Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski Katedra Prawa Finansowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski Katedra Prawa Finansowego"— Zapis prezentacji:

1 Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski Katedra Prawa Finansowego
październik – listopad 2012

2 Dwustopniowa struktura systemów bankowych
poziom pierwszy – centralny bank państwa poziom drugi – wszystkie banki komercyjne

3 Bank centralny a banki komercyjne (I)
głównym celem banku centralnego jest dbałość o wartość pieniądza (stabilność cen) art. 227 Konstytucji celem pozostałych banków – niezależnie od ich formy prawnej, rodzaju działalności, obszaru działania itd. – jest osiąganie maksymalnego zysku

4 Bank centralny a banki komercyjne (II)
a) funkcja emisyjna: - emisja pieniądza gotówkowego (znaków pieniężnych), - kompetencja do regulowania ilości pieniądza w obiegu b) funkcja banku banków, c) funkcja banku państwa.

5 Funkcja banku banków (I)
oddziaływanie na wszystkie banki komercyjne zgodnie z założeniami polityki pieniężnej ustalanie stóp procentowych: stopa redyskontowa stopa lombardowa stopa depozytowa stopa referencyjna

6 Funkcja banku banków (II)
prowadzenie polityki refinansowania banków i oprocentowania kredytów refinansowych prowadzenie polityki rezerw obowiązkowych operacje otwartego rynku operacje podstawowe – regularne, 7-dniowy termin zapadalności, emisja bonów pieniężnych NBP, operacje dostrajające – operacje absorbujące i zasilające, cel – ograniczenie zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych, operacje strukturalne – cel – długoterminowa zmiana struktury płynności systemu bankowego (emisja obligacji, sprzedaż papierów na rynku wtórnym)

7 Funkcja banku państwa współdziałanie w organami państwa w kształtowaniu i wykonywaniu polityki gospodarczej państwa kształtowanie polityki pieniężno-kredytowej usługi typowo bankierskie na rzecz organów państwa prowadzenie rachunków budżetu państwa obsługa pożyczek państwowych sprawowanie funkcji agenta finansowego rządu usługi w zakresie międzynarodowych stosunków finansowych

8 Koncepcja monobanku model socjalistyczny
opozycja do dwustopniowego systemu bankowego dwie podstawowe zasady zasada monopolu bankowego państwa zasada połączenia funkcji emisyjnej z funkcją bezpośredniego prowadzenia działalności kredytowej bank organem administracji państwowej podporządkowanie Ministrowi Finansów lub Radzie Ministrów

9 Bank komercyjny Ponieważ bank komercyjny:
obciąża ryzykiem związanym z jego działalnością środki powierzone pod tytułem zwrotnym, jego działalność wymaga rzetelności i profesjonalizmu, a ze strony klienta – zaufania, ma istotne znaczenie dla funkcjonowania i stabilności całej gospodarki i gospodarstw domowych jest on poddany szczególnym wymogom prawnym (dopuszczalne formy, zezwolenia itd.) oraz musi przestrzegać tzw. nadzorczych norm ostrożnościowych

10 Dopuszczalne formy działalności bankowej w Polsce
Bank krajowy - podmiot prawa polskiego Oddział banku zagranicznego Oddział instytucji kredytowej Działalność transgraniczna instytucji kredytowej

11 Definicja legalna banku (I)
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Pięć kluczowych elementów definicji Nie każda osoba prawna spółka akcyjna spółdzielnia bank państwowy Utworzona zgodnie z przepisami ustaw – zawsze ustawa Prawo bankowe także kodeks spółek handlowych - w odniesieniu do banku w formie spółki akcyjnej także ustawa – Prawo spółdzielcze oraz ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - w odniesieniu do banku spółdzielczego także ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych - w odniesieniu do banków hipotecznych

12 Definicja legalna banku (II)
Działająca na podstawie zezwoleń Zezwoleń udziela organ nadzoru – od 1 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego (poprzednio od 1 stycznia 1998 r. Komisja Nadzoru Bankowego) Uprawniających do wykonywania czynności bankowych Czynności bankowe dzielą się na: czyności sensu stricto wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe czynności sensu largo wymienione w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe Obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym Środki powierzone np. wkłady na rachunku bankowym – czynności bankowe bierne Obciążanie ryzykiem – czynności bankowe aktywne

13 Sankcje Sankcja cywilna – Art. 170 ustawy – Prawo bankowe
Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia. Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa wyżej jest zobowiązany do ich zwrotu. Sankcja karna – Art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3

14 Bank a instytucja kredytowa
Definicja z Dyrektywy 2006/48/WE (art. 4 pkt 1) Instytucja kredytowa to: przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu Dyrektywy 2000/46/WE Definicja z ustawy – Prawo bankowe Instytucja kredytowa – podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego), prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego

15 Problemy terminologiczne (I)
Bank krajowy – bank mający siedzibę na terytorium RP Bank zagraniczny – bank mający siedzibę za granicą RP, na terytorium Państwa niebędącego członkiem UE oraz nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Instytucja finansowa – art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w RP albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

16 Problemy terminologiczne (II)
Instytucja finansowa – art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo bankowe - podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji, b) udzielania pożyczek ze środków własnych, c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych, f) emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi, g) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie, h) obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną: terminowymi operacjami finansowymi, instrumentami rynku pieniężnego, papierami wartościowymi, i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją, j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami, k) świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego, l) świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym

17 Problemy terminologiczne (III)
instytucja pieniądza elektronicznego inna niż bank osoba prawna działająca w formie spółki akcyjnej, utworzona i działająca na podstawie zezwolenia właściwych władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego Instytucja kredytowa =/= bank

18 Holdingi bankowe (I) holding finansowy – art. 4 ust. 1 pkt 10,
holding mieszany – art. 4 ust. 1 pkt 11, holding bankowy zagraniczny – art. 4 ust. 1 pkt 11a, holding bankowy krajowy – art. 4 ust. 1 pkt 11b, holding hybrydowy – art. 4 ust. 1 pkt 11c.

19 Holdingi bankowe (II) niezbędnym elementem każdego rodzaju holdingu jest bank Konsekwencją uczestnictwa w holdingu objęcie banku lub innego podmiotu krajowego nadzorem skonsolidowanym określone zostały kompetencje władz nadzorczych

20 Konglomerat finansowy
grupa spełniająca łącznie warunki określone w postanowieniach art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2005 roku o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

21 Klasyfikacje Według celu i zadań: Według zakresu działalności:
Bank centralny Banki komercyjne Według zakresu działalności: Uniwersalne – mogą wykonywać pełen zakres działalności bankowej, z wyjątkiem zastrzeżonej dla banków specjalistycznych Specjalistyczne: banki hipoteczne – Uwaga: kasy mieszkaniowe, banki prowadzące działalność maklerską – to nie banki specjalistyczne, są to wydzielone finansowo i organizacyjnie części banków Według formy prawnej: Banki państwowe -, obecnie jedyny bank państwowy to Bank Gospodarstwa Krajowego Banki spółdzielcze Banki w formie spółki akcyjnej

22 Ochrona prawna nazwy Zasada terminy „bank” lub” kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie banku Wyjątki: Jednostki organizacyjne, z których działalności jednoznacznie wynika, iż nie wykonują czynności bankowych (np. kasa chorych, bank danych, bank krwi) Jednostki organizacyjne, które na podstawie odrębnej ustawy gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym z tej jednostce a) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

23 Sankcja karna art. 171 ust. 2 Tej samej karze (grzywnie do złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3) podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową wbrew warunkom określonym w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa".

24 Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego
zasada 2 Metodologii Podstawowych Zasad Efektywnego Nadzoru Bankowego (Bazylea, październik 1999) Termin “bank” jest jasno zdefiniowany w prawie lub regulacjach. Dozwolona działalność instytucji, które są licencjonowane oraz podlegają nadzorowi takich jak banki jest jasno zdefiniowana albo przez nadzór albo w prawie lub regulacjach. Użycie słowa “bank” i jakiegokolwiek pochodnego terminu takiego jak “bankowość” w nazwie jest ograniczone do licencjonowanych i nadzorowanych instytucji we wszystkich okolicznościach, w których inne postępowanie mogłobyspowodować, że społeczeństwo mogłoby zostać wprowadzone w błąd. Przyjmowanie depozytów bankowych od ludności jest zarezerwowane dla instytucji, które są licencjonowane i podlegają nadzorowi.

25 Bank państwowy tworzony jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego (art. 14 ust. 1 PrBU) w tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów i po zasięgnięciu opinii KNF nadaje w drodze rozporządzenia statut bankowi państwowemu .

26 Bank spółdzielczy (I) Podstawowymi aktami prawnymi regulującym ustrój i funkcjonowanie banków spółdzielczych są: - Ustawa – Prawo bankowe, - Ustawa z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (t.j. z 2003 r., Dz.U. nr 188, poz z późn. zm.), oraz - ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach spółdzielczych (Dz. U nr 119, poz z późn. zm.) .

27 Bank spółdzielczy (II)
Założycielami banku spółdzielczego mogą być wyłącznie osoby fizyczne Kapitał: – dla banku zrzeszonego – 1 mln euro, - dla niezrzeszonego – 5 mln euro Przestrzenny zakres działania Wybrane czynności bankowe Nadzór wykonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz – w przypadku banków zrzeszonych – przez bank zrzeszający .

28 Bank spółdzielczy (III)
Banki spółdzielcze zrzeszają się na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem zrzeszającym Bank spółdzielczy zobowiązany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszającego. Bank zrzeszający zapewni bankowi spółdzielczemu możliwość nabycia co najmniej jednej akcji Bank zrzeszający zawiera z bankiem spółdzielczym umowę zrzeszenia według jednolitego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego .

29 Podejmowanie działalności bankowej (I)
Dyrektywa 2006/48/WE – Państwa Członkowskie wymagają od instytucji kredytowych uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem działalności (art. 6) od 2008 roku - Komisja Nadzoru Finansowego zezwolenia – decyzje administracyjne o charaktrze decyzji ostatecznych Dwa tryby zezwoleniowe: tryb normatywny – przewidziany dla banków państwowych – zamiast decyzji KNF, jej opinia tryb decyzyjny – przewidziany dla banków spółdzielczych, banków w formie spółki akcyjnej, oddziałów banków zagranicznych zezwolenie na utworzenie banku zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności

30 Podejmowanie działalności bankowej (II)
Tryb normatywny – banki państwowe – art ustawy – Prawo bankowe Tworzone przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu zaopiniowany przez KNF Wymagane zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności

31 Podejmowanie działalności bankowej (III)
Bez decyzji KNF – procedura zawiadomienia – realizacja zasady single license Instytucja kredytowa może działać na terytorium Polski: – utworzenie oddziału – działalność transgraniczna Bank krajowy może działać na terytorium Państw Członkowskich UE lub państw należących do EOG:

32 Jedna licencja bankowa - paszport europejski (I)
art. 23 dyrektywy 2006/48/EC nakłada obowiązek uznawania zezwoleń wydawanych przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego zasada wzajemnego uznawania zezwoleń mozliwość wykonywania przez instytucję kredytową działalności na terytorium państwa goszczącego uzależniono od spełnienia trzech warunków: działaność powinna być prowadzona zgodnie z przepisami dyrektywy działalność powinna mieścić się w zakresie przewidzianym w załączniku I do dyrektywy działalność powinna być wykonywana transgranicznie lub poprzez oddział

33 Jedna licencja bankowa - paszport europejski (II)
Zezwolenie na działalność bankową w uzyskane w państwie macierzystym uprawnia instytucje kredytowe do prowadzenie działalności na terytrorium państw goszczących Notyfikacja 1. Instytucja kredytowa może rozpocząć działalność transgraniczną na terytorium RP po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego 2. Oddział instytucji kredytowej może rozpocząć działalność na terytorium RP najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego

34 Zasada nadzoru kraju macierzystego
Instytucja kredytowa podlega nadzorowi Państwa Członkowskiego, które wydało jej zezwolenie na prowadzenie działalności – np. instytucja kredytowa z Grecji działająca w Polsce przez oddział podlega greckiemu nadzorowi

35 Zezwolenie na utworzenie banku (I)
Założyciele 1. bank w formie spółki akcyjnej - osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3, jednak gdy założycielem banku jest Skarb Państwa, bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń lub międzynarodowa instytucja finansowa. 2. bank spółdzielczy - tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą - Prawo spółdzielcze (liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne) Założyciele składają do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku wraz z załącznikami: 1. projekt statutu banku, 2. program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni, 3. dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego

36 Zezwolenie na utworzenie banku (II)
Utworzenie banku może nastąpi, jeżeli: 1. zostało zapewnione wyposażenie banku w: a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności, b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej, 2. założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem oraz udowodnioną znajomość języka polskiego, 3. przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku

37 Kapitał założycielski (I)
Kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 mln euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku - dotyczy: banków w formie spółki akcyjnej banków spółdzielczych nie zrzeszonych oddziałów banków zagranicznych Banki spółdzielcze, które zamierzają zawrzeć umowę zrzeszenia – kapitał założycielski nie niższy niż równowartość 1 mln euro. Bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż: równowartość euro - do dnia 31 grudnia 2001 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego równowartość euro - do dnia 31 grudnia 2005 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego równowartość euro - do dnia 31 grudnia 2010 r., obliczonych w złotych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego

38 Kapitał założycielski (II)
nie może pochodzić z pożyczki, kredytu lub żródeł nie udokumentowanych jest wnoszony w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym musi być w pełni opłacony przed wpisaniem banku do rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy). KNF może uczestniczyć w postępowaniu rejestrowym Wkłady niepienieżne ograniczone Część kapitału założycielskiego może być wniesiona w formie wkładów niepieniężnych (aportu) – do 15 %, przy czym kapitał założycielski wnoszony w formie pieniężnej nie może być niższy niż 5 mln euro (1 mln euro) i tylko w postaci wyposażenia

39 Zezwolenie na utworzenie banku
Elementy zezwolenia na utworzenie banku (art. 34): 1. firma banku, jego siedziba, 2. nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, 3. wysokość kapitału założycielskiego, 4. działalność, do której wykonywania bank jest upoważniony, 5. warunki, po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności. Przesłanki odmowy wydania przez KNF zezwolenia na utworzenie banku (art. 37): 1. niespełnienie wymagań obowiązujących przy tworzeniu banków, 2. gdy, zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków, 3. gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania założyciela lub jego powiązania z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad bankiem.

40 Statut banku Projekt statutu powinien określać w szczególności:
firmę, która powinna zawierać wyodrębniony wyraz "bank" i odróżniać się od nazw innych banków oraz wskazywać, czy jest to bank państwowy, bank w formie spółki akcyjnej czy bank spółdzielczy siedzibę, przedmiot działania i zakres działalności banku organy i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków zarządu, o których mowa w art. 22b ust. 1, oraz zasady podejmowania decyzji, podstawową strukturę organizacyjną banku, zasady składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, tryb wydawania regulacji wewnętrznych oraz tryb podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej Projekt statutu banku podlega zatwierdzeniu w zezwoleniu KNF na utworzenie banku. Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia KNF, jeżeli dotyczy spraw w/w oraz uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu w banku w formie spółki akcyjnej

41 Powołanie prezesa i członków zarządu banku
Członków zarządu banku powołuje rada nadzorcza Zgody KNF wymaga powołanie: - prezesa i jednego członka zarządu banku w formie spółki akcyjnej i banku państwowego - prezesa zarządu banku spółdzielczego - dyrektora i zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego (z wnioskiem o powołanie występuje bank zagraniczny) Art. 22b ust. 5 – przesłanki fakultatywnej odmowy wyrażenia zgody Art. 22b ust. 3 – przesłanki obligatoryjnej odmowy wyrażenia zgody Kwestia wymogu znajomości języka polskiego przez członków zarządu banku Art. 138 ust. 5 – jedyny przypadek obligatoryjnego odwołania przez KNF członka zarządu banku – prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego

42 Zezwolenie na rozpoczęcie działalności
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje zarząd banku, w przypadku oddziału banku zagranicznego – bank zagraniczny Zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności wydaje się po stwierdzeniu, że bank: 1) jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności, 2) zgromadził w całości kapitał założycielski, 3) dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej, 4) spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku Spełnienie przez bank przesłanek jest weryfikowane przez KNF – w banku są przeprowadzane czynności kontrolne sprawdzające przygotowanie banku do rozpoczęcia działalności

43 Oddział banku zagranicznego
zezwolenie KNF po uzgodnieniu z Ministrem Finansów konieczne elementy wniosku – art. 40 ust. 2 1) firma i siedziba banku występującego z wnioskiem oraz charaktekterystyka jego działalności, 2) rodzaje czynności bankowych, do których wykonywania ma być upoważniony oddział banku, oraz siedziba oddziału, 3) wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału, 4) dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora lub jego zastępcy.

44 Działaność transgraniczna (I)
Usługa ma charakter transgraniczny, gdy świadczący i odbiorca usługi pochodzą z dwóch różnych państw członkowskich. Wyróżnia się następujące postaci transgraniczności: a) dostawca usługi z danego państwa udaje się do innego państwa członkowskiego w celu jej wykonania na rzecz znajdującego się tam odbiorcy, b) odbiorca udaje się do innego państwa członkowskiego w celu skorzystania z oferowanych tam usług, c) usługodawca i usługobiorca udają się do państwa trzeciego, na którego terytorium ma być wykonana usługa, d) usługodawca i usługobiorca pozostają w swoich państwach członkowskich, a granicę przekracza jedynie sama usługa (korespondencyjna).

45 Działaność transgraniczna (II)
Instytucja kredytowa - nie może wykonywać innych czynności niż te, które wynikają z prawa polskiego - może wykonywać tylko te czynności, które są dopuszczone prawem obcym – zakres zezwolenia

46 Oddział instytucji kredytowej
“Odpowiednie stosowanie” - wymienionych w art. 48 k przepisów, a zatem nie należy ich stosować wprost obowiązki informacyjne wyjątek od zasady nadzoru macierzystego

47 Przedstawicielstwo jednakowa regulacja dla banków zagranicznych i instytucji kredytowych zezwolenie KNF po uzgodnieniu z MF wyłącznie reklama i promocja niemożność wykonywania czynności bankowych

48 Nabywanie znacznych pakietów akcji banku (do 13.08.2010)
Art ustawy – Prawo bankowe dotyczy nabywania akcji w banku w formie spółki akcyjnej przenoszenie udziałów w bankach spółdzielczych nie jest uregulowane w prawie bankowym obrót taki nie jest dopuszczalny udziały są ściśle związane z prawami człnkowskimi; prawa te nie są zbywalne niezależnie od ilości posiadanych udziałów każdy członek ma tytlko jeden głos

49 Nabywanie znacznych pakietów akcji banku (do 13.08.2010)
Konieczność uzyskania zezwolenia KNF przez osobę, która zamierza bezpośrednio lub pośrednio nabyć lub objąć akcje banku (także w przypadku zmiany statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji), jeśli w wyniku objęcia lub nabycia akcji osoba ta osiągnęłaby lub przekroczyła próg 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów na walnym zgromadzeniu

50 Obowiązek uzyskania zgody
charakter obowiązku publicznoprawnego jest implementacją art. 19 Dyrektywy powiadomienie w przypadku zamiaru zwiekszenia posiadanego już znacznego pakietu akcji w taki sposób, że udział praw głosu (…) osiągnąłby lub przekroczył poziom 20%, 33% bądź 50% lub sprawiłby, że instytucja kredytowa stanie się przedsiebiorstwem zależnym nie więcej niż 3 miesiące na sprzeciwienie się

51 Rodzaje nabycia Rozróżnienie nabycia od objęcia
objęcie jest w istocie nabyciem akcji w obrocie pierwotnym Nabycie akcji może mieć charakter bezpośredni lub pośredni nabycie bezpośrednie to uzyskanie prawa wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu bankowej spółki akcyjnej nabycie pośrednie to uzyskanie wpływu na wykonywanie prawa głosu przez podmiot, któemu to prawo bezpośrednio nie przysługuje (np. uzyskanie kontroli nad bankiem przez wykorzystanie spółek zależnych)

52 Obliczanie progów Poszczególne progi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu należy obliczać uwzględniając zakazy wykonywania praw głosu wynikające z poszczególnych przepisów, np. do ogólnej liczby głosów nie zalicza się głosów z własnych akcji nabytych przez bank (art. 364 Ksh) lub głosów nabytych z naruszeniem art. 25 Prawa bankowego

53 Obowiązki zbywcy art. 20 dyrektywy - obowiązek notyfikacji, gdy udział spadłby poniżej poziomu 20%, 33% bądź 50% lub sprawiłby, że instytucja kredytowa przestanie być przedsiębiorstwem od zbywcy zależnym Powiadomienie KNF o zbyciu pakietu akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% kapitału zakładowego

54 Złożenie wniosku ex post
Wyjątek – złożenie wniosku ex post dotyczy przypadku tzw. biernego przekroczenia progu zmiana nastąpiła w wyniku zmiany statutu banku lub wygaśnięcia uprzywilejowanej akcji wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o zmianie statutu lub wygaśnięciu uprzywilejowania akcji

55 Przesłanki odmowy 1. jeżeli wpływ osoby zamierzającej objąć lub nabyć akcje może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem 2. gdy środki przeznaczone na nabycie akcji pochodzą z pożyczki, kredytu lub źródeł nieudokumentowanych 3. gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tej osoby uniemożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego wykonywanie efektywnego nadzoru

56 Konsekwencje nabycia lub objęcia akcji banku bez zezwolenia
- bezskuteczne jest wykonywanie prawa głosu z akcji banku będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków ustawowych - uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem wymogów ustawy jest nieważna - KNF może nakazać sprzedaż akcji w wyznaczonym terminie

57 Cofnięcie zezwolenia W przypadku cofnięcia zezwolenia wykonywanie przez akcjonariusza głosu ze wszystkich posiadanych akcji banku jest bezskuteczne Uchwała walnego zgromadzenia powzięta z naruszeniem powyższego jest nieważna KNF może nakazać sprzedaż akcji w wyznaczonym terminie. Jeżeli akcje nie zostaną sprzedane w wyznaczonym terminie, KNF może ustanowić w banku zarząd komisaryczny, ograniczyć zakres działalności banku lub uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku

58 Nabywanie znacznych pakietów akcji banku (od 14.08.2010)
Art ustawy – Prawo bankowe dotyczy nabywania akcji w banku w formie spółki akcyjnej – nadzór nad zmianami własności akcji podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio nabyć lub objąć akcje banku w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie próg 10%, 20%, 1/3, 50 % głosów na walnym zgromadzeniu jest obowiązany zawiadomić od tym zamiarze każdorazowo KNF w przypadku akcji uprzywilejowanych lub ograniczonych do do prawa głosu, progi odnoszą się nie tylko do liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ale i do udziału w kapitale zakładowym banku podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio stać się podmiotem dominującym w inny spoosób niż przez nabycie albo objęcie akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów akcji jest obowiązany zawiadomić od tym zaniarze każdorazowo KNF

59 Podmiot dominujacy Definicja legalna w art. 4 ust. 1 pkt 8 zarówno:
podmiot dominujacy w rozumieniu art. 14 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.. podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać znaczący wpływ na inny podmiot Definicja legalna w art. 4 ust. 1 pkt 8 zarówno: podmiot dominujacy w rozumieniu art. 14 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej…., jak i podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać znaczący wpływ na inny podmiot

60 Zawiadomienie wskazanie sposobu realizacji zamiaru,
przedłożenie dowodów wskazujących na istnienie zamiaru (umowa, porozumienie, oświadczenie – gdy rynek regulowany), informacja o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach oraz o podmiotach dominujących i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji banku

61 Obowiązek złożenia zawiadomienia
Obowiązek ten obejmuje podmioty: które zamierzają nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji w liczbie zapoewniającej osiągnięcie lub przekroczenie przewidzianych poziomów, które zamierzają stać się podmiotem dominującym banku krajowegop w inny sposób, zastawników lub użytkowników akcji (jeżeli są uprawnieni do wykonywania prawa głosu, które uzyskały prawo głosu na przewidzianych poziomach w wyniku innych zdarzeń (np. zmiana statutu, dziedziczenie, wygaśnięcie uprzywilejowania), przypadek tzw. biernego przekroczenia progu działające w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywania prawa głosu z akcji na określonych poziomach

62 Załączniki do zawiadomienia
szeroki zakres informacji określony w art. 25b Informacje dotyczące: 1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu banku krajowego - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie, 2) identyfikacji banku krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1, 4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami, 5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie, 6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 25h ust. 2, 7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 25h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób, 8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 25 ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym banku krajowego, a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu banku krajowego, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami, 9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej działalności banku krajowego, w szczególności w zakresie planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3.

63 Upoważnienie ustawowe
delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w przedmiocie określenia dokumentów MF ma mieć na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie bankiem krajowym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomienia o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji banku krejowego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym banku krajowego (Dz.U. nr 161, poz. 1081)

64 Komisja Nadzoru Finansowego
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie wzywa do uzupełnienia braków może żądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy informuje o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu

65 Żądanie dodatkowych informacji
skierowanie żądanie przez KNF powoduje zawieszenie z mocy prawa biegu terminu do doręczenia decyzji w przedmiocie sprzeciwu zawieszenie terminu może nastąpić tylko raz kolejne wezwania KNF do przedstawienia dalszych informacji nie spowodują zawieszenia biegu tereminu

66 Decyzja w przedmiocie sprzeciwu
możliwa, jeżeli: w wyznaczonym terminie braki nie zostały uzupełnione podmiot nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez KNF uzasadnieniem jest potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem krajowym lub oceną sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie (art. 25h ust. 2)

67 Termin doręczenia decyzji
60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych dokumentów i informacji termin zachowany, gdy przed ich upływem decyzja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

68 Skutek upływu terminu podmiot składający zawiadomienie może zrealizować zamiar

69 Skutki nabycia lub objęcia akcji: (I)
bez zgłoszenia zamiaru pomimo decyzji KNF w przedmiocie sprzeciwu przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu po wyznaczonym przez KNF terminie na nabycie bezskuteczność wykonywania prawa głosu z akcji utrata prawa głosu ma charakter podmiotowy

70 Uchylenie zakazu wykonywania praw
Art. 25m.  W przypadku gdy wymagają tego interesy klientów banku krajowego, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 25h ust. 1 pkt 3, Komisja Nadzoru Finansowego może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego banku krajowego, uchylić zakazy, o których mowa w art. 25l ust. 1 lub 2.

71 W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego:
bez zgłoszenia zamiaru pomimo decyzji KNF w przedmiocie sprzeciwu przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu uzyskanych po upływie terminu ustalonego przez KNF niemożność uczestniczenia w czynnościach reprezentacji banku krajowego członków zarządu powołanych przez podmiot dominujący i zrównanych z nimi nieważność czynności z zakresu reprezentacji banku krajowego

72 Skutki nabycia lub objęcia akcji (II)
nieważność uchwał walnego zgromadzenia podjętych z udziałem głosów z akcji jednak uchwała będzie ważna, jeżeli spełni wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych możliwość nakazania zbycia akcji banku krajowego w wyznaczonym przez KNF terminie

73 Nakazanie sprzedaży akcji
możliwa decyzja KNF w przedmiocie nakazania zbycia akcji w wyznaczonym terminie w przypadku niezastosowania się: kara pieniężna dla akcjonariusza ( zł) ustanowienie zarządu komisarycznego uchylenie zezwolenia i decyzja o likwidacji banku

74 KNF może zakazać wykonywania praw głosu z akcji, jeżeli:
uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, z uwagi na: ocenę sytuacji finansowej podmiotu możliwy wpływ tego podmiotu na bank (np. bank nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 25h ust. 3

75 Obowiązki notyfikacji banku
Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio nabył lub objął akcje banku (także w przypadku zmiany statutu lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji), jeżeli stanowią one z akcjami nabytymi wcześniej pakiet zapewniający osiągnięcie lub przekroczenie progu 5%,10%, 20%, 25%, jednej trzeciej, 50%, 66% i 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, oraz podmiot, który stał się podmiotem dominującym każdorazowo obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ten bank bank w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia przesyła je do KNF

76 Obowiązki notyfikacji KNF
Podmiot, który zamierza bezpośrednio lub pośrednio zbyć pakiet akcji banku krajowego: uprawniający do wykonywania ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w wyniku zbycia którego pozostały w jego posiadaniu pakiet akcji będzie uprawniał do wykonywania mniej niż 10%, 20% jednej trzeciej i 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ma obowiązek powiadamić o swoim zamiarze KNF

77 Transakcje restrukturyzacyjne
połączenie banków sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego podział banku „przekształcenie” oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy

78 Połączenie banków (art. 124)
Bank może połączyć się tylko z innym bankiem albo instytucją kredytową, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. gdy przejmującym jest bank krajowy połączenie może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego albo przejmowanej instytucji kredytowej na bank przejmujący, za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom banku przejmowanego albo przejmowanej instytucji kredytowej. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczenstwu środków gromadzonych w tym banku.

79 Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego – 124a (I)
Nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części przez bank wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego brak kryteriów odmowy Art. 55(1). Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

80 Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego – 124a (II)
z definicji wynika, że przedsiębiorstwo w ujęciu przemiotowym nie obejmuje zobowiązań w praktyce gospodarczej transakcjom sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszą zatem transakcje obejmujące przejęcie związanych z przedsiębiorstwem długów regulacje podatkowe mogą traktować zbycie przedsiębiorstwa wraz z długami jako jedną transakcję na potrzeby określenia wysokości zobowiązań podatkowych

81 Podział banku – 124b i 124c Banki spółdzielcze i banki państwowe - nie podlegają podziałowi Banki w formie spółki akcyjnej podlegają podziałowi jedynie w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 ksh ograniczony do przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie) z zastrzeżeniem, że przeniesienie części majątku banku dzielonego nastąpi na spółkę akcyjną będącą bankiem krajowym lub instytucją kredytową. Podział banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zezwolenia, jeżeli podział może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem dzielonym lub bankami, na które zostaje przeniesiony majątek banku dzielonego lub jeżeli podział może spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.

82 Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe (I)
w rozdziale 2 nowy podrozdział Da (art. 42a – 42f) instytucja kredytowa prowadząca działalność bankową na terytorium Polski poprzez oddział może utworzyć bank krajowy w formie spółki akcyjnej przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych tego oddziału, przeznaczonych do prowadzenia działalności przez ten oddział, o ile stanowią one przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

83 Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe (II)
możliwość utworzenia banku krajowego dotyczy dotyczy takich oddziałów instytucji kredytowych, które osiągnęły znaczące rozmiary w odróżnieniu od oddziałów banki krajowe podlegają nadzorowi krajowemu i systemowi zapewnienie stabilności systemu bankowego kłopoty dużego oddziału mogą łatwo przenosić się na zdrowe banki

84 Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe (III)
Zezwolenie na utworzenie banku krajowego przed wydaniem decyzji przeprowadzenie czynności kontrolnych w oddziale KNF odmawia zezwolenia, gdy utworzenie może spowodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa Bank krajowy utworzony w ten sposób jest obowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 12% przez pierwsze 18 miesięcy działalności

85 Sprzedaży przedsiębiorstwa i podziału banku - porównanie
w przypadku podziału banku: lepsza ochrona akcjonariuszy (zwłaszcza drobnych) brak konieczności uzyskiwania zgód klientów korzystniejsze warunki opodatkowania jasne (choć liczne) przesłanki odmowy zezwolenia


Pobierz ppt "Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski Katedra Prawa Finansowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google