Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Zespoły Interdyscyplinarne Kielce 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Zespoły Interdyscyplinarne Kielce 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Zespoły Interdyscyplinarne Kielce 2009 r.

2 W obecnej sytuacji społeczno- gospodarczej zasadnym jest uznać pracę socjalną za najważniejsze narzędzie polityki społecznej państwa. W związku z powyższym Wojewoda Świętokrzyski zainaugurował kampanię „Rok 2009 rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim”, przyjmując za fundamentalne – utworzenie na szczeblach powiatów Zespołów Interdyscyplinarnych, których kompetencje będą obejmować pracę z jednostkami /grupami/, rodzinami, które znalaz ł y si ę w sytuacji trudnej, maj ą c szczególnie na uwadze przeciwdzia ł anie przemocy w rodzinie.

3 Formalne podstawy funkcjonowania Interdyscyplinarnych Zespołów Podstawę prawną stanowi Porozumienie podpisane w dniu 13 marca 2009 roku „Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Biskupi Diecezji: Kieleckiej, Sandomierskiej i Radomskiej, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Sąd Okręgowy, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyska Izba Lekarska, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Kielcach – Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Przewodniczący Konwentu Starostów, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii deklarują współpracę oraz wyrażają gotowość współdziałania w oparciu o zasadę pomocniczości i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na rzecz aktywizacji mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. „Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Biskupi Diecezji: Kieleckiej, Sandomierskiej i Radomskiej, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Sąd Okręgowy, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyska Izba Lekarska, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Kielcach – Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Przewodniczący Konwentu Starostów, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii deklarują współpracę oraz wyrażają gotowość współdziałania w oparciu o zasadę pomocniczości i partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na rzecz aktywizacji mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

4 Niniejszy akt posiada moc prawną, a zgodnie z jego zapisem: „ Na szczeblu powiatów niezwłocznie zostaną uruchomione Zespoły Interdyscyplinarne, stanowiące płaszczyznę współpracy profesjonalistów różnych dziedzin na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym. „ Na szczeblu powiatów niezwłocznie zostaną uruchomione Zespoły Interdyscyplinarne, stanowiące płaszczyznę współpracy profesjonalistów różnych dziedzin na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym. Nad realizacją porozumienia czuwał będzie Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli Sygnatariuszy do spraw Kampanii „Rok 2009 rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim”.

5 Idea Zespołów interdyscyplinarnych Główną ideą Zespołów Interdyscyplinarnych jest kompleksowa, efektywna pomoc jednostkom, rodzinom i grupom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Zapewnić taką efektywną pomoc można jedynie przez współpracę oraz stworzenie wspólnej płaszczyzny dla profesjonalistów różnych instytucji. W priorytetowe zadania w/w Zespołów wpisuje się również kompleksowe reagowanie na powzięte przez członków Zespołów Interdyscyplinarnych podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie, w tym o krzywdzeniu lub zaniedbywaniu dzieci. Do ich zadań należy także prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych, których celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w środowisku. Główną ideą Zespołów Interdyscyplinarnych jest kompleksowa, efektywna pomoc jednostkom, rodzinom i grupom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Zapewnić taką efektywną pomoc można jedynie przez współpracę oraz stworzenie wspólnej płaszczyzny dla profesjonalistów różnych instytucji. W priorytetowe zadania w/w Zespołów wpisuje się również kompleksowe reagowanie na powzięte przez członków Zespołów Interdyscyplinarnych podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie, w tym o krzywdzeniu lub zaniedbywaniu dzieci. Do ich zadań należy także prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych, których celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w środowisku.

6 W skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele: Policji Policji Sądu Sądu Oświaty Oświaty Służby Zdrowia Służby Zdrowia Duchowieństwa Duchowieństwa Jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej Jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej

7 Zadania Zespołów Interdyscyplinarnych Wspólne opracowywanie oraz realizacja planów pomocy przeznaczonych dla jednostek /rodzin/, grup społecznych, znajdujących się w sytuacji trudnej, której nie zdołano rozwiązać na poziomie gminnym za pomocą standardowych środków; Wspólne opracowywanie oraz realizacja planów pomocy przeznaczonych dla jednostek /rodzin/, grup społecznych, znajdujących się w sytuacji trudnej, której nie zdołano rozwiązać na poziomie gminnym za pomocą standardowych środków; Nawiązanie współpracy z gminami, a w efekcie utworzenie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ściśle współpracujących w przedmiocie działania z powiatem; Nawiązanie współpracy z gminami, a w efekcie utworzenie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ściśle współpracujących w przedmiocie działania z powiatem; Diagnozowanie problemów społecznych; Diagnozowanie problemów społecznych; Aktywizowanie środowiska lokalnego; Aktywizowanie środowiska lokalnego; Rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym oraz o instytucjach, osobach, które tę pomoc świadczą, jak również monitorowanie sytuacji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; Rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym oraz o instytucjach, osobach, które tę pomoc świadczą, jak również monitorowanie sytuacji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

8 Zespół oprócz pracy z jednostką /grupą/, rodziną może pełnić funkcje podmiotu opiniodawczego, doradczego w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji PCPR. Zespół oprócz pracy z jednostką /grupą/, rodziną może pełnić funkcje podmiotu opiniodawczego, doradczego w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji PCPR. Zespół może włączać się w opracowywanie lokalnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zespół może włączać się w opracowywanie lokalnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

9 Warunki skutecznego działania Zespołu: Podzielana przez członków zespołów potrzeba współdziałania i skoordynowanego postępowania. Wspólny cel członków zespołu: wszechstronna pomoc klientom Podzielana przez członków zespołów potrzeba współdziałania i skoordynowanego postępowania. Wspólny cel członków zespołu: wszechstronna pomoc klientom Poparcie kierownictwa macierzystych organizacji dla udziału oddelegowanych pracowników w Zespole Poparcie kierownictwa macierzystych organizacji dla udziału oddelegowanych pracowników w Zespole Ustalenie głównych celów Zespołu oraz procedur jego działań Ustalenie głównych celów Zespołu oraz procedur jego działań Opracowanie regulaminu Zespołu określającego role, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności instytucji członkowskich i członków zespołu Opracowanie regulaminu Zespołu określającego role, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności instytucji członkowskich i członków zespołu Konsekwentna realizacja zadań, tj. opracowywanie pełnej diagnozy, planu pracy z klientem i egzekwowanie od wszystkich zobowiązanych tym planem, w tym od samego klienta, spełniania zawartych tam ustaleń. Konsekwentna realizacja zadań, tj. opracowywanie pełnej diagnozy, planu pracy z klientem i egzekwowanie od wszystkich zobowiązanych tym planem, w tym od samego klienta, spełniania zawartych tam ustaleń.

10 Spotkania Powiatowych Zespołów W większości powiatów odbyły się już spotkania Zespołów, które miały charakter organizacyjno – integracyjny. Przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego zapoznali uczestników spotkań z głównymi założeniami Kampanii, zadaniami, które będą realizowane w ramach funkcjonowania Zespołów oraz możliwości współpracy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kompleksowej pomocy rodzinom czy osobom w kryzysie. W większości powiatów odbyły się już spotkania Zespołów, które miały charakter organizacyjno – integracyjny. Przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego zapoznali uczestników spotkań z głównymi założeniami Kampanii, zadaniami, które będą realizowane w ramach funkcjonowania Zespołów oraz możliwości współpracy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kompleksowej pomocy rodzinom czy osobom w kryzysie. Uczestnicy spotkań mieli okazję się bliżej poznać, wymienić informacjami oraz swoimi doświadczeniami. Uczestnicy spotkań mieli okazję się bliżej poznać, wymienić informacjami oraz swoimi doświadczeniami. W kilku PCPR-ach dyrektorzy przygotowali projekt porozumienia o współpracy na potrzeby pracy Zespołów, który uczestnicy zgodnie podpisali podczas spotkań inauguracyjnych. W kilku PCPR-ach dyrektorzy przygotowali projekt porozumienia o współpracy na potrzeby pracy Zespołów, który uczestnicy zgodnie podpisali podczas spotkań inauguracyjnych.

11 Niemal we wszystkich powiatach uczestnicy dostrzegali potrzebę pracy Zespołów ze względu m.in. na: Brak przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie/osobie, Brak przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie/osobie, Zbyt skomplikowane procedury prowadzące do podjęcia skutecznych działań pomocowych, Zbyt skomplikowane procedury prowadzące do podjęcia skutecznych działań pomocowych, Rozbieżność w działaniach podejmowanych przez służby i podmioty względem osób potrzebujących profesjonalnej pomocy, Rozbieżność w działaniach podejmowanych przez służby i podmioty względem osób potrzebujących profesjonalnej pomocy, Powielanie tych samych działań wykonywanych przez różne służby (np.: kilkakrotne przesłuchiwanie ofiary przemocy w celu zdiagnozowania sytuacji). Powielanie tych samych działań wykonywanych przez różne służby (np.: kilkakrotne przesłuchiwanie ofiary przemocy w celu zdiagnozowania sytuacji).

12 Najczęściej zgłaszane przez uczestników spotkań potrzeby w lokalnym systemie pomocy społecznej dotyczyły: Zbyt niskiej liczby zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, Zbyt niskiej liczby zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, Brak: placówek interwencyjnych, specjalistycznych świetlic, ośrodków wsparcia dziennego oraz ośrodków interwencji kryzysowej. Brak: placówek interwencyjnych, specjalistycznych świetlic, ośrodków wsparcia dziennego oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

13 Utworzone Zespoły fachowców mają w najbliższym czasie inspirować i aktywizować środowiska gminne w celu utworzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych do niesienia profesjonalnej, kompleksowej pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. Utworzone Zespoły fachowców mają w najbliższym czasie inspirować i aktywizować środowiska gminne w celu utworzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych do niesienia profesjonalnej, kompleksowej pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna.

14 Dziękuję za uwagę Renata Murawska Renata Murawska Dyrektor Wydziału Polityki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach Społecznej ŚUW w Kielcach


Pobierz ppt "Powiatowe Zespoły Interdyscyplinarne Kielce 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google