Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wed ł ug mitów greckich Prometeusz ulepi ł cz ł owieka z gliny pomieszanej ze ł zami. Dusz ę za ś da ł mu z boskiego ognia, którego par ę iskier ukrad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wed ł ug mitów greckich Prometeusz ulepi ł cz ł owieka z gliny pomieszanej ze ł zami. Dusz ę za ś da ł mu z boskiego ognia, którego par ę iskier ukrad."— Zapis prezentacji:

1

2 Wed ł ug mitów greckich Prometeusz ulepi ł cz ł owieka z gliny pomieszanej ze ł zami. Dusz ę za ś da ł mu z boskiego ognia, którego par ę iskier ukrad ł z rydwanu boga Heliosa. Cz ł owiek Prometeusza by ł o wiele s ł abszy od tytanów, by ł trzy razy ni ż szy, jego cia ł o ledwo si ę trzyma ł o na w ą t ł ych nogach, a kruche ko ś ci p ę ka ł y pod cho ć by najmniejszym ci ęż arem. Jedynie jego posta ć ró ż ni ą ca si ę od innych zwierz ą t, by ł a niczym ż ywy obraz bogów. Widz ą c to, Prometeusz przemyci ł ogie ń dla ludzi w kawa ł ku drewna, z pozoru wilgotnym, ale w ś rodku suchym. Tytan uczyni ł to, mimo i ż wiedzia ł, ż e by ł o to wbrew woli Zeusa, który uwa ż a ł ogie ń za przywilej bogów. Potem Prometeusz nauczy ł ludzi przetapia ć metale, gotowa ć jedzenie, uprawia ć rol ę, ku ć zbroje, budowa ć domy, czyta ć, pisa ć i ujarzmia ć si ł y przyrody.

3  Zeusowi nie podoba ł si ę cz ł owiek. Ci ą gle jeszcze maj ą c w pami ę ci ostatni ą walk ę z gigantami, obawia ł si ę wszystkiego, co pochodzi z ziemi. W ł adca bogów kaza ł wi ę c przywi ą za ć Prometeusza do ska ł Kaukazu. Inna tradycja podawa ł a, ż e Prometeusza przytwierdzono do pala, co te ż nadmienia Lukian, a ukazuje grecka waza. Codziennie o wschodzie S ł o ń ca przylatywa ł tam s ę p, lub wed ł ug innej wersji, orze ł Ethon (potomek potworów Tyfona i Echidny) i wyjada ł Prometeuszowi w ą trob ę, która odrasta ł a przez reszt ę dnia i w nocy. M ę ka Prometeusza mia ł a trwa ć 30 tys. lat, jednak sko ń czy ł a si ę po oko ł o trzydziestu latach, gdy Herakles zabi ł ptaka strza łą z ł uku.

4  Prometeusz, chc ą c odegra ć si ę na Zeusie, podczas narady bogów, na której miano postanowi ć raz na zawsze co w ofierze maj ą ludzie sk ł ada ć w ł adcy bogów, ukry ł najlepsze mi ę so ofiarne pod lich ą skór ą zwierz ę cia, natomiast ko ś ci – pod t ł uszcz. Da ł to Zeusowi do wyboru jako ofiar ę, która b ę dzie mu zawsze sk ł adana w przysz ł o ś ci. Bóg wybra ł t ł uszcz my ś l ą c, ze pod nim znajduje si ę najdelikatniejsze mi ę so, ale szybko zorientowa ł si ę, ż e dokona ł z ł ego wyboru.

5  Zemsta Zeusa polega ł a na przekazaniu ludziom wszystkiego, co najgorsze. Z pomoc ą bogów na Olimpie stworzy ł on najpi ę kniejsz ą kobiet ę, Pandor ę, która mia ł a uwie ść brata Prometeusza – Epimeteusza. Zeus wysy ł aj ą c Pandor ę na ziemi ę wr ę czy ł jej puszk ę, której pod ż adnym pozorem mia ł a nie otwiera ć. Plan zakochania si ę Epimeteusza w Pandorze powiód ł si ę doskonale: jeszcze tego samego dnia, którego pojawi ł a si ę Pandora, zosta ł a ż on ą niezbyt rozumnego Epimeteusza. Gdy si ę pobrali, Pandor ę codziennie coraz bardziej kusi ł o, by otworzy ć puszk ę, a ż w ko ń cu pewnego dnia, gdy jej m ęż a nie by ł o w domu otworzy ł a tajemnicz ą puszk ę. Wtedy w jednej chwili po ś wiecie roznios ł y si ę wszystkie plagi, jakie cz ł owiek móg ł by sobie wyobrazi ć : z ł e wiatry, smutki, troski, choroby, ł zy, cierpienia, i inne straszliwe dzieci Erebu (Ciemno ś ci) i Nyks (Nocy).

6  Na Ziemi znów zapanowa ł klimat jak podczas tytanomachii. Ci ą gle szala ł y wiatry i pada ł deszcz, a ż w ko ń cu wody napada ł o tyle, ż e zatopi ł a ca ł y ś wiat: nasta ł ca ł kowity mrok, a klimat taki trwa ł dziewi ęć dni i dziewi ęć nocy. Z potopu ocala ł z ludzi tylko Deukalion, ze swoj ą ż on ą Pyrr ą, która by ł a córk ą Pandory, gdy ż byli najuczciwszymi z ludzi. Gdy woda opad ł a nie by ł o ż ywej duszy na Ziemi: wszyscy zgin ę li podczas powodzi. Wyratowa ł a ich dopiero lito ś ciwa Gaja (Matka-Ziemia) i powiedzia ł a im, ż eby rozrzucali za siebie kamienie. Tak te ż zrobili i z kamieni wyrzuconych przez Pyrr ę wyrasta ł y kobiety, a Deukaliona m ęż czy ź ni. Wkrótce Pyrra urodzi ł a dzieci, od których pochodzi wi ę kszo ść rodów królewskich, a Deukalion wybudowa ł pierwsz ą ś wi ą tyni ę ku czci bogów. Po tych zdarzeniach nasta ł a dla ludzi era herosów: okres, o którym opowiadaj ą mity, czas wielkich wojowników i wypraw wojennych.

7  Ewelina Pa ł ka  Vanessa Andruszczak  Sebastian Siuzdak  Kamil St ę pniewicz  Wiktoria Kowalska


Pobierz ppt "Wed ł ug mitów greckich Prometeusz ulepi ł cz ł owieka z gliny pomieszanej ze ł zami. Dusz ę za ś da ł mu z boskiego ognia, którego par ę iskier ukrad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google