NZ.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Przeszkody w przyjęciu Kompleksowej Konwencji ws. Zwalczania Terroryzmu  Kwestie sporne, dotyczące m.in.: – definicji terroryzmu, – umieszczenia w dokumencie odniesień do terroryzmu państwowego, – ocen źródeł terroryzmu – odróżnienia prawa narodów do samostanowienia od działań terrorystycznych (np. stanowisko Organizacji Konferencji Islamskiej - The Organization of the Islamic Conference (OIC).

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Przykłady działań Narodów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu:  Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu  Budowanie zdolności państw do zwalczania terroryzmu  Ochrona praw człowieka podczas walki z terroryzmem  Przeciwdziałanie przyczynom rozprzestrzeniania się terroryzmu

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu  W ramach sankcji nałożonych na Al-Kaidę i reżim Talibów, 34 państwa zamroziły środki finansowe w wysokości co najmniej 93,4 mln dolarów (stan na styczeń 2006) należące do osób i grup, których dane figurują na zbiorczej liście Komitetu ustanowionego na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1267.  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Przeprowadzono ponad 100 misji sprawdzających, w których rezultacie państwach, które niedawno uzyskały niepodległość zidentyfikowano i zabezpieczono 38 źródeł wysokiego promieniowania radioaktywnego.  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej wykryła i zbadała 70,000 ton substancji chemicznych. Dotychczas, ponad połowa urządzeń na świecie używanych wcześniej do produkcji broni chemicznej została albo zniszczona albo przekształcona dla działań pokojowych.  Komitet ustanowiony na mocy rezolucji 1540 wraz z jego ekspertami sprawdził raporty ze 127 państw i jednej organizacji (Unii Europejskiej) na temat ich działań podejmowanych w celu sprostania wymogom rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1540 (2004). Komitet zajmuje się identyfikowaniem braków oraz sugeruje ulepszenia dla zapobiegania pozyskania broni masowego rażenia i jej komponentów przez podmioty niepaństwowe.  Wojskowe i cywilne jednostki operacji pokojowych NZ zapewniły bardziej bezpieczne środowisko w wielu konfliktach na całym świecie.  Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na członków Al-Kaidy i powiązane z nimi osoby zakazy podróżowania oraz sankcje finansowe.  W ramach ONZ zostało wypracowanych i przyjętych 16 powszechnych konwencji i protokołów, które uznają za przestępstwa poszczególne akty terroryzmu, w tym porwania, branie zakładników oraz terroryzm nuklearny. Konwencje te, wraz z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa, stanowią prawne podstawy współpracy w podejmowaniu wielostronnych działań przeciwko terroryzmowi.

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Budowanie zdolności państw do zwalczania terroryzmu  Departament Bezpieczeństwa rozwija wiedzę na temat zwalczania terroryzmu, a w ponad 150 państwach przeprowadził operacje wzmacniania bezpieczeństwa. Departament współpracuje z Interpolem i Biurem NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w rozwijaniu zdolności natychmiastowego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym terroryzm.  Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Terroryzmu (The Counter-Terrorism Implementation Task Force - CTITF) ustanowiona przez Sekretarza Generalnego w 2005 roku pracuje na rzecz zapewnienia całościowej koordynacji i spójności 23 jednostek w ramach systemu NZ, które włączone zostały do działań w walce z terroryzmem.  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) wykryła ponad tysiąc ośrodków epidemii o zasięgu międzynarodowym oraz zapewniła pomoc w ponad 100 przypadkach. Ponadto WHO rozwinęła globalną sieć laboratoriów do reagowania na wybuchy epidemii i zagrożenia biologiczne.  Biuro NZ ds. Środków Odurzających i Przestępczości wsparło 112 państw w przystąpieniu i implementowaniu międzynarodowych instrumentów odnoszących się do zapobiegania i powstrzymywania międzynarodowego terroryzmu oraz udzieliło 67 państwom doradztwa w zakresie legislacji antyterrorystycznej. Ponadto rozwinęło 9 narzędzi pomocy technicznej, mających na celu wspieranie państw we wzmacnianiu ich ustawodawstwa antyterrorystycznych.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Ochrona praw człowieka podczas walki z terroryzmem  Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka zapewnia wsparcie i doradztwo państwom członkowskim, na ich prośbę, w zakresie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu, łącznie z przeglądem i rozwojem prawa antyterrorystycznego.  Specjalny Sprawozdawca dla promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu ma za zadanie identyfikować, wymieniać i promować najlepsze praktyki w zakresie środków zwalczania terroryzmu, które respektują prawa człowieka i podstawowe wolności.  Biuro Spraw Prawnych we współpracy z Departamentem Spraw Politycznych oraz Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka opracowuje propozycje i wytyczne dla państw członkowskich w zakresie i przejrzystych procedur umieszczania oraz usuwania jednostek i ugrupowań na listach podmiotów objętych sankcjami ONZ.

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Przeciwdziałanie przyczynom rozprzestrzeniania się terroryzmu  Specjalni Przedstawiciele i Wysłannicy Sekretarza Generalnego oraz Departament Spraw Politycznych wspierając mediacje, przyczynili się do osiągnięcia porozumień pokojowych w 13 konfliktach na świecie w 2001 roku. Utworzenie jednostki wsparcia mediacji w DPA współpracującej z Biurem Wsparcia Misji Budowy Pokoju wzmocni zdolność Narodów Zjednoczonych w tworzeniu i budowaniu pokoju.  Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury promuje dialog międzycywilizacyjny i międzykulturowy, wspiera dialog między religiami i narodami oraz dba o jakość edukacji poprzez współpracę międzynarodową i organizację szkoleń naukowych. Program UNESCO "Kultura pokoju" pomaga wielu organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w potępianiu aktów terroryzmu.  Departament Informacji Publicznej współpracuje z mediami, instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społeczeństwem obywatelskim w promowaniu szacunku, tolerancji i różnorodności kulturowej. Departament jest organizatorem serii seminariów pod hasłem "Oduczanie się nietolerancji", skupionych na zwalczaniu antysemityzmu, islamofobii oraz mediów propagujących nienawiść.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów UE

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Zwalczanie terroryzmu w UE  Unia Europejska uchwaliła szereg regulacji, które inicjują tworzenie jednolitego rozwiązania ukierunkowanego na wspólne zwalczanie terroryzmu przez państwa zrzeszone w tym związku.  Deklaracja Rady Europejskiej o Zwalczaniu Terroryzmu,

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Z powyższych wynika 18 podstawowych uregulowań i wskazań koalicyjnych w kwestiach dotyczących: 1. zachowywania międzypaństwowej solidarności w zwalczaniu terroryzmu; 2. realizacji zobowiązań, wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1373 z 2001 r.; dotyczących wspólnego zwalczania terroryzmu międzynarodowego; 3. kształtowania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w sprawie zwalczania terroryzmu; 4. tworzenia ram koncepcyjnych dla Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronności, pożądanej do wnoszenia we wspólne dzieło zwalczania terroryzmu; 5. wzmacniania środków bezpieczeństwa na granicach oraz zwiększenia skuteczności wykrywania fałszywych dokumentów; 6. kształtowania strategicznych celów odnoszących się do zwalczania terroryzmu; Zwalczanie terroryzmu w UE

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów 7. pogłębienia międzynarodowego konsensusu i wzmacniania współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu; 8. redukowania dostępu organizacji terrorystycznych do źródeł finansowania i innych zasobów ekonomicznych; 9. stosowania profilaktyki antyterrorystycznej w zakresie wykrywania, ścigania i prawnego piętnowania sprawców potencjalnych zagrożeń; 10. kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego transportu i zapewniania efektywnych kontroli granicznych; 11. zwiększania zdolności do ograniczania skutków ataków terrorystycznych; 12. redukowania wsparcia terrorystycznego; Zwalczanie terroryzmu w UE

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów 13. utrzymywania właściwych stosunków zewnętrznych z priorytetowymi krajami trzecimi, w których zwalczanie terroryzmu powinno być wzmocnione; 14. wymiany informacji wywiadowczych; 15. środków ochrony transportu i ludności; 16. współpracy międzynarodowej; 17. współpracy z USA i innymi partnerami; 18. kompleksowego koordynowania wysiłków unijnych ukierunkowanych na wszechstronne zwalczanie terroryzmu. Zwalczanie terroryzmu w UE

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów PARTNERSTWO WSCHODNIE Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej. PARTNERSTWO WSCHODNIE

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów  Zbliżenie wschodnich sąsiadów do UE. Jest to w istocie plan rozwoju relacji między Unią a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, plan, który daje im możliwość stopniowego włączania się do polityk i programów unijnych oraz integracji ze wspólnym rynkiem.  Współpraca UE z jej wschodnimi sąsiadami ma prowadzić do przekazywania dobrych unijnych praktyk w dziedzinie handlu, gospodarki i polityki, a jej tempo uzależnione będzie od zmian zachodzących w tych państwach oraz oczekiwań partnerów. GŁÓWNE PRIORYTETY

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów  Preferencje handlowe.  Ułatwienia wizowe i programy pomocowe.  W zamiarach polskiego rządu w dłuższej perspektywie Partnerstwo Wschodnie ma przygotować objęte nim państwa do akcesji. Inicjatywa spotkała się z poparciem przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz przywódców pozostałych państw Unii w czasie czerwcowego szczytu Rady Europejskiej w 2008 CELE PARTNERSTWA

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 24 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów 3 grudnia 2008 projekt partnerstwa został przyjęty przez Komisję Europejską, która zaproponowała jednocześnie m.in.:  utworzenie strefy wolnego handlu,  podpisanie układów o stowarzyszeniu,  ułatwienia wizowe dla obywateli państw uczestniczących w Partnerstwie,  zwiększenie finansowania programu do 600 mln euro, w tym 250 mln pochodzić ma z instrumentu finansowego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa ENPI, zaś kolejne 350 mln to środki dodatkowe. 20 marca 2009 w czasie szczytu w Brukseli unijni przywódcy zatwierdzili projekt Komisji Europejskie

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 25 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów UNIA DLA ŚRÓDZIEMNOMORZA (PARTNERSTWO EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIE)

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 26 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 27 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Unia dla Śródziemnomorza - (ang. Union for the Mediterranean, fr. Union pour la Méditerranée), została oficjalnie powołana do życia podczas konferencji w Paryżu 13-14 lipca 2008.

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 28 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Celem jest ożywienie Procesu Barcelońskiego. Dotychczasowy dorobek współpracy eurośródziemnomorskiej ma być wzbogacony o realizację konkretnych projektów, przyczyniających się do większej integracji regionu. W trakcie spotkania w Paryżu przyjęto sześć pierwszych, które dotyczą: oczyszczania Morza Śródziemnego, wykorzystania energii słonecznej, poprawy infrastruktury transportowej, ochrony ludności cywilnej przed katastrofami naturalnymi, utworzenia Uniwersytetu Eurośródziemnomorskiego oraz rozbudowy mechanizmów kredytowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 29 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów Uczestnicy zdecydowali również, że w ramach UMŚ nastąpi rozbudowa instytucji. Co dwa lata będą odbywały się spotkania na szczeblu głów państw i szefów rządów. Wprowadzono instytucję wspólnej prezydencji, sprawowanej jednocześnie przez państwo odpowiedzialne za przewodniczenie Radzie UE oraz – ze strony partnerów śródziemnomorskich – przez kraj wybrany w drodze konsensusu na okres dwóch lat (obecnie Egipt). Podjęto także decyzję o utworzeniu dwóch instytucji pomocniczych: sekretariatu zajmującego się przygotowywaniem propozycji projektów oraz stałego komitetu wspólnego, odpowiedzialnego za wspieranie wspólnej prezydencji w przygotowywaniu spotkań na najwyższym szczeblu.

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 30 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015 Rzeszów


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2 kwietnia 2015czwartek, 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google